>

סנפרה םושרג ברה תאמ

שדוחה תכרב


.ףסומ תליפת ינפל ,הרותה תאירק ירחא שדוחה תא םיכרבמ ,ח"ר וב לחש עובשה ינפלש תבשה םויב
,שדוחה תכרב םירמוא כ"חאו ,שדחה חריה דלומ האריי םהב תקיודמה העשהו םויה תא הליחת םיזירכמ
היה ןידה תיב שארש ,םידע י"פע שדוחה תא שדקמ היה ןידה תיבש ןמזב ,שדוחה שודיקל רכז ,הדימעב
.הדימעב "!שדוחה שדוקמ" זירכמ
תייאר י"פע שדוחה שודיק תווצמ לארשי ומייק ,(ח"מת 'ב) םירצמ תאיצי תנש לש ןסינ שדוח שארמ לחה
.דלומה
ורבג ,ןקזה ללה ירחא רשע השולש רוד היהש ,(אברו ייבא לש םנמזב) ינשה ללה לש ותואישנ תפוקתב
לש םייטעב ,לארשי ץראב ידוהיה בושייה לע ,קודא ירצונ היהש ,ןיטנטסנוק רסיקה לש תושקה תורזגה
.םידוהיל קיצהל רסיקה תא ותיסהש םירמכה
אופיא רסמ אוה .הייאר ידע י"פע שדוחה שודיק תא קיספהל (359 - ט'יק'ד) אישנה ץלאנ תורזגה תובקעב
רסמנש עובק ןובשח דוסי לע ,ךליאו ןאכמ שדוחה תא ושדקי םהש ,לבבב לארשי ימכחל "רוביעה דוס" תא
םייולת תויהל ילבמ ,םהינמזב 'ה ידעומ תא גוחל לארשי םע לכוי ןעמל ,ללה אישנה לש וניד תיב י"ע םהל
.םיעשרה םיאמורב
ויה אל ,ינשה ללה דע וניבר השמ לש ונמזמ הכשמנש ,הנש 1671 לש הפוקת התוא לכ ךשמב יכ רורב
לש ומוצע - רמולכ ,שדוח ותוא שדיק ןידה תיבש ינפל ,אבה שדוחה שאר לוחי םוי הזיאב לארשי םיעדוי
יפל) "שדוחה תכרב" םויה ול םיארוק ונאש סקט םייק תויהל לוכי היה אל םג אליממ .שדוח שאר םוי
גהנוהש שדוחמ גהנמ אופיא אוה שדוחה תכרב לש הזה ןיינעה לכ .("שדוח שאר תזרכה" - דרפס חסונ
.דומלתה תמיתח ירחא
לע םתקיספ םיססבמה ,םינושארה םיקסופה לש םהירבדב אל םג ןכו ארמגב שדוחה תכרבל רכז ןיא כ"ע
.ארמגה
תפוקתמ שדוחה תכרב
לבב ינואג

