ינשה היעשי ןוזחב םילשורי

'ח-'ז תותיכב ידומיל אשונל םיווק

ןנח-ןב הרש

ינשה היעשי ןוזחב םילשורי לע דבכנה אשונה תארוהב בלשל ןאכ עיצנ .ךוניחל רמוח ורקיעמ אוה ך"נתה דומיל
תנידמב םהל תובישח רשאו וב םינומטה םיישונא-ללכהו םיימואלה םיכרעל דימלתה ךוניחל המגמה תא
,הירכז ,יגח :ןוגכ ,המוקתה לש םירפסה ראשב םג םילשורי תרייטצמ ,ינשה היעשי ירבדב דבלמ .םויכ לארשי
ינשה היעשי לש ונוזחב ךא .םימיה-ירבדבו הימחנ ,ארזע ירפסב םינוש םיעטקב םגו םיבר םיליהת יקרפ יכאלמ
.הלוכ הכלממה דגנכ הלוקש איהו ,ןילופורטמ תגרדמל םילשורי העיגמ

םילפטמ 'ד-'ג תותיכב רבכ :םילשורי לע םהיתועידי םידימלתה הליחת וננערי 'ח-'ז תותיכב אשונה תארוהב
,("ןילי דוד םש לע שרדמה תיב יקרפ"ב" 'ד-'ג תותיכל ידומיל אשונ - םילשורי"ב ונרהבה רבכש יפכ) הז אשונב
תידוסיה תועמשמה ;תורוקמה לע ךמתסהב םשה תועמשמל הבחרה :לשמ ךרד .הקמעהו הבחרה ואובי התעו
דוד ידי-לע םילשורי לש התריחבל םיקומינה ;(דועו תונידמב יתרס ,םייוגב יתבר :ומכ) םייוניכהו םייומידה לש
.התובחרתהו

.ןויעל תויוארה תועפות המכו המכ הכותב תלפקמ ותרדגהש ,אשונב לופיטל הנמנ ןכמ רחאל

:ינשה היעשי תואובנב םילשורי לע ןוזחו תואיצמ אשונל םייללכ םיקרפ

;היונבהו הבירחה םילשורי .1

;ןויצ ילבא .2

;הייוניכו הייומיד .3

;המהנה תואובנ .4

;םילשורי תלואג .5

;תויולגה ץוביק רואית .6

;םילשוריו שרוכ .7

;שדקמהו םילשורי .8

.םלועל יתוברתו יתד זכרמכ דיתעל םילשורי .9

יוצר ,אשונב תוברועמהו תוניינעתהה תא ריב גהל ידכ :אשונל םיוולתמה הארוה ילוקיש

תונושה הארוהה תורגסמב תוירשפא תוידומיל תויוליעפ ועיציו ועוציב יכרד ,ונונכיתב קלח ולטי םידימלתהש
,בתכב העבה :הנלולכת וללה תויוליעפה .(דועו תילאטנורפ הארוה ,תימצע הדובע ,תונטק תוצובקב הדובע)
הייגהל םיבוט םילגרה םידימלתב חתפל רתויב בושח .המודכו תורוקמב האירק ,תויצאלופינמ ;םינויד
רדס תא תוארל ןיא .םילשורי תשודקבש רואמה הלגתיו םינפ יבורמ םיגשומ םהל ורהבוי ןעמל ,ונלש תורוקמב
לכ ןוחבל ,יביסנטניא דומילב המלו יביסנטסקא דומילב וקסעי המב תעדה תתל יוצר ךא ;בייחמכ םיפיעסה
טמ תא תוריהבב חסנלו וכותב ןמוט םידומילה רמוחש ,תונושה תויצאקילפמיאה תניחבמ ויביכרמ לע ףיעס
.הווהב תואיצמה םע האוושה היוצר ,רבעה םע תוהדזה םשל :תויתוגהנתהה תורטמה תא ןכו לעה תור

