'א קרפ םיליהתב ןויע

ליחיבא .א

:ןויעל םיאשונ

. (םיעטקה תאושה) הימריב ז"י קרפל האושהב/ולומגו קידצה לש ותוישיא .א

.(עשרהו קידצה) חמוצל םדאה יומיד .ב

.הלעהו ירפה (שרשה) ץעה תועמשמ .ג

.םיעשרה לומג .ד

.םיצלו םיאטח ,םיעשר .ה

.'ח-'ה םיקוספ ז"י קרפ והימריב 'הב חטובה רבגה לש ולומגל אילפהל המוד ,ונקרפב ,קידצה לש ולומג .אוהימריב

םיליהתב

'ה היהו 'הב חטבי רשא רבגה ךורב
.וחטבמ

ךרדבו ...ךלה אל רשא שיאה ירשא
...בשומבו ...םיאטח

 

...וצפח 'ה תרותב םא יכ

חלשי לבוי לעו םימ לע לותש ץעכ היהו
אבי יכ הארי אלו ,וישרש

םימ יגלפ לע לותש ץעכ היהו

אל תרצב תנשבו ,ןנער והלע היהו ,םח
.ירפ תושעמ שימי אלו גאדי

לובי אל והלעו ותעב ןתי וירפ רשא
.חילצי השעי רשא לכו


.הלעה תוננערו ,ירפ ץעה תחמצה ,םימה לע לותשה ץעה : םיעטקה ינשל ףתושמה

: אוה הנושה

הרותה דומיל - קידצה לש וישעמב רבודמ םיליהתב

'הב ונוחטב - רבגה לש ויתובשהמו ותנומא לע רבודמ והימריב

(? יתילכת) יתיצמתו רצק קידצה לש ולומג רואית םיליהתב

(גאדי אל תרצב תנשבו םה אבי יכ הארי אלו וישרש חלשי לבוי לעו) הריתי הבחרה הנשי והימריב

...ךתי וירפ רשא) .הלילשה ךרדב הלעה תוננער ,בויחה ךרדב ירפה תניתנ םיליהתב

!ותעב קר ירפה / (לובי אל והלעו

והימריב // הלעל ירפה םדוק םיליהתב דימת ירפה / ירפ תושעמ שימי אלו ...ןנער והלע היהו (ךפיהל) והימריב
.ירפל םדוק הלעה

"הארי אל" לש השגדהה ,דימת הרותב קסועה לשמ בוט 'הב חטובה לש ולומגו ובצמ הארנ הזב יללכ ןויע ךותמ
תשגדומ תאז תמועל .ןמזו בצמ לכב ,'הב חטובה לש ובוט תדמתה לע םירומ ,"שימי אל" ןכו "גאדי אלו"
.ודומילב - השעמה תומילש אוה ותוא דחימה יכ ,"חילצי השעי רשא לכו" - וישעמב הרות דמולה לש ותחלצה

."חמוצל םדאה יומיד" ונלש ינשה אשונב קימעהל שי ,האושהה לש רוריב תפסותל

תודחא תואמגודב שמתשנ .ך"נתב הברה יוצמ טרפב םייוסמ המצלו ,יללכ ןפואב - חמוצל םדאה יומיד .ב
: םיליהתמ

םירה וסכ ,ץרא אלמתו הישרש שרשתו הינפל תינפ ,העטתו םייוג שרגת עיסת םירצממ ןפג" - (ןפגכ) לארשי םע
ף"כב ךרוצ אלל רתויב קזח הז יומיד ('פ קרפ) "היתוקנוי רהנ לאו םי דע הריצק חלשת .לא-יזרא היפנעו ,הלצ
.ןוימדה

קרפ) "ךנחלושל ביבס םיתיז יליתשכ ךינב ,ךתיב יתכריב הירופ ןפגכ ךתשא" - 'ה ארי שיאה לש וינבו ותשא
.(ח"כק

