שיעורים לקהל הרחב – גברים

שיעורים לגברים בימי שלישי בהיכל שלמה, ירושלים.

 

09:00 – 10:20

תנ"ך – ספר דברים כמשנה תורה

ד"ר אליעזר חדד

תיאור הקורס: בקורס נלמד פרשיות נבחרות בספר דברים תוך שימת לב לענייני מבנה, סגנון וניתוח ספרותי. נתמקד בנאום הראשון והשני של משה  מבניהם ומטרותיהם. נשים לב לשיטות הפרשנים ודברי חזל בנושאים אלה. נעמוד על אופיו המיוחד של הספר ונתמודד עם בעיית הכפילויות והסתירות בין הספר לבין שאר החומשים על פי שיטתו של הרב מרדכי ברויאר.

מחשבת – תורת הגמול

ד"ר אסתר אייזנמן

תיאור הקורס: הקורס יעסוק בכיוונים המרכזיים של תורת הגמול על שלוחותיה בהגות היהודית של ימי הביניים תוך דגש על ההגות הפילוסופית. נלמד את גלגולו של הרעיון  של הגמול והקשריו לתפיסות שונות של גאולה אישית ולאומית כגון: הישארות הנפש, העולם הבא ותחיית המתים. הקורס יסקור את הרעיונות הללו בתנך, באלו מידה הם קיימים בו ומדוע, יעבור להוגי ימי הביניים הפילוסופים החל מרס"ג ועד רמב"ם ולמקובלים של ימי הביניים ובראשם הרמב"ן. הקורס יגע בנושאים כמו מהי הנפש ומה יחסה עם הגוף, האם יש גלגול נשמות והאם העולם עתיד להיחרב ועתיד לקום עולם חדש תחתיו?

 

10:35 – 11:55

תנ"ך – פרשנות שיר השירים לדורותיה

פרופ' יהונתן  יעקבס

תיאור הקורס: שונה מגילת שיר השירים משאר ספרי המקרא, באופייה החילוני לכאורה ובהיעדרות השם המפורש ממנה. דבר זה גרם לקשיים בדרכי פרשנותה ולגיוון רב בין הפרשנים. מטרת הקורס להציג את הדרכים השונות שהוצעו בפרשנות היהודית לפתרון חידת המגילה, החל מתקופת חז"ל עד לפרשנות המאוחרת במאה הי"ט.

מחשבת – פרקים במשנת הראי"ה קוק

הרב ד"ר תמיר גרנות

 

12:10 – 13:30

תנ"ך – מהתנ"ך למרשתת ובחזרה

הרב ד"ר יהושע רייס

מחשבת – ממודרניזם לפוסט מודרניזם

ד"ר איתמר ברנר

תיאור הקורס: עולם המחשבה והרוח עבר בעשורים האחרונים שינוי דרמטי, ממסגרת מחשבה מודרנית אל עבר שיח פוסט-מודרני. כמו בתקופות מוקדמות יותר של תמורה, גם הפעם נדרשה ההגות היהודית להתמודד עם השינויים, לנסות להבין אותם, לעכל את משמעותם, להגיב אליהם וללמוד מהם. מהו האופי של ההתמודדות עם השיח הפוסט-מודרני? לצד תגובות של התנגדות, התגוננות ושלילה, היו הוגים אשר הושפעו בעקיפין מרוחות אלה, ואחרים אשר אף אימצו במודע ובמוצהר אלמנטים מתוך השיח הפוסט-מודרני ויצרו מחשבה יהודית חדשה ומקורית. בקורס נעסוק במעבר מפרדיגמת חשיבה מודרנית לפרדיגמה פוסט-מודרנית, נציג את הזירות השונות עליהן השפיע השיח הפוסט-מודרני, ונדון בתפיסת עולמם שלהוגים שפעלו ופועלים תחת השפעתו, ובהם: הרב אליעזר ברקוביץ, אליעזר גולדמן, דוד הרטמן, הרב שגר, תמר רוס, הרב יונתן סאקס והרב מנחם פרומן.

 

14:20 – 15:40

בינתחומי – דרכים ושיטות בלימוד מדרש האגדה והוראתו

ד"ר מיכאל גרוס

 

16:00 – 17:20

מחשבת – תורת הפרשנות ומשמעותה להוראה

ד"ר שמואל ויגודה

תושב"ע – תקנות בסדר נשים

ד"ר עוזי  פוקס

חינוך יהודי – השיח הפילוסופי – מעורב

ד"ר רון  וקס

תיאור הקורס: מטרת הקורס להבין את ייחודו של השיח הפילוסופי והמתודה הפילוסופית. נלמד לקיים דיון פילוסופי ונעסוק במשמעותו. נראה את הרלוונטיות של השיח הפילוסופי גם לחיינו כאן ועכשיו.

