סיוע בשכר לימוד

לשנה"ל תשע"ט

תנ"ך, תושב"ע, מחשבת ישראל, חינוך מיוחד,
תקשורת,
לימודי א"י,
אזרחות,
ספרות,
היסטוריה

אנגלית,
לשון,
מדעי הטבע,
מתמטיקה
מתמטיקה והוראת מדעי המחשב
גיאוגרפיה – אדם וסביבהפרטים בסעיף
הלוואת מותנית רגילה+++סעיף 1
הלוואת מותנית מועדפת+סעיף 1
סל חיזוקים *++סעיף 2
חונכות פר"ח+++סעיף 3
סחל"ב+++סעיף 3
חיילים משוחררים ובוגרות שירות לאומי+++סעיף 4
תכנית רג"ב+++סעיף 5
הלוואה מקרן שכ"ל+++סעיף 6
תשלום מראש+++סעיף 7
הנחת קרובי משפחה+++סעיף 8
ועדת מלגות של המכללה+++סעיף 9

 *סל חיזוקים לא יינתן לתלמיד שלומד חינוך מיוחד בלי קשר לחוג השני שלהם.

1. הלוואות מותנות רגילות ומעודפות:

תלמידים סדירים במכללה בשנים א'-ג' זכאים להגיש בקשה להלוואה מותנית רגילה ממשרד החינוך. פרטים נוספים על ההלוואה ועל הפיכתה למענק לחצו כאן

הזכאים להלוואה מותנית רגילה:

תלמידי .B.Ed:

 • אינם מקבלים בשנה זו החזר שכר לימוד כחיילים משוחררים (או שירות לאומי).
 • יש במערכת שלהם לשנת תשע"ט לפחות 24 ש"ש .

תלמידי הסבת אקדמאים:
פעם אחת מתוך שנות הלימודים, בתנאי שיש במערכת השעות שלהם לתשע"ט לפחות 15 ש"ש.

הזכאים להגיש בקשה להלוואה מותנית מועדפת, בסכום של 5800 ש"ח:

 • סטודנטים בתכנית מצוינים (רג"ב)
 • סטודנטים ל .B.Ed:
  הלומדים בהתמחות: אנגלית, לשון, מדעי הטבע, מתמטיקה ומתמטיקה והוראת מדעי המחשב.
  בשנים א'-ג'.
  בעלי ציון 550 ומעלה.
  אינם מקבלים בשנה זו החזר שכ"ל כחיילים משוחררים או שירות לאומי.
  יש במערכת שלהם לשנת תשע"ט לפחות 24 ש"ש.
 • סטודנטים בתכנית הכשרת אקדמאים:
  הלומדים בהתמחות: אנגלית, לשון, מדעי הטבע, מתמטיקה ומתמטיקה והוראת מדעי המחשב
  ממוצע ציונים בתואר 80 ומעלה
  יש במערכת השעות שלהם לפחות 15 ש"ש

הזכאות להלוואה וגובה ההלוואה ייקבעו לפי המצב הסוציאלי על סמך הנתונים שבטופס ההרשמה ועל פי עדכונים שיימסרו ע"י התלמידים לקליטה במחשב. חשוב לעדכן פרטים לגבי השירות הצבאי ומצב המשפחתי בכל שנה.
על פי הנחיות משרד החינוך, תלמידים חסרי תעודת בגרות אינם זכאים להלוואה מותנית. אם קיבלת לאחרונה זכאות לתעודה, יש לדווח על כך מידית למשרד החינוך ולמזכירות המכללה. מורים בפועל, הלומדים לתעודת הוראה אינם זכאים להלוואה.

 • יש לראות בהלוואה זו הלוואה לכל דבר, שחייבים בהחזרתה עם גמר הלימודים או במקרה של הפסקתם. סדרי החזר ההלוואה ייקבעו על ידי בנק מסד – נותן ההלוואה.
 • ההלוואה הרגילה אינה נושאת ריבית, אלא רק הצמדה למדד המחירים לצרכן.
 • הלוואות מותנות מועדפות מוצמדות למדד ונושאות ריבית.

תנאי ההחזר מפורטים בכתב ההתחייבות עליו חותמים בבנק עם קבלת ההלוואה.