.(ב"צ קרפ) '"וכו הגשי ןונבלב זראכ חרפי רמתכ קידצ" - קידצה

- זראו רמתל קידצה לש יומידה תא ונימכח םישרוד לשמל ךכ ,ויטרפל לשמנה תא אוצמל שי הזכ יומיד לכב
הרמת המ .ןיסוקס אלו ןימוקע אל םהב ןיא םיקידצ ךכ ,ןיסוקס אלו ןימוקע אל םהב ןיא זראו וז הרמת המ"
.(ה"מתת ש"לי) "קוחר םיקידצ לש ןרכש ןתמ ךכ קוחרמל ןלצ זראו

חמוצה ןיב ןוימד םייק םנמאש תידוסיה הנחבהה לע ונתוא הדימעמ רחא חמוצ לכל וא ןליאל םדאה תאושה
ןתינ המדאב םה חמוצה לש וישרש םא .דועו לודיגו הנזה ,ערז ,תוירופ ,ומכ םיפתושמ םיאשונ הברהב םדאל
ונא בוטה חמצב .(חקול הנממש המדאה ןמ ףאו) תיקולא המשנ - םימשב םה םדאה לש וישרש יכ רמול
םיבר תוריפ ,(ז"ימ ,ג"פ תובא ןייע) (תיסחי) םהמ לודג וניא ףונהש ,םילודגו םיקזח םישרש : םיניחבמ
בושח ,לכל לעמ .('פ קרפ םיליהת) םיקזח םיפנעו בר לצ םיננער םילע ,(ב"ע 'ה ףד תינעת ןייע) םיקותמו
.(ונקרפבכ) םיבר םימל םיבורק םה רשאכ דוחיב ירשפא הזו עפשב ןוזמ םיקנוי וישרשש

םיבוט םישעמבו םיבוט יפואו תודימב ,תויתימאו תומלש תועדו תונומאב : תודדמנ תובוטה םדאה תונוכת
.לשמנב ןנערה הלעהו ירפה לע ןוידל רובעל לכונ ןאכמ .(היתוכלשהו תינפוגה תואירבה לע ףסונ) סרפלו ללכל

: ולוכ םדאה לש תואצות ללוכ ירפ יכ הארנ ארקמה יקוספב ןויע ךותמ .ג

.('ב ,'ל תישארב) לחרל בקעי ירבדמ - "ןטב ירפ ךממ ענמ רשא" : ערז וא םינב

.(א"י ,א"כ םיליהת) "םדא ינבמ םערזו ,דבאת ץראמ ומירפ"

.(ט"י ,'ו והימרי) "םתובשחמ ירפ ...הער איבמ יכנא הנה" : תובשחמ

"קידצל ירפ ךא" : (האצותמ האצות) רכש .('י ,'ג היעשי) "ולכאי םהיללעמ ירפ יכ בוט יכ קידצ ורמא" : םישעמ
.(ב"י ,ח"נ םיליהת)

ירפ םהש םינבה לע אוה זמרמ רקיעב ךא ,ל"נה םירבדה לכ לע םג זמרל לוכי ותעב "וירפ" ןתונה קידצה ןכ לע
רבגה וליאו ."הירופ ןפגכ ךתשא"ב (םיכרבמ) ותוא םיחבשמ רשא 'ה ארי שיאל המודבו .תמיוסמ תעב אבה
ןאכ תשגדומ) "ירפ תושעמ שימי אל" - ןמזב םירושק םניא םהש םישעמה ןינע תשגדהב ךרבתמ 'הב חטובה
הנומאהו תובשחמה לעב שיאהו .םינבל הכזי ,הב ץפחו הרותב הגוה - םישעמ ורקיעש שיאה : רמולכ .(הישעה
.(ב"מ ,ב"פ תוכרבב החרק ןב י"ר ירבד הוושה) םישעמל םג הכזי ,הלודגה

איהש "תוינויחה" תא ףיסונ קידצה יבגלו ,"ןנער והלע היהו" ,"לובי אל והלע" : תוננערה אוה הלעה תא ןייצמה
תויהל לולע אוה הזב יכ ,תוינויחה תא םידקהל שי הנומאה שיא יבגל ןכ לע .ירפ לש יוליג לכל סיסבו דוסי
שיא יבגל וליאו .תוירופה תא םישיגדמ ןנמ רחאל קרו ,"ןנער והלע היהו" - שארב ול םילחאמ ןכל ,יוקל
"לובי אל והלעו" - קספת אלש קר אלא תוננערה תא שיגדהל ךרוצ ןיא (ןדקש) הרותב דימת הגוהה תוינויחה
.(הלילשה ךרדב)

