>

אירול צ"ב

א"לו 'ל םיקרפה ונילא ועיגה דציכ
ילשמ רפסבש


םילולכ םהו ,אשמ ךלמ לאומללו [1]אשממ הקי ןב רוגאל םיסחוימ ילשמ רפס לש םינורחאה םיקרפה ינש
;"אשמ" והמ םירקוחה ןיב תועדה וקלחנ .[2]הדוהי ךלמ היקזח ישנא וקיתעה רשא המכח ירבד לש ץבוקב
םוגרתה םג .ךכ םגרתמ םיעבשה לש םיוסמ חסונ .םיהלא-רבד ,לקארוא ,האובנ - "אשמ" שרפמ [3]יוט
שרפמ וז חורב .האובנה חור וילע התרשש ,האובנה לביקש ,התויבנ לבקד :רמואו וז ךרדב ךלוה ימראה
'י קרפבש ןושארה קוספה תא שרפל םיבר תונויסנ ושענ .םדא ןבל םשה אשונ ןינעכ האובנה :ארזע-ןבא םג
.דחפל ךילע ,הרהזא ךל ושמשי ירבד , רמולכ ,ינב רוג ירבד :ארוק םיעבשה םוגרת .חסונ יוניש ידי לע
אוה הזל המודב [4].אשמה חק ,ינב ,רוגא ירבד :ארוקו יתרוסמה חסונה ןמ תוטסל ךישממ סילאכימ
,רות ,הוצמ איה "הקי" לש הארוהה ; הקי לש ונב ושוריפ ןיא הקי ןב [5]:רנישטרוט .ה .נ לש רבסהה
וללה םישוריפה לכ .יוויצ ןושלב ,אשמה תא ןבה ,אשמה הקי ןב רוגא ירבד :חסנמ אוה ןכל ,ןבה-ןב
יכ ,םירבדה תנבהל תקצומה עקרקה תא םיטימשמ םה .וטושפ ללכמ בותכה תא םיאיצומו חסונב םילזלזמ
.ומוקמ םשו ויבא םש ,רבחמה םש ונל עודי ,קפס םהב ליטהל ןיאש םירורב םינותנ ונינפל
םה ונינפלש םיקרפה ינשו ,טבש םשו םוקמ םש אוה אשמהש [6],תרמואה תרחאה העדה רתוי תיארנ ןכל
רפסל םיאתמה ,ירבע יפוא םהל ןתינש רחאל והיקזח ימיב ילשמ רפסב וללכנש ,םדק ינב תמכח גוסמ
םידחימכ םהינש" קפס ילב םימודמ ('א א"ל) לאומלו ('א 'ל) רוגאש רמואו קיחרמ [7]ןמפיוק .םירפסה
."םינומדק
לאעמשי ינב לש םתרות העיגה דציכ :איה ונינפל תדמועה הלאשהו [8],לאעמשי ינבמ המוא םש אוה אשמ
אשמ לש הרותיא ירחא בוקענש ינפלו ?ונתרותמ קלח תויהל הכפהו םירפסה רפסב הבלתשנ ,ונילא הלא
.הקי ןב רוגא והימ ררבל ונילע
ונא ;רוזאה ימע ןיב רז ונניא לבא ,ןאכ קר ארקמב רכזנ אוה ."ףסוי" םשל ליבקמ "רוגא" םשה לש ונבומ
ןב רוגא :בי יבתכמ עודי אוה םדא םשב [9].לעב לש ויחילשמ דחאכ תירגוא יבתכב רבכ ותוא םיאצומ
[10].10 'סמ הדועתב םידעה דחא אוה ויחא
לש תישפנ הנוכת ןייצל םיאבה תומשה תמישרב הז םש ללוכ [11]תונ .ןאכ קר ארקמב רכזנ הקי םשה םג
םשהש רמוא [12]רומג .ושפנ לע רמשנה ,"רמשנ" תארוהב תיברעה דוסי לע ותוא שרפמ אוהו ,םהיאשונ
עומשל : תיברעה פ"ע ותארוהו תויאבשו תויאנימ תובותכב עיפומ יחה ,תירבעה הרוטלקנמונב עודי וניא
.תייצל ; לוקב
