שיעורים יום א

לצפייה במערכת השיעורים (טבלה) ולהדפסה

שיעורים המתחילים בשעה 09:30

שם הקורס: "וַיֵּלְכוּ שְׁלֹשֶׁת יָמִים בַּמִּדְבָּר" - שלושת ימי הפנמת הנס בדרך למרה
מספר : 1
מורה : ד"ר קלרמן אביחי
שפה : עברית
תיאור:
נס קריעת ים סוף היה אירוע מכונן שבו הכריזו עם ישראל: "זה א-לי ואנוהו" ומייד יצאו שלושה ימים למדבר שור. בשיעור נעסוק בתפקיד ובמשמעות של 'שלושה ימים' כאן ונשווה אותם לעוד מופעי 'שלושה ימים' במרחבי התנ"ך, ובהשפעתם של אלו על מדרשים והלכות בדברי חז"ל.
שם הקורס: טעם שעבוד מצרים - הגלוי והסמוי
מספר : 2
מורה : הרב עיטם אוריאל
שפה : עברית
נושא : תורה
תיאור:
היציאה משעבוד מצרים היא מאורע מכונן של עם-ישראל, והיא מהוה תשתית למאורעות התורה למצוותיה ולדברי הנביאים. אך מה טעמו של השעבוד עצמו? מדוע בכלל נשתעבדו ישראל במצרים? ~כיון ששנים רבות לפני השעבוד כבר חזה אותו אברהם בנבואה, יש נטיה להתיחס אל השעבוד כמאורע מובן מאליו, שנקבע מראש בגזירה אלקית בלא זיקה לגורם כזה או אחר.~אלא שבמקרא ובדברי חכמי ישראל מתברר שלא כך הדבר, ונחשפות שכבות עומק של גורמים וזיקות לשעבוד. נעמוד על שכבות אלו, ונראה כיצד הן משקפות כיווני יסוד בהנהגת ה' את עולמו.~
שם הקורס: החלום ושברו - מדוע כמעט חרבה ירושלים בימי חזקיהו?
מספר : 3
מורה : הרב ד"ר אליצור יוסי
שפה : עברית
נושא : נביאים
תיאור:
שם הקורס: פרקי נחמה או נביאים נהרגים - פרקי ישעיהו מימי מנשה
מספר : 4
מורה : הרב ד"ר בן נון יואל
שפה : עברית
נושא : נביאים
תיאור:
"נחמו נחמו עמי" לא נאמר לנביאים בשעה שנחמה נראתה במציאות, בימי שיבת ציון מבבל, אלא בזמן שחזון זה היה רחוק והזוי!~גם ב"ז הרצל שהיה איש חזון אך לא נביא, לא כתב את 'מדינת היהודים עם קום המדינה אלא כשני דורות לפני כן, כשהעותמנים עדיין שלטו בארץ, ואיש עוד לא ידע דבר על מלחמת עולם, על כיבוש בריטי ועל הצהרת בלפור.~אל ניפול בפח בו נפלו רבים וטובים - נבואות ישעיהו (מפרק מ' ואילך) מתארות מאבק נבואי חסר תקדים נגד עבודת אלילים גסה ובוטה בתוך החברה היהודית - שמתאימה רק לימי מנשה - ורדיפה קשה וחמורה של הנביאים מתנגדי השלטון עם עינויים והוצאות להורג לעיני צופים רבים - ~"עבד ה'" המעונה והמוצא להורג בעוון הדור היה כנראה ישעיהו הנביא בעצמו, או מי מתלמידיו המובהקים ממשיכי דרכו$$ אכן במסורת חז"ל (יבמות מט) נשמרה 'מגילת סתרים' ובה נכתב, שמנשה מלך יהודה הרג את ישעיהו. ~(לפרשנות הנוצרית אין שום אחיזה אמיתית בנבואות ישעיהו).