מכללת יעקב הרצוג

שאלות לעבודה עצמית בספר יהושע (להנחיה ולעיון חוזר)

קרא בעיון את הכתוב לפני השיבך על השאלות:

חשוב היטב על התשובה, ונסח אותה בצורה קצרה ובהירה.

פרק א'

‎1. מה הם ארבעת המקומות בפרקנו שבהם נמצא הביטוי "חזק ואמץ"? ציין בכל מקום:

א. מי המזרז. ב. למה מזרזים. ג. לקראת מה בא הזירוז?

‎2. מה תפקידו של פרק א' בספר יהושע? צטט להוכחת דבריך!

פרק ב'

‎3. מרגלי משה ומרגלי יהושע. השווה והשונה. עמוד על ההבדל בפרטים ועל השוני במגמה. צטט להוכחת דבריך!

פרק ג'

‎4. כיצד מנומק הצורך בנס חציית הירדן: א. בדברי ה' ליהושע? (ז-ח).

ב. בדברי יהושע לעם (י-יא)?

‎5. מה רוצה הכתוב להדגיש באמרו: "והירדן מלא על-כל-גדותיו כל ימי קציר" (טו)?

פרק ד'

‎6. במה דומים ובמה שונים שני הקטעים הבאים: א. יהושע ד, כא-כד. ב. דברים ו, כ-כה?

‎7. איזו הנמקה נוספת ניתנת לנס חציית הירדן (כד)? ראה גם בפרק ה, א.

פרק ה '

‎8. "ושוב מול את בני ישראל שנית" (ב).

בחון היטב את הפירושים המוצעים, וציין במה עדיף האחד מן השני:

א. רש"י: שנית, שמלו כבר בליל יציאתם ממצרים קהל גדול יחד. וזו פעם שנית. שכל הארבעים שנה שהיו במדבר לא נשבה להם רוח צפונית, הלא היה להם יום נוח למול".

ב. אברבנאל: "הא-ל יתברך לא ציוה על עשיית המילה כי אם לאברהם פעם ראשונה, וליהושע פעם שנית".

‎9. ציין, על-פי שמות יב, את הקשר בין מצות מילה ובין מצות קרבן הפסח.

פרק ו'

‎10. במה היה שונה היום השביעי מהקודמים לו, נוסף להבדל במספר ההקפות?

‎11. מדוע נפלה העיר הראשונה על-פי נס, ללא קרב?

פרק ז'

‎12. מה בין תפקיד המרגלים ששלח יהושע ליריחו ובין זה של המרגלים ששלח לרגל את העי, במה שונות תשובות האחרונים משל הראשונים?

‎13. השווה את תפילת יהושע אחרי המפלה בעי (ו-ט) לתפילות דומות של משה:

א. שמות לב, יב: ב. במדבר יד, יג-טז. ציין את המשותף בתפילות האלה.

‎14. עבור שוב על הפרק, ונסח את בעיות הגמול המתעוררות בו (יא. כד-כו) כיצד יתפרש לפי זה מאמרם של חז"ל: "כל ישראל ערבים זה בזה" (שבועות לט)?

פרק ח'

‎15. בתיאור המלחמה הסניה על העי מדובר על ארבעה כוחות לוחמים:

א. כח יהושע - "שאר העם"

ב. אורב שלשים אלף איש

ג. אורב חמשת אלפים איש

ד. אנשי העי

משך המערכה הוא

לילה - יום - לילה - בוקר

לפניך טבלה שעניינה - פעילות הכוחות השונים במשך המערכה.

כתוב בקיצור בכל משבצת בטבלה. מה עושה הכח שאתה עוסק בו בזמן המדובר,

אם אתה עומד בחלק של המערכה שבו כח מסויים איננו קיים - כתוב: "לא קיים".

אם הכח אינו עושה כלום באותו זמן - כתוב: "לא פועל".

לילה ‎1 י ו ם לילה ‎2 ב ו ק ר
כח יהושע

אורב ‎30,000 הולכים אל המארב

אורב ‎5,000

אנשי העי

פרק ט'

‎16. מהי הוראת הביטוי "עבר הירדן" (א)?

‎17. מהי הוראת הביטוי "ויצטירו" (ד')?

פרק י'

‎18. מי היו חמשת המלכים ומי עמד בראשם? מה אפשר ללמוד מזה על סדרי השלטון בכנען בימים ההם? השווה לבראשית יד, ב.

