שיעורים יום ג

לצפייה במערכת השיעורים (טבלה) ולהדפסה

שיעורים המתחילים בשעה 09:30

שם הקורס: רחל אמנו (השיעור יוקרן באולם השמחות)
מספר : 71
מורה : הרב מדן יעקב
שפה : עברית
נושא : תורה
תיאור:
איך הפכו נישואי האהבה לרצף של תקלות ומשברים מ'ויחר אף יעקב ברחל' ועד ל'עם אשר תמצא את אלוהיך לא יחיה', וכל מה שביניהם? מה מייחד את רחל מכל האבות והאימהות, וכפי שהדבר בא לידי ביטוי בנבואת ירמיהו על התקווה שמעלה בכייה של רחל? מדוע גנבה את התרפים? מדוע לא נקברה עם כולם ומה פשר המצבה על קבורתה? במה השפיעה דמותה לדורות על בניה? היש לשאלות אלו גם תשובות?!~
שם הקורס: רחל אמנו - (השיעור יתקיים בבית הכנסת)
מספר : 71
מורה : הרב מדן יעקב
שפה : עברית
נושא : תורה
תיאור:
איך הפכו נישואי האהבה לרצף של תקלות ומשברים מ'ויחר אף יעקב ברחל' ועד ל'עם אשר תמצא את אלוהיך לא יחיה', וכל מה שביניהם? מה מייחד את רחל מכל האבות והאימהות, וכפי שהדבר בא לידי ביטוי בנבואת ירמיהו על התקווה שמעלה בכייה של רחל? מדוע גנבה את התרפים? מדוע לא נקברה עם כולם ומה פשר המצבה על קבורתה? במה השפיעה דמותה לדורות על בניה? היש לשאלות אלו גם תשובות?!~
שם הקורס: אנושיות, חסד ורחמים בדיני עריות, ייבום וסוטה
מספר : 72
מורה : ד"ר ברזלי יואב
שפה : עברית
נושא : תורה
תיאור:
המהפכה שחוללה התורה בעולם העתיק אינה נוגעת רק לאמונה בא-ל אחד ולשלילת האלילות, אלא גם למישורים אישיים, חברתיים, פוליטיים ואחרים שמתבררים בפרטי מצוותיה. ~בשיעור נתמקד בדוגמאות מתחום מעמד האישה והמשפחה. חלק ממצוות התורה בתחום זה נראות בעיני בני זמננו כמיושנות ולא רלוונטיות במקרה הטוב. בחינה מחודשת שלהן על רקע זמנן וקריאה מדוקדקת של הפסוקים בעניינן, תחשוף את החידוש והבשורה שעולה מהן ותסמן כיוון ומגמות שהתורה מנחילה לנו באמצעותן והן רלוונטיות ומשמעותיות עד היום. ~
שם הקורס: הנביא בתוך עמו - אמונה, אמון ומאבקים
מספר : 73
מורה : הרב ד"ר גרנות תמיר
שפה : עברית
נושא : נביאים
תיאור:
הנביא עומד בקודקוד אחד של משולש שבשני קודקודיו האחרים נמצאים הקב"ה ועם ישראל. יותר מכל ספרי הנבואה פותח בפנינו ספר ירמיה צוהר להבנת הצדדים האנושיים, הפסיכולוגיים והדתיים של הנבואה - באמצעות סיפוריו ותיאוריו העשירים את עולמו הפנימי של הנביא~
שם הקורס: התמודדותם של חכמים עם האתגרים בספר יחזקאל
מספר : 74
מורה : ד"ר גנזל טובה
שפה : עברית
נושא : נביאים
תיאור:
ספר יחזקאל ובעיקר תכנית המקדש והלכותיו המצויה בפרקים מ-מח, היוו אתגר מיוחד לתפישותיהם של חכמים, שהתלבטו האם לצמצם את הפצתו ברבים. יחסם זה של חז"ל נבע מהמסורות המצויות בספר יחזקאל, שלא עולות בקנה אחד עם הכתוב בתורה, ועל כן עלתה בדבריהם האפשרות לגנוז את הספר. אמנם ההתייחסות לספר בספרות חז"ל היא שכיחה, ומעידה על כך שהלכה למעשה אפשרות זו נדחתה. השיעור יוקדש לדרכי ההתמודדות באמצעותם סללו חכמים את הדרך שאפשרה את קבלתן של המסורות המצויות בספר יחזקאל, לעיתים באמצעות הישענות על מסורות קדומות, לצד דרכי פתרון מגוונות שנתנו מענה לקשיים הפרשניים ולשאלות ההלכתיות שעלו בפניהם. ~