~עבודת האלילים התפשטה בין היהודים מתוך ייאוש מאמונת ה' אחרי חורבן ממלכת ישראל/שומרון, חורבן לכיש וערי השפלה ביהודה, וראשית הגלות של "נִדחי ישראל ונפֻצות יהודה" (ישעיהו י"א, יא-יב) מאשור, עילם ושנער, עד מצרים וכוש (=סודן ואתיופיה).~דווקא בימי האפלה ההם היו נבואות הנחמה 'קרש ההצלה' היחיד, ולפיד התקווה של תלמידי הנביאים שהאמינו ביציאה העתידית מחושך לאור, עם השיבה מהגלות.~
שם הקורס: "מזמור לתודה, הריעו לה' כל הארץ" (מזמור ק')
מספר : 5
מורה : הרב סמט אלחנן
שפה : עברית
נושא : כתובים
תיאור:
שם הקורס: שכינה ביניהם – עימות בין איש לאשתו בשלושה סיפורים מקראיים
מספר : 6
מורה : ד"ר סיידלר איילת
שפה : עברית
נושא : נושאים
תיאור:
בשלושה סיפורים מתאר התנ"ך עימות המתקיים בין זוגות נישואים (בר' טז, ה-ו$$ ל, א- ג$$ שמ"א ו, כ-כב). עיון בשלושת הסיפורים מלמד כי ניתן לזהות דפוסים החוזרים בשלושתם מחד, ולהבחין במאפיינים הייחודיים לכל אחד מהם מאידך. במהלך ההרצאה נעיין בסיפורי העימות, ננסה להבין את עמדות הצדדים המתעמתים, לזהות את יחסו של התנ"ך למתעמתים, ולהתחקות אחר המסר העולה מן ההשוואה בין שלושת הסיפורים. ~
שם הקורס: גשר על מים רבים - המורה המכוון לכלל התלמידים
מספר : 7
מורה : שוסהיים שרית
שפה : עברית
נושא : פדגוגיה
סוג : שיעורים למורים בלבד
תיאור:
השיעור יעסוק בדמותו של המורה המבקש לפתח מודעות עצמית רחבה ולהתפתח להוראה יצירתית ומעמיקה הפותחת ערוצים למגוון תלמידיו.~נעמוד על עקרונות וכלים מעשיים להבניית דרכי למידה והוראה המכוונות לשונות בין התלמידים כנתון מהותי בהוויה החינוכית. ~נעסוק בבנייה של יסודות מארגנים לשיעור המאפשרים התייחסות לגורמי ההניעה השונים (מוטיבציות) ולאינטליגנציות המרובות שבקרב הלומדים, ונדון בכוחם של אלה להבטיח את מימוש יכולות הלמידה ולתרום לחוויה חינוכית במישור הלימודי, הערכי והרגשי בכיתה.~נדגים את העקרונות בהתנסות: לימוד פרק ז' בספר יהושע - חטא עכן. המשתתפים מוזמנים לקרוא את הפרק לקראת השיעור.~