[13]ישילשה רסאלפ-תלגת ימימ תוירושא תודועת שלש הליחת ריכהל ונילע אשמ לש המוקמ תא רתאל ידכ
.הב רכזומ ךלמה םש ןיאש ,תיעיבר תירושא הדועתו,
האב ,רסאלפ תלגת לש ותוכלמל עשת תנש רחאל הנמז תא םיעבוק םיגולורושאהש [14],ינושארה תבותכב
תכלמ ,הביבז תא ךלמה ריכזמ םהיניב ;רושאל סמ ולעהש ,תושובכה תונידמב םיכלמה לש תטרופמ המישר
רסאלפ תלגת לש ונוטלש עיגה אל םשל ;תומרצחו אבש ץראל וא תיזכרמה ברעל הנווכה ןיאש רבתסמ .ברע
הכלמה לש ברע תא ,היקיניפ ירעו םרא תונידמ ,הינמראבו הנטקה היסאב תוצרא תללוכ המישרה .ישילשה
ףוחה ירע שובכ התיה רסאלפ תלגת לש ותרטמ .קשמד-םראל רושא ןיבש ירבדמה בחרמב שפחל שי הביבז
הירוס רבדמב תוריישה ביתנ .הירוסל רושאמ הרובחתה תא חיטבהל היה בייח ךכ םשלו ,לודגה םיה לעש
.רומדתל קשמד תואנ ןיב בשי ,הביבז הכלמה הדמע ושארבש הז יברע טבשש ןכ-לע ןכתי .רומדת ךרד רבוע
יפל לבא ,ךיראת ןיא תבותכב .אשמ לש הרותיאל רתוי ונתוא תברקמ רסאלפ תלגת לש 14הינשה תבותכה
רמואה [16],רגנוא לש ותעד ךכל הבורק ,733 תונשל [15]גנילרק התוא עבוק תוערואמה ךלהמ
ןיצר ןגריא רושא דגנ הירוס תוצרא דרמ תא .732 - 734 םינשב וערא ,ךלמה רפסמ םהילעש ,תוערואמהש
[17].735 תנש דע ,םינש שלש םש ההשו טררא ץראב םחליהל רסאלפ תלגת אצי רשאכ קשמד-םרא ךלמ
ףיסוהל ידכ הב שיו ,הדוהי ךלמ זחאו לארשי ךלמ והילמר ןב חקפ לש םהימיל ךייש וז תבותכב רפוסמה
.ז"ט ב"למב רפוסמה לע
רשאו" :ךישממ אוהו .תוברח ילתל ןתוא ךפהו קשמד לש תוזוחמה -16ב םירע 592 שבכש רפסמ ךלמה
יל החלשו ירושאה אבצה תמצעמ הלהבנ איה . . . שמש לאב התעובשל דוגינב הלעפ רשא ,ברע תכלמ ,ישמשל
תומוקמש ,לאבדא טבשו יתחו הפיח ,אבש ,אמיתו אשמ לש םיבשותה .הרצחב ביצנ יתינמ .תוקאנו םילמג
סמה תא ,ללכה ןמ אצוי אלל ,דחא שיאכ ואיבהו ינוטלש תולהת תא ועמש ,החרזמ קחרה םה םהיתובשומ
."ילגרל וחינה םימשב ינימ לכו ,תוקאנו םילמג ,בהזו ףסכ :םהלש
לש ומש והז .םויה םג הז םשב ארקנו ,הירוס רבדמב עודי הונ אוה ,אשמ דיל תבותכב תרכזומה ,אמית
המודל ךומסב אוה ובשומ םוקמש ,'ל 'א א"יהבדבו ,ו"ט ה"כ תישארבב רכזנה ,לאעמשי ינבמ טבש וא םע
.המדקו שיפנו רוטי ,אשמו
רבדמב בשיש הרוטק ינבמ טבש םא יכ ,ברע םורדב העדונה הנובלה ץרא הניא ןאכ תרכזומה אבש
[18].הירוס
והיעשי םג .הרוטקו םהרבא יאצאצמ ,ןידמ ינב ןיב ,ד ה"כ תישארבב תרכזומה ,תיארקמה הפיע איה הפיח
.ןידמ םע דחי הפיע תא ריכזמ ('ו 'ס)
