שיעורים לקהל הרחב – נשים

שיעורים לנשים בימי שלישי בהיכל שלמה, ירושלים.

 

09:00 – 10:20

תנ"ך – פרשנות שיר השירים לדורותיה

פרופ' יהונתן יעקבס

תיאור הקורס: שונה מגילת שיר השירים משאר ספרי המקרא, באופייה החילוני לכאורה ובהיעדרות השם המפורש ממנה. דבר זה גרם לקשיים בדרכי פרשנותה ולגיוון רב בין הפרשנים. מטרת הקורס להציג את הדרכים השונות שהוצעו בפרשנות היהודית לפתרון חידת המגילה, החל מתקופת חזל עד לפרשנות המאוחרת במאה היט.

מחשבת – נבואה, התגלות והשגחה ברמב"ם

ד"ר נעם גרין

תיאור הקורס: נקודת המוצא של הקורס היא שהרמב"ם ניסה באופן מכוון ומודע לטשטש את השקפותיו הפילוסופיות בנושאים שונים. במהלך הקורס ננסה לחשוף את עמדותיו הנסתרות של הרמב"ם בנוגע למהות הנבואה, ההתגלות וההשגחה תוך עיון בספר מורה נבוכים ופרשניו – ישנים גם חדשים.

 

10:35 – 11:55

תנ"ך – מהתנ"ך למרשתת ובחזרה

הרב ד"ר יהושע רייס

מחשבת – תורת הגמול

ד"ר אסתר אייזנמן

תיאור הקורס: הקורס יעסוק בכיוונים המרכזיים של תורת הגמול על שלוחותיה בהגות היהודית של ימי הביניים תוך דגש על ההגות הפילוסופית. נלמד את גלגולו של הרעיון  של הגמול והקשריו לתפיסות שונות של גאולה אישית ולאומית כגון: הישארות הנפש, העולם הבא ותחיית המתים. הקורס יסקור את הרעיונות הללו בתנך, באלו מידה הם קיימים בו ומדוע, יעבור להוגי ימי הביניים הפילוסופים החל מרס"ג ועד רמב"ם ולמקובלים של ימי הביניים ובראשם הרמב"ן. הקורס יגע בנושאים כמו מהי הנפש ומה יחסה עם הגוף, האם יש גלגול נשמות והאם העולם עתיד להיחרב ועתיד לקום עולם חדש תחתיו?

 

12:10 – 13:30

תנ"ך – ספר דברים כמשנה תורה

ד"ר אליעזר חדד

תיאור הקורס: בקורס נלמד פרשיות נבחרות בספר דברים תוך שימת לב לענייני מבנה, סגנון וניתוח ספרותי. נתמקד בנאום הראשון והשני של משה  מבניהם ומטרותיהם. נשים לב לשיטות הפרשנים ודברי חזל בנושאים אלה. נעמוד על אופיו המיוחד של הספר ונתמודד עם בעיית הכפילויות והסתירות בין הספר לבין שאר החומשים על פי שיטתו של הרב מרדכי ברויאר.

בינתחומי – תמורות בחברה הדתית בעת החדשה: היבטים חינוכיים

הרב פרופ' יהודה ברנדס

תיאור הקורס: הקורס מציג את המהפכות העיקריות של העת החדשה ואת השפעתן על החברה היהודית. נכיר את דרכי ההתמודדות העיקריות של החברה הדתית

ניהול וארגון מערכות חינוך – החינוך הדתי במבחן הזמן

ד"ר אהרון בוזגלו

תיאור הקורס: החינוך הממלכתי דתי הוא בועה ייחודית בלב מערכת החינוך הישראלית. ממקומו המיוחד הוא שומר על חינוך דתי לאורך הדורות. עם זאת החינוך הדתי מתמודד עם סוגיות ניהוליות ואידאולוגיות רבות שאותם נכיר ובהם נדון במהלך השיעור, למשל: הגדרת דתיות לאומיות, חינוך לאמונה ולתפילה. סוגיית עוזבי הדת (הדתלשים) המדיניות החינוכית של החמד והרב גוניות בחמד. מטרת הקורס היא לפתח למנהלים בחינוך הדתי והממלכתי היכרות עם סוגיות הליבה של החינוך הדתי.

 

14:20 – 15:40

בינתחומי – מקדש במחלוקת

ד"ר הלל מאלי

תיאור הקורס: החברה היהודית של ימי הבית השני הייתה חברה קרועה ומפולגת כמאמר הגם לא גלו ישראל עד שנעשו כד כיתין. בלב הפולמוס החברתי, האידיאולוגי והתיאולוגי עמדה עבודת המקדש. בקורס זה נעיין במספר מחלוקות יסוד הנוגעות לאופיו של המקדש, העליה לרגל, עבודת הקורבנות וכך נכיר את הזרמים הרעיוניים והחברתיים המרכזיים שפעלו בימי הבית: פרושים, צדוקים, איסיים ואחרים. לאורך הקורס נערוך היכרות עם החיבורים המרכזיים של ספרות הבית השני כגון: בן סירא, ספר היובלים, מגילת המקדש. כמו כן נעיין באופנים השונים שבהם מחלוקות אלו אודות עבודת המקדש השתקפו במקורות חזל": תנאיים ואמוראיים.