שיעורים המתחילים בשעה 11:10

שם הקורס: בריאת האדם - תקוות אנוש
מספר : 8
מורה : הרב גיגי ברוך
שפה : עברית
נושא : תורה
תיאור:
שם הקורס: על שתי בעיות תיאולוגיות בספר דניאל
מספר : 9
מורה : ד"ר גולן נעמה
שפה : עברית
נושא : תורה
תיאור:
בדניאל א 9 מסופר כי ה' נתן את דניאל לחסד ולרחמים לפני שר הסריסים. אולם, למרבה הפלא, למרות ההתערבות האלוהית מסופר כי שר הסריסים מסרב לבקשתו של דניאל שלא להתגאל בפתבג המלך. סירובו של שר הסריסים מעלה קושי תיאולוגי, שכן, איך ייתכן שהתערבותו של האל לא הועילה? האם קצרה ידו מלהושיע? פרשנים, מתרגמים וחוקרים שונים לאורך הדורות, החל מתרגום השבעים, יוספוס, דרך המדרש, רש"י ועד חוקרים מודרנים נתנו דעתם לקושי זה והסבירו אותו בדרכים שונות. ~קושי תיאולוגי דומה עולה גם מדבריהם של שדרך, מישך ועבד נגו בדניאל ג 18-17, כאשר אלו עומדים מול נבוכדנצר ומסרבים בתוקף להשתחוות לצלם הזהב שהקים. בשיעור זה ברצוני לבחון מחדש את שני המקרים הללו באמצעות ניתוח ספרותי, הכולל הצבעה על אנאלוגיה בין דניאל א לסיפור יוסף (בראשית לט) ולסיפור נחמיה (נחמיה א- ב), וניתוח מבנה הדיאלוג שבין שלושת הנערים לבין נבוכדנצר (דניאל ג 18-14). בהתבסס על הניתוח ספרותי אציע כי דווקא קריאה של פשט הכתובים, מבלי לנסות לשנותם ולהתאימם לתפיסות תיאולוגיות מסוימות, תוכל להאיר את סיפורי דניאל באור חדש ולסייע לנו לחשוף את המסר העמוק והמורכב העומד מאחורי סיפורים אלו. ~
שם הקורס: "ונער קטן עמו" - סיפורי נערים בנביאים
מספר : 10
מורה : ברוורמן שילה אסנת
שפה : עברית
נושא : נביאים
תיאור:
בדרך כלל משמשת דמות הנער במקרא כאיש הצעיר יותר ("מנער ועד זקן") , המוגן("שלחה הנער איתי") , הראוי פחות ("ונערים קטנים יצאו מן העיר")או המשמש("ומשרתו יהושע בו נון נער").למרות זאת , מידי פעם, מופיעים נערים ובידיהם מפתחות לנסתר מן הרמים מהם. מה סודם? ~
שם הקורס: הגם שאול בנביאים?!
מספר : 11
מורה : הרב קשתיאל אליעזר
שפה : עברית
נושא : נביאים
תיאור:
שם הקורס: תפקידו של עזרא - סופר או כהן?
מספר : 12
מורה : בן נון אליכין
שפה : עברית
נושא : כתובים
תיאור:
שם הקורס: אתגר השבת הציבורית בתנ"ך
מספר : 13
מורה : הרב סתיו דוד
שפה : עברית
נושא : נושאים
תיאור:
אתגר השבת הצבורית מלוה את עם ישראל מאז דור המדבר, מחילולי השבת הראשונים ועד תקופת נחמיה ועזרא. בשיעור נבקש לעמוד על העקרונות המהותיים שליוו את המקרא והקרנתם על ימינו
שם הקורס: 'במקהלות ברכו א-הים' - הוראת התנ"ך בלימוד רב ערוצי
מספר : 14
מורה : הד"ר י' בן-נון, הרב י' טרופר הרב ד"ר י' רייס
שפה : עברית
נושא : פדגוגיה
סוג : שיעורים למורים בלבד
תיאור:
ב"מושב המשותף" נציג עקרונות ומעשים, תיאוריות והצעות מעשיות להוראת תנ"ך בצורה מגוונת המעמיקה גם את הלמידה וגם את החיבור האישי של הלומד אל התנ"ך. ~

