רשימת השיעורים במסלול לניהול וארגון מערכות חינוך – תואר שני

שנת הלימודים תש"ף

קורסים מקוונים

 

+  היבטים משפטיים בחינוך | 704000 | דר סט נעמה | סמסטר א

| 704000 | דר סט נעמה | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 704000
מורה דר סט נעמה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  יסודות בשיווק החינוך | 700700 | דר וסרשטיין משה | סמסטר א

| 700700 | דר וסרשטיין משה | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 700700
מורה דר וסרשטיין משה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  היבטים משפטיים בחינוך | 704001 | דר סט נעמה | סמסטר ב

| 704001 | דר סט נעמה | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 704001
מורה דר סט נעמה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  יסודות בשיווק החינוך | 700701 | דר וסרשטיין משה | סמסטר ב

| 700701 | דר וסרשטיין משה | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 700701
מורה דר וסרשטיין משה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  מבוא לכלכלת החינוך | 700201 | דר תמיר עמנואל | סמסטר ב

| 700201 | דר תמיר עמנואל | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 700201
מורה דר תמיר עמנואל
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מטרת הקורס היא הכרת מושגי היסוד הכלכליים והבנת הדילמותהכלכליות העיקריות העומדות לפני קובעי המדיניות בדרג הפוליטי ובדרג החינוכי ובעיקרקביעת סדרי עדיפויות בתחום השירותים הציבוריים עם דגש על תחום החינוך .

הקורס מורכב  מהנושאיםהעיקריים הבאים$$  מושגי יסוד בכלכלהובפוליטיקה של הכלכלה, תקצוב ציבורי,השכלה וצמיחה כלכלית , תשואה פרטית וחברתית לחינוך, השכלה ופערים חברתיים,חנוך פורמאלי וחינוך על-תיכוני, שיטות תקצוב מערכת החינוך.

הקורס אמור להקנות ידע תיאורטי ומעשי בתחום כלכלתהחינוך כפי שקיים בישראל ובהשוואה למדינות מפותחות אחרות.

+  מדידה והערכה | 700800 | דר וסרמן אגוזה | סמסטר ב

| 700800 | דר וסרמן אגוזה | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 700800
מורה דר וסרמן אגוזה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס נכיר מושגי יסוד בהערכה בחינוך, שיטות הערכה להערכת מטרות, תכניות פעולה, תהליכים ותוצריהם הנהוגים בבית הספר או ברמות אחרות של מערכת החינוך.  נתנסה בתכנון וביישום ראשוניים של פעולות הערכה, בנושא או אוביקט ממשי. כמו כן, נלמד לפתח את היכולת לפרש ממצאים ולהפיק מסקנות מביצוע הערכה.


+  מערכת החינוך בישראל | 700002 | דר בוזגלו אהרן | סמסטר ב

| 700002 | דר בוזגלו אהרן | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 700002
מורה דר בוזגלו אהרן
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מורים ומנהיגים חינוכיים חייבים להכיר את מערכות החינוך בישראלוהתפתחותן על רקע השינויים החברתיים בישראל, על מנת שיוכלו להשתלב בהן. ידע עלמערכות החינוך בישראל כולל הכרת התפתחות מערכת החינוך הישראלית לסוגיה ומאפייניההשונים הכוללים, בין היתר, מאפיינים אידיאולוגיים, פוליטיים, ארגוניים, דתייםואחרים. הכרות עם המערכת תספק למורה ולמנהיג יכולות התמודדות טובים יותר עם מגווןשל ערכים, עמדות ואידיאולוגיות חינוכיות ופוליטיות המרכיבות את החינוך הישראליוהמייחדות אותו על פני מערכות חינוך אחרות בעולם. זאת ועוד, הכירות עם מערכתהחינוך תספק למורה ולמנהיג בסיס איתן להשתלבות בתוך המערכת ולצמיחה בתוכה כמובילדרך.

קורסים מרוכזים

 

+  תכנון תכניות לימודים | 703701 | דר בוזגלו אהרן | סמסטר א

| 703701 | דר בוזגלו אהרן | סמסטר א | יום ד | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 703701
מורה דר בוזגלו אהרן
יום ד
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

חינוך ולמידה הם מאז ומתמיד חלק מהחברההאנושית. כל חברה אנושית שואפת לחנך את תלמידיה לאור ערכיה החשובים בעיניה לשםשימורה, וכן שואפת להקנות לצעיריה ידע ומיומנויות הדרושים לתפקוד בעולם המבוגרים.פעולות אלו מתחילות במסגרת מורכבת של תכנון ופיתוח תכניות הלימודים, הן במרכזיםמקצועיים והן עי צוותי המורים בביהס. בקורס זה נלמד על התיאוריה של תכנוןהלימודים והתהליכים שהובילו ליצירתה, הדרכים לארגון הידע הקיים בתכניות הלימודים,מודלים לפיתוח והפעלת תכניות לימודים, מקומם של המורים בפיתוח תכניות לימודים.