שם הקורס: מלך עליון ומלך בשר ודם - עיון במזמורים מ"ד-מ"ז
מספר : 75
מורה : הרב ברין שלמה
שפה : עברית
נושא : נביאים
תיאור:
מיהו המלך הקובע ניצחון או תבוסה במלחמה ומה ערכו של הכוח הצבאי העומד לרשות המלך? מי באמת מנהיג את העם?~השיעור יעסוק במתח שבין כס מלכות שמים לכס המלך בארמונו כפי שמתואר במזמורים אלה על ידי דוד מלך ישראל נעים זמירות ישראל ~
שם הקורס: רש"י לתורה - אולי פשוט, אך ממש לא קל
מספר : 76
מורה : הרב פרופ' גוטל נריה
שפה : עברית
נושא : נושאים
תיאור:
שכרו של פירוש רש"י לתורה, יצא בהפסדו. עובדת היות הפירוש כה פופולרי, כמו גם עובדת היותו "לגיטימי" (הלכתית) ל"שנים מקרא ואחד תרגום", הפכו את הלימוד בו - אצל רבים - לעיון שיטחי ולא מעמיק. דומה כי נכון לומר שיותר "קוראים" רש"י, פחות "לומדים" רש"י. ואולם כבר קדמונים עמדו על כך שרש"י הוא בכיר ובחיר הפרשנים. לא בכדי הצהיר רמב"ן בפתח פירושו לתורה: "ואשים למאור פני נרות המנורה הטהורה. פרושי רבינו שלמה עטרת צבי וצפירת תפארה. מוכתר בנמוסי במקרא במשנה ובגמרא. לו משפט הבכורה. בדבריו אהגה. באהבתם אשגה. ועמהם יהיה לנו משא ומתן דרישה וחקירה. בפשטיו ומדרשיו וכל אגדה בצורה. אשר בפירושיו זכורה". ~השיעור יוקדש אם כן לעיון ב"דוגמיות" אחדות אשר מבליטות את הכרח ההעמקה בפירוש רש"י לתורה, שכן כך, ורק כך, ניתן לחשוף את עומקו. ~
שם הקורס: מה 'מסוכן' בפרשנות הפשט?
מספר : 77
מורה : הרב פרופ' לוקשין מאיר
שפה : עברית
נושא : נושאים
תיאור:
מה 'מסוכן' בפרשנות הפשט?~במשך הדורות היו פרשני מקרא רבים שנרתעו מפרשנות הפשט או לכל הפחות הגבילו את השימוש בפרשנות הפשט. שיעור זה ישתדל להבין מה ראו על ככה.~
Title: Le Pardès de la lecture Biblique: Configuration et précisions
מספר : 210
מורה : ד"ר גרוס מיכאל
שפה : צרפתית
תיאור:
Dr. Michael Gross : Le Pardès de la lecture Biblique : Configuration et précisions. ~שיעור מס': 210~L'anagramme du PaRDeS (Pshat - Remez - Drash - Sod) [sens littéral, allusif, homilétique et secret] étant accepté comme structurant et ordonnant les différentes lectures du texte biblique, nous chercherons à définir les caractéristiques de chacune de ses composantes. À partir d`exemples concrets d`interprétations, nous insisterons essentiellement sur les divergences méthodologiques qui les distinguent et sur le fait que le Pshat, le Drash et le Sod s`orientent vers des espaces-temps différents. Il restera à expliquer le rôle et l`importance du Remez dans le système. ~

שיעורים המתחילים בשעה 11:10

שם הקורס: מסע המלכים וברית בין הבתרים - השתקפותם בספר דברים - סגור
מספר : 78
מורה : הרב ד"ר בן נון יואל