: תורוקמה ינשב םיעשרה לרוגב ןייענ והימריל ונקרפ תאושהל ךשמהכ .ד

ןמו ועורז רשב םשו םדאב חטבי רשא רבגה רורא" - ללוקמ עשרה .א .עשרל סחיב תדחוימ הבחרה שי והימריב
ינפל ורכזוה רמה ולרוגו עשרה .ג .הבחרהב אבומ 'וכו "הברעב רערעכ היהו" רערעל ויומיד .ב ."ובל רוסי 'ה
.'הב חטובה - קידצה תכרב

ומכ םניא םיעשרה רמולכ ,"םיעשרה ןכ אל" םילימב חתופ עטקה :םידחוימ יוניג וא הללק ןיא םיליהתב
."חור ונפדת רשא ץומכ םא יכ" ,םימ יגלפ לע לותש ץעכ תויהל םיכוזה םיקידצה

אבה בוטל אוה הווקמו 'הב הנומא רסח והימריב עשרה : םיאטחה לש םייפואמו םיעטקה תמגממ עבונ לדבהה
םה וב הנומאהו 'ה דסה קר יכ ,וילע ךומסל שיש רבד וניא םדא לש ודסח יכ תולגל איבנה אב .םדאה ןמ
ןוחטב לש הז אטחל םיטונ םעה ןמ םיבר רשאכ ,רבדה תא שיגדהלו ביחרהל שי .הווקמה בוטה תא םיחיטבמה
וניא םיליהתבש עשרה .קידצה תכרבל עשרה תללק םש תמדקומ םג ןכל .(םש ק"דר ןייע ,והימרי ימיבכ) םדאב
אטובמ ,הלא םיעשר לש םפוס "םיעשר ומוקי אל" ,"םיעשרה ןכ אל" עשר ימתסה יוניכב רדגומ אלא ההוזמ
: םיטפשמ השלשב

."חור ונפדת רשא ץומכ םא יכ םיעשרה ןכ אל" .א

."םיקידצ תדעב םיאטח םיעשר ומוקי אל ןכ לע" .ב

."דבאת םיעשר ךרדו םיקידצ ךרד 'ה עדוי יכ" .ג

.םיקידצה תדע לע בשחהל םיצורה םיעשר הלא .םיעשרה לש םייפוא לע והשמ םידמל ונא ינשה טפשמה ךותמ
'ה עדוי םלוא ,תוירבה יניע תא זחאלו םיקידצה ךרד תא תוקחל םג םיסנמ םה יכ ,דמלנ ישילשה טפשמה ןמו
םשנוע תא םגו םתוהמ תא שיגדהל אב ןושארה טפשמה םגש ןיבנ הזמו .תומולעת עדוי אוה ירהש םיקידצ ךרד
וב תובשונו תואב םלועבש תוחור לכ וליפאש" םישרש לעב ץעל םימודה םיקידצל דוגינב - םהש ; םיעשרה לש
ןמ םיעשרה ומלעי ךכ ,תיראשו רכז אלל םלענו חורה ידי לע ףדינה ץומל םימוד - ,"ומוקממ ותוא תוזיזמ ןניא
.םלועה ןמ דבאת העשרה ךרד - םכרד םג ןכו .םיבוט םישעמ ירפו ןטב ירפ תראשה אלל םלועה

ונילע .םיקידצה תדע םע (םתירחאב) טפשמב דומעל ומוקי אל םיאטחה םגו םיעשרה םגש רמאנ ,ינשה טפשמב
? םיצילה םה םה ימ ןכו ,קרפה תישארב ורכזוהש (םיאטחהו םיעשרה) הלא ינש ןיבש לדבהה תא ררבל