תאו יתחה יראב תב תידוהי תא : םישנ ושע ול חקל יתיח-יתח תונבמ ; ריעש רהב בשיש טבש אוה יתח
[19].יתחה ןוליא תב המשב
[20].לאעמשי לש ישילשה ונב ,לאבדא איה לאבדא
ךלמה .ישילשה רסאלפ תלגת ידי לע םעפ רבכ השבכנ ,ברע תכלמ ,ישמש לש התנידמש רבתסמ תבותכה ןמ
התעובש תא הרפה איה לבא ,שמש למב ,הל שודקה לכב ול העבשנש רחאל קר הנכ לע זא התוא ריאשה
לש הצראש [21],ליסומ רעשמ ןכ לע .קשמד-םרא ךלמ ןיצר דמע השארבש ,הירוס יכלמ תירבל הפרטצהו
םה ךלמה לש הז עסמב םירכזומה םיטבשה וא םימעה תומש לכ .חרזמ דצמ קשמד םרא םע הלבג ישמש
אשמ תא .ןידמ ץראו ריעש רה דע המורדו ןרוח רהל חרזממש רוזאב םיררוגתמ םה ,הירוס רבדמ יבשוי
םראל חרזמ-םורדמ וא ןרוח רהל חרזממ ,אמית ןיבל ישמש לש ברע ןיב ,הז ירבדמ בחרמב שפחל ונילע
,קשמד
ןיב תרפסמ איה .קיודמב הנמז תא עובקל ןתינ הנכות יפל לבא ,ךיראת אלל איה ףא [22]תישילשה תבותכה
ךלמ חקפ ימיב ;רמאנ הילעש ,ילתפנ תולג לע :ארקמה ןמ ונל םיעודיה ,לארשיב תוערואמ ינש לע םג רתיה
לעו ;הרושא םלגיו ילתפנ ץרא לכ . . . הכעמ-תיב לבא תאו ןויע תא חקיו רושא ךלמ רסאלפ הלגת אב לארשי
אוהו םידרומה ירוחאמ דמע רושא ךלמ יכ םידמל ונא תבותכה ןמ .חקפ לע הלא ןב עשוה רשקש רשקה
:רפסמ ךלמה .עשוה תא ךילמהש
ינימ לכ םע םילכ 5000 ,רקב שאר 20000 ,םילמג 30000 ; היבשותמ ףלא יתגרה ,ברע תכלמ ,ישמשל רשאו"
המצע איהו .יתחקל השוכר (תא םגו יתחקל הז לכ) היהלא שוכר (םימשב לש) םירחא םילכ 11 ,םימשב
התא ויהש םישנאה .בערה ידי לע םיפדרנ םהשכ . . . ארפ רומח ומכ ,חיחצ רוזא ,זב ריעל השפנ לע החרב
. . . הרצחב ביצנ יתינמ ... תוקאנו םילמג יל האיבה איהו ילש אבצה חכ בר המ הניבה זא . . . ושע הנחמב
םהיתוצרא תא רשא ,ברעמבש רוזאהמ . . . לאבדאו [23],הנדב ,הפיח יבשוי ,םיאבשה ,אמית ,אשמ יבשות
אצוי אלל ,יל ואיבה םה .ינוטלש לוע תא ולבק םה ,ללוהמה ינוטלש לע ועמש םה - ריכמ שיא ןיא תובחרנה
."ילגר תא וקשנ םהו ,םימשב ינימ לכו תוקאנו םילמג ,סמ תרותב ,ללכה ןמ
לאכרב ןב והילא - בויא םע םיחכוותמב יעיברה אב ןאכמ [24].רוחנ לש ינשה ונב ,זוב לש וצרא איה וזב
,'ה ידימ המהה ןיי סוכ תא תותשל םידיתעה ,אמיתו ןדד ירחא זוב תא הנומ (גכ הכ) והימרי [25].יזובה
.הירוס רבדמ לש יזכרמה וקלחכ בטי הז טבש םגש רגתסמ
,ןאכ רמתשנ אל ומשש ,רושא ךלמל ירושאה ביצנה לש ןובשחהו ןידה ןמ עטק אוה [26]תיעיברה תבותכה
