המכללה האקדמית הרצוג - הרשמה
       

Font Size

Cpanel

הרשמה

הרשמה לתואר שני

הרשמה ושכר לימוד

סדרי הרשמה

הליך הרשום – בכפוף לעמידה בתנאי הקבלה - כולל שלושה שלבים:

א. המתעניינים בלימודים לקראת תוארM.Ed. יופנו תחילה למרכז רישום ארצי (02-9937337) לקבלת מידע ראשוני ולבדיקת מידת התאמתם לתכנית הרצויה. מרכז הרישום הארצי ידאג למילוי טופס הרשמה (מקוון) ולארגון תיקיית מסמכים ובה אישורים על תעודות ולימודים קודמים.

ב. בשלב זה יעבור המתעניין לטיפול המזכירות האקדמית:

  • התכנית לניהול וארגון מערכות חינוך: גב' זהבה קופל (02-5320906)
  • תכניות ביהדות: גב' נעמי גלובק (02-5320902)
  • התכנית להוראת מתמטיקה: גב' שרה אדלר (02-5320907)

המועמד יוזמן לראיון קבלה עם ראש התכנית, לאחר תשלום דמי הרשמה בסך 400 ₪ (ניתן לשלם בכרטיס אשראי בשיחה טלפונית עם יחידת שכר לימוד). מטרת ראיון הקבלה היא לבדוק שאכן המועמד מתאים לתכנית והתכנית מתאימה לו, מעבר לנתונים הפורמאלים שכבר הוצגו. במהלך הראיון יקבעו ראש התכנית והמועמד את מערכת הלימודים האישית של הסטודנט בהתאם לנתוניו הייחודיים (כגון חיוב בהשלמות או הכרה בלימודים קודמים). לאחר שלב זה יקבל המועמד בדואר מכתב המודיע לו על קבלתו/אי-קבלתו לתכנית (דמי ההרשמה לא יוחזרו למי שלא יתקבל ללימודים).

ג. מועמד שהתקבל ללימודים צריך לסיים את הליכי ההרשמה כדי להפוך לתלמיד מן המניין. לשם כך עליו להסדיר תשלום שכר לימוד ביחידת שכר לימוד (בתאום עם הגב' תמר כהן: 02-5320909). הסדרת שכר לימוד כוללת חישוב גובה שכר לימוד, הבטחת אמצעי תשלום וכן תשלום מקדמה בסך 1000 ₪ (מקדמה זו תוחזר למי שמבטל את הרשמתו עד השבוע הראשון ללימודים).

ניתן לשלם שכר לימוד באמצעות הוראת קבע, המחאות בנקאיות או תשלום במזומן. ניתן  לפרוש את התשלום עד ל-10 תשלומים (צמודים למדד המחירים לצרכן). תשלום שכר לימוד מראש עד יום שלישי י"ד חשון תשע"ז (15 בנובמבר 2016) מזכה בהנחה של 2.5% על גובה שכר הלימוד.

לאחר סידור שכר לימוד רשאי הסטודנט להירשם לקורסים בהתאם להנחיות של ראש התכנית ולקבל מהמזכירות האקדמית אשור על מערכת ממוחשבת.

 

חישוב שכר לימוד

שכר הלימוד ללימודי תואר M.Ed. נקבע לפי ערך שנת לימודים אוניברסיטאית. משך תכנית הלימודים הוא שנתיים לפיכך גובה שכר הלימוד בתכנית מלאה הוא 200%. גובה שכר הלימוד לפרטיו יחושב על ידי האקדמית יחידת שכר לימוד בהתאם לתכנית הלימודים של הסטודנט שנקבעה לו על יד ראש התכנית.

הכרה בלימודים קודמים

  • סטודנט שקיבל הכרה בלימודים קודמים עד 4 ש"ש ישלם שכר לימוד מלא לתואר.
  • סטודנט שקיבל הכרה בלימודים קודמים בהיקף של 5-10 ש"ש זכאי להנחה בשכר הלימוד לתואר לפי מספר הש"ש שהוכרו לו. בתכניות ביהדות ערך שעת-לימוד שבועית מחושבת על פי גובה שכר הלימוד המעודכן המחולק ל-22 (1/22%). בתכנית ניהול וארגון מערכות חינוך ערך שעת-לימוד שבועית מחושבת על פי גובה שכר הלימוד המעודכן המחולק ל-24 (1/24%).