ימיב בתכנש ןושארה הליפתה רודיס ,עודיכ ,אוהש ,ןואג םרמע בר רדסב הז רבד םישגופ ונא הנושארל
חסונ יפל תורמאנה) "ןוצר יהי" תוחתופה תושקב עברא ללוכ ,םרמע בר רדס לש הז חסונ .לבב ינואג
אוה ,םלאג םירצממו וניתובאל םיסנ השעש ימ" - ןהירחאו (הרותה תאירק ירחא ישימחו ינש םויב זנכשא
שדוח שאר ונל אהי בוט ןמיסב" :חסונב שדוחה תזרכה האב כ"חא ,'וכו "םלובגל םינב בישיו ונתוא לאגי
'וכו "...םיסנ ונמע השעי אוה .(ינולפ םויו ינולפ םוי ,ינולפ)
'וכו ..."הכרבלו הבוטל ,םהש םוקמ לכב לארשי ומע לכ לעו ונילע והשדחי ה"בקה" :השקבה ןכמ רחאל
.(א"לק דומע םיחרי שרג תרודהמ םרמע בר רדס)
רמאיהל דעונ אל (רתויב םודקה תויהל הארנה) םרמע בר רדס לש הז יאמק חסונש אוה רתויב ןיינעמה
םדוק ,שדוקה ןוראל הרותה רפס תרזחה ינפל ,ומצע ח"ר םויב אלא ,םויה לבוקמכ ,ח"ר ינפלש תבשב
.ףסומ תליפתל
ח"ר םויב אלו ,ח"ר ינפלש תבשב (ח"ר תזרכה וא) שדוחה תכרב סכט םייקל עבקנ רתוי תרחואמ הפוקתב
.םרמע בר רפסב עיפומש יפכ
לש ושרדמ תיב דוסימ ,זנכשאו תפרצ ידוהי חסונב תוליפת ירדסל רתויב םודקה רוקמה ,ירטיו רוזחמב
שאר לח םאו :ןושלה וזב ונגהנמכ ,תבש לש הרותה תאירק ירחא שדוחה תזרכה הייוצמ ,ותעיסו י"שר
תודעומה תנקת ינפמ ,ותועיבק םוי םיברל עידומו ןזחה זירכמ ,האבה (עובשב רמולכ) תבשב שדוח
םתוא לאגו וניתובאל םיסנ השעש ימ :רמואו .הכאלממ םישנה םהב לטבלו ,ללהו םיפסומה תליפת תנקתו
שדוקה ריע םילשוריל לארשי לכ םירבח ,ץראה לכ תופנכ עבראמ וניחדינ לבקיו ונילאגי ,תוריחל תודבעמ
.ןמא רמאנו
.ינולפ םוי - ינולפ שדוח שאר
ןוששל ונילע אוה ךורב שודקה והשדחי .ינולפ םוי לש ונובשח ינולפ םויו :רמוא םימי ינש אוה םא
."ןמא רמאנו .םולשלו םייחלו ,החלצהו הלצהלו חוירל ,החמשלו
(173 דומע "א" הרודהמ ירטיו רוזחמ)
תפלאמ הרעה שדוחה תזרכהל עגונב ריעמ ,תופסותה ילעב תפוקתמ םודק ינאילטיא רוקמ ,טקלה ילבש
שאר ןישדקמ ןיא ירהש ,שדוחה שודיקל רכז וניא ,שדוח שאר ינפלש תבשב ותוא ןיזירכמש המ" :תניינעמו
תומיבש יפל .םדא לכל עדוויש ידכ ,שדוחה תעיבק םוי תסנכה תיבבש םעל עימשהל אלא .ונמזב אלא שדוח
. (ע"ק טקלה ילכש) "תסנכה תיבל ןיאב ןיאו ...םידורט םדא ינב םימעפ לוחה
חסונה תא םלהקב שדוחה תזרכה סקטל וצמיא ,םתשקב יפלו םרובע בתכנ םרמע בר רדסש ,דרפס ידוהי
.שדוחה שאר תזרכה דעומ תא אלא וניש אלו ,ןואג םרמע בר לש
.(םירוטה לעב לש ודימלת) םהרדובא דוד 'ר לש ורפס אוה ונניינעל עגונב רתויב םודקה ידרפסה רוקמה
רוביצ חילש זירכמ ,ירשא םדוק ,הרטפהה תאירק רחא שדוח שאר םדוק תבש" תושרופמ עבוק אוה
רדס חסונ תא איבמ אוה הז רחא ."םימי ינש וא דחא םוי היהי םא וא .ח"ר לוחי םוי הזיאב להקל עידומו
.(שדוח שאר תזרכה ,םהרדובא) .םילק םייונישב םרמע בר
תגהנהב םיבלשה
שדוחה תכרב