חצר ,תויבנ ינב לע אשמ טבשמ הטואמא ןב ורמק-ךילמ (לפנתה) תויבנ טבשמ דרפנש ירחא יכ ,רפסמ אוה
ומשש ,רושא) ךלמ לש עסמל סחייתמ ביצנה .ךלמה לש וריעל אב ,טלמהל חילצהש ,םהמ דחא .םתוא דדשו
יפל .אשמ טבש שאר ידי לע ברעמ-ןופצמו ןופצמ ףקתוה תויבנ טבש יכ ףיסומ אוה .תויבנ ץראל (עדונ אל
ןיבש לאעמשי רוכב אוה תויבנ .ןחריס-ידאו לש ימורדה וקלחב תויבנ ינב ובשי םירחא םירושא תורוקמ
והיעשי [28],ושע ישנמ תחא איה תלחמ - תויבנ לש ותוחא ;אשמ תאו לאבדא תא [27]בותכה הנומ ויאצאצ
.וימי דע תויבנ ינב ויה ןאצ יעור יכ ,תויבנ יליא תא ריכזמ (ז 'ס)
תויבנ ינבל ברעמ ןופצמ וא ןופצמ אשמ ינב לש םבשומ ץרא תא שפחל ונילע ולא תוירושא תויודע דוסי לע
תא םיריכזמ וללה תורוקמ" יכ ,יבירע טבש לש יחרזמה לובגבו קשמד-םרא לש ימורדה לובגל ךומסבו
םע םג םיאתי הז רותיא .ןחריס ידאו לש ינופצה וקלחב :רמולכ ,ישמש הכלמה לש הצראל תונכשב אשמ
,ריעש רהב ,י"הבע לש רפסב ונכשש ,הרוטק ינבו לאעמשי ינב םיטבשהו םיממעה לש םהיתובשומ תומוקמ
.הימטופוסמ ירע לא ,רומדת ינפ לע ,קשמדמ הליבומה ךרדל ,םורדמ ,הירוס רבדמבו ןידמב
תוריציו םירפס לש זוכיר םוקמו עדמו המכח יזכרמ םיליכשמה םיכלמה תורצח ויה םינמזה לכב
םהל ץעיל :םינושו םיבר םידיקפתל םידמולמה תא םהיתורצה לא םינימזמ ויה םיכלמה .תויתונמא
תורודל םימיה תוערואמ תא םושרל ,תורחא תונידמ לש םהיכלמ םע ןתמו אשמ להבלו הנידמ תוכלהב
ךלמהש ,תיתרבחה תיליעה תא וויהו ,ךלמה ינב לש םהיכנחמ ויה םה ;םרכז תא ראפל ידכ םיאבה
תוחפל ונל םיעודי לארשי תודלותב .םתוברתמו םתמכחמ םשבתהלו םהיניב תולבל ןוכנל ואר םיכיסנהו
תורצחב םידמולמ םינרצחבו ,והישאיו והיקזח ,המלש :םהו ,םיליכשמו םימכח וברקש םיכלמ השלש
[29].וירבחו לאינד ,הימחנ ,ארזע :ארקמה ןמ םיעודי םירז םיכלמ
.המכח ירבדו םירפס ףוסיא היה וללה םידמולמה לע םילטומ ויהש םידיקפתה ןמ דחא
תיתוברתה ותוליעפ לע הדיעמהו הונינב האצמנש (633/1 - 666) [30]לפינברושא לש ותירפס העודי ונימיב
תחלשמה .(705 - 720) ינשה ןוגרס ימיב רבכ הדסונ הירפסהש םירעשמ .רושא יכלמב לודגה לש הברה
ךרעה בר רמוח םיליכמה ,רמח תוחול ףלא םינשו םירשע ןאכ האצמ ,הונינב הרפחש ,תיגולואיכראה
,םידמולמה תא דדוע לפינברושאש עודי [31],תורפסו רחסמ ,אבצ ,טפשמ ,תד ,הירוטסיה : םיבר םימוחתב
ירפוס לש תודתיה בתכב םיילבב תוחול וקיתעה םה .לבבמ תואיצמ ירקי תוחול ףוסיאב וחרטש