+  יצירתיות בניהול מוסדות חינוך | 704601 | דר וסרשטיין משה | קיץ

| 704601 | דר וסרשטיין משה | סמסטר ק | יום | שעה 09:00 - 11:55
קוד קורס 704601
מורה דר וסרשטיין משה
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  שימוש במחקרים מדעיים בעבודת המורה והמנהל | 702301 | דר אייזנמן תמי | קיץ

| 702301 | דר אייזנמן תמי | סמסטר ק | יום א | שעה 09:00 - 11:55
קוד קורס 702301
מורה דר אייזנמן תמי
יום א
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מסלול לימודים ניהול וארגון מערכות חינוך

קורסים ביום א

 
קוד קורס 702301
מורה דר אייזנמן תמי
יום א
סמסטר ק
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור קורס מרוכז

+  סוגיות בניהול בבית ספר | 704200 | דר מנדלביץ איריס | קיץ | 09:00 - 11:50

| 704200 | דר מנדלביץ איריס | סמסטר ק | יום א | שעה 09:00 - 11:50
קוד קורס 704200
מורה דר מנדלביץ איריס
יום א
סמסטר ק
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 11:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בית ספר הינו מרחב מורכב ועבודת המנהל המשמש כמנהיג חינוכי מורכבת. עליולקיים יחסי גומלין מיטביים, תוך יצירת ממשקים רבים: עם הרשות, עם משרד החינוך, עםעמותות, עם קהילה ועוד.

בקורס זה נלמד על:

עבודת המנהל, ההתפתחות שחלה בהגדרתתפקידו.

 נסקורמודלים ניהוליים, ונלמד מהם סגנונות ניהול, נבין את המבנה הארגוני בו מתפקד המנהל,נבין מי הם השותפים לדרך, נאפיין את השחקנים בהתייחס לתיאוריית הוטו,יחסי המנהל והתנהלותו מול רשות ומשרדי ממשלה – תוך הבנת מודל הניהול העצמי חשיבותוותרומתו לאוטונומיה של המנהל.

נלמד כיצד באה לידי ביטוי מנהיגותו שלהמנהל תוך התייחסות לפיתוח חזון בית ספרי, תקנון ופיתוח יוזמות.

נסקור מהם מעגלי התמיכה בבית הספרהמסייעים בהצלחת הובלת הארגון: המערך הייעוצי, השפח השפם.

נתוודע למורכבות שמציבה המציאות של המאה ה– 21 מול המנהל עם אובדן הסמכות ההורית, בהתייחס להורים והנהגת הורים.

 נעסוק בסוגיית חיסיון מידע – חובת אימון של המנהל, ונעסוק  בסוגיות אתיות בביהס. 

נלמד את נושא שיווק בית הספר ושיפורהתדמית, בהתייחס לסוגיית פתיחת אזורי רישום.

סוג שיעור שיעור

+  שיטות מחקר איכותני - ניהול | 200100 | דר מנדלביץ איריס | קיץ | 12:00 - 15:20

| 200100 | דר מנדלביץ איריס | סמסטר ק | יום א | שעה 12:00 - 15:20
קוד קורס 200100
מורה דר מנדלביץ איריס
יום א
סמסטר ק
מיקום
שעת התחלה 12:00
שעת סיום 15:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

קורסים ביום ד

 

+  שיטות מחקר כמותי | 700300 | דר וסרמן אגוזה | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 700300 | דר וסרמן אגוזה | סמסטר א | יום ד | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 700300
מורה דר וסרמן אגוזה
יום ד
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס זה נלמד את המיומנויות לבצע מחקר חינוכי באופן עצמאי, תוך בחירת שיטות מחקר הולמות לבעיה נתונה. הסטודנטים יחשפו וילמדו תכניות סטטיסטיות מתקדמות. ילמדו מושגים כמו: מערכי המחקר הכמותי, כלי המחקר ואיסוף נתונים, תורת הדגימה ויסודות בסטטיסטיקה תיאורית. 

 

סוג שיעור שיעור

+  ניהול משאבי אנוש | 702000 | דר הופמן הודיה | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 702000 | דר הופמן הודיה | סמסטר א | יום ד | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 702000
מורה דר הופמן הודיה
יום ד
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  החינוך הדתי במבחן הזמן | 701400 | פרופ ועקנין רפי | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 701400 | פרופ ועקנין רפי | סמסטר א | יום ד | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 701400
מורה פרופ ועקנין רפי
יום ד
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

חדשים לבקרים באים אל סדר יומו של החינוך הדתי, סוגיות ואתגריםהדורשים מענה ייחודי של המחנך הדתי. שיקום הסמכות ההורית והמורית, מבחניה שלמנהיגות חינוכית, מיניות ויצריות, הדרת נשים, הגורמים לתופעת החילון ודרכיהתמודדות עימה. באלה ובאחרות יעסוק הקורס תוך מתן דגש לתפיסת התפקיד של המנהלבחינוך הדתי.