שיעורים המתחילים בשעה 12:35

שם הקורס: "ואומר לך בדמיך חיי" - מבט נוסף על משמעותו של פסח מצרים
מספר : 15
מורה : הרב ד"ר בורגנסקי חיים
שפה : עברית
נושא : תורה
תיאור:
פרק טז ביחזקאל מתייחס בתחילתו להולדת עם ישראל במצרים. חלק מפסוקי נבואה זו נדרשו על ידי ר' מתיא בן חרש בצורה מפתיעה, הפוכה לזו העולה מדברי יחזקאל עצמו. בשיעור נעסוק בעיקר בבחינת שורשי ההשקפות השונות, של יחזקאל ואל ר' מתיא בן חרש, ובהבנת פרקי שליחות משה וקרבן הפסח לאורן של השקפות אלה.~~
שם הקורס: 'שא נא פשע אחיך וחטאתם' – האם סלח יוסף לאחיו?
מספר : 16
מורה : ד"ר סיידלר איילת
שפה : עברית
נושא : תורה
תיאור:
סיפור יוסף ואחיו משתרע על פני ארבעה עשר פרקים בספר בראשית (לז - נ) במהלכם עוברים יעקב יוסף והאחים טלטלות רבות. שיאו של הסיפור הוא בהתגלות יוסף לאחיו ובניסיון להתפייס עמם תוך שהוא מציף את העובדה שאחיו מכרו אותו לעבד (בר' מה, א-טו). אולם בכך לא תם הסיפור. בסוף הסיפור לאחר מותו של יעקב צף ועולה הקושי במערכת היחסים שבין יוסף לאחיו ומתקיים דיון נוסף בחטא שחטאו האחים כלפי ליוסף (נ, טו-כא). האם מתקשים האחים להאמין בסליחתו של יוסף? האם אכן סלח יוסף? ההרצאה תתמקד בהשוואת שני הדיונים המתקיים בין יוסף לאחיו סביב סיפור המכירה ובמסקנות העולות מהשוואה זו. ~
שם הקורס: לדמותו של אפרים על פי ספר הושע
מספר : 17
מורה : הרב פרופ' ברנדס יהודה
שפה : עברית
נושא : נביאים
תיאור:
הנביא הושע הוא מראשוני נביאי הכתב, וייחודו בכך שרוב נבואתו מוקדשת לממלכת ישראל, בשונה מרוב הנביאים האחרים שפעלו בממלכת יהודה. הדבר בא לידי ביטוי במרכזיותו של השם "אפרים" בספר. בשעור נשרטט קוים לנבואתו של הושע בעיקר דרך דמותו של אפרים שבספר. ~
שם הקורס: רעי איוב - סיסמאות שקר אמוניות
מספר : 19
מורה : הרב ד"ר אליצור יוסי
שפה : עברית
נושא : כתובים
תיאור:
שם הקורס: מדרש אגדה - התעלמות מקריאת הפסוקים?
מספר : 20
מורה : הרב ד"ר פיינטוך יונתן
שפה : עברית
נושא : נושאים
תיאור:
שיעור זה עוסק בתופעת מדרש האגדה. מדרשים רבים מציגים רעיון או סיפור שנראים מנותקים מהפסוקים עצמם, או שונים מאד מהקריאה הפשוטה של הפסוקים, או אפילו סותרים. מה היחס בין פשט הפסוקים למדרש? האם חז"ל במדרש רצו רק להביע רעיונות מסויימים, שאותם הם 'הלבישו' על הפסוקים באופן מלאכותי, והתעלמו מהקריאה הפשוטה? או שמא מראש הם קראו את הפסוקים אחרת מאיתנו? ואולי המדרש יכול להיחשב כהצעה לקריאה של הפסוקים ששונה מהקריאה הפשטית אבל היא בכל זאת קריאה שלהם ולא התעלמות מהם? ~בשיעור נתייחס לשאלות אלה דרך כמה דוגמאות של סיפורים מדרשיים ויחסם לפסוקים.~
שם הקורס: יצירה כצוהר לפסוקים
מספר : 21
מורה : ברוש רעות
שפה : עברית
נושא : פדגוגיה
סוג : שיעורים למורים בלבד
תיאור:
בשיעור נתנסה בלימוד משותף בספר שמואל וביצירה הנובעת מתוך הלימוד, ונתבונן באופן בו היצירה מסייעת להבנת הפסוקים ולהעמקה בהם~

שיעורים המתחילים בשעה 13:15

שם הקורס: דמותו של גדעון - (השיעור יוקרן באולם השמחות)
מספר : 18
מורה : הרב בזק אמנון
שפה : עברית
נושא : נביאים
תיאור:
שם הקורס: דמותו של גדעון - (השיעור יתקיים בבית הכנסת)
מספר : 18
מורה : הרב בזק אמנון
שפה : עברית
נושא : נביאים
תיאור:

שיעורים המתחילים בשעה 14:45

שם הקורס: עיון בפרשת "המקום אשר יבחר ה' "
מספר : 22
מורה : הרב טרופר יהודה
שפה : עברית
נושא : תורה
תיאור:
פרשת 'ראה' בספר דברים, מכונה על ידי רבים כפרשת "המקום אשר יבחר ה' " על שם הנושא המרכזי שבו. אולם חלקים גדולים מפרשה זו עוסקים בנושאים אחרים לחלוטין. עיון בתוכן ובמבנה של הפרשה יוביל אותנו לתובנת עומק על המשמעות הקיומית עבורנו של שכינת ה' במקום בו הוא בחר. ~
שם הקורס: מדור יוצאי מצרים לדור נכנסי ארץ - מבנה ומשמעות בספר במדבר
מספר : 23
מורה : ד"ר ציגלר יעל
שפה : עברית
נושא : תורה
תיאור:
שם הקורס: הפטרת ט' באב - נבואת 'אסף אסיפם' (ירמיהו ח'-ט')
מספר : 24
מורה : הרב עיטם אוריאל
שפה : עברית
נושא : נביאים
תיאור:
נבואת אסף אסיפם נבחרה על ידי חז"ל להיקרא בט' באב. בשיעור נתוודע לאופיה המיוחד של הנבואה, ונעמוד על התוכן שלה. מתוך כך נברר את סיבות ההתאמה שלה להיקרא בט' באב יום חורבן המקדש.~
שם הקורס: הפרק היומי - מעשה אמנון ותמר מנקודת ראותו של דוד (שמ"ב י"ג) - השיעור יוקרן באולם השמחות
מספר : 25
מורה : הרב מדן יעקב
שפה : עברית
נושא : הפרק היומי תנ“ך הרצוג
סוג : הפרק היומי - תנ“ך הרצוג
תיאור:
הנושא אינו ידידותי, והוא ניתן בשל היותו הפרק היומי בתוכנית תתקכ''ט. תורה היא ולימוד היא צריכה! האומנם קיים קשר בין חטא אמנון בתמר לחטא דויד בבת שבע? האם קיימת הקבלה או ניגוד בין שני המעשים? מה טיבו של 'היועץ החכם', יונדב בן שמעא ומה פשר עצתו? הנוכל להסיק משהו מן ההקבלה המתבקשת למעשה שכם ודינה ומן ההקבלה ליהודה ותמר? מדוע דווקא לביבות? ועוד הרבה שאלות לפנינו.~
שם הקורס: הפרק היומי - מעשה אמנון ותמר מנקודת ראותו של דוד (שמ"ב י"ג)
מספר : 25
מורה : הרב מדן יעקב
שפה : עברית
נושא : הפרק היומי תנ“ך הרצוג
סוג : הפרק היומי - תנ“ך הרצוג
תיאור:
הנושא אינו ידידותי, והוא ניתן בשל היותו הפרק היומי בתוכנית תתקכ''ט. תורה היא ולימוד היא צריכה! האומנם קיים קשר בין חטא אמנון בתמר לחטא דויד בבת שבע? האם קיימת הקבלה או ניגוד בין שני המעשים? מה טיבו של 'היועץ החכם', יונדב בן שמעא ומה פשר עצתו? הנוכל להסיק משהו מן ההקבלה המתבקשת למעשה שכם ודינה ומן ההקבלה ליהודה ותמר? מדוע דווקא לביבות? ועוד הרבה שאלות לפנינו.~
שם הקורס: מזמור ב' בתהלים – סימפוניה של חמש קריאות
מספר : 26
מורה : פרופ' פריש עמוס
שפה : עברית
נושא : נושאים
תיאור:
בהרצאה נבקש לעיין במזמור ב' על פי חמש גישות שונות, שכל אחת מהן שואלת שאלת יסוד משלה, ולאורה ממקדת את התבוננותה במזמור. הגישות מצטיירות לכאורה כגישות מחקריות מודרניות, אך כולן נמצאות בפועל כבר בפרשנות המסורתית, גם אם ללא הגדרה מוּשָֹגִית. כמו כן נברר, אם חמש הגישות שוללות זו את זו או שהן יכולות להצטרף זו לזו, ולוּ בחלקן. /~
שם הקורס: נשים "יוצאות-דופן" בסיפורי התנ"ך
מספר : 27
מורה : ד"ר אלסטר ברוך
שפה : עברית
נושא : נושאים
תיאור:
ידוע שבסיפורי תנ"ך רבים קיימת דמות של "אשה מצילה", היוזמת מאחורי הקלעים את הצלתם של אחרים (במיוחד של צאצאיה) בחכמתה. אולם קיימים מספר סיפורים שאינם מתאימים לדגם זה - פעולתה של דבורה הנביאה להצלת ישראל לא נעשתה מאחורי הקלעים$$ בת-שבע סייעה בהצלת בנה שלמה, אך ללא יוזמה מצידה$$ ו(להבדיל) שתי נשים לא רק שלא הצילו אלא אף פגעו בצאצאיהם (הנשים במצור על שומרון והמלכה עתליה). בשיעור זה נשאל, אם סיפורים אלה הם "יוצאים מהכלל המעידים על הכלל", או אולי עצם קיומם מוכיח שההצלה איננה תפקיד מובהק של האשה בתנ"ך.~
שם הקורס: אומנות ההקשבה בהוראה ובחינוך
מספר : 28
מורה : זינגר ישי
שפה : עברית
נושא : פדגוגיה
סוג : שיעורים למורים בלבד
תיאור:

שיעורים המתחילים בשעה 16:15

שם הקורס: כלפי מי מחויבים אנו במצוות בין אדם לחברו?
מספר : 29
מורה : הרב וייטמן זאב
שפה : עברית
נושא : תורה
תיאור:
בשיעור ננסה לברר מתוך פשטי המקראות, האם המצוות שבין אדם לחברו נוהגות רק כלפי יהודים, או גם כלפי גויים. נראה את עמדת חלק מהפוסקים והפרשנים לגבי מספר מצוות מייצגות, ונבדוק, האם יש הבחנה וחלוקה בין המצוות השונות.~
שם הקורס: קריעת הים וייבושו (שמות י"ד)- (השיעור יוקרן באולם השמחות)
מספר : 30
מורה : פרופ' גרוסמן יונתן
שפה : עברית
נושא : תורה
תיאור:
"קריעת הים וייבושו (שמות יד)":~קשיים שונים מלווים את הקריאה הרציפה בסיפור קריעת ים סוף. בשיעור זה נעמוד על קשיים אלו, ולאורם נבקש להציע שבסיפור קריעת הים חבויים למעשה שני סיפורים שונים.~
שם הקורס: קריעת הים וייבושו (שמות י"ד)-השיעור יתקיים בבית הכנסת
מספר : 30
מורה : פרופ' גרוסמן יונתן
שפה : עברית
נושא : תורה
תיאור:
"קריעת הים וייבושו (שמות יד)":~קשיים שונים מלווים את הקריאה הרציפה בסיפור קריעת ים סוף. בשיעור זה נעמוד על קשיים אלו, ולאורם נבקש להציע שבסיפור קריעת הים חבויים למעשה שני סיפורים שונים.~
שם הקורס: מהי מטרת שפיטתו של שמשון?
מספר : 31
מורה : הרב ביק עזרא
שפה : עברית
נושא : נביאים
תיאור:
סיפורי השופט שמשון חורגים מכלל סיפורי השופטים. שמשון אינו מנהיג לציבור, אינו מושיע את ישראל, אינו שופט את העם, ואינו, כך נראה, מצליח במשימה כל שהו ברמה הלאומית או אפילו שבטית. נדמה שהוא יותר גיבור בודד מאשר שופט, וגם בזה לא מוצלח, בסופו של דבר. מה,אם כן, התכלית בקריירה שלו כשופט, ומה הקשר בין חייו למהלך הכללי של ספר שופטים? קריאה עמוקה בלשונות המקרא תבהיר את מטרת שפיטתו.~
שם הקורס: גלות יהויכין - צמיחתה של יהדות ללא מקדש
מספר : 32
מורה : ד"ר ברזלי יואב
שפה : עברית
נושא : נביאים
תיאור:
חורבן הבית הראשון שאירע אחת עשרה שנים לאחר גלות יהויכין השכיח במידה רבה את הגלות שקדמה לו במעט והפכה כביכול לאפיזודה ולהקדמה בלבד לעומת הסיפור המרכזי. אבל עיון מחודש בתיאורי הגלות הנכבדה הזו ובדברי הנביאים שחיו לצידה ובמחיצתה [ירמיהו ויחזקאל], יחד עם נתונים היסטוריים וארכיאולוגיים שהתבררו בעת החדשה, מלמדים על חשיבותה העצומה והמכרעת להמשך ולאופי הקיום היהודי לאחר החורבן.~