שפה : עברית
נושא : תורה
תיאור:
אחת ההפתעות בפתיחת ספר דברים זו ההקבלה ההפוכה (גיאוגרפית-היסטורית) בין מלחמת המלכים בעבר הירדן (מצפון לדרום: "בעַשְתְרֹת קרנים", רפאים>זוּזים>אימים>חֹרי, הַרֲרָם-שֵׂעיר, אֵיל-פָּארָן, קָדֵש, העמלקי, האמֹרי), לבין המסע והמלחמות של בני ישראל בעבר הירדן בהנהגת משה (מדרום לצפון: האמֹרי, הר-שֵׂעיר, קָדֵש >אילת>אֵמים>זַמְזֻמים>רפאים, "עוג מלך הבשן נשאר מִיֶתֶר הרפאים", "בעַשְתָרֹת באֶדְרֶעי") - רשימת עמים ומקומות אלה איננה מופיעה עוד בשום מקום אחר.~מלחמת המלכים בבראשית (י"ד) היא הקדמה לברית בין הבתרים (ט"ו), והביטויים של ברית בין הבתרים הם אופייניים מאד לספר דברים ("לתת לך את הארץ הזאת לרִשתהּ") - ~מה נוכל ללמוד מן הקשר הזה בין בראשית ודברים, מאברהם על משה, וממשה על אברהם?~
שם הקורס: יתרו ומשה - השותפות המושלמת
מספר : 79
מורה : ד"ר ציגלר יעל
שפה : עברית
נושא : תורה
תיאור:
שם הקורס: כריתת הברית עם הגבעונים - מעשה ראוי?
מספר : 80
מורה : הרב מרקוס יוסף
שפה : עברית
נושא : נביאים
תיאור:
סיפור הברית שכרתו בני ישראל עם הגבעונים ביהושע פרק ט מעורר שאלה באשר להערכת המעשה: מחד, העובדה שהגבעונים נדרשו להערים על בני ישראל מלמד שהם הניחו שברית שכזאת אסורה. גם תלונת בני ישראל כלפי הנשיאים והעונש אשר השית יהושע על הגבעונים מוכיחים זאת. אולם מאידך, יש כמה סימנים בסיפור עצמו ובהמשך הספר, לכך שהברית הועילה לעם ישראל ואף משמע שעמים אחרים יכלו, אם רק רצו, ללכת בדרכם. בשיעור ננסה לעמוד על פשרו של פער זה ולהסביר כיצד ספר יהושע שופט את 'ברית הגבעונים'. ~
שם הקורס: אשת ירבעם מול אחיה השילוני (מל"א י"ד)
מספר : 81
מורה : הרב סמט אלחנן
שפה : עברית
נושא : נביאים
תיאור:
שם הקורס: שיבת ציון - הזדמנות שהוחמצה?
מספר : 82
מורה : ד"ר חכם נח
שפה : עברית
נושא : כתובים
תיאור:
ספר עזרא-נחמיה עוסק בדורות הראשונים של שיבת ציון. הוא פותח בהצהרת כורש באמצע המאה השישית לפה"ס, ומסתיים כמאה שנים אחר-כך, בימי נחמיה בשליש האחרון של המאה החמישית לפה"ס. מתוארים בו האירועים המרכזיים של התקופה: העלייה הגדולה, הקמת המקדש השני וחנוכתו, סילוק הנשים הנוכריות, בניית החומה וכריתת האמנה. אף שהכתובים מציגים לעיתים את האירועים הללו בלשון נשגבה ומתוך התרוממות הרוח, וניכרות הקבלות לתיאורי יציאת מצרים, נראה כי לצד אווירה זו מבקש הכתוב לרמוז על הקשיים והאתגרים שהיו מנת חלקם של שבי ציון. אמנם המקדש נבנה אבל לא התקיימו נבואות הנחמה הסוחפות של ישעיהו, ירמיהו ויחזקאל. בשיעור נתוודע למבנה ולתוכן של עזרא-נחמיה ונבקש לטעון כי יותר משנועדו ספרים אלה לספר על הישגיה של שיבת ציון, הם למעשה מלמדים על הכישלון הגדול של הזדמנות היסטורית זו. וכדברי חז"ל במספר מקומות: "אמרו חכמים: ראוים היו ישראל ליעשות להם נס בימי עזרא כדרך שנעשה להם בימי יהושע בן נון, אלא שגרם החטא".~
שם הקורס: מזבח הנחושת בבית ראשון?!