לימודים הנדרשים כהשלמות לקראת התואר

סטודנט החייב בלימודי השלמה עד 4 ש"ש לא ישלם שכר לימוד נוסף. סטודנט החייב בלימודי השלמה מעל 4 ש"ש ישלם 300 ₪ עבור כל שעת השלמה.

פיצול לימודים

 סטודנט רשאי לפצל שנת לימודים אחת לשנתיים רצופות ללא תוספת תשלום (סך הכל שלוש שנות לימוד).

כל פיצול אחר יחויב בתשלום נוסף עבור כל קורס שנדחה לשנה רביעית (450 ₪ עבור כל ש"ש - נכון לתשע"ו).

אגרות לימוד

על פי הנחיות משרד החינוך יש לשלם את האגרות הבאות, בנוסף לשכר לימוד:

  • דמי הרשמה בסך 400 ₪ (סטודנטים חדשים בלבד)
  • שימוש בספריה: 100 ₪ לכל שנת לימודים
  • ביטוח אישי: 35 ₪ (כלול בדמי הרשמה, חובה לתלמידי שנה ב)
  • כרטיס סטודנט: 40 ₪ (יש לצרף שתי תמונות)

רישום לשנה ב

סטודנטים הממשיכים את לימודיהם בשנת הלימודים תשע"ז ירשמו לקורסים בהתאם לתכנית הלימודים שלהם. מומלץ לערוך יעוץ אקדמי עם ראש התכנית לגבי חובות לימודיות לתואר על מנת להירשם לקורסים הרלוונטיים.

סטודנטים הממשיכים את לימודיהם יסדרו שכר לימוד ביחידת שכר לימוד לפני תחילת שנת הלימודים. סטודנטים ששילמו שכר לימוד בתשע"ו באמצעות הוראת-קבע מתבקשים למלאות הוראת קבע חדשה (פרטים ביחידת שכר לימוד).

סיוע בשכר לימוד

מלגת רישום מוקדם  

המכללה תעניק מלגה בסך 2000 ₪ לנרשמים בתכניות ביהדות המתקיימות בימי שלישי: הגות בחינוך היהודי, הוראת התנ"ך ופרשנותו, הוראת תושב"ע, הוראת מחשבת ישראל. המלגה תוענק לסטודנטים מן המניין בלבד והיא תחולק בתום המחצית הראשונה רק לסטודנטים שימשיכו את לימודיהם במכללה.

משרד החינוך

משרד החינוך מעניק בדרך כלל סיוע בשכר לימוד למורים בשתי דרכים: החזר שכר לימוד או מענק שעות. (מענק שעות אינו מתאים למורים ב"אופק חדש"). פירוט הזכאים לסיוע זה ורשימת סדרי העדיפויות מופיעים בחוזרי מנכ"ל משרד החינוך ובתקציר על גבי טופס הבקשה שיש להגיש למשרד החינוך. ניתן לקבל טפסים אצל הגב' תמר כהן ביחידת שכר לימוד ובאתר המכללה במדור סיוע בשכל לימוד.

אנו ממליצים לבדוק היטב את הערך הכספי של כל אחת מהחלופות לפני הגשת הבקשות. מי שנמצא בחצי שבתון, זכאי להחזר שכר לימוד או מענק שעות עבור המחצית השנייה של שכר הלימוד.

ארגוני מורים

הסתדרות המורים וארגון המורים מעניקים מלגות לחבריהם הלומדים לקראת תואר שני. יש לעקוב אחר הפרסומים שלהם במהלך השנה.

ועדת המלגות של המכללה

ועדת המלגות של המכללה דנה פעמיים בשנה בבקשות לסיוע בשכר לימוד על רקע כלכלי (לאחר חופשת חנוכה ולאחר חופשת פסח). הועדה מטפלת רק בסטודנטים מן המניין שאינם מקבלים סיוע ממשרד החינוך או מקרנות ההשתלמות ולומדים בתכניות המרכזיות של המכללה (ימי שלישי ורביעי). המכללה אינה מתחייבת להעניק מלגה לכל פונה. המלגה תוענק במחצית השנייה של שנת הלימודים.

ניתן לקבל טפסים אצל הגב' תמר כהן ביחידת שכר לימוד.