םייוטיב :אשונה תנבהל עייסת םתנבהש ,ןושל יניינע םג אשונה דוביעב בלשל שי ,יללכה רוריבה ידכ ךות
תעדה תא תתל שי ןכ .ב"ויכו תולאשה ,םייומיד ,ןושל לע לפונ ןושל ,תולובקת :ןושל יפוריצו םיבינ ,םיירוקמ
אל םא" ;(ב"כק םיליהתו "םילשורי םולש ולאש" :ומכ ,הארוהה תא הוולמה ךילהתה ןמ קלחכ םיבינו תורמאל
;(ז"לק םיליהת) "ינימי חכשת םילשורי ךחכשא םא" ;(ז"לק םיל יהת) "יתחמש שאר לע םילשורי תא הלעא
יעטק בלשל שי ןכ .(ל"זח) "םילשורי לארשי ץרא רדהו ,לארשי ץרא - םלועה רדה ,םלוע לש ורוא - םילשורי"
לע תודגא ;'וכו ("הדגאה לא") קילאיב ירבדמ .יולה הדוהי ירישמ ,(יזבש) היפהפי הירק - הרישו תורפס
.(חק ,דק ,בק תודגא ,אנר 'מע 'א הדגאה רפס ומכ) הדגאה רפסמ :לשמל - םילשורי

קפתסי אל בוטה הרומהש הווקתב ,אשונה לע :םינושה ויפיעסל תואבומו םיכרד יזמר ,םינכת ירקיע איבנ ןלהל
,התיכב םידימלתה לש םתוחתפתה תמר תעפשהב רקיעב חתפתי אשונה יפוא .ןכומה ןמ הדובע ךרדבו תוינכתב
.ומעטו הרומה לש ותוישיא ,םתוניינעתה

היונבהו הבירחה םילשורי .1

הבירחה תילאירה םילשוריו ,(ו"ס-'מ םיקרפב) היונבה םילשורי - ןוזחה תא הז לומ הז וכרעי םידימלתה
ץראה .הכיא רפסבש תוניקה ןונגיסל המודה ,איבנה לש ויתוניק ןונגיס לע םשומ שגדה .(ג"ס קרפ) תדבעושמהו
זכרמ ןויע .שא תפירשל היה שדקמהו ,הפרחבו הערב הנותנ ,םיבשויב הלד םילשורי ,תוממושו תובירח הירעו
םידימלתה .(וט ,'ס) רבוע ןיאו האונש ףאו הדומלג ,הלוכש .החוכש ,הבוזע ,הממוש ,רבדמל התיה ,השודקה
תוושהל יוצר .םייוסמ טביה הריאמ ןהמ תחא לכ םילשורי לש הבצמ תוראתמה םילמה תעפשל םתעד ונתי
,ושדקמו ןויצ-רה תויחצנב הנומא הנשי ויתואובנב ףא .םילשורי לש שדחמ התיינב לע לאקזחי רפסב רמאנל
תוימואל ,תורישע תויווחל אצומ איה היוזחה םילשורי - תואיצמה ןמ קותינב םירבדה הזוח ינשה היעשיש אלא
.תוישונאו

ןויצ ילבא .2

הנכתית 1(ויביכרמ לכב ןודל חרכה ,ןבומכ ,ןיא) אשונה לש הז ףיעסב וניינעתי םיטעמ םידלי קרש ןכתיי
םירבדה ואבוי רמוחה תכירעו הקידב רחאלו ,םהיתומישר דחי ופרצי םידימלתה :תונוש תויתצובק תומישמ
.התיכה ללכ ינפב

קרפ) התירבב םינמאנ ,ןויצל םיבהלנ הישנאש ,תימואל-תיתד הביטחכ "ןויצ ילבא" גשומה תועמשמ :לשמ ךרד
."רפא תחת ראפ םהל תתל" - (א"ס) ןברוחה תמחמ םיגהונ ויהש תוליבאה יגהנמ ;(י ,ו"ס

;רכנ המדא לע םתבישי םע ומילשה אל םילוגה ןויצ ילבא .'ה דבע יריש ןונגיסב איה םהילע תדחוימה האובנה
ילבאש ,ןייצל יואר .םינושארה םילועה םע ץראל ולעו ארוקה לוקל ונענ רשא ,םינושארה ויה םהש ,הארנכו
(ןועבג ,בונ ,הפצמ ,לגלג ,לא-תיב) םירחאה םיזכרמה ןברוח םע :םינשב תואמ תולבאה יגהנמב וכישמה ןויצ
,"םכישדקמ תא יתומישהו" שרדמה ירבדכ ,איה השודק הנברוחב וליפא םילשורי וליאו ;םתשודק הלטב
.םיממוש םהשכ םג םתשודק

