מאמרי מורים

Political Readings of the Hagar Narratives in Poems by Jewish Women | 2022

 • 1

The Penitents | 2021

 • 1

כדי למות בירושלים | 2021

 • 2

כאן תקום השכונה שלנו: השכונה שלא קמה ממזרח לירושלים בתקופת המנדט הבריטי | 2022

 • 3

Students Perception of the Role of Online Teachers Comparing Routine and Emergency Times | 2022

 • 1

L'Academie du baron Gunzburg | 2022

 • 1

The Experience of Prophecy in the Mystical Diaries of Rabbi David Kohen | 2024

 • 2

"זהו(ת) החמ"ד – מאה שנים לחינוך הציוני-הדתי" (עורכים: ל' רוזנברג-פרידמן וי' רקנטי, עורך משנה: י' ביטי), הוצאת יד בן-צבי, ירושלים תשע"א. | 2010

 • 3

Teachers First!: Learning and Teaching with a Play Mindset |

 • 1

Growing to Full Stature: Developing a Play Mindset Using Playback Theatre and Improvisation in Teacher Professional Development |

 • 2

Unveiling the Hidden – Anticipating the Future | 2021

 • 1

The Affinity between the Lost Midrash Yelammedenu and Midrash Vayekhulu | 2021

 • 2

חידת מפתח הפסוקים שבכ"י מוסקבה-גינצבורג 1420/7: הזמנה לבית היוצר של הילקוט שמעוני לתורה | 2001

 • 3

Pisarstwo w cieniu smierci: rekopis rabina Szapiry "Kazania z lat szalu" w perspektywie psychologicznej i fenomenologicznej | 2020

 • 1

22. “Creative Writing in the Shadow of Death: Psychological Aspects in R. Shapira’s Manuscript ‘Sermons from the Years of Rage’,” | 2021

 • 2

“Sarah Our Rebbe: R. Shapira’s Feminine Spiritual Leadership in The Warsaw Ghetto” | 2021

 • 3

“I Think that Teachers Do Not Teach Evolution Because It Is Complicated”: Difficulties in Teaching and Learning Evolution in Israel | 2021

 • 1

“I Think that Teachers Do Not Teach Evolution Because It Is Complicated”: Difficulties in Teaching and Learning Evolution in Israel | 2021

 • 2

“Evolution? I Don’t Believe in It” Theological Tensions Surrounding the Implementation of Evolution in the Israeli Curricula | 2020

 • 3

לדרך ההגדרה המילונית בימי הביניים | 2017

 • 1

עוד על ההתאם בלשון המקרא , דעת לשון ב (תשע"ו), עמ' 35 – 46 | 2016

 • 2

מקור נוסף להכרת לשון חכמים. [סקירה] , לשוננו עח (תשע"ו), עמ' 219 – 224 | 2016

 • 3

'אימנתה תעל לנמהרים' – קדושתא קילירית לשבת שובה | 1996

 • 1

'אימנתה תעל לנמהרים' – קדושתא קילירית לשבת שובה | 1996

 • 2

'קטעי יוצר חדשים לחג הפסח לר' שלמה סולימן אלסנג'ארי ולפייטנים נוספים', בתוך: א' בזק (עורך), ובחג המצות: קובץ מאמרים על חג הפסח, אלון שבות תשע"ה, עמ' 326-303 |

 • 3

מוסר, הגות והשקפה לנוכח אתגרי הזמן: הרב אליהו אליעזר דסלר | 2017

 • 1

'שבע יפול צדיק וקם' – על מגמות אנטינומיסטיות בנובהרדוק | 2009

 • 2

חינוך האדם וייעודו בתפיסת הרב יוסף יוזל הורביץ 'הסבא מנוהברדוק' | 2008

 • 3

3. 'וימרו עלים בים סוף – התכנית שלא התממשה' | 2000

 • 1

אופייה המקורי ועריכתה המשנית של תורת המלך ב'מגילת המקדש' | 2003

 • 2

'זה סיני' – ההתעלמות ממעמד הר סיני בספרי הנביאים והכתובים (קובץ המאמרים – ובחג השבועות), תשע"ט |

 • 3

תפקיד המורה בהוראת תלמידים עם לקות קשב בכיתה הרגילה. בתוך: פורטל מס"ע (מופת סובב עולם), ספטמבר 2015 | 2015

 • 1

הכנת סטודנטים לקויי למידה לעולם האקדמי באמצעות קורס במכללה. בתוך: בטאון מכון מופ"ת, גליון 56, אוגוסט 2015 | 2015

