םישדחה םידימתמהו - קילאיב לש "דימתמה"

ןייטשלדא בקעי

תומד .םיביהרמ םיעבצב הריוצו תורודה ךשמב הבצוע הבישיב דימתמה לש ותומד
לכ לצנמ ,הלילבו םויב ,הרות דומילב ומלוע תא האורש ,הבישיה ןב ברוצ ,ריעצ לש
הגוהו הבישיב דומעה דיל דדוב בשוי ,רוא םרטב ,רחש םע םק .ןויעל יונפ עגר
המ תא ללכ יח וניאו ,הכלה לש תומא תלדב ומלוע האורה םדא לש תומר .הרותב
לש וזכרמ .ותוא םיניינעמ םניא ,וינפב םילוענ ,םירחאה תוארמה לכ .הזל רבעמש
שאר יפמ ודמלנש הרותה ישודיחו םישרפמה ,תופסות ,י"שר ,ארמגה איה םלועה
ךא ,רתוי טלוק וניא וחומו תומצענ ויניעש רחאל אלא ,ותטימ לע בכוש וניא .הבישיה
.דמלש תויגוסה תא ןוחטל ,תוגהל ךישממ אוהו םיפדה ודגנל םיפחרמ ,ותנשב םג

לע השק לומעל ךירצ אוהו שי ,תופייע םג ךא ,תוצצונ ויניע ,רוויח םדא אוה דימתמה
אוהו ,הישרפמ תאו היגוסה תא ,רהמ ספותה ריעצ אוהו שיו ,הניבהל ירכ ,ארמג ףד
םייסל ידכ ,םישרפמו ארמג יפד רתויש המ עולבלו קיפסהל ידכ ,דומעה די לע בשוי
.שולשו םיימעפ ס"שה תא םייסל ךכו .השדח ליחתהלו תכסמה תא

אוה ,רקובה רוא םע וא ,הלילה תוצחב הבישיה ילתכ ןיב דהדהמ דימתמה לש ולוק
ףדה רבלמ רחא רבד םוש ול ןיאו זכרמה אוה םינשי םלוכ רשאכ ,םילתכה ןיב ודבל
עיגמ אל אוהו שיו ,ןמזב רוסחמה תמחמ ,םיחדנ ,החפשמו הרבח ינינע .רמול אוה וב
.תכסמה תא םייסל קיפסהל ךרוצה תמחמ ,החפשמב החמש וא רבח לש החמשל םג
ומוקמל רזוח דימו םירבחה ינפל ומצע תא הארמ ,תלבגומ ותופתתשה אב ןכ אוה םא
.שרדמה תיבב

תרטועמ ,תונוש תורוצב תבצועמ איהשכ ,דימתמה לש ותומד תבצינ תורפסב
וימי תא הלבמש ימ לא לוטיב לש סחיב ,הלכשהה תורפסב ומכ ,וא ,םיחבשכ
נ"ח לש עדונה וריש אוה דימתמה תומד לע בתכנש יזכרמה רישה .קירל ויתולילו
אוה ךא ,עיפוה זאמ ,תורודה לכ ךרואל טטוצו תונוש תוכרעהל הכז רישה .קילאיב
,הפלחש תומד לע הניק ריש וא ,דימתמל חבש ריש הז םאה .תקולחמב יונש ריש
.ונניאש רחא םלועל תכיישכ הילע לכתסמ ררושמהש ,ןמזה םע הלטבש

םיעטק שי .םיילילשו םייבויח םיעטק ,קילאיב לש "דימתמה" רישב שיש איה תמאה
למסמ אוה םהבש םיעטק שיו ,לע לא דימתמה לש ותומד תא הלעמ אוה םהב
ךניאו ,םייבויחל ךומס םיילילש םיעטק םיעיפומ םימעפל .לומתא לש םלוע וליבשב
.קילאיב יניעב דימתמה לש ותומד תא ףקשמ עטק הזיא עדוי

םלוק הה ,םלוק תא הרכזא ידמ ךא

,םיללח תקנאכ תולילב הכובה

!םלוע לש ונובר :יבבל עושי

?םילכ םה המ לע הלאה תוחוכה

תורושה לא רשקתמ אוה ,םולכ אל לע ויתוחוכ תא הלכמ דימתמה :ילילש עטק הנה
,וללה םימליאה םידבועה יתיאר ,תולוקה הלא תא יתעמש ירוענב" :תומדוקה
האור ."ולאש םימחר ומכ -- םירוויחה םהינפו ,תולודגה םהיניע ,םיטומקה םתוחצמ
אלש ,קוחרמ וילע לכתסמ אוהש םדא ,םימחרל קוקזש םדא ,דימתמה דימלתב אוה
לש ןיינע ,רמולכ ."וברצנ יברקו יבבל דלסיו" וב ורכזיה ידמש ,ומלועל רתוי ךייש
אל בושו ותוא שטנו הזה םלועה ןמ אצי רבחמה ןכש ,קחרממ היאר לש ,תוקחרתה
םישנא ."יתדרפנ םכפסמ - םיינע םילמע ,םכמע דבא יכ ילזמ יל םרג אל" .וילא בש
.םהמיע אל אוהו ,םידובא

םיחבש תרטועמ איה זאו היגלטסונה ךרדב דימתמה לע קילאיב לכתסמ אבה עטקב
.םירתכו

.םכלכ ,םכלכ תא ינדוע רכוז ךא

.יבלמ שומת אל ,ינולת םכתנומת

האירב המ ,ןיערגה קזח המ ינרוכזו

.המועזה םכתקלחב הנומטה הדורפה

,האיבה ונילא הכרבה הבר המ

:המחב התמחי תחא רוא ןרק ול

הקלחב הנומטה הדורפה תא ,קזחה ןיערגה תא ררושמה חבשמ ובש עטקה והז
הלאגנ הארומ המ. םכתירחא ינרוכזו" .לוטיבה סחי ,הלילשה בוש דימ ךא .המועזה
תודורפ םא ,הללקמ המו הקלחה החיחצ המ !הכלח ימע יל רצ ,דאמ יל רצ !הה-
."הכותב הנשבעת הלאכ