םלועב םשוכר תא םיגישמה םירישעה ןיבל םיעשרה ןיב תוהז שי ט"מו ז"ל םיקרפב ןלהל ןויע יפ לע .ה
ןייע) "וילעב תא עשר טלמי אלו" 'ח ,'ח תלהקמ םילבקמ ונא הז שוריפל קוזיח .יוארכ אלש וב םישמתשמו
עשרה רואיתב ומכ םירחא םיאטח יגוסב םיאטוחה םישנאל הז יוניכ םג ונא םיאצומ םנמא .(םש םינשרפב
שיאכ עשר לש הנחבהל םוקמ שי ,ונקרפב ומכ ,םירחא םיגוס ןיב עשרה תא םיטרפמ רשאכ ךא ,(זט) 'נ קרפב
.(ונקוספל יריאמה יפב ןייע) רקשו לועב ליח ול השועה רישע

םישעמ י"ע ,(ג"י ,ג"י תישארבל םוגרתב ןייע ןכו ,ם"יבלמה ןכו ,יריאמה) הואתה דצמ םיאטוחה םה םיאטחה
םאו ,ךכ שרפתמ - ,םיפסונ םייוניכ םע דהי אב יוניכה רשאכ : לידבהל שי הזב םג) רציה חכמ םיאבה םפוגב
.(םתס עשר יוניכל המוד ושוריפ זא - אטח וב שיש שיא לש תללוכ תועמשמבו ללוכ יוניככ אב אוה

וב וקסעתיש ןוממ וא הכאלמ תעידימו המכח לכמ םתוללושו םתותיחפ דצמ םייונפ םישנא םה" םיצלה
חור םיפדור קר" ,(יריאמה) "םדא ינב יטרפבו םלועה ינינעב רבדב ,תונרק תבישיבו לבהב םהיתותע םיריבעמו
המכח רבד לכ געלל םשו ורובידו ויתפשב אוה אטוח ץלה יכ ,(ם"יבלמ) "הרותב םיקסוע םניאו תונצילו לבהו
איה קידצה לש ותומלש יכ ונא םיאור .ויעמוש יניעב קוחצל םתושעלו יתימאה םנבוממ םתוטהל תמא לכו
טפשמ אללו ,עשרב אבה שוכר שוכרל רקשהו הלועה תצע ותצעב ךלוה וניאו עשרכ וניא אוה : םינינע השלשב
.(ונוממב) וינינקב םלש אוהו ,(טפשמב םיעשר ומוקי אל ןכ לע)

ופוגב םלש אוהו ,םפוג תוואתו םהיתוואת קופיסל וצורי ערל םהילגר רשא םיאטחה ךרדב דמוע וניא ןכ ומכ
.(םיאטחל דוגינב - קידצה תנוכת איהש)

הזבו הלילו םמוי הגוה אוה הבו וצפח 'ה תרותב םא יכ ,תונצילו יפוד רבדל םיצילה בשומב בשוי וניא םג ךכ
.(ותרותב) ורובדב םלש םג אוה

םלש ,ונוממב םלש ,ופוגב םלש : בר רמאו - (ג"ל תישארב) "םלש בקעי אביו" :וניבא בקעי לע ל"זח ורמא ךכ
.(ב"ע ג"ל תבש) "ותרותב

: תיב תדובע - ןויע תפסותל

.לשמנה תא רבסהו חמוצל םעה וא םדאה יומיד לש תופסונ תואמגוד אבה .1

.םילעהו תוריפה תא םילישממ םה המל 'ג ,'א םיליהתב ע"בארל הוושהו 'ח ,זי והימריל ק"דרה שוריפ ןייע .2

.ףוס - 'ו א"כ בויאל ונקרפב םיעשרה לש םשנועו (םהישעמ) רואית הוושה .3

.ח"י ,'ג ילשמו א"י ,ט"כ בויאב ןייע "ירשא" יוטיבה שוריפל .4

.קוספה תנווכ תא רבסהו ב"ע ח"- ז"ע תכסמב ןייע ונקרפב 'א קוספ שוריפל .5

doc. no =0022998 "