סוג שיעור שיעור
קוד קורס 702302
מורה דר אייזנמן תמי
יום ד
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  תכנון תכניות לימודים | 703701 | דר בוזגלו אהרן | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 703701 | דר בוזגלו אהרן | סמסטר א | יום ד | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 703701
מורה דר בוזגלו אהרן
יום ד
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

חינוך ולמידה הם מאז ומתמיד חלק מהחברההאנושית. כל חברה אנושית שואפת לחנך את תלמידיה לאור ערכיה החשובים בעיניה לשםשימורה, וכן שואפת להקנות לצעיריה ידע ומיומנויות הדרושים לתפקוד בעולם המבוגרים.פעולות אלו מתחילות במסגרת מורכבת של תכנון ופיתוח תכניות הלימודים, הן במרכזיםמקצועיים והן עי צוותי המורים בביהס. בקורס זה נלמד על התיאוריה של תכנוןהלימודים והתהליכים שהובילו ליצירתה, הדרכים לארגון הידע הקיים בתכניות הלימודים,מודלים לפיתוח והפעלת תכניות לימודים, מקומם של המורים בפיתוח תכניות לימודים.

סוג שיעור קורס מרוכז

+  העצמה ופיתוח צוות | 703800 | דר הופמן הודיה | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 703800 | דר הופמן הודיה | סמסטר א | יום ד | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 703800
מורה דר הופמן הודיה
יום ד
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  תכנון בגיל הרך תיאוריה ומעשה | 45551500 | דר תמיר עמנואל | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 45551500 | דר תמיר עמנואל | סמסטר א | יום ד | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 45551500
מורה דר תמיר עמנואל
יום ד
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

תכנון הוא מרכיב מרכזי בעבודתהשל מנהלת הגן. בכדי לשפר את שליטתה בנעשה בגן, בתהליכים החינוכיים, מציע קורס זהגישות תכנוניות, לצד כלי עבודה פרקטיים. השילוב ביניהם יוכל לסייע למנהלת הגןלהוביל פרויקטים ותהליכים, מרגע שעלו כאפשרות, ועד לתהליך הביצוע, ולקיימם כמהלך לוגי,עקבי כחלק מתכנית העבודה השנתית (וכן הרב שנתית).

הקורס בוחן באופן אינטגרטיבי שלל של היבטים, ובהםמטרות, הגורם האנושי, גורמים טכנולוגים סביבתיים תרבותיים ועוד. המפגשים הינםסדנאים בחלקם.

סוג שיעור שיעור
קוד קורס 706201
מורה דר ספראי מרדכי
יום ד
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
מערכת החינוך עתירה בנתונים - בגרויות, מיצב, סקרי אקלים, פיזה, TIMMS, שיעור מתגייסים ועוד כהנה וכהנה.
היחס לנתונים המתפרסמים חדשים לבקרים - אופן איסופם, משמעותם, והשלכותיהם החינוכיות - איננו יורד מסדר היום החינוכי והציבורי.
המנהל נדרש בעבודתו להסתמך על נתונים אלו, לקבל החלטות ולפעול לשינוי.
ברוח גישת הניהול המבוסס נתונים ננסה בקורס להפוך את הנתונים למקור ללמידה ולהתחדשות, לצד הבנת המגבלות וההשלכות שאינן תמיד רצויות או ניתנות לשליטתנו.
הקורס ילווה בפרוייקט מעשי של הפקת משמעויות מניתוח נתונים בית ספריים

סוג שיעור שיעור

+  שיטות מחקר כמותי | 700301 | דר וסרמן אגוזה | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 700301 | דר וסרמן אגוזה | סמסטר א | יום ד | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 700301
מורה דר וסרמן אגוזה
יום ד
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס זה נלמד את המיומנויות לבצע מחקר חינוכי באופן עצמאי, תוך בחירת שיטות מחקר הולמות לבעיה נתונה. הסטודנטים יחשפו וילמדו תכניות סטטיסטיות מתקדמות. ילמדו מושגים כמו: מערכי המחקר הכמותי, כלי המחקר ואיסוף נתונים, תורת הדגימה ויסודות בסטטיסטיקה תיאורית. 

 

סוג שיעור שיעור

+  סדנת הדרכה לעבודת גמר - ב | 703300 | דר בוזגלו אהרן | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 703300 | דר בוזגלו אהרן | סמסטר א | יום ד | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 703300
מורה דר בוזגלו אהרן
יום ד
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
עבודת הגמר הינה גולת הכותרת של תהליך הלמידה במסגרת לימודי התואר השני. במהלך עבודת הגמר יפתחו הסטודנטים בו זמנית את כישוריהם המחקריים לצד יכולת ניתוח וסינתזה עמוקים של ידע תיאורטי ומציאות פרקטית המתבססים על עבודת המנהל בבית הספר. מעבר ליכולות המחקריות תקנה עבודת הגמר לסטודנטים חשיפה לעולם הניהול המורכב בהתאם לתחומי העניין שלהם. עריכת המחקר האקדמי וההתנסות בו יובילו להפנמה בקרב הסטודנטים כי מנהל טוב ומצליח הוא זה שמקבל החלטות המבוססות על למידה וחקירה מדעית מבוססת ומשמעותית. עבודת הגמר הינה חיבור פדגוגי מדעי (מחקרי או עיוני), בעל אופי פדגוגי – ניהולי, המבוסס על נושא ספציפי הלקוח ממגוון הנושאים שנלמדו בתוכנית כולה. הסדנה תלווה את הסטודנטים במהלך כל לימודיהם ותסייע להם לקדם את מחקרם להביאו לכדי סיום במועד.
סוג שיעור סדנה