,ותוא םיריכמ ונאש יפכ הז ןפואב ,תחא תבב הליחתכלמ גהנוה אל ,שדוחה שודיק לש ,הז שדוחמ גהנמ
.אבה שדוחה שאר לע ח"ר ינפלש תבש לכב וזירכי התעמ לחהש וטילחה דחא םויב עתפל אל
.הייארה י"פע שדוחה תא םישדקמ ויהש תורוד םתוא לכ ךשמב תעדה לע תולעל לוכי היה אל רבדהש ןבומ
.לבב ימכחל הז בושח דיקפת ריבעהל ץלאנ ינשה ללה רשאכ ,רומג סנוא תמחמ אופיא השענ ןושארה דעצה
אצת ןויצמ יכ" בותכה תריזג יפל הוצמה תא םימייקמ אל אליממ םא יכ ,אנקסמ ללכל ועיגה ןכמ רחאל
ןיינעה תא רידסהל בטומ ירה ,(א"ע 'כ ה"ר) "שרקו האר הזכ" ללכה י"פע אל םגו ,(ב"ע ג"ס תוכרב) "הרות
רדס חסונ) תסנכ תיב לכב םוי ותואב ךכ לע וזירכי ,דחא םוקמב "שדוחה שדוקמ" זירכהל םוקמבש ,ךכ
.(םרמע בר
,רתוי "יטירק" אוהש דחא הרקמ שי לבא ,םיבר םישדוח לש תויעב רתופ ןכא הז רודיס יכ ורמא ןכמ רחאל
.הזרכהה תא וב םידקהל שי ןכ לע ,ח"ר לש ומוציעב וזירכיש הזרכהב יד אלש
אל ובש גחה ימי זוכיר םג .הנשה שאר היהי םויב וב רשא ,ירשת ח"ר וניא הז "יטירק" הרקמ .ועטת אנ לא
לולא וניצמ אל" םימכח ועבקש ללכה ללגב ,דואמ טושפ - ? אל המלו .וז הניחבמ יתייעבל ותוא םיכפוה
תחאב ונל הקליס וז הדבוע .םוי העשתו םירשע ןב דימת אוה לולא שדוח - רמולכ ,(א"ע 'ו הציב) "רבועמ
רורב רבכו לולא ח"ר היה יתמיא רוריבב םיעדוי ונא םא ךכב ונל יד ,ןודנב םיקופקפהו תוקפסה לכ תא
םויב ;םירופכה םוי היהי - וירחאלש םיעבראה םויב ;הנשה שאר היהי וירחאלש םישולשה םויב יכ ונל
.הרות תחמש - תוכוס לש ינימשה םויבו תוכוסה גח לוחי - (ירשתב ו"ט) וירחאלש השימחו םיעבראה
שדוח - ףסונ שרדב ('ג ,א"פ םילהת) "ונגח םויל הסכב" ארקמה לש ינשרדה ורואיב םינורחאה וביחרה ןכא
.םישדוחה ראש לש םאוב לע ומכ ואוב לע םיזירכמ אל ,תרמוא תאז ,ותולח םוי (םימילעמ) םיסכמש
?שארמ ואוב םוי תא לארשי תיב ינומהל עידוהל שיש םימכחה תא ענכשש שדוח ותוא אופיא היה הזיאו
לארשי ימכח תא ענכשש אוה ,שדוחה שודיק תווצמ ונל איבהל הכזש "םישדוחה רוכב" ותוא ,ןסינ שדוח
.ותולח ינפלש תבשב ,ואוב םוי לע וזירכיש תובייחמ ,וב תוגהונה תורומחהו תוברה תווצמה יכ
תא שדוחה תזרכה ינפל ופיסוה כ"ע .ןסינ שדוח היה ,וינפלש תבשב וזירכה וילעש ןושארה שדוחה ,ןכבו
תודבעמ םתוא לאגו וניתובאל םיסנ השעש ,ימ" ,הלואגה שדוח ותויהב ,ול המיאתמה תיגיגחה השקבה
."ןמא רמאנו לארשי לכ םירבח ,ץראה תופנכ עבראמ וניחדנ ץבקיו בורקב ונתוא לאגי אוה ,תורחל
רוביצב הפי לבקתנו החלצהב רבע ,ןסינ ח"ר ינפלש תבשה םויל שדוחה תזרכה תמדקה לש ,םידקתהש ירחא
לכ םיפצמ ונא ירהו .וינפלש תבשה םויב ח"ר לכ לע זירכהלו יללכ גהונל ותוא ךופהל היעב התיה אל בוש
ונויבצב העובטה השקב לש עבטמ ,םצעב ,איהש "וניתובאל םיסנ השעש ימ" תפסותה םג ןכ לע ,העושיל םוי
.הנשה ישדוח ראש לש םתכרבל םג ודימצהלמ וענמנ אל כי"פעאו ,הלואגה שדוח ןסינ לש ידוחייה
?"לארשי לכ םירבח" :השקב התוא לש אפיסה תועמשמ יהמו
לגרל הילע לש שדוח ,ןסינ שדוח לש הז ןיינעב בלתשמ אוה םג "לארשי לכ םירבח" הז יוטיב ,ןכבו
: יול ןב עשוהי 'ר רמא ךכש ,"םירבח" ןידכ ,הרהטו האמוט לע תונמאנ יבגל לגר ילוע ןיד ןכש ,םילשוריל
תומי ראשב וליפא התעמ .םירבחל לארשי לכ השועש ריע ,וידחי הל הרבוחש ריעכ היונבה םילשורי"
('ו ,'ג הגיגח ימלשורי) .לגרה תעשב ונייהד ,"םיטבש ולע םשש העשב דבלבו - הריעז 'ר רמא - !?הנשה
הלואגל הכזנש השקבה תא (ןסינ ח"ר תכרבל הליחתכלמ :רומאכ) שדוחה תכרבל םימכחה ופריצ ןכבו
שדוקה רהב וניתובוח השענו הווחתשנו הארינו הלענש א"ז ,לארשי לכ םירבח לש דמעמלו ,בורקב
.א"בב הרהטבו השודקב ,םילשוריב


doc. no =0052779