.םמוקמל תורוקמה תא וריזחהו ,האירקל חונ אוהש ,תוירפסה
רצוא לע ןורילפמ סוירטימד תא דיקפה ךלמה [32]: סאיטסירא תרגאב םיארוק ונא המוד העפות לע
תא איבה תוקתעהו תוינק ותוישקבו .לבתבש םירפסה לכ תא ותלוכיכ ףוסאל בר ףסב ול ןתנו םירפסה
דחא ,סוכאמילק ירבדל .סופלדליפ ,ינשה ימלת לש ותירפסב רבודמה .ותלוכי לככ התילכת לא ךלמה תנווכ
.םיטושפ םיכרכ 90.000 דועו םיבכרומ םיכרכ 400.000 הירפסב ויה ,הירדנסכלאב םינרפסה ינושארמ
,סופלדליפ ימלתל וא רושא ךלמ לפינברושאל הדוהי ךלמ והיקזח לש ותלוכיו ורשוע תא תוושהל ןיא
,המלש ילשמ הלא םג :רמאנש והזו ,המכח ירבד ולכיהל ףוסאל - םתמגממ הנוש התיה אל ולש ותמגמ לבא
תורפס ירבדל ןורטפכ והיקזח לש וישעמ לע ודמע ל"זח םג .הדוהי ךלמ והיקזח ישנא וקיתעה רשא
.[33]תלהקו םירישה ריש ,ילשמ ,והיעשי ובתכ ותעיסו והיקזח , ורמאו
היהש רפס לש םיפסונ םיספט ובתכו ,תורלבל תדובעב והיקזח ישנא וקסע וליאכ הז קוספ ןיבהל ןיא
ךפה הז יוטיב .ורפסל ףסאו טקיל וא המלש רביחש םילשמה םניא "המלש ילשמ" .םעב ומסרפל ידכ םדיב
יפב וכלהתהש םילשמל וא ,ךלמה המלש לש םילשמה רפסל המודב ,יתורפס גוס לש ןויצל םימיה תוברב
וז הבית האב ארקמב :םגרתל וא רפסל רפסמ ריבעהל קר אל ושוריפ "קיתעהל" .םכחה ךלמל וסחויו םעה
רצחמ םילשמ רפס וריבעה :רמולכ ,וקיתעה והיקזח ישנא [34].םוקמל םוקממ ריבעהל ,עיסהל ןבומב
םא ,הקי ןב רוגא : םיעדונ םימכחל םצראב וסחוי הלא םילשמ םג .ךלמה והיקזח לש ותירפסל אשמ ךלמה
.ב"ויכן לאומל ךלמה
? הירוס רבדמ בלב תנכושה ,םילשורימ הקוחרה ,וז אשמ לא והיקזח ישנא ועיגה דציכ
טבש תודלות ןיבל [35]שדקמה תיב תדובעב והיקזח גיהנהש םינוקיתה ןיבש רשקב ךכל זמר אצמנש ןכתי
[36].השדח ץראל הדוהי ותלחנמ וידודנו ןועמש
תולולכ ןועמש ירעב ט"י עשוהיב תויונמה םירעה הרשע עבש לכ :ולשמ הלחנל הכז אל ןועמש טבש
וז המישרל .הדוהי ינב םהב וצר דוע לכ הדוהי ירעב ובשי ןועמש ינב .ו"ט עשוהיבש הדוהי ירע המישרב
ירחא וכלה ןאלו ."דוד ךלמ דע םהירע הלא" : תועמשמ תבר הרעה םימיה ירבד רפוס ףיסומ ןועמש ירע לש
דע רדג אובמל וכלה בורל וצרפש ןועמש תוחפשמ יכ רמוא בותכה ? "בורל וצרפ" רשא ירחאו ,דוד ךולמ
ינבמ םיבשותה תא וכה םה .הולשו תטקושו םידי תבחר ץראהו בוטו ןמש הערמ ואצמ םשו איגה חרזמל
הערמה תודשו ,ריעש רהל חרזממ ,ןועמ תוביבסב התיה ןועמש ינב לש השדחה םתלחנ .םהיתחת ובשיו םח