מספר : 83
מורה : הרב כהן תמיר
שפה : עברית
נושא : כתובים
תיאור:
מדוע חז"ל ורש"י נדחקים כל כך לומר שהמזבח שעשה שלמה בבית ראשון היה של אבנים, בעוד שבפסוקים מפורשים נאמר ששלמה בנה במקדש מזבח נחושת?~ומצד שני, מדוע אותם פסוקים מפורשים מופיעים רק בדברי הימים?~בשיעור נציע תשובה לשאלות אלו, וננסה לגשר על הפער שבין הפשט לפרשנות שנתנו חז"ל ורש"י לפסוקים.~
שם הקורס: שבע נשים נביאות – נשים וממד הזמן - סגור
מספר : 84
מורה : הרבנית ד"ר טיקוצינסקי מיכל
שפה : עברית
נושא : נושאים
תיאור:
Title: L'insoluble équation de la fraternité
מספר : 211
מורה : אקריש רוני
שפה : צרפתית
תיאור:
~Mr : Rony Ackrich : L'insoluble équation de la fraternité. שיעור מס': 211~~Dès le début du livre de la Genèse, la relation entre frères semble vouée à l’échec, Paul Ricœur a pu écrire : « le fratricide, le meurtre de Abel fait de la fraternité elle-même un projet éthique et non plus une simple donnée de nature ».~Partant de l’expérience de Caïn et Abel, nous étudierons la saga de Joseph et de ses frères et nous verrons comment au fil du récit il est possible de traverser les crises, de déjouer les pièges du mensonge et de la violence, de trouver ce qui fait être la fraternité : la parole échangée.~

שיעורים המתחילים בשעה 12:35

שם הקורס: פסח, מצה, מרור וחמץ - על שום מה?
מספר : 85
מורה : הרב גלעד יהודה
שפה : עברית
נושא : תורה
תיאור:
בשיעור זה ננסה לאתגר את הידוע לנו על מושגים בסיסיים אלו, ולהציג שאלות קשות הנעוצות בהבנת פשוטי המקראות~ביחס למושגי יסוד אלו. נציע בע"ה את הצעתנו למבט חדש ישן לסוגיא זו ההולם לענ"ד את העולה מפשוטו של המקרא.~
שם הקורס: חטא העגל - טעות או בגידה נוראה? - סגור
מספר : 86
מורה : הרב ד"ר גרנות תמיר
שפה : עברית
נושא : תורה
תיאור:
שאלה זו נתונה במחלוקת גדולה בין הפרשנים. בשיעור ננסה להבין את שורשי המחלוקת ואת השלכותיהן מתוך עיון בשני מופעיו של סיפור חטא העגל בספר שמות ובספר דברים.
שם הקורס: גלוי וסמוי בפירוש הרב הירש לתורה
מספר : 90
מורה : ד"ר גנזל טובה
שפה : עברית
נושא : נושאים
תיאור:
רש"ר הירש חי בתקופה בה רווחו הנחות יסוד חדשות ביחס למוצאה האלוקי של התורה. הוא וקהילתו הכירו היטב את ההוכחות של מבקרי המקרא לכך שהתורה איננה אלוקית ונאלצו להתמודד עמם. הרב הירש דחה את הנחות היסוד הללו במכתבים שפרסם, אך הוא לא הסתפק בכך. השוואת פירושו לתורה עם כתביהם של מבקרי המקרא מלמדת כי גם בבסיס פירושו לפסוקים רבים עמד הצורך להתפלמס עם טענותיהם. זאת בנוסף למקרים בודדים בהם מתמודד הרב הירש בגלוי עם 'חכמת ישראל' (מבקרי המקרא). נראה כי מקרים אלה יכולים ללמד על החשיבות שייחס הרב הירש לפולמוס העקיף עם טענותיהם של מבקרי המקרא ואף כי ראה בכך מטרה חינוכית.~נצביע על מידת ההיקף בה הפרשן התמודד עם טיעוני המבקרים באופן סמוי, בנוסף למקרים הבודדים בהם קיים פולמוס גלוי. נבחן באיזה מידה תוכן ואורך פירושו לתורה מושפע מהצורך הפולמוסי. בנוסף נשווה בין הפולמוס הסמוי בפירושו רש"ר הירש לתורה, עם הפולמוס הגלוי בפירושו של הרד"צ הופמן על מנת לעמוד על ייחודה של שיטתו של הרב הירש. לבסוף נעמוד על המניעים לכך שבפרושו של הרב הירש התמודדות זו נעשית בצורה עקיפה. ~
שם הקורס: מה בין פירושי רשב"ם לפירושי רש"י?