+  חדשנות ויוזמות בחינוך | 704101 | דר הופמן הודיה | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 704101 | דר הופמן הודיה | סמסטר א | יום ד | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 704101
מורה דר הופמן הודיה
יום ד
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  שיטות מחקר כמותי | 700302 | חסידה יהודית | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 700302 | חסידה יהודית | סמסטר א | יום ד | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 700302
מורה חסידה יהודית
יום ד
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  סדנת הדרכה לעבודת גמר - ב | 703301 | דר בוזגלו אהרן | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 703301 | דר בוזגלו אהרן | סמסטר א | יום ד | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 703301
מורה דר בוזגלו אהרן
יום ד
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
עבודת הגמר הינה גולת הכותרת של תהליך הלמידה במסגרת לימודי התואר השני. במהלך עבודת הגמר יפתחו הסטודנטים בו זמנית את כישוריהם המחקריים לצד יכולת ניתוח וסינתזה עמוקים של ידע תיאורטי ומציאות פרקטית המתבססים על עבודת המנהל בבית הספר. מעבר ליכולות המחקריות תקנה עבודת הגמר לסטודנטים חשיפה לעולם הניהול המורכב בהתאם לתחומי העניין שלהם. עריכת המחקר האקדמי וההתנסות בו יובילו להפנמה בקרב הסטודנטים כי מנהל טוב ומצליח הוא זה שמקבל החלטות המבוססות על למידה וחקירה מדעית מבוססת ומשמעותית. עבודת הגמר הינה חיבור פדגוגי מדעי (מחקרי או עיוני), בעל אופי פדגוגי – ניהולי, המבוסס על נושא ספציפי הלקוח ממגוון הנושאים שנלמדו בתוכנית כולה. הסדנה תלווה את הסטודנטים במהלך כל לימודיהם ותסייע להם לקדם את מחקרו להביאו לכדי סיום במועד.
סוג שיעור סדנה
קוד קורס 706200
מורה דר ספראי מרדכי
יום ד
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
מערכת החינוך עתירה בנתונים - בגרויות, מיצב, סקרי אקלים, פיזה, TIMMS, שיעור מתגייסים ועוד כהנה וכהנה.
היחס לנתונים המתפרסמים חדשים לבקרים - אופן איסופם, משמעותם, והשלכותיהם החינוכיות - איננו יורד מסדר היום החינוכי והציבורי.
המנהל נדרש בעבודתו להסתמך על נתונים אלו, לקבל החלטות ולפעול לשינוי.
ברוח גישת הניהול המבוסס נתונים ננסה בקורס להפוך את הנתונים למקור ללמידה ולהתחדשות, לצד הבנת המגבלות וההשלכות שאינן תמיד רצויות או ניתנות לשליטתנו.
הקורס ילווה בפרוייקט מעשי של הפקת משמעויות מניתוח נתונים בית ספריים

סוג שיעור שיעור
קוד קורס 706300
מורה פרופ רומי שלמה
יום ד
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק באפיונים של נוער במצבי סיכון ונשירה  מהיבטים חינוכיים , פסיכולוגיים וסוציולוגיים. בחלקהראשון יוצגו המאפיינים הבולטים של נוער זה כמו הישגים נמוכים, בעיות משמעתושוטטות, מעברים רבים בין מסגרות חינוך ודפוסי התנהגות אנטי חברתיים ועברייניים. בחלקהשני של הקורס  ידונו היבטים מערכתיים וביתספריים בדרכי הכשרה, מניעה, חינוך וטיפול וכן בשיקום של נערים ונערות אלו בתחוםהחינוך פורמלי והחינוך הבלתי פורמלי בארץ ובעולם.

סוג שיעור שיעור

+  החינוך הדתי במבחן הזמן | 701401 | פרופ ועקנין רפי | סמסטר א | 15:50 - 17:10

| 701401 | פרופ ועקנין רפי | סמסטר א | יום ד | שעה 15:50 - 17:10
קוד קורס 701401
מורה פרופ ועקנין רפי
יום ד
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 15:50
שעת סיום 17:10
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס החינוך הממלכתי דתי הוא בועה ייחודית בלב מערכת החינוך הישראלית. ממקומו המיוחד הוא שומר על חינוך דתי לאורך הדורות. עם זאת החינוך הדתי מתמודד עם סוגיות ניהוליות ואידאולוגיות רבות שאותם נכיר ובהם נדון במהלך השיעור, למשל: הגדרת דתיות לאומיות, חינוך לאמונה ולתפילה. סוגיית עוזבי הדת (הדתלשים) המדיניות החינוכית של החמד והרב גוניות בחמד. מטרת הקורס היא לפתח למנהלים בחינוך הדתי והממלכתי היכרות עם סוגיות הליבה של החינוך הדתי.
סוג שיעור שיעור

