חינוך יהודי

ראש החוג: ד"ר איתמר ברנר itamarb@herzog.ac.il

פרטים נוספים

היקף החוג: 22 שעות שנתיות למשך שנתיים לימודים.

שנות לימוד לתואר שני: 2.

 

בשנה הראשונה ילמד הסטודנט לימודי תשתית בחינוך וכן קורסים מרכזיים בהתמחות בהיקף כולל של 12 שעות שנתיות ובנוסף קורס סמינריוני במחשבת היהדות. בשנה השנייה יעמיק הסטודנט את ידיעותיו בלימודי התמחות לפי בחירתו, וכן ישתתף בסמינריון על תולדות החינוך היהודי או על פילוסופיה.

 

כמו כן, הסטודנט יעבוד עם מנחה על עבודת הגמר בהתאם לנושא שבחר לקראת הגשתה. סטודנט החייב בלימודי השלמה בפילוסופיה או ביהדות יוכל להתחיל את לימודיו בתכנית במקביל להשלמות. ברם, הוא לא יוכל לעבור לשנה השנייה בתכנית טרם השלים חובה זו.

 

תכנית הלימודים מורכבת משתי חטיבות שונות:

 • חטיבת לימודי ויישום תשתית בחינוך ובהוראה (6 שעות שבועיות)
 • חטיבת לימודי התמחות ובה קורסים עיוניים בשלושה תחומי דעת:
 1. תולדות החינוך היהודי (5 ש”ש)
 2. מחשבת היהדות (6 ש”ש)
 3. פילוסופיה (5 ש”ש)

בנוסף כל תלמיד יגיש עבודה סמינריונית ועבודת גמר:

 • עבודות סמינריוניות:
  במהלך הלימודים בתכנית יש לכתוב שתי עבודות סמינריוניות בהיקף של 30-20 עמודים. אחת העבודות תיכתב במסגרת קורס סמינריוני במחשבת היהדות, השנייה תיכתב במסגרת קורס סמינריוני בתולדות החינוך היהודי או בפילוסופיה.
 • עבודת גמר – מחקר ויישום:

עבודת הגמר מכוונת לאפשר ללומד התנסות בפיתוח נושא מקצועי אינטגרטיבי, בעל אוריינטציה פרקטית-יישומית. מטרת העבודה היא לאפשר ללומד להתנסות בהיבט או בדילמה הקרובה אליו בחיי היום-יום, בעבודתו האישית או בצוות שהוא נמנה עליו, וכך הוא יכול לבחון דרכי התמודדות או עמדות שונות.

לסטודנטים מוצעים שלושה דגמים עיקריים של תוצרים שיש בהם משום הצגת יכולת יצירתית לכתיבת עבודה משמעותית לבוגר ולחברה היהודית: .

 • גיבוש אני מאמין מוסדי או חזון חינוכי המתבסס על ניתוח התנאים הייחודיים והצרכים של קהילה חינוכית מסוימת. .
 • בחינת ההיבטים החינוכיים בהגותם של גדולי ישראל שטרם נתבררה השקפתם החינוכית, תוך ניסיון לעצבם לכדי משנה חינוכית סדורה.
 • התמקדות בנושא בעל משמעות חינוכית, ובחינת מקומו ומעמדו בהגותם של גדולי ישראל (כגון: “ענישה כדרך חינוך במשנתו העיונית של פלוני”).