פרק יא'

‎19. על פי איזו שיטה הצליח יהושע במלחמתו (השווה יא, ז עם י, ט)?

‎20. איזה תכסיס מלחמתי ואיזו הכרה דתית תלמד מתשובתו של רד"ק על השאלה:

למה צווה ה' לעקר את הסוסים ולא להשמידם?

רד"ק (ט): "ויש לשאול מה טעם אמר לו מצוה זאת במלחמה זו. מה שלא ציוה לו במלחמה אחרת? ויש לפרט כי במלחמות האחרות לא היו בהם סוס ורכב כי אם בלכידת העיירות היו המלחמות... אבל זו המלחמה היתה מערכה שערכו מלחמה עם רב להילחם עם ישראל, והיו צריכים לסוסים ולרכב... וציוה הקב"ה לאבד הסוסים והרכב שהיו הגויים נלחמים בהם ובטחו ברכבם כי רב, ולא ידעו כי שקר הסוס לתשועה, וישראל בלא רכב וסוס ניצחום והפילום חללים, כי לה' התשועה. לפיכך לא רצה הא-ל ית' שיבוזו ישראל להם הסוסים והמרכבות, כדי שלא יבטחו בהם גם הם... ולא ציוה להמית הסוסים, כי לא היה דבר שאסור בהנאה. ושאר הבהמות שהיה בהם כמו רכב חמור, רכב גמל, לא ציוה לעקור אלא שייקחום לצרכם, אבל הסוסים שאינם אלא למלחמה אותם ציוה לעקור, כדי שלא ייקחום ויבטחו בהם. ולא אמר להרגם דרך השחתה, כי אסור להשחית הנבראים אם לא לצורך...".

‎21. כיצד מנמק הכתוב את העובדה שמלבד גבעון שום עיר לא נכנעה לישראל, ואיזו בעיה מתעוררת על-ידי כך? הבא קושי דומה בספר שמות. כיצד תיישבו? (העזר בדברי הרמב"ם בהלכות תשובה פ"ו,ה"ב).

פרק י"ב

‎22. השווה את צורת כתיבת שירת הים ועשרת בני המן לצורת כתיבת ל"א המלכים שאותם כבש יהושע, עמוד על משמעות ההבדל. העזר במסכת מגילה ט"ז :

‎23. קרא שמות לשני החלקים של פרקנו לפי ההצעה הבאה: א) א-ו: ב) ז-כד.

‎24. בדוק היטב בפרק זה, למי מייחסים את הכיבושים? לעם למנהיג או לשניהם יחד?

‎25. כתוב בראשי פרקים את שלבי הקרבות בכבוש הארץ. עמוד על המעמדות הרוחניים בין שלב צבאי למשנהו. מה משמעות פסק זמן זה?

שאלות כלליות

‎26. עיין בגמרא מסכת בבא-בתרא דף יד: מי כתב את ספרי נביאים ראשונים?

‎27. יש המחלקים את ספר יהושע לחמישה חלקים. פרקים: א-ד, ה-יב, יג-יט, כ-כב, כב-כד.

א. תן שם לכל חלק.

ב. מצא מכנה משותף לפסוקי הפתיחה של כל החלקים.

ג. חלוקה זו לחמישה חלקים רומזת על קשר בין ספר יהושע לבין חמישה חומשי תורה. מצא ראיות נוספות לקשר זה.

‎28. השורש ש.מ.ע. חוזר פעמים הרבה בפרקים א-יב בספר. הוא משמש כמילה מנחה בו.

ציין את המקומות בהם יש לדבר משמעות בהתפתחות המאורעות.

‎29. מה ההבדל בין דור המדבר ודור הנכנסים לארץ. בטיב ההשגחה עליהם? העזר בדברים ח' והוכח דבריך ע"פ ספר יהושע.

פרק י"ג

‎30. מה הם חלקי הארץ שעדיין לא נכבשו בימי יהושע, וציין, מבחינה גיאוגרפית.

באילו מקומות נמצאו בני-ישראל באותה שעה?

פרק י"ד

‎31. מובא בתלמוד כי שבע שנים כבשו בני-ישראל את הארץ (זבחים קיח:)

נסה לברר כיצד הגיעו למספר הזה. על-פי הכתובים הבאים: א. במדבר א,א.

ב. יהושע יד: ז,י.

‎32. לשם הסברת השם "קרית ארבע" (טו) השווה עם יהושע טו,יג-יד וברר על שם מי נקרא כן.