+  יצירתיות בניהול מוסדות חינוך | 704600 | דר וסרשטיין משה | סמסטר א | 15:50 - 17:10

| 704600 | דר וסרשטיין משה | סמסטר א | יום ד | שעה 15:50 - 17:10
קוד קורס 704600
מורה דר וסרשטיין משה
יום ד
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 15:50
שעת סיום 17:10
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  סדנת הדרכה לעבודת גמר א | 703000 | דר הופמן הודיה | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 703000 | דר הופמן הודיה | סמסטר ב | יום ד | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 703000
מורה דר הופמן הודיה
יום ד
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור סדנה

+  סטטיסטיקה בחינוך להתמחות ביזמות | 706400 | דר ספראי מרדכי | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 706400 | דר ספראי מרדכי | סמסטר ב | יום ד | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 706400
מורה דר ספראי מרדכי
יום ד
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
עיבוד מידע והסקת מסקנות מנתונים מספריים הם חלק הולך וגדל מהעשיה הניהולית בעידן מהפכת המידע וה-BIG DATA
הקורס סטטיסטיקה בחינוך הינו קורס המשך לקורס מחקר כמותי, המתמקד בתחום ההסקה הסטטיסטית ובביצוע ניתוחים סטטיסטיים בסיסיים שמצויים בשימוש בשדה החינוך ויכולים לסייע בביצוע עבודות גמר מבוססות נתונים כמותיים.
הקורס כולל התנסות בכלי ניתוח נתונים כדוגמת EXCEL ו-SPSS,  לצד לימוד התשתית המושגית וההגיונות שבבסיס הניתוחים הסטטטיסטיים.

סוג שיעור שיעור

+  שיטות מחקר איכותני - ניהול | 200101 | דר בוזגלו אהרן | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 200101 | דר בוזגלו אהרן | סמסטר ב | יום ד | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 200101
מורה דר בוזגלו אהרן
יום ד
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס נכיר מושגי יסוד של המחקר המדעי בהדגשת המחקר האיכותי על גישותיוכמובחן מן המחקר הכמותי. ייסקרו שיטות המחקר האיכותי, האמצעים לאיסוף נתונים ודרכיהטיפול בבעיות של תוקף ומהימנות הכלים, דגימה, תוקף המחקר ואתיקה מחקרית.

סוג שיעור שיעור

+  סדנת הדרכה לעבודת גמר א | 703001 | דר הופמן הודיה | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 703001 | דר הופמן הודיה | סמסטר ב | יום ד | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 703001
מורה דר הופמן הודיה
יום ד
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור סדנה

+  סטטיסטיקה בחינוך להתמחות ביזמות | 706401 | דר ספראי מרדכי | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 706401 | דר ספראי מרדכי | סמסטר ב | יום ד | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 706401
מורה דר ספראי מרדכי
יום ד
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
עיבוד מידע והסקת מסקנות מנתונים מספריים הם חלק הולך וגדל מהעשיה הניהולית בעידן מהפכת המידע וה-BIG DATA
הקורס סטטיסטיקה בחינוך הינו קורס המשך לקורס מחקר כמותי, המתמקד בתחום ההסקה הסטטיסטית ובביצוע ניתוחים סטטיסטיים בסיסיים שמצויים בשימוש בשדה החינוך ויכולים לסייע בביצוע עבודות גמר מבוססות נתונים כמותיים.
הקורס כולל התנסות בכלי ניתוח נתונים כדוגמת EXCEL וSPSS לצד הבנת התשתית המושגית וההגיונות בבסיס הניתוחים הסטטיסטיים.
סוג שיעור שיעור

+  שיטות מחקר איכותני - ניהול | 200103 | דר לוין אריאל | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 200103 | דר לוין אריאל | סמסטר ב | יום ד | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 200103
מורה דר לוין אריאל
יום ד
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורס זה יכשיר את הסטודנט לבצע מחקרים בתחום המחקר האיכותי. ביצוע המחקרים נדרש הן לצורכי לימודיו לתואר השני והשלישי הן לצורכי עבודתו. בקיאות בשיטות מחקר מגוונות איכותניות, תאפשר למנהיג החינוכי לצרוך ידע אותו חשוב לעבודתו החינוכית, תאפשר לו לבצע פעילויות הערכה ומשוב על עבודתו ועל עבודת הצוות שתחת ניהולו. במהלך הקורס יכירו הסטודנטים ויתנסו הלכה למעשה בביצוע ראיונות, תצפיות וניתוחי תוכן למסמכים - ברמה מתקדמת. 