 • 2

עוד על המבנה הספרותי של סיפור גן עדן (ב 4 – ג 24), בית מקרא נו (תשע"א), עמ' 5 – 39 |

 • 1

Associative Meanings in the Character Evaluation of Lot’s Daughters, CBQ 76 (2014), 40-57 | 2014

 • 2

The Structural Paradigm of the Ten Plagues Narrative and the Hardening of Pharaoh's Heart, VT 64 (2014), 588-610 |

 • 3

מחריגות לשונות- הקמת מטו"ת- מרכז טיפוח והעצמה לתלמידים בשנת תש"ע -2010 במכללה האקדמית לחינוך ע"ש הרא"מ ליפשיץ. בתוך: י. רוזנפלד, (עורך). סיפורי הצלחה ממרכזי התמיכה לסטודנטים עם לקויות למידה. תל אביב: הוצאת מכון מופת ומכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל |

 • 1

Givon, S.(2013) Using Figurative Language to Assess the Stage of Acceptance of Learning Disability as a Springboard for Treatment of Students with Learning Disabilities. Creative Education, 4(6), 376-387. | 2013

 • 2

איתור המילה החוזרת כמפתח לקריאה ולהבנת הטקסט המקראי | 2019

 • 1

ארבעת המינים, מן המקדש לבית הכנסת עיון בתיאורי קיום המצווה במקורות הקדומים | 2011

 • 2

"תקעו לפני בשופר של איל כדי שאזכור לכם עקדת יצחק" ציור העקדה בבתי הכנסת העתיקים ומשמעותו | 2003

 • 3

ברגר, ד., קליין, מ., פאר, ר., 2015. "גישות לתיאורית האבולוציה בהגות היהודית". | 2015

 • 1

Peer, R., Klein, M., Berger, D. 2015. "Report from the Field: A Pilot Project on the Teaching of Jewish Views of Evolution in Israel". In preparing. | 2015

 • 2

Berger, D. (2012) "Random Natural Laws Versus Direct Trends: A Cabbalistic Interpretation Based on the Teachings of Rabbi Kook", In: Origin of Design in Nature, Joseph Seckbach & Richard Gordon (eds.), Springer, pp. 221-237. | 2012

 • 3

Bar-Shai N, Keasar T,Shmida A. 2011 , How do solitary bees forage in patches with a fixed number of food items? Animal Behaviour 82: 1367-1372 | 2011

 • 1

נעם בר-שי, אבי שמידע וגיא בלוך 2013. חקלאות וסביבה – השפעת דבורים ממין בומבוס האדמה על אוכלוסיות הצמחים והדבורים בהרי יהודה. אקולוגיה וסביבה 4,4 עמ' 283-284 | 2013

 • 2

Blau, R. & Klein, P.S. "Effects of Elicited Emotions on Cognitive Functioning of Preschool Children With Different Types of Temperament," Journal of Cognitive Education and Psychology, 10(2), pp. 157-166 ) | 2011

 • 1

בלאו, ר. ובלאו, פ. "'עבדי השם' – הפרעת טרדנות כפייתית אצל מתבגרים דתיים", הייעוץ החינוכי י"ז, עמ' 147-157 | 2012

 • 2

Identity Status, Separation, and Parent-adolescent Relationships among Boarding and Day School Students | 2019

 • 3

שילוח טמאים מה'מחנה' על פי מגילת המקדש, כתבי יוסף בן מתתיהו ו 4Q274 1 I', מגילות, י (תשע"ד), עמ' 16-1 | 2014

 • 1

The Ordination of the High Priest and the Consecration Days in the Temple Scroll, Revue de Qumran 29 (2017), pp. 79-104 | 2017

 • 2

'מבריאה לברית: מחקרים במגילות קומראן', קתדרה, 166 (תשע"ח), עמ' 151-147 (מאמר ביקורת) | 2018

 • 3

בוזגלו, א' (2013). החינוך הערכי במערכת החינוך בישראל: החינוך המוסרי. בתוך, ע' ברנדס ויששכר ר' (עורכות), חינוך לערכים בעולם משתנה (עמ' 22-26). ירושלים: האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, היזמה למחקר יישומי בחינוך. | 2013

 • 1

בוזגלו, א' והבר, ח' (2014). "אפקט רובין הוד" בניהול בית ספר. אורשת, ה', 1-21. | 2014

 • 2

Buzaglo, A., Wasserman, E., & Vieder, N. (2014). Do apprentice workshops benefit the novice teacher? Procedia – Social and Behavioral Sciences, 143, 199 – 203. | 2014

