מאמרי מורים

למשמעות סדר השבטים בספר דברי הימים | 2019

 • 1

'"דשואן דשואן! ) ُجو َعان ُجو َعان(": הקמת בית היתומים ציון-בלומנטל בירושלים בשלהי מלחמת העולם הראשונה', קתדרה, 165 ,עמ' 181-204. | 2017

 • 2

"Wikishtetl: Commemorating Jewish Communities that Perished in the Holocaust through the Wikipedia Platform", in Holocaust Research and Archives in the Digital Age, eds. Laura Brazzo, Reto Speck, Quest. Issues in Contemporary Jewish History. Journal of Fondazione CDEC, n.13 | 2018

 • 3

רשימת פרסומים וכנסים בעברית ובאנגלית |

 • 1

קטעים ממערכות יוצר ליום הכיפורים לר' שלמה סולימן אלסנג'ארי | 2017

 • 1

עיון ביוצרותיו של ר' שלמה סולימן לשבתות הפורענות ובדרכי היווצרותו של מחזור יוצרותיו לשבתות השנה | 2017

 • 2

ארבעת המינים, מן המקדש לבית הכנסת עיון בתיאורי קיום המצווה במקורות הקדומים | 2011

 • 1

"תקעו לפני בשופר של איל כדי שאזכור לכם עקדת יצחק" ציור העקדה בבתי הכנסת העתיקים ומשמעותו | 2003

 • 2

על מה התפלל יונה במעי הדג ? מקומו של פרק ב' בספר יונה | 2005

 • 3

Identity Status, Separation, and Parent-adolescent Relationships among Boarding and Day School Students | 2019

 • 1

Reconstructing nineteenth century landscapes from historical maps – the Survey of Western Palestine as a case study | 2016

 • 1

Are Security Concerns Taking Over the International Sustainable Development Discourse? | 2009

 • 2

Mapping human induced landscape changes in Israel between the end of the 19th century and the beginning of the 21st century | 2014

 • 3

על הרגע ועל הנצח בתורת ההתחדשות של רבי נחמן מברסלב | 2010

 • 1

בין ריבוי אינסופי לאיכות אינסופית במושג האל: עיון בגרסה של לייבניץ להוכחה האונטולוגית | 2017

 • 2

TThe Philosophical Assumptions Underlying Leibniz's Use of the Diagonal Paradox in 1672 | 2006

 • 3

Prophecy and Imagination in the Teachings of R. Zadok ha-Kohen of Lublin, R. Abraham Isaac ha-Kohen Kook, and R. Kalonymous Kalman Shapira | 2019

 • 1

Prophecy and Imagination in the Teachings of R. Zadok ha-Kohen of Lublin, R. Abraham Isaac ha-Kohen Kook, and R. Kalonymous Kalman Shapira | 2019

 • 2

"'מן המרחב קראתי': החסידות בעין המפות", ביקורת ספר מרצין: וודז'ינסקי, האטלס ההיסטורי של החסידות, ציון: רבעון לחקר תולדות ישראל פד, 4 (תשע"ט), עמ' 435-427 | 2019

 • 3

דרשות על יתרו בפסיקתא דרב כהנא ותרומתן האפשרית לחשיפת מגמות החיבור | 2015

 • 1

מפני מה נענש אברהם ונשתעבדו בניו? – הוויכוח על צביונה של הקהילה במסורת חז"ל המבארת את סיבת הגלות | 2017

 • 2

'מפני שלא היה בו שום דופי' – על פשרה של מגמת הסנגוריה בדרשות חז"ל העוסקות במלכות שאול | 2019

 • 3

מבוא לשרידים מפירוש הראב"ד למסכת בבא בתרא | 2005

 • 1

ממני יצאו כבושים |

 • 2

הערות ביקורתיות בדברי האדמו"ר ר' צדוק הכהן מלובלין |

 • 3

בין ספרדים למוסתערבים: המפגש החברתי והתרבותי של היהודים בצפת במאה הט"ז | 2013

 • 1

ושוקדים על לימודם: ישיבת עץ חיים ומסגרות לימוד תורה בחצר החורבה בשלהי התקופה העות'מאנית | 2010

 • 2

למה שתק מרן? עיון היסטורי ביחסו של ר' יוסף קארו לפולמוס הסמיכה | 2012

 • 3

חידת מפתח הפסוקים שבכ"י מוסקבה-גינצבורג 1420/7: הזמנה לבית היוצר של הילקוט שמעוני לתורה | 2001

 • 1

לחקר מדרש ילמדנו | 2005

 • 2

קדושתא לשבת חמישית (לסדר 'ראה ראיתי') לרבי אלעזר הקלירי | 2009

 • 3

בין אורתודוקסיה מורדנית בארצות הברית לציונות דתית בישראל: השפעת הרב סולובייציק על עמדות הציבור הדתי בישראל | 2010

 • 1

The Law of Obligatory War and Israeli Reality | 2012

 • 2

"משחק עם הכיפה על הראש", על ההומור הפוליטי של השר אורי אורבך ז"ל | 2019

 • 1

"משחק עם הכיפה על הראש", על ההומור הפוליטי של השר אורי אורבך ז"ל | 2019

 • 2

"קרא עליו את המקרא הזה" | 2019

 • 3

מסורת מול חידוש בתרבות האבל והזיכרון בתנועה הקיבוצית, 1910 – 1948 | 2018

 • 1

Imaging and tuning polarity at SrTiO3 domain walls | 2017

 • 1

The response of an individual vortex to localmechanical contact | 2016

 • 2

Vortex configuration in the presence of local magnetic field and locally applied stress | 2016

 • 3

חומרות והידורים בלשון | 2011

 • 1

The Moral Reasoning of Genetic Dilemmas Amongst Jewish Israeli Undergraduate Students with Different Religious Affiliations and Scientific Backgrounds | 2016

 • 1

A Qualitative Look into Israeli Genetic Experts’ Insights Regarding Culturally Competent Genetic Counseling and Recommendations for Its Enhancement | 2017

 • 2

Should I Perform Genetic Testing? A Qualitative Look into the Decision Making Considerations of Religious Israeli Undergraduate Students | 2016

 • 3

ורד נעם, מקומראן למהפכה התנאית: היבטים בתפיסת הטומאה', ציון, עו (תשע"א), עמ' 537-532 (ביקורת) | 2011

 • 1

"כוחניות החומר הראשון בפילוסופיה היהודית: בנתיב המעבר בין הסכולסטיקה הנוצרית לבין ר' חסדאי קרשקש", בתוך: ש' ויגודה ואחרים (עורכים), אדם לאדם, ירושלים, תשע"ו, עמ' 311- 326. | 2015

 • 1

"מה בין עיקרי אמונה לפרדס בפילוסופיה היהודית של ימי הביניים", מכלול, סדרת כנס פרדס, א (תשע"ו), עמ' 79- 91. | 2015

 • 2

"היבטים מדעיים בפירושו של כומטינו למוה"נ", פעמים, 148 (תשע"ו), עמ' 95- 113 | 2015

 • 3

היהודי כאחר: עיון בשלוש יצירות עכשויות על השואה, דברים 6 (תשע"ג), עמ' 203 – 214 | 2013

 • 1