הייוניכו הייומיד .3

.ונאיבנ יפב יוטיבל האב איהש יפכ ,םילשורי לש הייוניכו הייומיד תמישר ךורעת תרחא םידימלת תצובק
,"הב יצפח" ,"שדוקה ריע" ,(ה ,ב"ס) "הלכ" ,(ו ,ד"נ - "ךיהולא רמא סאמית יכ םירוענ תשאו") "םירוענ תשא"
,םימחו ךר ןוטב םילשורי לא איבנה הנופ הלא םייומידב .(ד-ב ,ב"ס) "הכולמ ףינצ" ,"'ה ריע" ,"ןויצ תב הייבש"
.הלמחו המחנ םייוור וירבדו

המחנה תואובנ .4

"םתא יתירב רפהל םתולכל םיתלאג אלו םיתסאמ אל םהיביוא ץראב םתויהב תאז םג ףאו" הרותב רמאנ רבכ
םימחרבו ,ךיתבזע ןוטק עגרב" :ינמז אלא וניא ןברוחהש ,םימעפ המכ זירכמ ינשה היעשי םג .(דמ ,ו"כ ארקיו)
ךיפכ לע ןה" :האלפנ הנומתב איבנה ראתמ הילא ותברקו םילשוריל 'ה תבהא תא .(ז ,ד"נ) "ךצבקא םילודג
:ומכ ,הז גוסמ תואובנל םיפתושמה םיביטומה תא ונייצי םידימלתה .(זט ,ט"מ) "דימת ידגנ ךיתומוח ,ךיתוקח
.(טי ,ט"מ) היסולכוא יובירו םילשורי לש התבחרה ;היתוסירה תמקהו םילשורי ןיינב

הליהת םילשורי תא םישי דעו ןנוכי דע - ול ימוד ונתת לאו" :ותובייחתה 'הל ריכזהל םעה יאשרו יאכז ךכו
.(די-בי ,'א) הירכז תואובנ לא םירבדה תוושהל יוארה ןמו ;(ז-ו ,ב"ס) "ץראב

.םיילכלכ ףאו םיאלפנ םידועיי םילשוריל הזוח ינשה היעשי

ידכ םג ,רתיה ןיב ,ילוא ?דיתעל םילשורי לש הרשוא רואיתב איבנה ביחרמ עודמ :םידימלתל היעב גיצהל יוצר
.ונימי םע תשקבתמה האוושהב ,ץראל אובל לבבמ םעה תא ךושמל

םילשורי תלואג .5

הנושה ,המודה תא םידימלתה ונייצי הז ףיעסב .וזב וז תורושק םילשוריו הלואג .הלואגל םרוג איה םילשורי
:התרושב םיעידומהו הלואגל םימרוגה :תוסחייתה יווקל ןאכמו .םילשורי תלואגל רשקהב תואובנב ליבקמהו
הממ .ץראה ינוב םיצולחל האוושה - ןויצ תבישב םיקסועה ינושאר ,"םיפוצה" .(זי-ט ,א"נ) "תומוחה ירמוש"
.הווקתה תמשגהל תונויסנה ,םינוש םינמזב הווקתה השבלש תורוצה ,הלואגב הנומאה הנוזינ

תויולגה ץוביק רואית .6

ץוביק ירוא -יתמ תונומת ולעי םידימלתה .תויולגה ןיצבקתמ ןכ םא אלא ןכתיי אל םילשורי לש הניינב
רצ התעו - תחא םעפ הינב דלת ןויצ ,דחי ואובי ןויצ ינב לכ .ו"ס-ו"נ םיקרפב רקיעב ורזעיי ךכ םשל .תויולגה
ררועמ איבנה .ךבושה לא תובשה םינויכ םצרא לא ובושי ןויצ-ינב ."'וכו ךלהוא םוקמ יביחרה" :וכותב םוקמה
םימעה לע הווצי 'ה ,תוצראה ייוג וולי םיבשה םינבה תא ,הסונמב אלו החטבב םילשוריל בושל הלוגה ילוע תא
."המנאית דצ לע ךיתונבו ,ואובי קוחרמ ךינב" - םתרוכמ ץראל בושל וינבל עייסל

