ניהול וארגון מערכות חינוך

ראש/ת החוג: ד"ר הודיה הופמן hodayah@herzog.ac.il

תוכנית זו מכשירה עובדי חינוך לתפקידי ניהול ומנהיגות במערכת החינוך בישראל. התוכנית מעניקה לפרחי הניהול ידע תיאורטי־מחקרי עדכני בתחומי ניהול בכלל ובתחומי מִנהל החינוך בפרט וכן מפתחת יכולות להנהגה ולניהול של בתי ספר כארגוני חינוך אפקטיביים, הפועלים בסביבה מתפתחת ומשתנה. כלי מרכזי להשגת יעד זה הוא רכישת התנהגות רפלקטיבית המבוססת על הבנת הצורך בלמידה מתמדת ומתמשכת.

תוכנית הלימודים כוללת נושאים תאורטיים והקניית מיומנויות בנושאים כגון תורת הארגון, התנהגות ארגונית בבית הספר, תכנון תוכניות לימודים, מנהיגות בבית הספר, ניהול עצמי של בתי ספר, מערכת החינוך בישראל, תכנון וקבלת החלטות בבית הספר, ניהול בית ספר בחברה רב־תרבותית, ניהול משאבי אנוש, מדידת הישגים לימודיים ועוד.

בוגרי התוכנית יוכלו למלא תפקידים שונים בהנהגה החינוכית של בית הספר בקהילה, בניהול הצוות החינוכי ובתכנון עבודתו, בהנחיית הצוות החינוכי והדרכתו.

מטרות התכנית

לאתר ולהכשיר עובדי חינוך נבחרים לתפקידי מנהיגות בית ספרית במערכת החינוך בישראל; להעניק להם מיומנויות וידע היקפי בתחומי ניהול בכלל ובתחומי חינוך בפרט; ולהכין אותם לקריירה של מנהיגות חינוכית בישראל.

מבנה הלימודים

  •   מספר ש"ש : 18
  •   ימי לימוד : ד'
לפרטים נוספים

אז למה ללמוד בהרצוג?

צרו קשר

מרכז ייעוץ ורישום: 02-9937337
מרכזיה: 02-5320900

 

ראש התוכנית:  ד"ר הודיה הופמן
דוא"ל: hodayah@herzog.ac.il
שעות קבלה: בתיאום מראש עם מזכירות החוג

מזכירת החוג: זהבה קופל
דוא"ל:  zehavak@herzog.ac.il
טלפון:  02-5320906 (פנימי 806)

קורסים ולמידה מקוונת

כחלק ממערך הקורסים במכללה אנו מעמידים לרשות הסטודנטים מגוון רחב של קורסים פרונטליים ומקוונים.
מספר הקורסים המקוונים שניתן לשלב במסגרת התואר משתנים בהתאם לחוגים בהם תבחרו ללמוד.

לרשימת הקורסים המלאה בחוג ניהול תשפ"ג – לחצו כאן

לוח שיעורים:

 

עבודות גמר

עבודת גמר הינה פרוייקט פדגוגי-ניהולי המכוון לאפשר ללומד התנסות בנושא מקצועי אינטגרטיבי, בעל אוריינטציה פרקטית-יישומית. הלומד יתמקד בנושא משמעותי לגביו באופן אישי, והוא בא לבדוק סוגיה פרקטית חינוכית בחיי היום-יום של בית-הספר בעבודתו האישית או בצוות שהוא נמנה עליו, תוך השוואה לתיאוריה ו/או להתנסויות קודמות.

במחצית הראשונה של השנה השנייה ללימודים, יתנסה הסטודנט בתהליך של תכנון וייזום של עבודת הגמר וביצועה יחל במחצית השנייה. לקראת סיום לימודיו ולאחר סיום העבודה והגשת התוצר הסופי, על הסטודנט להיבחן על עבודתו ("הגנה" על העבודה).

ניתן לכתוב את העבודה בהנחיית כל מרצה המלמד בתוכנית, ללא זיקה הכרחית לקורס בו משתתף הסטודנט.

תנאי קבלה

  1. בעלי תואר .B.Ed או בעלי תואר .B.A + תעודת הוראה*.
  2. ציון ממוצע של לפחות 82 בלימודי התואר הראשון.
  3. בעלי ותק של שלוש שנים לפחות בהוראה.
  4. הצלחה בבחינות של התואר הראשון באנגלית עם ציון 85 ומעלה.
  5. ראיון קבלה.

לוח זמנים אקדמי

פתיחת שנת הלימודים תשפ"ג בחוג ניהול וארגון מערכות חינוך
יום רביעי ח' בחשוון 2.11.22
לפירוט לחצו כאן

שכר לימוד ומלגות

שכר הלימוד ללימודי תואר M.Ed. נקבע לפי ערך שנת לימודים אוניברסיטאית. משך תוכנית הלימודים הוא שנתיים לפיכך גובה שכר הלימוד בתוכנית מלאה הוא 200%. גובה שכר הלימוד לפרטיו יחושב על ידי יחידת שכר לימוד בהתאם לתוכנית הלימודים של הסטודנט שנקבעה לו על יד ראש התוכנית.

להכרה בלימודים קודמים, ללימודים להשלמת תואר, לפיצול לימודים ולאגרות לימוד לחצו כאן

 

סיוע בשכר לימוד – מלגות

משרד החינוך

משרד החינוך מעניק סיוע בשכר לימוד למורים בשתי דרכים: החזר שכר לימוד או מענק שעות. (מענק שעות אינו מתאים למורים ב"אופק חדש"). פירוט הזכאים לסיוע זה ורשימת סדרי העדיפויות מופיעים בחוזרי מנכ"ל משרד החינוך ובתקציר על גבי טופס הבקשה שיש להגיש למשרד החינוך. ניתן לקבל טפסים אצל הגב' תמר כהן ביחידת שכר לימוד.

אנו ממליצים לבדוק היטב את הערך הכספי של כל אחת מהחלופות לפני הגשת הבקשות. מי שנמצא בחצי שבתון, זכאי להחזר שכר לימוד או מענק שעות עבור המחצית השנייה של שכר הלימוד.

ארגוני מורים

הסתדרות המורים וארגון המורים מעניקים מלגות לחבריהם הלומדים לקראת תואר שני. יש לעקוב אחר הפרסומים שלהם במהלך השנה.

ועדת המלגות של המכללה

ועדת המלגות של המכללה דנה פעמיים בשנה בבקשות לסיוע בשכר לימוד על רקע כלכלי (לאחר חופשת חנוכה ולאחר חופשת פסח). הועדה מטפלת רק בסטודנטים מן המניין שאינם מקבלים סיוע ממשרד החינוך או מקרנות ההשתלמות ולומדים בתוכניות המרכזיות של המכללה (ימי שלישי ורביעי). המכללה אינה מתחייבת להעניק מלגה לכל פונה. המלגה תוענק במחצית השנייה של שנת הלימודים.

ניתן לקבל טפסים אצל תמר כהן ביחידת שכר לימוד.tamarc@herzog.ac.il

 

אנשי סגל

קמפוס היכל שלמה - ירושלים

כתובת: המלך ג'ורג' 58 ירושלים 9426223
טלפון: 02-5320900
פקס: 02-9965354