סוג שיעור שיעור
קוד קורס 701700
מורה דר בוזגלו אהרן
יום ד
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

אוכלוסייתהתלמידים הפוקדת את מערכת החינוך בישראל הינה מגוונת ביותר. על אוכלוסייה זו נמניםתלמידים מרקע סוציו – אקונומי נמוך ובעלי קשיים שונים. אוכלוסייה זו מאופיינתבעיקר בבתי ספר באזורי פריפריה ובשכונות מצוקה בערים שונות. מערכת החינוך בישראלהציעה מספר כיווני התמודדות עם אוכלוסייה זו, עם זאת לצוות החינוכי עדיין לא ברורההדרך להתמודדות עם תלמידים אלו הן בהיבט החברתי – כלכלי והן בהיבט החינוכי. בקורסזה נכיר, אפוא, אוכלוסיות אלו ואת דרכי ההתמודדות וההכלה של המנהל והצוות החינוכיעמם.

סוג שיעור שיעור

+  חדשנות ויוזמות בחינוך | 704100 | דר הופמן הודיה | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 704100 | דר הופמן הודיה | סמסטר ב | יום ד | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 704100
מורה דר הופמן הודיה
יום ד
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  סטטיסטיקה בחינוך | 700102 | דר וסרמן אגוזה | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 700102 | דר וסרמן אגוזה | סמסטר ב | יום ד | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 700102
מורה דר וסרמן אגוזה
יום ד
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

בקורס זה נלמד יסודות בסטטיסטיקה תיאורית והיסקית. נלמד נושאים כמו: ניתוחי שונות, מבחן t מדגמים בלתי תלויים ומזווגים, מתאמים וסוגי רגרסיה. נלמד לפתח את היכולתלקריאה ביקורתית של טקסטים עם טכניקות סטטיסטיות מתקדמות. ונלמד שימוש בתוכניתסטטיסטיות. 

~
סוג שיעור שיעור

+  סדנת הדרכה לעבודת גמר א | 703002 | דר לוין אריאל | סמסטר ב | 15:50 - 17:10

| 703002 | דר לוין אריאל | סמסטר ב | יום ד | שעה 15:50 - 17:10
קוד קורס 703002
מורה דר לוין אריאל
יום ד
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 15:50
שעת סיום 17:10
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס מתבסס על הגדרת האוריינות כתרבות החשיבה, הכתיבה והקריאה. מיומנויות באוריינות אקדמית כרוכות ביכולתם של הסטודנטים לטפל בידע באופן מושכל, ביקורתי ויצירתי לאור מטרות ונורמות אקדמיות,כדוגמת ניתוח ודיון מעמיקים, דיוק בנתונים, דיון ביקורתי, תוקף ומהימנות, כללי רישום נכונים וייחוס מדויק של התכנים לכותביהם. מטרת הקורס היא להקנות לסטודנט כלים לכתיבת עבודת הגמר במסגרת התואר השני.
סוג שיעור סדנה

+  קורסים בניהול | 704500 | מרצים שונים | שנתי | -

| 704500 | מרצים שונים | סמסטר ש | יום ד | שעה -
קוד קורס 704500
מורה מרצים שונים
יום ד
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה
שעת סיום
נקודות זיכוי 5
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  סמינריון: קבלת החלטות | 701300 | דר תמיר עמנואל | שנתי | 09:00 - 10:20

| 701300 | דר תמיר עמנואל | סמסטר ש | יום ד | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 701300
מורה דר תמיר עמנואל
יום ד
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס מכוון להעמיק את הידעוההבנה בתהליכי קבלת החלטות מנקודת מבטו של מנהל מסגרת חינוכית. בקורס ייבחנוהיבטים תיאורטיים ומעשיים בקבלת החלטות, ייסקרו מודלים ודפוסים התנהגותיים,ויומחשו שלל גורמים בעלי השפעה על מקבלי ההחלטות במערכות חברתיות וחינוכיות. הסטודנטיםילמדו לנתח מצב ונתונים הנוגעים לו, יפיקו לקחים ויציעו דרכים לקבלת החלטות בהתאם.הקורס יכלול סימולציות בהן ישוחקו תפקידים שונים, אשר יאפשרו התמודדות עם מצבי אמתהלקוחים מחיי הניהול, ניתוח מצב וקבלת החלטות על בסיס מודל נבחר. במהלך הסמסטרהראשון ילמדו נושאי הקורס, ולקראת סיומו תבשיל שאלת המחקר. בסמסטר שני תתבצע עבודהקבוצתית ואישית על המחקר הסמינריוני, לצד חזרה על תכנים מתודולוגים.

סוג שיעור סמינריון

+  סמינריון: מדיניות חינוך | 703900 | פרופ גזיאל חיים | שנתי | 09:00 - 10:20

| 703900 | פרופ גזיאל חיים | סמסטר ש | יום ד | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 703900
מורה פרופ גזיאל חיים
יום ד
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס ~

מטרת הסמנריון היא לנתח את תהליכי עיצוב המדיניות בחינוך. הבנת מבנה קביעת המדיניות,  מעצבי המדיניות, פורמליים ובלתי פורמליים, הקשר בין מדיניות חינוך לבין ביצועה. בסמינריון יוצגו מחקרים מהארץ ומהעולם הדנים בסוגיות אלה תוך הבאת דוגמאות מתחומי החינוך השונים.

