מכרזים

החל מיום 12.8.2010 חל חוק חובת מכרזים, התשנ"ב – 1992, על כל המוסדות להשכלה גבוהה.
מכוח חוק זה הותקנו תקנות מיוחדות למוסדות להשכלה גבוהה, שכינוין תקנות חובת מכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010, אשר מסדירות, מתאריך זה ואילך, את כל התקשרויות המכללה שעניינן ביצוע עסקאות בטובין, בשירותים בעבודות ובמקרקעין, והכל כמפורט בתקנות הנ"ל.

בעמוד זה מתפרסמים המכרזים לאספקת שירותים עבור המכללה האקדמית הרצוג.

מס' מכרז כותרת נושא תאריך פרסום תאריך סיום נוסח המכרז קבצים סטטוס
 8.7.19

המכרז נסגר!

מכרז להספקת מערך אכסון ושרתים אספקת והתקנת מערך ענן פנימי הכולל אכסון, שרתים, גיבוי ותחזוקה 8.7.19 31.7.19

על פי החלטת ועדת מכרזים, בעקבות בקשת חלק מהחברות, תאריך הגשת המכרז הוארך עד 14.8.2019 בשעה 12:00

 

 

מכרז פומבי

מודעה

הזמנה למכרז

מודעה בערבית

דף הבהרות מס.1

דף הבהרות מס. 2

פתוח
1.6.2017

המכרז נסגר!

מכרז להתקנת מערכת כיבוי אוטומטית
ב"היכל שלמה"
אספקה והתקנת מערכת כיבוי אוטומטית (ספרינקלרים) ומתן שירותי תחזוקה למשך תקופת האחריות  1.6.2017  26.7.2017

הזמנה להגשת הצעות

נוסח מכרז-עברית

הודעה בדבר המכרז בערבית

תכניות המבנה:

 פתוח

 

בכל מקרה של סתירה בין נוסח הפרסום בעיתון לבין נוסח מסמכי המכרז, יהא נוסח מסמכי המכרז הנוסח הקובע.