מספר : 91
מורה : הרב פרופ' לוקשין מאיר
שפה : עברית
נושא : נושאים
תיאור:
מה בין פירושי רשב"ם לפירושי רש"י?~גם רש"י וגם רשב"ם מצהירים שפירושיהם לתורה מתמקדים בפשט. ובכל זאת ההבדל רב ביניהם. שיעור זה יעסוק בהבדל בין הבנת רש"י לבין הבנת רשב"ם למונח "פשט".~

שיעורים המתחילים בשעה 13:15

שם הקורס: סרבני גאולה – האתגרים של נביאי הגאולה מול סרבניה - סגור
מספר : 87
מורה : הרב שרלו יובל
שפה : עברית
נושא : נביאים
תיאור:
למה יש סרבני גאולה, ומה עושים מולם? כבר בגאולה הראשונה צפה משה רבנו "והם לא יאמינו לי", ולדעת חכמים לא כולם יצאו ממצרים, ומאז אנו מוצאים כי נביאי הגאולה נאלצו להתמודד עם אלה המסרבים להיענות לה. מה מלמד התנ"ך על מקורות סרבנות זו, ומהי הדרך בה התמודדו הנביאים עם סוגיה זו. עיקר הלימוד יהיה בנבואות הגאולה והישועה של ישעיהו ויחזקאל. ~
שם הקורס: האם היה ירמיהו נביא 'ישראלי' ביהודה?
מספר : 88
מורה : הלפרין טפת
שפה : עברית
נושא : נביאים
תיאור:
ירמיהו נתפס כנביא הדחוי ביותר על ידי קהל שומעו. הדבר בולט מאוד במגילה המיוחסת לו - איכה ג, א-יח . יש כמה וכמה סיבות שאפשר לתת לתופעה הקשה הזו: התקופה בה ניבא, התוכן - איום החורבן, העובדה שאולי נתפס כנביא שקר על רקע נבואות ישעיהו שקדם לו בכ100 שנים, אפילו תושבי ענתות עיר מגוריו חרשו עליו רעות!!! אולי לא היה מקורב למלכי יהודה שבתקופתו - דיו .... אנו נחדד את האפשרות שאולי נחשב ל'בן חוץ' ולא מ'שלהם' ביהודה, אולי הוא משרידי ממלכת אפריים שגלתה כ100 שנה קודם. גם על פי ייחוס אפשרי של מוצאו ולפי פסוקים במהלך הספר. ~
שם הקורס: נבואות ומזמורים מזמן שיבת ציון
מספר : 89
מורה : ד"ר ברוכי יוסי
שפה : עברית
נושא : כתובים
תיאור:
בעזרת המקורות ההיסטוריים של התקופה - מקראיים ואחרים - ננסה לראות את האירועים ההיסטוריים דרך עיניהם של בני הדור, ולחוות את תחושותיהם - את הציפיות ואת האכזבות, את השאלות האמוניות הקשות ואת התשובות הלא פשוטות - כפי שהם משתקפים ביצירות הספרותיות שנשתמרו במקרא מתקופה זו - נבואות חגי וזכריה ומספר מזמורי תהילים.~
Title: Rachi-Rachbam: Continuité familiale ou rupture idéologique?