פרק ט"ו

‎33. מה מתארים הפסוקים א-יב?

‎34. כיצד יש ליישב את הקושי הבא: בפרק יד,ו נאמר: "כלב כן יפונה הקנזי" ובפרק טו,יז נאמר: "עתניאל בן-קנז אחי כלב"? לשם כך עיין בקושי דומה. בפרק ז,יח נקרא עכן - "בן-כרמי בן זבדי בן זרח", ובאותו פרק בפסוק כ"ד הוא נקרא "עכן בן-זרח".

‎35. מצא בפרקנו את שם העיר שעל פיה נקראו בני מתיתיהו - "חשמונאים".

‎36. מה מסופר בפרקנו על יבוס וירושלים?

פרק ט"ז

‎37. במה שונים הפסוקים א-ד מהפסוקים ה-ט?

‎38. איזו עיר כנענית לא יכלו בני אפרים להוריש ומה מסופר עליה במל"א ט,טו?

פרק י"ז

‎39. לשם מה מדגיש הכתוב "ותקרבנה לפני אלעזר הכהן ולפני יהושע בן-נון הנשיאים..." (ד)? השווה עם במדבר כז,ב ועמוד על ההבדל ביניהם.

‎40. מה עונה יהושע לטענות בני יוסף? מה מלמדת תשובתו על טיב נחלתו?

ברר בתשובתו שני פרטים.

פרק י"ח

‎41. מה היה הרכב הועדה אשר מינה העם בשילה (כמה לכל שבט, ומאילו שבטים)

ומה היה תפקידה (ג-י)?

‎42. באיזה גבול, של נחלת בנימין, מתחיל הכתוב את תיאורו ובאיזה גבול מסיימו? פרק י"ט

‎43. הרשבוביץ - זידמן: "התנגדותם המאורגנת של תושבי הארץ נשברה בידי יהושע.

בני-ישראל התנחלו ברובו של השטח הנכלל בתחומים הנזכרים (לפי התיאור בפרקים יב-יג) וביחוד באזורי ההרים. ארץ החוף והעמקים נשארו ברובם בידי הנכרים ולא נתחלקו בדור ההוא, אלא להלכה. כמו כן נשארו אוכלוסים רבים בצפון הארץ... הישוב הישראלי היה קלוש באזורים ההם ומפוזר על-פני ארץ רבה ובין ישובי הנכרים...

כיצד מסביר הקטע הנ"ל את השוני בתיאור הנחלות בין הפרקים יח-יט לבין הפרקים יג-יז? נסה להוכיח בדוגמאות אחדות במה שונה, למשל, תיאור גבול יהודה מזה של יששכר?

‎44. בפסוק יג נזכרת "גת חפר". איזה נביא ידוע בא משם (מל"ב יד, כה)?

‎45. מצא בפרקנו בנחלתו של מי היתה בני-ברק.

‎46. הפרקים יד-יט מהווים חטיבה אחת: הצע לה כותרת מתאימה. השווה את הפתיחה (יד,א) לחתימה (יט, נא) ועמוד על ההבדל ביניהן.

פרק כ'

‎49. מה המיוחד בסגנון בפסוקים א-ב אשר לא מצאנו דוגמתו בכל הספר? הנוסח ידוע לנו ממקום אחר. הבא דוגמאות משם.

‎48. מבחינה גיאוגרפית יש הבדל בציון שלש ערי המקלט מארץ-ישראל המערבית לעומת אלה שבעבר הירדן. קבע את ההבדל ביניהם.

‎49. איזה שם כולל חדש לערי מקלט תמצא בפרקנו?

פרק כ"א

‎50. בדוק על-פי הפירוט בפרקנו, כמה ערים קבלו הכהנים ומאילו שבטים קבלום?

הרשקוביץ-זידמן: "במקצת ספרים נוספו אחר פסוק לה שני הפסוקים שהוצגו למטה

על-פי דבהי"א ו, מג-מד. רד"ק לפסוק ז מעיר על כך: ויש ספרים מוגה בהם:

וממטה ראובן וכו' ולא ראיתי שני פסוקים אלו בשום ספר ישן מדויק אלא מוגה במקצתם: וראיתי כי נשאל רבנו האי ז"ל בזאת השאלה והשיב: אף-על-פי דהכא (=פה)

לא תשיב להוא (=אותם), בדברי הימים השיב להוא", נראה מתשובתו כי אינן בספריהן... בפסוק לח נאמר כל הערים לבני מררי... ערים שתים עשרה (ז') ופרטן (לד-לז)

אתה מוצא שמונה, כי לא מנה הכתוב כאן ערי ראובן בשמותיהן, ובכדי להשלים

את החסר הוסיפו את שני הפסוקים הנ"ל".