,הפוקתה תא השיערה הריציה .קילאיב לש תולודגה תוריציה תחא התייה "דימתמה"
רשפא .הילע השפנ תא םירסומלו לארשי תרותל הבהא ןונמה .הנוגיו התניגנ תעפשב
ןונמה םג לבא ,הלטבל דבואש המ לע הניק .ררושמה לש וירוענ ןוגי תא וב עומשל
,וז רוא ןרק ."המחב התמחי תחא רוא ןרק ול" תרחא חתפתהל הלכיש ,הלודג תומדל
.הבישיב דימתמה תניפל ןבומכ העיגה אל ,הלכשהה תוברת

ררושמה לש ושפנ ךותב ימינפ קבאמ ילוא וא .עטקל עטק ןיב תטלוב הריתס רישב שי
.םימחרל יוארה ללמוא םרא קר אל דימתמה .הצרעהה ןיבל תומדל לוטיבה סחי ןיב
ימסק דגנכ דומעל לוכיה ,םיערק אלל םדא ,תישפנה ותומלשב ,וב אנקמ םג ררושמה
,לכיהב חכשנש רקי ילכ םא יכ ,רודה לש וחילש תא וב האור אל ררושמה לבא .םלוע
םילכל וזה שפנה תוריסמ תא תקצל הצור היה אוה .םניחל תזבזבתמה תוריסמ
."החיחצה הקלחה" תא וקשי רשא ,םישדח

האר ררושמה .תחאכ הדירפו הבהא תרישכ דימתמה תריש תא ותעשב ואר םירקבמה
וילע קפרתה ןכל ,ולצב וסח תורוד ירודש םלוע ותוא ,ברחנו ךלוה ןשי םלוע הנהו
,דימתמה לש וכרדב ךישממה ,שדח רוד םקש תעדל רבכ םילוכי םויה .הלודג הבהאב
םג םשונו יח אוה .םלועה ןמ םלענ אל דימתמה .םיריעצ תוחוכב ,םישדח םילכב
לש ותיזחתל דוגינכ ,בהזה תרשרש תא ךישממו םישדח םישרש הכמ ,ונתפוקתכ
.קילאיב

אל ליכשמה תומדש םשכ ,דימתמה תומד תא ףילחהל הלוכי הניא ץולחה לש ותומד
לכ לע הרבג ,הנתיא ,תירוקמ הראשנ דימתמה לש תומדה .ותוא ףילחהל הלכי
.הראשנו םילושכמה

אוה ללמוא רענ לש תומד ,דימתמה תומדב םיאורה ,םיגרטקמל בישמ ,ררושמהשכ
.בתוכ

,חכוה לכוי ימ ,?עודמ - !ללמאה"

...?םידי בחרמל םדאה רצונ יכ

חמש רענה םג יהי אל המלו

?םיילגר דמעמ יד ותנפ תמאב

הריאמה הרותה ,הבחרה הרותה

"...השקב םלועמ םירצמו םיכשחמ

אוה הבחרה הרותב םש .הנטקה ותניפ ךותב בחרמה תאו רואה תא אצומ דימתמה
ותוא ןיינעמ וניא ביבסמש םלועה .רחא בחרמל תאצל קוקז וניאו ,עבטה תא אצומ
שבלת אל וליאכו ץיחל רבעמ ץראה חמתו המיענה ץראה ןמ םוקיה לכ ספ ומכ" .ללכ
".ץיקה ידגבו ףרוחה יכירכת המימי םימימ

:םיעודיה םיעטקב ,הרות דומילל ןונמה הנהו

"!ייבא רמא יוה ,אבר רמא יוה ,יוה"

?המואה תמשנל רצויה תיב הפה

שוחתה ,עמשתה - ?אבר רמא יוה יוה

?הזעה הבחה ,שפנה ןוילכ תא

שוחנה ךבבל וערקי םרטה

"?הזמ םד הלמ לכ ,בצוח שא רמא לכ

:םתמועלו

,וארבנ תוארלש םייניעה יתשו"

,האולמו ץראה ולכי תוארלש

".ואר אל המואמו הנכשחת ,הנכעדת

רשאכ ררושמה רהרהמ ךכ .םירוסיי וילע םיביבח ירה ?אוה ללמוא יכ דימתמה עדויה
תיבב הליל תוצחב םש יא תבזענו תחכשנ ,הממוש ושפנו .הלוח ובלו הפייע ושפנ
אוה דימ ךא .השלוח לש עגר .הבישיה לספס לע ותבשב הכוב אוה ןיאה .שרדמה
.הרותה רוא ,לודג רואב וייח תא בוש האורו רבגתמ

רימזה אוה .דימתמה לש ולוק אוה ,רימזה לוק ,הבישיב הלילה תוצחב דדובה לוקה
עגונ .ברקתמו קחרתמ .היחמו ללמאמ .ףטלמו רקוד .רגנסמו גרטקמ קילאיב .יחצנה
,דימתמה תומד .רואה תא םג קילדמ ךא ,הגונ םויס הל אבנמ .הנממ חרובו תומדב
ונרוד לש דימתמה .השדח הדמתהכ הכישממ איה ,הפלח אל ,הרותה דומיל למס
.שדח ריש שרוד


doc. no =0032282 "