מחשבת – תורת הפרשנות ומשמעותה להוראה

ד"ר שמואל ויגודה

 

16:00 – 17:40

מחשבת – ממודרניזם לפוסט מודרניזם

ד"ר איתמר ברנר

תיאור הקורס: עולם המחשבה והרוח עבר בעשורים האחרונים שינוי דרמטי, ממסגרת מחשבה מודרנית אל עבר שיח פוסט-מודרני. כמו בתקופות מוקדמות יותר של תמורה, גם הפעם נדרשה ההגות היהודית להתמודד עם השינויים, לנסות להבין אותם, לעכל את משמעותם, להגיב אליהם וללמוד מהם. מהו האופי של ההתמודדות עם השיח הפוסט-מודרני? לצד תגובות של התנגדות, התגוננות ושלילה, היו הוגים אשר הושפעו בעקיפין מרוחות אלה, ואחרים אשר אף אימצו במודע ובמוצהר אלמנטים מתוך השיח הפוסט-מודרני ויצרו מחשבה יהודית חדשה ומקורית. בקורס נעסוק במעבר מפרדיגמת חשיבה מודרנית לפרדיגמה פוסט-מודרנית, נציג את הזירות השונות עליהן השפיע השיח הפוסט-מודרני, ונדון בתפיסת עולמם שלהוגים שפעלו ופועלים תחת השפעתו, ובהם: הרב אליעזר ברקוביץ, אליעזר גולדמן, דוד הרטמן, הרב שגר, תמר רוס, הרב יונתן סאקס והרב מנחם פרומן.

חינוך יהודי – השיח הפילוסופי – מעורב

ד"ר רון  וקס

תיאור הקורס: מטרת הקורס להבין את ייחודו של השיח הפילוסופי והמתודה הפילוסופית. נלמד לקיים דיון פילוסופי ונעסוק במשמעותו. נראה את הרלוונטיות של השיח הפילוסופי גם לחיינו כאן ועכשיו.

נעסוק בסוגיות נבחרות מתולדות הפילוסופיה כמו: דת ופילוסופיה, תורת המוסר, תורת ההכרה, רעיונות בפילוסופיה המדינית, זרמים פילוסופים בעת החדשה ובמאה העשרים ועוד.

בינתחומי – רבי נחמן מברסלב : בין פרשנות לפרשנות יתר

ד"ר אביעזר כהן

 

17:40 – 19:00

תושב"ע – הלכה ואגדה במסכת שבת

ד"ר תהילה אליצור

תיאור הקורס: מטרות הקורס: מטרות הקורס הן הכרות והתנסות בלימוד מקורות חזל – משנה, תלמוד, מדרש הלכה ומדרש אגדה, מתוך עיסוק בתמות מרכזיות ביחס לשבת: זמן השבת, הבדלה בין קדש לחול, נר שבת, שביתה ממלאכה, ופיקוח נפש בשבת.  נושאי השיעור יילמדו מתוך מקורות חז"ל הבסיסיים בכל אחד מהנושאים, באופן בלתי אמצעי. ננצל את הלימוד להרחבת ההיכרות עם ספרות חז"ל, ולתרגול  מעשי של לימוד מתוכה. בכל אחד מהנושאים נעסוק הן בצד ההלכתי והן בצד המחשבתי העולה כפי שהוא עולה ממקורות חז"ל, ונשאל על היחס ביניהם. את הלימוד בכיתה תלווה קריאת רקע ביחס למקורות חז"ל וכן קריאה ביקורתית של מאמרים העוסקים בניתוח העולה מן המקורות.

בינתחומי – אגדה של החינוך

פרופ' רפי ועקנין

תיאור הקורס: סיפור האגדה הוא סיפורה של אמת אנושית תיאורם של דברים שקרו ועדיין קורים לכל אדם. לשונו של סיפור האגדה היא לשון צופן הדורשת את פיענוחה מעבר למשמעות הישירה, לשון הרואה את המהות שמעבר למציאות ומוותרת על הבנת העולם הריאלי לטובת הבנה גבוהה יותר – האמת העל זמנית. מעצם טיבו, לשונו ומבנהו הסיפור מזמין קריאה מפרשת, וכזו היא הקריאה הפסיכולוגית שהקורס יעסוק בה. קריאה המנסה לאתר את הלוך הנפש של גיבורי הסיפור, והתהליכים הנפשיים העמוקים החבויים מבעד לפעולותיהם ולמעשיהם.

מחיר: 

100 ₪ דמי רישום
570 ₪ לכל קורס

להרשמה נא ליצור קשר עם נעמי גלובק – 02-5320902 או: nomib@herzog.ac.il