מספר : 212
מורה : בש רבקה
שפה : צרפתית
תיאור:
Est-ce que le petit-fils de Rachi, Rabbi Chmouel ben Meir (Rachbam), continue dans la lignée exégétique qu’a commencé son illustre grand-père? En quoi se ressemblent ou se différencient la méthodologie de leurs commentaires? Comment expliquer pourquoi Rachbam s’exprime quelquefois avec sévérité à l’égard du commentaire littéral que présente Rachi alors qu’a d’autres reprises il l’admire et le loue?~Dans le cadre de ce cours nous allons proposer une explication à l’approche différente du grand-père et de son petit-fils en replaçant leurs divergences dans le cadre de leur société et de leur époque. La polémique avec le Christianisme nous donnera aussi une clé pour la compréhension de notre question.~

שיעורים המתחילים בשעה 14:45

שם הקורס: משה כדמות היסטורית - סגור
מספר : 92
מורה : הרב שרקי אורי
שפה : עברית
נושא : תורה
תיאור:
השאלה של האמת ההיסטורית של סיפורי התנ"ך צריכה להתמודד גם עם הנתונים שמספקת לנו הארכיאולוגיה. בלימודנו נטען שעלה בידינו לזהות את דמותו של משה מתוך הארכיאולוגיה המצרית ואף לספק הסבר להעלמתה של יציאת מצרים בכתובות המצריות. כל זאת בהשואה לנתונים שמספקים בידינו המקרא ומסורת חז"ל. ~
שם הקורס: קורבן זבח שלמים - סגור
מספר : 93
מורה : פרופ' גרוסמן יונתן
שפה : עברית
נושא : תורה
תיאור:
שם הקורס: היש מושיע מבלעדי ה' - סיפורו של אהוד בן גרא
מספר : 94
מורה : הרב ד"ר טויטו אוריאל
שפה : עברית
נושא : נביאים
תיאור:
מעשה אהוד בן גרא הוא סיפור ניצחון החרב הקטנה על הבטן הגדולה (של עגלון), בעזרת סדרה של טכסיסים, המבליטים את התכנון והביצוע האנושי, ומעמעמים את ההתערבות האלוקית והסיוע השמימי לאהוד. טכסיסיו של אהוד כל כך מתוכננים ומדויקים, עד שהקורא עשוי לתלות בהם את הישועה, ולשכוח את מי שהקים את אהוד למושיע (=האל). כיצד הופיע יד ה', הדוחפת ומסייעת, בסיפור של אהוד? ~בכל תיאורי מלחמות השופטים מודגשת התערבות האל בהשגת הישועה, אם בדרך של נס על טבעי, אם בדרך של סיוע אלוקי למלחמה הטבעית, כמו שנאמר על עתניאל בן קנז: "ויתן ה' בידו ..." (כך גם בשאר השופטים). הצגת אהוד כמי שנשלח על ידי ה' להושיע את ישראל יוצרת ציפייה לנס או להתערבות אלוקים המסייעת לאהוד. אולם צפייה זו לא מתממשת. ה' לא נזכר בסיפור כפועל ומסייע, אפילו פעם אחת. ובחתימת הסיפור נאמר שמואב נכנעה "תחת יד ישראל", האם גם לאהוד התרחש נס? מהו?~בכל אלה, ובמסר האקטואלי של סיפור אהוד, לדורנו, נעסוק בשיעור.~
שם הקורס: היחס המיוחד של הרב יוסף חיים מבגדד לנביא יחזקאל
מספר : 95
מורה : ד"ר גרוס מיכאל
שפה : עברית
נושא : נביאים
תיאור:
מי היה הנביא יחזקאל בעיני הרב יוסף חיים מבגדד ("הבן איש חי") שמכל ספרי הנביאים ייחד דווקא לו חיבור מיוחד, "מראות יחזקאל"? הוא גם כתב פיוטים לשבחו ותיקון לומר על קברו. נדמה שלא רק נסיבות גיאוגרפיות קרבו את החכם הבבלי ליחזקאל הנביא ובמהלך ההרצאה נעיין בכתביו וננסה מתוכם לצייר את דמות הנביא כפי שראה אותו המקובל הבגדדי לפני 110 שנים. ~ההרצאה מלווה במצגת.~
שם הקורס: 'יורשות' – סרט ועיון בינתחומי בסיפור נחלת בנות צלפחד- סגור
מספר : 96
מורה : ד"ר ד' שר-אבי, ד"ר י' ציגלר ד"ר א' בורשטיין
שפה : עברית
נושא : נושאים
סוג : פאנלים