~
סוג שיעור סמינריון

+  מבוא למינהל החינוך | 705600 | דר גאלי ירדן | שנתי | 09:00 - 10:20

| 705600 | דר גאלי ירדן | סמסטר ש | יום ד | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 705600
מורה דר גאלי ירדן
יום ד
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

ברוכים הבאים לקורס מבוא למינהל החינוך - תשף

המחקר האקדמי על מינהל החינוך הוא שילוב מעניין של שני תחומי ידע שונים: מינהל מצד אחד, וחינוך מצד שני. שילוב זה מציב אתגר תאורטי, עיוני ומעשי באשר לגבולות התחום, לתכניו ולתוצאותיו. 

הקורס מכוון לכנס תחת קורת גג אחת את היסודות ואת המודלים התאורטיים של התחום, וכן את הפרקטיקה הנובעת מהם בתחום החינוך כיום, תוך עיסוק בארבעה מוקדים:

(1). אסכולות במנהל שעיצבו את מינהל החינוך$$ (2) היבטים ארגוניים של בית הספר$$ (3) הפרט בארגון החינוכי$$ (4) תהליכים מנהליים בבית הספר.


שנת לימודים פורייה ומוצלחת!

סוג שיעור שיעור
קוד קורס 706100
מורה דר בוזגלו אהרן
יום ד
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

 $$

~

האידאולוגיה מציבה בפנינו ערכים, בעוד שהמעשה מציב בפנינו ריאליה, בדרך כלל פחות אוטופית. מתחזה כמעט מובנה במלאכת הניהול. המנהל בחמד מוצא אפוא את עצמו תדיר נתוןבמטוטלת החזון מזה והיומיום מזה. מקורות ישראל עשויים וצריכים להוות עבורו משאבמעצים. העבודה הסמינריונית היא גולת כותרת המביאה לידי ביטוי כישורים שונים שלהסטודנטים כשבראשם יכולת סינתזה בין דיון בסוגיות ניהוליות וארגוניות על צדדיהןהתיאורטיים והמעשיים לבין עיון מעמיק במקורות חזל , באותן הסוגיות. 

~

 אתגראינטלקטואלי זה יחודד במפגשים הראשונים של הסמינר, והוא שיהווה מסד למשימת החקר.ממנו ייגזרו נושאי מחקרים שונים, כדוגמת: מדיניות קבלת תלמידים לבית הספר, העסקהופיטורי מורים, שכר ועונש בחינוך, אקלים בית הספר, עבודת צוות,  חינוך מעורב או נפרד, כפיית מדיניות תלבושתצנועה, החרמת חפצים, צנעת הפרט ושמירת סודיות, שקר חינוכי, יחס לאינטרנט,חינוך לתפילה בבית הספר, מעורבות הורים וכיוצא בזה סוגיות בהם נדרש מנהל לקבועמדיניות. 

~

יודגשכי הסטודנטים יוכלו לבחור חומרים לעיון ודיון מכלל לימודיהם במהל התואר ובלבדשידונו בהם לאור מקורות היהדות.

~

 $$

סוג שיעור סמינריון

+  סמינריון: בית הספר האפקטיבי | 705500 | פרופ גזיאל חיים | שנתי | 10:35 - 11:55

| 705500 | פרופ גזיאל חיים | סמסטר ש | יום ד | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 705500
מורה פרופ גזיאל חיים
יום ד
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס ~

מטרת הסמינריון  להגדיר את מושג האפקטיביות בחינוך על רכיביו השונים. לבחון את המאפיינים הסגוליים של בית הספר, לנתח את הגורמים המשפיעים על האפקטיביות הבית ספרית לבדוק את הקשר בין סגנונות ניהול לבין אפקטיביות בית ספרית, לבחון את הקשר בין מבנים ארגוניים שונים בחינוך לבין האפקטיביות הבית ספרית.

~

 $$

~
סוג שיעור סמינריון

+  מנהיגות בבית הספר | 700400 | דר גאלי ירדן | שנתי | 12:10 - 13:30

| 700400 | דר גאלי ירדן | סמסטר ש | יום ד | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 700400
מורה דר גאלי ירדן
יום ד
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס


ברוכים הבאים לקורס מנהיגות בבית הספר - תשף

מבין מגוון התפקידים הקיימים בארגון החינוך, תפקיד מנהל בית הספר נתפס כתפקיד המשמעותי ביותר להצלחתו של הארגון ותפעולו (אופלטקה, 2015,עמ 201). בהתאם לתפיסה זו , הקורס מושתת על הבנת תפקידו המשתנה של מנהל בית הספר בעידן המאה ה-21.

בקורס יוצג ניתוח תפקיד מנהל בית הספר מנקודות מבט שונות: פרופיל התפקיד, סגנונות ניהול,זיהוי כישורים וסגנונות ניהול אישיים תוך מיקוד במנהיגות הפדגוגית משתי נקודות מבט. האחת, נורמטיבית, הרואה במנהיגות מטרה מבוקשת$$ דיאגנוסטית, הבוחנת סגנונות מנהיגותיים שונים.