בהתאם לרשום בכתב ההתחייבות של מקבלי ההלוואה, זכאים לתעודת הוראה העובדים בהוראה ייהנו משחרור מהחזר ההלוואה – שנת הוראה מול שנת הלוואה. עם תום הלימודים ובעת הטיפול לשיבוץ לעבודה עם הפיקוח, יש לברר את כל הפרטים הנוגעים להחזר ההלוואה. כדי ליהנות משחרור מהחזר ההלוואה (בלשון הרשמית – 'הכרה במילוי חובה') יש לעבוד לכל הפחות שני שליש משרה במקצוע הוראה נשוא ההלוואה המותנית.

לאחר תום שנה ד', ניתן לבקש ממשרד החינוך דחייה של שנה במילוי ההתחייבות, אם עדיין לא סיימת ללמוד.

את הבקשה להלוואה מותנית יש למסור לרונית במזכירות המכללה עד ז' בכסלו תשע"ט (15.11.2018).
כדאי להגישה יחד עם טופס ההרשמה.

לתשומת הלב: יש למלא את כל הפרטים במדויק! אי מילוי פרטים יפגע בזכאות לקבלת הלוואה מותנית. בקשות שתוגשנה באיחור, ייתכן שלא תטופלנה על ידי משרד החינוך. לטופס בקשת הלוואה מותנית לחצו כאן.

 2. מענק ממשרד החינוך ללומדים בהתמחויות נדרשות (סל חיזוקים)

תנאי הזכאות לסטודנטים המתחילים את הלימודים בשנת תשע"ט

סטודנטים ל B.Edסטודנטים בתכנית הסבת אקדמאים
ציון משולב 625 ומעלה וגם ציון פסיכומטרי 600 ומעלה, וכן ציון במבחן מסיל"ה.ציון ממוצא בתואר אקדמאי 93 ומעלה וגם 6 ש"ש לימודים לפחות

הלומדים בחוגים: אנגלית, גיאוגרפיה, לשון, מדעי הטבע, מתמטיקה ומתמטיקה והוראת מדעי המחשב: גובה המלגה 5000 ש"ח.

תנאי זכאות לסטודנטים ממשיכים, בשנים ב'-ד' (יש לעמוד בכל התנאים)

 • ציון משולב 575 ומעלה לשנים ג'-ד' – מלגה בגובה 2500 ש"ח
 • ציון משולב 625 ומעלה  לשנה ב' – מלגה בגובה 5000 ש"ח
 • ממוצע ציונים 80 לפחות בתשע"ח
 • ציון עבודה מעשית בתשע"ח 85 לפחות
 • 12 ש"ש לימודים לפחות – לשנה ד'
 • במקצועות לשון עברית, גיאוגרפיה, מתמטיקה, מתמטיקה והוראת מדעי המחשב, מדעי הטבע, ואנגלית

סטודנטים הלומדים חינוך מיוחד לא זכאים למלגה זו, גם אם החוג השני שלהם מופיע ברשימה לעיל.

3. פר"ח וסחל"ב:

חונכות במסגרת פר"ח היא עבודה אתגרית חינוכית התורמת לילדים הזקוקים לכך ומאפשרת לסטודנטים לממן חלק משכר הלימוד.

פרויקט פר"ח מציע לסטודנטים מלגה בגובה של כחצי משכר הלימוד, כגמול עבור חונכות ילד או קבוצת ילדים,  4 שעות בשבוע המתחלקות לשני מפגשים.

המפגש עם הילדים יתקיים בימים ובשעות לפי אפשרויותיהם של הסטודנטים. ניתן להשתתף בפרויקט פר"ח באזור מגורי הסטודנט ברחבי הארץ או בישובים השונים בגוש עציון.

גובה המלגה לשנת הלימודים הוא חצי משכר הלימוד.

פרטים נוספים והרשמה באתר פר"ח .

ההרשמה לשנת הפעילות תשע"ט תיפתח ב-2.9.18. ההרשמה על בסיס מקום פנוי. מומלץ להקדים את הרשמתכם.

בנוסף, תלמידים משנה ב' ומעלה לתואר ב.אד. יכולים להשתלב בתכנית "סחל"ב" – תכנית המשלבת סטודנטים בעבודה בבתי ספר וגנים תמורת מילגת לימודים. פרטים אודות התכנית ניתן למצוא באתר

4. מענק לחיילים משוחררים ומסיימות שירות לאומי:

המכללה האקדמית הרצוג היא מוסד מוכר לצורך ניצול כספי המענק הניתן לחיילים משוחררים. לצורך קבלת המענק יש לפנות לסניף בנק לאומי או פועלים עם שובר תשלום הניתן במשרדי המכללה.