תיאור:
שם הקורס: 'מגדלים וראשם בשמים' - על מגדל בבל באמנות ובאדריכלות
מספר : 97
מורה : מאלי יעל
שפה : עברית
נושא : נושאים
תיאור:
'מגדלים וראשם בשמיים' ממשיכים להבנות מאז ימי קדם ועד ימינו אלה. נבדוק כיצד מתכתבים המגדלים הבנויים והמצוירים עם הסיפור המקראי ועם המסרים העולים ממנו~
שם הקורס: מסורות ייחודיות בספרי תורה עתיקים
מספר : 98
מורה : כהן זהר
שפה : עברית
נושא : נושאים
תיאור:
ספר התורה השלם העתיק ביותר שהגיע לידינו הוא מהמאה השתים עשרה או השלוש עשרה. גם חלקי ספרי תורה מוקדמים יותר אינם חזון נפרץ. יתר על-כן, בין ממצאי הכתיבה העברית מתקופת מרד בר כוכבא ועד לשרידי ספרי תורה שנמצאו בגניזה הקהירית, מפרידים כשמונה מאות שנה שמהן כמעט שלא הגיעו לידינו מגילות או ספרים הכתובים בעברית. ~בשיעורנו נכיר קטעי ספרי תורה עתיקים ונדירים ביותר שחלקם מתקופה עלומה זו, ונדלה מהם את הדומה והשונה למסורות כתיבת ספרי התורה הנהוגות בימינו.~
Title: 'Ma face ne peut etre vue':l Histoire comme devoilement divin
מספר : 213
מורה : פרופ' מורלי יהודה
שפה : צרפתית
תיאור:
~~Prof. Yehuda Moraly : "Ma face ne peut être vue" : l’histoire comme dévoilement divin. שיעור מס' 213~ ~Le point de départ du cours est le commentaire de ce verset par le Rav Léon Ashkénazi (Manitou)~Dans l’histoire humaine on peut voir le dévoilement divin. Trois sujets seront abordés : d’abord, dans la chaîne des générations, le descendant d’un héros biblique corrige la faute de son ancêtre (Samuel et Korah, Esther et Saül, etc…). Le second point montrera dans l’histoire la réalisation du plan divin décrit dans la Torah et les textes prophétiques. Enfin, une comparaison entre des dates historiques et des événements bibliques montre que souvent sous une date historique donnée se cache une date juive qui jette sur l’événement historique une lumière toute différente.~

שיעורים המתחילים בשעה 16:15

שם הקורס: שלושת מזבחות אברהם - דרכי אבות [ כביש 60 !]
מספר : 99
מורה : הלפרין טפת
שפה : עברית
נושא : תורה
תיאור:
אברם בנה שלושה מזבחות בפרקים יב-יג, פר' לך לך: 1. ליד שכם באלון מורה- יב:ז, 2. המזבח השני - ויט אהלו - בין בית אל ובין העי "ויקרא בשם ה' ". 3. "ויאהל" באלוני ממרא באיזור חברון - כי שם קבע את ביתו= אהלו. יג,יח. נשאל בשעור - מדוע כשחוזרים אברם שרי ולוט ממצרים אינם מגיעים ישירות לחברון = לבית? הרי זה היעד וקרוב יחסית למצרים. אלא חוזרים לאחד המזבחות הקודמים ורק משם לחברון. מדוע? מענין שגם את רש"י הטרידה השאלה הזו, נעזר במפת הארץ כדי להבין את אפשרות התשובה. ~
שם הקורס: מנהיגותו של אהרן
מספר : 100
מורה : הרב פרופ' ברנדס יהודה
שפה : עברית
נושא : תורה
תיאור:
מתחילת סיפור שעבוד מצרים בספר שמות ועד מותו בסוף ספר במדבר, אהרן הכהן עומד בצילו של אחיו הקטן, משה רבנו. עיון מדוקדק יותר בדמותו של אהרן שנערוך בשעור יחשוף ממד אחר במנהיגותו של אהרן, מנהיגות מקבילה ולפעמים אף מאפילה על זו של משה רבנו. לשעה ולדורות. ~
שם הקורס: הנשים במלחמת סיסרא
מספר : 101
מורה : ד"ר אדמנית בלהה
שפה : עברית
נושא : נביאים
תיאור:
במלחמה בין ברק בן אבינעם וסיסרא שר צבא יבין מעורבים ארבעה דפוסים של נשים: דבורה - המנהיגה הרוחנית, יעל - האשה הפעילה, אם סיסרא - הדואגת בעורף, וזו שאין לה שם - השבויה - "שלל רחם רחמתים". נאפיין כל אחת מארבע הדמויות הללו, תוך השוואה לאירועים דומים בתנ"ך. ~
שם הקורס: הפרק היומי - מרד אבשלום (שמ"ב ט"ו) - (השיעור יוקרן באולם השמחות)
מספר : 102
מורה : הרב בזק אמנון
שפה : עברית
נושא : הפרק היומי תנ“ך הרצוג
סוג : הפרק היומי - תנ“ך הרצוג
תיאור:
שם הקורס: הפרק היומי - מרד אבשלום (שמ"ב ט"ו)- השיעור יתקיים בבית הכנסת
מספר : 102
מורה : הרב בזק אמנון
שפה : עברית
נושא : הפרק היומי תנ“ך הרצוג
סוג : הפרק היומי - תנ“ך הרצוג
תיאור:
שם הקורס: אמונה בעקבות השואה - עיון הגותי בספר איוב - סגור
מספר : 103
מורה : הרב גלעד יהודה
שפה : עברית
נושא : כתובים
תיאור:
כידוע, ספר איוב הוא ההתמודדות המפורשת ומפורטת ביותר במקרא עם סוגיית הרע בעולם. שאלת השואה היא אחד~האתגרים האמוניים הקשים בדורות האחרונים. בשיעורנו נפרוס כמה רעיונות בנושא פילוסופי קיומי זה מתוך זיקה כללית~למסר העולה מספר איוב בהיבטו הכללי, בדגש על סיפור המסגרת.~
שם הקורס: דמותם האנושית של גיבורי המקרא - מהרמב"ן ועד הרב ליכטנשטיין
מספר : 104
מורה : הרב מרקוס יוסף
שפה : עברית
נושא : נושאים
תיאור:
אחד מהוויכוחים שהסעירו את עולם הישיבות הציוניות דתיות בשנים האחרונות נוגע להערכת דמותם של אבות האומה. האם האבות עשויים 'מחומר אחר' שאינו מתכתב עם המציאות האנושית המוכרת לנו או שמא למרות גדולתם ומעלתם הרוחנית, היו להם תכונות אנושיות של התפעלות ושמחה, עצב וכעס וכדומה. בשיעור זה נבחן את עמדתו של הרמב"ן בפירושו לתורה בנושא זה ונעמיק גם בדברים שכתבו בעניין הגרי"ד סולובייצ'יק ומו"ר הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל. ~
שם הקורס: הזווית ההלכתית בפרשנות המקרא
מספר : 105
מורה : הרב ד"ר אדלר אהרן
שפה : עברית
נושא : נושאים
תיאור:
מקובל בעולמה של תורה נוסח וואלאז'ין ובריסק לקרוא את הנרטיב המקראי על רקע התודעה ההלכתית. כלומר, הנחת היסוד היא שסיפוריהם של אבותינו, בספר בראשית למשל, מתנהלים עפ"י ערכי התורה וההלכה המוכרים לנו. ואי-לכך, פרשנים הללו יסבירו את הצד ההלכתי המהווה בסיס למעשים רבים של אבותינו, או יציעו סיבות/סברות במקרים של חריגים מהנורמות ההלכתיות בדרכי אבותינו. הדרך המקורית זו בפרשנות המקרא ניתן לגלות אצל הנצי"ב בפירושו 'העמק דבר', בחידושי הגרי"ז על התורה, ולאחרונה - וליתר שאת - אצל מו"ר הגרי"ד הלוי סולוביצ'יק זצ"ל במקורות שונים של כתביו. ~
Title: Jacob: Homme de verité? Ou: Homme de verité!
מספר : 214
מורה : ד"ר ויגודה שמואל
שפה : צרפתית
תיאור:
~Dr. Shmuel Wygoda : Jacob : Homme de vérité ? Ou : Homme de vérité !~ שיעור מס': 214 ~Le dernier verset de la prophétie de Michée mentionne la Vérité comme caractéristique de Jacob. Or, rien ne semble plus étrange ! En effet, si Jacob dut employer maints stratagèmes au cours de son existence, pour faire face aux multiples défis qu'il rencontra, il faut reconnaitre qu'il en fit un usage particulièrement abondant. Comment donc voir précisément en lui, celui parmi les Patriarches qui représente La Vérité ? Nous essaierons de répondre à cette problématique à partir d'une lecture attentive aux détails des textes et de leurs significations possibles. ~~