פרק כ"ב

‎52. בנאום הפרידה לשני השבטים וחצי השבט (ב-ו,ח) קיים הבדל בין הברכה, הכוללת

גם רמזים הסטוריים, לבין העצה או הפקודה המיוחדת: סכם ופרט את שניהם והשווה את פסוק ח לכתוב בשמ"א ל, כד. ‎53. עמוד על ההבדל בשינוי הלשון בין פסוק י לבין פסוק יא, וציין את המכוון בו. ‎54. אילו מאורעות מזכירה וועדת החקירה לשני השבטים וחצי השבט? מדוע הזכירו

דוקא את אלה? ‎55. עמוד על השגב המיוחד בתשובת השבטים השבים (כא-כט), ומה באו ללמדנו דברים אלה על המצב ועל ההשקפה הדתית של התקופה? ‎56. מהו הקושי בפסוק לד וכיצד מיישבו רש"י? ‎57. מה אנו למדים על תורת הגבול במקרא (היינו, אחריות הכלל למעשה היחיד)

מתוך עיון בפסוקים יח, לא? פרק כ"ג ‎58. אל מי פונה יהושע בדבריו בפרק זה? ‎59. על אילו פרטים מזהיר יהושע אחרי דרישתו הכללית: "לשמור ולעשוץ את כל הכתוב בספר תורת משה" (ו)? ‎60. איזו מסקנה מסיק יהושע מקיום כל היעוד הטוב (טו-טז)? איזו תופעה סגנונית

באה לחזק את הרושם המכוון?

פרק כ"ד

‎61. במה שונה הפתיחה של פרק כד מזו של פרק כג?

‎62. אילו אישים ומאורעות מזכיר יהושע בדבריו ומהי המגמה של ההערות ההיסטוריות האלה?

‎63. "וישם לו חק ומשפט בשכם" (כה).

א. רש"י: "סידר להם שם החוקים שבתורה וקיבלו עליהם". ב. רמב"ן: "ועל דרך הפשט, כאשר החלו לבוא המדבר הגדול והנורא וצמאון אשר אין מים, שם להם במחייתם וצרכיהם מנהגים אשר יתנהגו בהם עד בואם אל ארץ נושבת, כי המנהג ייקרא חוק וייקרא משפט בהיותו משוער כהוגן...

וכן ביהושע וישם לו חוק ומשפט, אינם חוקי התורה והמשפטים אבל הנהגות וישוב המדינות, כגון "תנאים שהתנה יהושע", שהזכירו חכמים וכיוצא בהם" (שמות,טו, כה) הערה: להבנת המושג הנזכר כאן, בדברי הרמב"ן, מוצא בזה פירוט התנאים על-פי התלמוד: "עשרה תנאים התנה יהושע: א. שיהו מרעין בחורשין: ב. ומלקטין עצים בשדותיהם; ג. ומלקטין עשבים בכל מקום, חוץ מתלתן: ד. וקומסין נסיעות בכל מקום חוץ מגרופיות של זית: ה. ומעיין היוצא תחילה (=מחדש) בני העיר מסתפקין ממנו;

‎1. ומחכין (=מטילים חכה לצוד דגים) בים של טבריא ובלבד שלא יפרוס קלע ויעמיד את הספינה; ז. ונפנין (=עושין צרכיהם) לאחורי הגדר. ואפילו בשדה מליאה כרכום; ח. ומהלכין בשבילי רשות עד שתרד רבעיה (=גשם) שניה, ומסתלקין לצידי הדרכים מפני יתדות הדרכים (=מכשולים, חתחתים) ט. והתועה בין הכרמים מפסיג ועולה (=מנתק הזמורות כדי לעשות לו דרך לצאת) מפסיג ויורד; י. ומת מצוה (=היינו, שמוצאים באיזה מקום ואין לו קוברים) קונה מקומו להיקבר"

(בבא קמא פא.)

מה בעיניך פשוטו של מקרא?

‎64. באיזה גיל מת יהושע ובאיזה תואר של כבוד מכנה אותו הפסוק?


lef

"Click Here!