החזר שכ"ל לחיילים משוחררים ומסיימות שרות לאומי, בשנה א':

הקרן לעידוד לימודי השכלה גבוהה ע"פ חוק חיילים משוחררים תחזיר את שכ"ל של שנה א' לתלמידים שהשתחררו מהצבא או משרות לאומי בחמש השנים האחרונות, והלומדים במכללות באזור עדיפות לאומית. ההחזר יועבר לחשבון הבנק של הפיקדון ובתנאי הפיקדון (בנוסף לפיקדון הרגיל). ההחזר יועבר  ב-2 תשלומים במשך שנה"ל. ההחזר יינתן רק לאחר תשלום שכ"ל ומילוי כתב התחייבות באתר חיילים משוחררים. בנות ששרתו לפחות שנת שרות אחת אך פחות משנתיים יקבלו מחצית הסכום. פרטים נוספים באתר הקרן להכוונת חיילים משוחררים. כל האמור לעיל כפוף לחוק חיילים משוחררים ולמדיניות הקרן.

5. תכנית רג"ב: כפוף לתנאי קבלה של התכנית. לפרטים לחצו כאן.

6. הסדר פריסת תשלומים באמצעות קרן שכ"ל

קרן שכ"ל, אשר פועלת בשיתוף פעולה עם בנק מרכנתיל דיסקונט מעניקה הלוואות לסטודנטים לעזרה במימון שכר לימוד. סכום ההלוואה הוא עד 20,000 ש"ח לשנה בפריסה של עד 60 תשלומים.
ישנם 2 מסלולים אפשריים:

א. הלוואה מסובסדת ע"י המכללה:
הסדרת קבל ההלוואה מקרן שכ"ל עד 30.11.18, בסכום שאינו עולה על גובה שכר לימוד, בהחזר של עד 24 תשלומים:
המכללה תסבסד את ההלוואה ותשלם את ריבית לקרן ההלוואות. הסטודנט ישלם רק את הקרן.
אין הנחה נוספת על תשלום מראש.

ב. הלוואה לא מסובסדת:
ניתן לקחת את ההלוואה גם לאחר 30.11.18, וליותר מ-24 תשלומים. במקרה זה הסטודנט ישלם בעצמו את הריבית על ההלוואה.

בשני המסלולים סכום ההלוואה יועבר ישירות למכללה לתשלום שכר הלימוד.
הסדר התשלומים ייערך מול קרן שכ"ל, אשר יפנה את הסטודנט אל הבנק ולא מול מכללת הרצוג. ההתקשרות בעניין ההלוואה, תנאי ההלוואה וההחזר היא בין הסטודנט לבין הבנק בלא מעורבות של המכללה.

יתרונות להלוואה זו

 • אין צורך להעביר את חשבון העו"ש שלך לבנק שנותן את ההלוואה
 • פטור מדמי ניהול ועמלות. כולל אם תבחרו בפרעון מוקדם של ההלוואה
 • אין צורך בערבים או בתלושי שכר.
 • התנהלות נוחה וידידותית וליווי של הסטודנט ע"י קרן ש"ל בשכל שלבי התהליך

יש להגיש את הבקשה בממשק אינטרנטי לבד, באתר: www.sachal.co.il. לבירורים: 03-9635856. כל המידע יינתן ע"י קרן שכ"ל. אין לפנות בשאלות בנושא זה למכללה.

 

7. תשלום מראש: הנחה בסך 2% תוענק למשלמים את שכר הלימוד עד ז' בכסלו תשע"ט 15.11.2018.

8. הנחת קרובי משפחה הלומדים בו זמנית במכללה: קרובים בדרגה ראשונה (הורים, אחים, בני זוג) זכאים להנחה בשיעור 5% לכל תלמיד, מותנה בתשלום שכר לימוד.

9. ועדת המלגות של מכללת הרצוג:

לאחר שמיצית את כל האפשרויות למימון שכר הלימוד, ועדיין נותר לך קושי במימון, ניתן לפנות בכתב לוועדת המלגות של המכללה. יש לצרף למכתב הבקשה מסמכים המעידים על מצבך הכלכלי.

המכללה אינה מתחייבת לתת מלגה לכל פונה. גובה המלגה ייקבע על ידי הוועדה בהתאם למצב הכלכלי של הפונים.

להורדת טופס בקשת הנחה נא לחצו כאן.

10. מלגות חיצוניות לחצו כאן

לידיעתכם: אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.