לקורס יהיה גם היבט מעשי – יוצגו בו דרכים שונות העשויות לסייע לסטודנטים לגבש דפוס מנהיגות המתאים לאישיותם ולהשקפת עולמם.

בברכת שנת לימודים פורייה ומהנה!


סוג שיעור שיעור

+  מנהיגות בבית הספר | 700402 | דר גאלי ירדן | שנתי | 12:10 - 13:30

| 700402 | דר גאלי ירדן | סמסטר ש | יום ד | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 700402
מורה דר גאלי ירדן
יום ד
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

ברוכים הבאים לקורס מנהיגות בבית הספר - תשף

מבין מגוון התפקידים הקיימים בארגון החינוך, תפקיד מנהל ביתהספר נתפס כתפקיד המשמעותי ביותר להצלחתו של הארגון ותפעולו (אופלטקה, 2015,עמ 201). בהתאם לתפיסה זו , הקורס מושתת על הבנת תפקידו המשתנה של מנהל בית הספר בעידן המאה ה-21.

בקורס יוצג ניתוח תפקיד מנהל בית הספר מנקודות מבט שונות: פרופיל התפקיד, סגנונות ניהול,זיהוי כישורים וסגנונות ניהול אישיים תוך מיקוד במנהיגות הפדגוגית משתי נקודות מבט. האחת, נורמטיבית, הרואה במנהיגות מטרה מבוקשת$$ דיאגנוסטית, הבוחנת סגנונות מנהיגותיים שונים.

לקורס יהיה גם היבט מעשי – יוצגו בו דרכים שונות העשויות לסייע לסטודנטים לגבש דפוס מנהיגות המתאים לאישיותם ולהשקפת עולמם.

בברכת שנת לימודים פורייה ומהנה!


סוג שיעור שיעור

+  מנהיגות בבית הספר | 700401 | דר וסרשטיין משה | שנתי | 14:20 - 15:40

| 700401 | דר וסרשטיין משה | סמסטר ש | יום ד | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 700401
מורה דר וסרשטיין משה
יום ד
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

קורס זה ינתח את תפקידו של המנהל מנקודות מבטשונות: פרופיל התפקיד, סגנונות ניהול, זיהוי כישורים וסגנונות ניהול אישיים,ובעיקר מנקודת המבט המנהיגותית. כמו כן, הקורס ינתח גישות שונות למנהיגות בכללולמנהיגות חינוכית בפרט. בנוסף, הקורס יסייע לסטודנטים בדרכים שונות לבחון דימוייםשל דפוסי מנהיגות המתאימים לאישיותם ולהשקפת עולמם.

סוג שיעור שיעור

+  מבוא למינהל החינוך | 705601 | דר גאלי ירדן | שנתי | 14:20 - 15:40

| 705601 | דר גאלי ירדן | סמסטר ש | יום ד | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 705601
מורה דר גאלי ירדן
יום ד
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

ברוכים הבאים לקורס מבוא למינהל החינוך - תשף

המחקר האקדמי על מינהל החינוך הוא שילוב מעניין של שני תחומי ידע שונים: מינהל מצד אחד, וחינוך מצד שני. שילוב זה מציב אתגר תאורטי, עיוני ומעשי באשר לגבולות התחום, לתכניו ולתוצאותיו. 

הקורס מכוון לכנס תחת קורת גג אחת את היסודות ואת המודלים התאורטיים של התחום, וכן את הפרקטיקה הנובעת מהם בתחום החינוך כיום, תוך עיסוק בארבעה מוקדים:

(1). אסכולות במנהל שעיצבו את מינהל החינוך$$ (2) היבטים ארגוניים של בית הספר$$ (3) הפרט בארגון החינוכי$$ (4) תהליכים מנהליים בבית הספר.


שנת לימודים פורייה ומוצלחת!


סוג שיעור שיעור

+  מבוא למינהל החינוך | 705602 | דר שטרית דורית | שנתי | 15:50 - 17:10

| 705602 | דר שטרית דורית | סמסטר ש | יום ד | שעה 15:50 - 17:10
קוד קורס 705602
מורה דר שטרית דורית
יום ד
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 15:50
שעת סיום 17:10
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

המחקר האקדמי על מינהל החינוך הוא שילוב מעניין של שני תחומי ידע שונים: מינהל מצד אחד, וחינוך מצד שני. שילוב זה מציב אתגר תאורטי, עיוני ומעשי באשר לגבולות התחום, לתכניו ולתוצאותיו. הקורס מכוון לכנס תחת קורת גג אחת את היסודות ואת המודלים התיאורטיים של התחום וכן את הפרקטיקה הנובעת מהם בתחום החינוך כיום, תוך עיסוק בארבעה מוקדים: (1). אסכולות במנהל שעיצבו את מינהל החינוך$$
(2) היבטים ארגוניים של בית הספר$$ (3) הפרט בארגון החינוכי$$ (4) תהליכים מנהליים בבית הספר.

סוג שיעור שיעור