םילשוריו שרוכ .7

דחאכ ספתנ וניא שרוכ .שרוכ לש ותומד תרדאהב ינידמה הייוטיב לע האב םחנמה איבנה לש הלואגה תווקת
הנפמ תדוקנ ."םילשי יצפח יכו ,יעור שרוכל רמואה" .'ה תוארוהו תוחילש עצבמכ אלא ,דבלב םייוגה יכלממ
שרופמב .וידועיי םה המו שרוכ זמרנו רכזומ םיקרפ וליאב ונייצי םידימלתה .שרוכ אוה תואיצמל ןוזח ןיב
תועדה תוקולח ,שרוכל איבנה ןווכתנ ןהבש ,תוינפה ראשל רשאב ;ו-א ,ה"מ ;חכ-וכ ,ד"מ) םיימעפ רכזומ אוה
ךא ,הנברוחמ םילשורי לש המומיקבו םילוגה תרזחהב קר ,םנמא ,םצמטצמ שרוכ לש ודיקפת .(םירקוחה ןיב
.(שרוכ תרהצהל האוושהב רופלב תרהצה :אשונב התיכב ןויד) לוכה דגנכ לוקש הז רבד

שדקמהו םילשורי .8

אוה .םעה לש ינידמהו יתדה זכרמה תא יוארכ ךירעהו ,הבחר תינידמ-תימואל הפקשה לעב אוה ינשה היעשי
ןברוח ירחא םג םעה בלב וראשנש םידועיי - 'ה שדקמ ,דוד תיב ריע ,דוד תיב תוכלמ :םידועי השולש ביצמ
הזש יפכ ,ודיקפתו שדקמה תיב תראפת וראתי םידימלתה .יחישמה ןוזחב םיעובק םידועיי ,שדקמהו םילשורי
,ד"ס) רפא ילגל היה ושדקמו םמש היה ןויצ רהשכ המחנכ הלעוה שדקמה ןוזח :איבנה תואובנב רייטצמ
- המלש תסיפת םע םירבדה תא םידימלתה אנ-וושיו ;(ז ,ו"נ) "םימעה לכל ארקי הלפת תיב יתיב יכ" .(בי-אי
ראתמ דציכ ,בתכה לע םידימלתה אנ-ולעי .(גמ-אמ ,'ח 'א םיכלמ) "...לארשי דמעמ אל רשא ירכנה לא םגו"
(ז ,'ס) שדקמה תיבל םימעה לש היילעה תא איבנה

םלועל יתוברתו יתד זכרמכ דיתעל םילשורי .9

תא ונייצ םיאיבנה .תורודה לכב לארשי תליפתבו לארשי תבשחמב יזכרמ םוקמ םילשורי תספות ,עודיכ
רואכו ינחור זכרמכ םילשורי תא ואר הכימו היעשי ;בלבש השודקהו קדצה ריע ,הכולמ ריע :-כ םילשורי
:ינשה היעשי לש םימיה תירחא ןוזח םע הכימו היעשי לש םימיה תירחא ןוזח תא םידימלתה אנ-וושי .םייוגל
ןויצ רה ,שאב הפורש םילשורישכו ; ("הרות אצת ןויצמ יכ") המכחו הרות זכרמ ,תוברתה זכרמ איה םילשורי
תונומת םידימלתה אנ-ולעי .ריהזמה דיתעה רוא ןברוחה ךותמ קירבמ - לדו רעצמ הווהה ,ברח שדקמה ,םמש
לש ויוטיב זועו ותרימא ךרדמו :תישממ תואיצמכ תוארנ תואבה .ב"ס ,'ס ,ד"נ םיקרפה ךותמ דיתעל םילשורי
איבהל ...ךירעש וחתפו" - ןויצל םורזי םלועה רשועו ,תואיצמב םייק רבכ לוכהש ,ענכושמ אוה יכ ,רכינ איבנה
ימיב םיבשותה יוביר לע רפוסמה ןמ םירבדה םיעפשומ ילוא .(אי ,'ס) "םיגוהנ םהיכלמו םייוג ליח ךילא
םושמ ,ואובי םילשורי לש התראפתו הרשוע לכ .ונימיב ץראב םיריית ירוקיב םע האוושהל םוקמ שיו ,המלש
וניעש ,םייוגה ינב ףא .הפורצה תמאהו דוחייה תד ץיפת איהו יפוד לכמ הרוהט היהת ,"הקדצב ןוכית" איהש
םוכיסל .התשודקבו םילשורי תלודגב ודוי ,לארשי תא

.בלל רודחל ךירצ אוה ,שארה לא ןווכמ תויהל ךירצ אוהשמ רתוי ,דעל המילשה םילשורי תא הלעמה ,הז אשונ
רבדה ינויח .םיטלחומ םיכרעל ךוניח - ורקיעו ,תורטמ המכו המכל אלא ,תמצמוצמ הרטמל אל הבר ותמורת
.וב םייח ונאש ,הז ומכ יטמגרפ רודב רקיעב

doc. no =0024252 "