םהיחא יכ בגנה ירעב ןועמש ינב תיראשל עדונ רשאכ [37].רבדמה תואנו רבדמה לא החרזמ וערתשה םהלש
ובשיו קלמעל הטילפה תיראש תא וכה םה .ריעש רה לא וכלהו םה םג ומק ,השדח ץרא שובכל וחילצה
.םמוקמב
והיזוע לע .הקוחרה ,השדחה םצראב ועקתשהש רחאל םג םעה בלמ וחכתשנ אל ןועמש ינבש ,רעשל ןתינ
המחלמש ןכתי ."םינועמהו לעב רוגב םיבשיה םייברעה לע ... םיהלאה והרזעיו" [38]:רפוסמ הדוהי ךלמ
ותעשב וחילצה םה םנמא .םינועמה ץראב ובשיש ןועמש ינב לע ןגהל ידכ אלא האב אל הדוהי ךלמ לש וז
םינבש .םיברעו םימודא ,םינועמה ידירש :ביבסמ םיאנוש םיפקומ םיטעמ וראשנ לבא ,הלחנ םמצעל שוכרל
םיממעב הכה ,ןועמלו ריעש רהל אצי והיזוע .הרזע שקבל םילשוריל ונפ םהש הארנכו ,םהילע וצחל הלא
םשל אל יכ "םיהלאה והרזעיו" יוטיבה םג םיאתמ ךבל .ןועמש ינב לש םמולש תא המ ןמזל חיטבהו ,וללה
.םחלנ לארשי יטבשמ דחא תלצהל םא יכ ,אצי תוצרא שובכו םימע יוכיד
תדב םינוקתה לע רפסמ י"הבד רפוסשכ והיקזח ימיב ונא םיאצומ ריעש רהב ןועמש ינבל רתוי רורב רכז
,םהירעל לארשי לכ ואצי ויהלאל םע" בל תא בישהו םילשוריב חספה תא השעש רחאל .ךרעש ןחלופבו
םייקל ידכו ,תוקלחמב םייולהו םינהכה תא ןגריא ךלמה .תוחבזמהו תומבה תא וצתנו תובצמה תא ויבש
תורצחל םהיתומורת תא הדוהי ינב ואיבה הליחתב .םתנמ תא תתל םעה לע הוויצ שדוקב םיתרשמה תא
,תוכשל תונבל ךלמה הוויצ ץוחב םרענש ברה ןגדה לע רומשל ידכ ,תומרע תומרע ומירעהו שדקמה תיב
םידיקפ לשו תומורתה תלבק לע םינוממ ויהש םידיקפ לש ןונגנמ םיקה אוה .תומורתל םינסחמ :רמולכ
שרגמ ידשב םינהכה ןרהא ינבלו" [39]:בותכה ןושל הזו .ךבל םיאכזל תומורתה תקולח לע םינוממ ויהש
: רמולכ ,"םיולב שחיתה לכלו םינהכב רכז לכל תונמ תתל תומשב ובקנ רשא םישנא ריעו ריע לבב םהירע
וא (טי א"ל ב"יהבד) "תומשב ובקנ רשא םישנא" םהו שדקמה תיבב תומישרב םילולכ ויה הנידמה ירע לכב
םיאישנ תומשב םיאבה הלא" וא (א"מ 'ד א"יהבד) "הדוהי ךלמ והיקזח ימיב תומשב םיבותכה הלא"
.םיהז םה םיראתה השלש יכ ,(ח"ל קוספ םש) "םתוחפשמב
: ךכ א"מ-'מ םיקוספה תא ארקל שי ךכיפל
תא וכיו .םינפל םש םיבשויה םח ןמ יכ הולשו הטקשו םידי תבחר ץראהו בוטו ןמש הערמ ואצמיו'
והיקזח ימיב ואוביו .הזה םויה דע םהיתחת ובשיו ;םומירחיו המש ואצמנ רשא םינועמה תאו םהילהא
.'וכו "תומשב םיבותכה הלא
ןוגרא םשל ןאכל ועיגהש ךלמה לש ויחילש ויה הלאש הארנ לבא ,'ד א"יהבדב השרופ אל םאוב תרטמ