נעסוק בסוגיות נבחרות מתולדות הפילוסופיה כמו: דת ופילוסופיה, תורת המוסר, תורת ההכרה, רעיונות בפילוסופיה המדינית, זרמים פילוסופים בעת החדשה ובמאה העשרים ועוד.

בינתחומי – חינוך מוסרי לאור מקורות היהדות

ד"ר ברי קיסלוביץ

תיאור הקורס: קורס זה יתבסס מצד אחד על מקורות יהודיים קלסיים הנוגעים בחינוך מוסרי ומצד שני על תיאוריות מדעיות של התפתחות מוסרית וחינוך למוסריות. נבחן כל צד כשלעצמו, ונעיין בהקבלות ובמתחים ביניהם. נתקדם מלימוד תאורטי ליישום הלכה למעשה של חינוך מוסרי בבניית מערכות שעור סביב מקורות תנכיים, תוך הלימה עם מגוון התיאוריות של התפתחות מוסרית, ובהתאם לעקרונות של חינוך מוסרי אשר למדנו ממקורות היהדות. נרחיב את היריעה ונכלול גם יישום של עקרונות אלה בתכנון חוויות למידה לא-פורמליות במסגרת בית הספר.

 

17:40 – 19:00

תנ"ך – פרקי מלכות שאול

ד"ר יעל ציגלר

תיאור הקורס: בקורס הזה נלמד על תחילת המלכות בישראל, ונדון בשאלות כגון: מדוע מתחילה המלוכה עם שאול? מהו היחס בין שאול לדוד? האם המלכות היא מוסד אידיאלי או בדיעבד? נתמקד במלכותו של שאול (פרקים ח-טו, יח-כא,כח, לא) ורק נסקור את הפרקים המתמקדים בדמותו של דוד. בדיוננו בסיפורי שאול ובשאלות הכלליות אודות אופייה של המלוכה, ננתח את הפרקים בכלים ספרותיים, נשווה אותם לסיפורים אחרים בתנ"ך, נעיין בפרשנות חז"ל, וע"י כך ננסה לגלות את המסרים החשובים הטמונים בסיפורים אלו.

מחשבת – פשיסחה -המהפכה והחצר

ד"ר אביעזר כהן

תיאור הקורס: מיד עם היווצרותה, בשלהי העשור הראשון של המאה ה-19, הסעירה חסידות בית פשיסחה את עולם החסידות בפולין ופילגה אותו. בית חסידי זה העמיד מתוכו כמה מן הדמויות המרתקות של העולם החסידי, (רבי שמחה בונם מפשיסחה רבי מנחם מנדל מקוצקרבי מרדכי יוסף מאיזביצה) אשר שימשו לאורך שנים מקור להערצה ולחיקוי, אך גם לחששות ולהתנגדות בקרב עולם החסידות בפולין.

תושב"ע – מבית המקדש לבית המדרש

ד"ר חנן בירנבוים

תיאור הקורס: הקורס יעסוק בחברה היהודית בארץ ישראל ובבבל בתקופת המשנה והתלמוד: בתיאור האירועים ההיסטוריים העיקריים שהתרחשו בתקופה זו ובהבנת משמעותם החברתית והדתית, תוך עיון במגוון של טקסטים ובניתוח הממצאים הארכיאולוגיים

 

19:20 – 20:40

בינתחומי – הפיוט : עולם של גשרים

הרב ד"ר אברהם שמאע

תיאור הקורס: עולמו של הפיוט תופס מקום בתווך שבין המרחב המחייב ההלכתי לבין מרחב הרשות, אם הדתי אם הפולקלורי כמו כן מבחינת מקומו הוא משמש גם בבית הכנסת וגם במרחב הביתי. מבחינת אופיו החווייתי הוא משמש סוג של שפה מחברת בין עבר והווה, ואף סוג של שיח מגשר בין קהלים ובין פרטים בעלי אופי, התנהגות ואורחות חיים שונים ונבדלים. בשנים האחרונות דומה שחלה התעצמות במעמדו של הפיוט במרחב התרבותי הכללי.

הקורס יעסוק במגוון היבטים של עולם הפיוט: הכרת סוגות פיוטיות שמימי הביניים ועד העת החדשה, רעיונות ותכנים אופייניים, מבנה וצורה ועוד. תשומת לב יתרה תינתן למסורתם החיה של הפיוטים, ללחנים וביצועים מוסיקליים שונים, להקשרי שימוש שונים, הקשרים ראשוניים כמו גם משניים, ועוד, תוך דיון במשמעותם. עיקר ההתמקדות יהיה בעולם הפיוט

מחיר: 

100 ₪ דמי רישום
570 ₪ לכל קורס


להרשמה נא ליצור קשר עם נעמי גלובק – 02-5320902 או: nomib@herzog.ac.il