שם הקורס: עומד על החומה: נחמיה ושיקומה של שיבת ציון – מבנה הספר ומשמעותו
מספר : 33
מורה : הרב סבתו דוד
שפה : עברית
נושא : כתובים
תיאור:
'נחמיה יאדר זכרו, המקים את חרבתינו וירפא את הריסתינו ויצב דלתים ובריח' (בן סירא, שבח אבות עולם). ~ספר נחמיה מבוסס בעיקרו על זיכרונות נחמיה, ששימש פקיד בכיר בארמון מלך פרס. שמועה על חומת ירושלים הפרוצה והשרופה זעזעה והניעה אותו לנטוש את תפקידו בשושן, ולעלות ולהפוך למנהיגם הפוליטי של שבי ציון. בירושלים פעל נחמיה בתושיה ואומץ לבנייתה מחדש של חומת ירושלים, וסביב מפעלו הגדול מתארגן הספר כולו. מהו סודה של חומת ירושלים, ומניין נובעת חיוניותה בתודעת נחמיה? בשיעור נעיין בתיאורי החומה בספר, ונחתור לחשיפת רבדיה הצפונים לאורך הספר. נראה כיצד מגלמת החומה את ההתמודדות עם מגוון האתגרים בדרך לשיקום שיבת ציון ולביסוס יהדות בית שני. ~~
שם הקורס: תפיסת הרמב"ם את אופיו הספרותי של המשל המקראי
מספר : 34
מורה : ד"ר מרציאנו יוסי
שפה : עברית
נושא : נושאים
תיאור:
הרמב"ם עסק בכתביו השונים בשאלות עקרוניות של פרשנות המקרא:~מהי הבנה נכונה של הכתוב? האם הכתוב המקראי מאפשר קריאות רבות, או שיש קריאה אחת נכונה?~האם מותר לפרש פרשייה מקראית כמשל, גם כאשר אין בכתובים אמירה מפורשת שהיא משל?~כיצד להתייחס למשלים בתנ"ך? האם המשל כתוב באופן מדוקדק, אשר מחייב קריאה צמודה, ולימוד מכל פרט ופרט שלו, או שכתובים בתנ"ך מילים ופסוקים שמטרתם רק להעשיר את הסגנון הספרותי, ואין לדקדק בהם?~בשיעור נעסוק בתשובות שנתן הרמב"ם לשאלות הללו, וננסה לראות את השפעתן על פרשנות המקרא.~
שם הקורס: שימוש בכלים דרמטיים ללימוד תנ"ך והוראתו (לגברים)
מספר : 35
מורה : זינגר ישי
שפה : עברית
נושא : פדגוגיה
סוג : שיעורים למורים בלבד
תיאור:
במהלך הסדנה נכיר את הבסיס התיאורטי והמעשי לבניית סצנה דרמטית, ניישם את הנלמד בצורה חיה וחוויתית ככלי להעמקה וחיבור לחומר הנלמד.~