.םהירעב םינהכה לש םתלכלכו שדקמה תיבל תומורתה - א"ל ב"יהבדב רפוסמ םהילעש תולועפה
םינועמה ץראבו רודג אובמל חרזמבש ןועמש ירעב ויה ריעש רהל םילשורימ ברה קחרמה תורמלש רבתסמ
תורשעמ ןינעב הרותה תווצמ תא םייקל וגאדש ,שדקמהו ךלמה ינמאנו בושיה ישאר ,םש יבוקנ םישנא
.םילשוריב שדקמה תיבב הייולהו הנוהכה םויקל
המוד ,אשמ יטבש םע [40],הרוטק ינבו לאעמשי ינב םע הירוס רבדמב םהירדע תא וערש ,הלא ןועמש ינב
וטלק ,םתא תונכשב ובשיש םינשה תואמ שלש ךשמב ,טאל טאלו ,םדק ינב תמכח תא םהמ ודמל ,אמיתו
רבדב םיקוחרה ןועמש ינב לא והיקזח ישנא ואב רשאכ .םה םתמכחל וכפה הלא המכח ירבדו םירבדה תא
,ןושלו עזג תברק םהל םיבורק ויחש ,םהינכשמ ולבקש ,םירפס תוליגמ םלצא רבכ ואצמ תומורתה תגרא
בותככ ,המלש ילשמ רפסל םתוא ופרצו םירבדה תא והיקזח ישנא וקיתעה םהמ .תד תברק םג ילואו
.הדוהי ךלמ והיקזח ישנא וקיתעה רשא המלש ילשמ הלא םג : ה"כ קרפ לש ותישארב
[41].ריעש רה יבשוי ןועמש ינבמ ?וקיתעה יממו

ארקל ךירצש ןכתיו ;"ה"ל "מ"ה הבורק תיפארג הניחבמ ."אשממ" ל"צש הארנכו "אשמה" בותכ [1]
.י-ה הטמשנו ,יבשתה ,ימחלה תיב - ומכ ,"יאשמה"
רוגא ירבדב םיאורה םירקוחה לש םתעד לע קלוח לגס .צ.מ .א"ל-ה"כ םיקרפה תא ליכמ הז ץבוק [2]
ונא םהבש ,םיקרפה ינש לש םנכותו םנונגס לע ךמתסמ אוה .םיילארשי אל םירוביח לאומל ירבדבו
: ומכ ,ארקמב םירחא תומוקממ םיחוקל םייוטיב המכו ,לארשיל דחוימ היהש ,('ט 'ל) 'ה םש תא םיאצומ
'סבו םיאיבנ ירבדב ,םירבד 'סב םימעפ ג"י דוע יוצמ - 'א 'ל) ץרא יספא ; ('י ט-ב םג יוצמ 'ג 'ל) םישודק תעד
םיקרפ ינשב םיאורה םירקוחה .דועו (דועו ח"כ ה"ב , ג"לו 'ד ז"כ 'רבג יוצמ - 'ז 'ל) תומא םרטב ;(םילהת
םוקמב ןיכלמ ; ('א א"ל) ןב םוקמב רב : ןוגכ ,תימרא העפשה לע םיעיבצמ ילארשי רוקממ אלש תורפס הלא
אורקל אוה יברע גהונ .תיברע איה ותרוצ ,עודי וניא םשה לש ושוריפ יכ םא - םוקלא ;('ג א"ל) םיכלמ
הארנ .(וילע ארקנ ינאש) ירדנ רב המו ינטב רכ רמו (ינב) ירב המ : 'ב א"ל ןמ עמתשמ הזו ,ונב םש לע רבגל
םה הלא םיקרפ ינשל ידוהי רוקמ אוצמל לגס לש ויצמאמ יכו ,רתוימ אוה תונשלב לע ססובמה חוכיוהש
-ב Toy .H Crawford [3] .לארשי ץראב הנניאש ,אשמ ישנאל םילשמה תא סחיימה ,בותכל שרופמ דוגינב
איה "אשמה" הביתה םא קפס ליטמ אוה לבא Marti לש רטנמוקב D.G. Wildeboer םג שרפמ ךכ I.C.C.