 • 3

(With S. Zadik) "Criticism of Aristotelian Science in Fourteenth-Century Jewish thought",Journal of Jewish Studies JJS, 66/1 (2015), pp. 116-137. | 2015

 • 1

"כוחניות החומר הראשון בפילוסופיה היהודית: בנתיב המעבר בין הסכולסטיקה הנוצרית לבין ר' חסדאי קרשקש", בתוך: ש' ויגודה ואחרים (עורכים), אדם לאדם, ירושלים, תשע"ו, עמ' 311- 326. | 2015

 • 2

"מה בין עיקרי אמונה לפרדס בפילוסופיה היהודית של ימי הביניים", מכלול, סדרת כנס פרדס, א (תשע"ו), עמ' 79- 91. | 2015

 • 3

על אוצר הגאונים החדש — מסכת בבא בתרא |

 • 1

מבוא לשרידים מפירוש הראב"ד למסכת בבא בתרא | 2005

 • 2

ממני יצאו כבושים |

 • 3

Classic and novel exploration styles in the religious identity formation process of modern-orthodox Israeli students in post-high-school mechina gap-year programs | 2019

 • 1

Results of monthly and seasonal gauge vs. radar rainfall comparisons in the Texas panhandle. | 2001

 • 1

.: A Satellite Based Parameter to Monitor the Aerosol Impact on Convective Clouds | 2007

 • 2

Attributing and quantifying carbon monoxide sources affecting the Eastern Mediterranean: a combined satellite, modelling, and synoptic analysis study | 2012

 • 3

למשמעות סדר השבטים בספר דברי הימים | 2019

 • 1

'"דשואן דשואן! ) ُجو َعان ُجو َعان(": הקמת בית היתומים ציון-בלומנטל בירושלים בשלהי מלחמת העולם הראשונה', קתדרה, 165 ,עמ' 181-204. | 2017

 • 2

"Wikishtetl: Commemorating Jewish Communities that Perished in the Holocaust through the Wikipedia Platform", in Holocaust Research and Archives in the Digital Age, eds. Laura Brazzo, Reto Speck, Quest. Issues in Contemporary Jewish History. Journal of Fondazione CDEC, n.13 | 2018

 • 3

רשימת פרסומים וכנסים בעברית ובאנגלית |

 • 1

Reconstructing nineteenth century landscapes from historical maps – the Survey of Western Palestine as a case study | 2016

 • 1

Are Security Concerns Taking Over the International Sustainable Development Discourse? | 2009

 • 2

Mapping human induced landscape changes in Israel between the end of the 19th century and the beginning of the 21st century | 2014

 • 3

על הרגע ועל הנצח בתורת ההתחדשות של רבי נחמן מברסלב | 2010

 • 1

בין ריבוי אינסופי לאיכות אינסופית במושג האל: עיון בגרסה של לייבניץ להוכחה האונטולוגית | 2017

 • 2

TThe Philosophical Assumptions Underlying Leibniz's Use of the Diagonal Paradox in 1672 | 2006

 • 3

דרשות על יתרו בפסיקתא דרב כהנא ותרומתן האפשרית לחשיפת מגמות החיבור | 2015

 • 1

מפני מה נענש אברהם ונשתעבדו בניו? – הוויכוח על צביונה של הקהילה במסורת חז"ל המבארת את סיבת הגלות | 2017

 • 2

'מפני שלא היה בו שום דופי' – על פשרה של מגמת הסנגוריה בדרשות חז"ל העוסקות במלכות שאול | 2019

 • 3

בין אורתודוקסיה מורדנית בארצות הברית לציונות דתית בישראל: השפעת הרב סולובייציק על עמדות הציבור הדתי בישראל | 2010

 • 1

The Law of Obligatory War and Israeli Reality | 2012

 • 2

"משחק עם הכיפה על הראש", על ההומור הפוליטי של השר אורי אורבך ז"ל | 2019

 • 1

"משחק עם הכיפה על הראש", על ההומור הפוליטי של השר אורי אורבך ז"ל | 2019

 • 2

"קרא עליו את המקרא הזה" | 2019

 • 3

מסורת מול חידוש בתרבות האבל והזיכרון בתנועה הקיבוצית, 1910 – 1948 | 2018

 • 1

Imaging and tuning polarity at SrTiO3 domain walls | 2017

 • 1

The response of an individual vortex to localmechanical contact | 2016

 • 2

Vortex configuration in the presence of local magnetic field and locally applied stress | 2016

 • 3

היהודי כאחר: עיון בשלוש יצירות עכשויות על השואה, דברים 6 (תשע"ג), עמ' 203 – 214 | 2013

 • 1