S 1963 Stuttgart ,Agurs. 94 י"ע אבומ [4] .א"ל קרפ תעפשהב ןאכ הפסונ איה ותעדל ,'ל קרפ לש ורוקמכ
Spruche Die ,Sauer Georg
.2 'מע ,ז"שת ,א"ת ,ילשמ 'סל ושוריפב [5]
R.B.Y. Scott 1965. : הנורחאלו .םירחא םיבר ןכו ,ט"פרת ,א"ת ,אנהכ םהרבא לש ושוריפכ 'ר [6]
York-New ,Bible Anchor The
.575 'מע ,'ה רפס ,תילארשיה הנומאה תודלות [7]
.ל א א"יהדו די הכ תישארב [8]
n 65. .p ,1937 Leiben ,Canaan of Legacy The :Gray John. 1957 [9]
No Papyri Aramaic ,A. Cawly. 10 [10]
der Rahmen in Personenamen Noth, Die Israelitischen Wartin .228 .S 1928 Namengebungt [11]
Gemeinsemitischen
S 1963 ,Tuebingen Solomcns Sprueche ,Gemser Berenb. 103 [12]
.727 דע -744מ ותוכלמ תונש [13]
prichard 283 [14]
p ,Israel and Aram ,Kraeling .E. .118 [15]
p Damascus of Arameans the and Israel ,Unger .M. .176 [16]
S Ararat Reich Das ,Riemschneicler Margarete. 74 [17]
.89 'מע ,וכ-הכ ארקמ תיב ,"רוטיקד אכרכ" ירמאמב 'ר הז אבש טבש לע םיפסונ םיטרפ [18]
.דכ ו"כ תישארב [19]
p Hegaz Musil, Northerh .E [22] 284. p Prichard. .228 [21] .טכ 'א א"יהבד ,די ה"כ תישארב [20]
.ארקמב יוהיז ןיא הז טבשל [23]
.אכ ב"כ תישארב [24]
.ב ב"ל בויא [25]
P Deserta Arabia ,Musil .E. 478 י"פע אבומ [26]
.ל - טכ א א"יהבד [27]
.תמשב םשב תארקנ איה ג ו"לב ,ט ח"כ תישארב [28]
Weisheit S and Hiob : wolz Paul .D 229 'ר [29]
.י 'ד ארזעבש רפנסא אוה [30]
.(ירבעה םוגרתב) 140 'מע לבבבו רושאב םוי-םוי ייח : ונטנוק 'זרו'ז [31]
.םגרתמה לש ויתורעהו .ס אקספ ,ג"כ 'מע אנהכ .א לש ומוגרתב [32]
- ילשמ ;ורפס תא בותכל קיפסה אלו (ב"ע ט"מ תומבי) השנמ וגרהש והיעשי .א"ע ו"ט ארתב אתבב [33]
.והיקזח ישנא וקיתעה רשא : וב רמאנ
(.ח ב"י תישארב) הרהה םשמ קתעיו : בותכה רמוא וילהא תא ריבעמ םהרבא רשאכ [34]
.ךליאו ב אל ב"יהבד [35]
.ךליאו טל 'ד א"יהבד [36]
לש ןתישאר" :ירמאמב 'ר תומוקמה יוהיזו ריעש רהב ןועמש ינב לש שובכה עסמ לש טרופמ רואת [37]
.דובכ-רזל לבויה רפסב "תויולג
.ז ו"כ ב"יהבד [38]
.טי א"ל ב"יהבד [39]
םא .היפלכ דובכ לש סחילו המע ינב ןיב השאה לש םרה דמעמל האנ יוטב םיאצומ ונא םיקרפה ינשב [40]
ופוסבש הלהתה רישל אשונה אוה הייח חרואו השאהו ,קדוצ ןוטלש יכרד טילשה הנב תא תדמלמ ךלמה
ודמע םשארב רשאו ,הירוס רבדמב ובשיש הרוטקו לאעמשי ינב ברע יטבשל םיאתמ הז .א"ל קרפ לש
איה ברעב תישילש הכלמ .ליעל יתאבהש תוירושאה תובותכב תורכזומה ישמשו הביבז ומכ תוכלמ
לא האבש ,אבש תכלמ - תיעיברו (291 'מע דר'צירפ 'ר) ןודחרסא תבותכב תרכזומה (Iskallatu) וטלקסא
א"לו 'ל םיקרפה ינש יכ ,רעשמ S hfekka zu Israeliten 0Die :Dozy .R. 90 [41] .תודיחב ותוסנל המלש
לבא .ךלמה והיקזח םירבד ףסאו טקיל םהמ ,הכמל ךרדב ,ברע רבדמב ובשיש ,ןועמש ינב לש םילשמ םה
םיקרפ ןיב רשק האור (3 הרעהב רכזומה ורפסב) ראואז גרואיג .הכלמלו אשמל רשקה רסח וז הרעשהב
םלעתמ אוה םג לבא .תיתירגואב ומכ ,םירפסמ לע םייונבה םילשמ ןאכ שיש ןויכ תירגוא תורפס ןיבל הלא
.אשמ המשש ץראה ןמ ןה תוריציהש בותכה ןמ


doc. no =0025123