רפוע ףסוי
וילוגלגו הרותל ינוקזחה שוריפ

[*]המדקה .א
הז שוריפ .ינוקזח םשב ,הרותה לע ףיקמ רואיב בתכו תפרצב יחש ,םינושארה ןמ דחא היה חונמ ןב היקזח 'ר
הנורחאל .םידמולה ברקב ךכ-לכ עודי ונניא ךכ םושמו ,'תולודג תוארקמ' לש תוצופנה תורודהמב ללכנ אל
ונבר לש ותנשמב ןויע תוברהל ליעוי רבדהש תווקל שיו ,[1]ינוקזח שוריפ לש השדח הרודהמ רואל האצי
,ינוקזחה שוריפמ םילועה םיניינע המכב ןודנ הז רמאמב [2]הרותה לע י"שר ישרפמ ינושארמ היהש ,היקזח
.םיסופדבו דיה-יבתכב עיפומ אוהש יפכ
?רבחמה די-בתכ .ב
די-בתכ לע :םינושארה ירפסב ןפוד תאצוי העפות לע ותרודהמל אובמב עיבצמ ,לעוועש ד"ח ברה ,רידהמה
וז הרעהב ןד לעוועש ברה ."רבחמה די-בתכב ינוקזחה" :םשרנ ,שוריפה הגוה ויפ-לעש ,רוביחה לש דרופסקוא
ונוידבש המוד .שוריפה לש םירחא די-יבתכל האוושהב דיה-בתכבש תופסותב תוננובתה ךותמ הששאל הסנמו
תא ביחרהל הסננ ןלהלו ,'רבחמה די-בתכ' דיה-בתכ לש ותויה תא חיכוהל ידכ יד ןיא [3]לעוועש ברה לש רצקה
.ןודנב העיריה
לודג בתכב בותכ טסקטה בור .[4]והובתכ םינוש םישנא ינשש דימ האור דיה-בתכב ןנובתמה לכ ,תישאר
.האירקל השק אוה תובורק םיתעלש ,ףופצו ןטק די-בתכב םיבותכ םיברה םינוקיתהו תופסותה וליאו ,רדוהמו
םהבש [5]תומוקמ שי ירהש ,רתוי םצמוצמ םוקמ דמוע ןקתמה תושרלש ךכב לדבהה תא תולתל רשפא יא
ידיב םיבותכ ומצע שוריפה ןמ םיקלח םהבש םירחא תומוקמ םנשי .לודגה ,ןושארה בתכב םינוקית םיאצמנ
םדאו (רפוסה :והנכנו) דיה-בתכ ףוג תא בתכ דחא םדאש אופא רורב .רבדב ןיחבהל ישוק לכ ןיאו ,ןקתמה
?םישנאה ינש לש םתוהז לע רמול ןתינ המ .םימייוסמ תומוקמב םילשהו היגה ,ןקית (היגמה :ןלהל) רחא
ןמ קפס אלל חכומ רבדה .רבחמה ידי תחתמ אציש יפכ ,שוריפה לש ןושארה דיה-בתכ ונניא ונינפלש דיה-בתכ
הנה תומודה ידי-לע הטמשה .היגמה ידי-לע םיילושב ונקות ןבורש ,תומודה גוליד ידי-לע תוברה תוטמשהה
.רבחמה לש הנושאר הביתכב שחרתת אל םלועלו ,קיתעמ לש קהבומ ןמיס
,(ונימי לש 'ם"תס רפוס' ומכ) ןמוא בתוכ אוה רפוסה :הזכ הארנכ אוה דיה-בתכב םיפתושה ינש לש םדיקפת
םא .ותוא ללכשו דיה-בתכ תא ןקית אוהו ,שוריפב איקבה םדא אוה היגמה .רודה בתכב שוריפה תא קיתעהש
תא הוושה ומצע היקזח יברש אוה םירבדה שוריפ ,רבחמה די-בתכ אוה ונינפלש דיה-בתכש ,תודעה הנוכנ
הירחאל וא ההגהה ידכ ךותו ,(רבחמה די-בתכב הבתכנש ,שוריפה 'תטויט' אוה רוקמה) ורוקמל דיה-בתכ
די-יבתכב תויוצמ ןניאש תופסוהה ףאו םינוקיתה לכ םלוא .ול ושדחתהש םיניינעב תונוש תופסות ףיסוה
היגמהש תורשפאה תמייק ןיידע .ומצע רבחמה אוה היגמה םנמאש ךכל תטלחומ החכוה םניא ןיידע םירחא
תא היגה ויפ לעו ,(רבחמה די-בתכ ןוגכ) ינוקזחה שוריפ לש םלשומו הלועמ די-בתכ וידיב היהש רחא םדא אוה
הנתינ הז די-בתכ ידי-לעש ...תמא רבד םייקל וניכז"ש רמול לכונש תנמ לע .הליחתכלמ רפוסה בתכש חסונה
תויאר איבהל ונילע [6]"תופסותה-ילעב תפוקת ףוסבש םילודגה וניתוברמ דחא תדובעב לכתסהל תוכזה ונל
.וישומיש תאו ותוא ריהבנו ,ינוקזחה שוריפב 'ק"זח' חנומב ןודנ ךכ םשל .רתוי תוקצומ
ינוקזחה שוריפב ק"זח חנומה .ג
שי ךכ םושמ .וריבסמ ונניא ומצע רבחמה םלוא .[7]הרותל ינוקזחה שוריפב םימעפ םיעבשכ עיפומ הז חנומ
:(א ,'א ,תישארב) חנומה לש הנושארה ותעפוה תא איבנ .עיפומ אוה ובש רשקהה יפ-לע וניבהל
ובירקת תישאר ןברק' וניצמ ירה :ק"זח .'וירחאלש הביתל קובד וניאש ארקמב תישאר ךל ןיאש' י"שריפ"
.(בי ,'ב ,ארקיו) "'םתוא
,ינוקזחב רוגש הז ןוקירטונ" :ולש-ותעדו [8]רכרב ברה תעד ,חנומה שוריפב תועד יתש ןאכ איבמ לעוועש ברה
אלא ,קוחר הז [יתעד יפל=] ד"פל .([9]רכרב ;רשק :שוריפ - א"ע ,אס ,תומבי) ריטק אניזח :ונורתפ יל הארנו
."היקזח דימלתה ירבד ךליאו ןאכמ :םינושאר ירבדב ליגרהכ אוהו ,'היקזח רמא' איה הנווכה
ותעד ןיב לידבמו ,רבחמה לש ומשל זמורה ןויצ אלא ,תובית-ישאר ללכ הפ ןיא לעוועש ברה תעד יפל ,רמולכ
םמש םותחל םינושאר המכ גהנמל הז חנומ תוושהל הארנכ ןווכתמ לעוועש .איבהש תומדוקה תועדה ןיבו
.םהירבד ףוסב
ךשמהה ןמ ודירפמ אוה 'ק"זח' חנומה עיפוהש םוקמב .תישעמ הנקסמל םג ותוא איבה לעוועש לש ושוריפ
:ןוגכ ,ירשפא יתלב רבדהש חיכומ רשקהה םיבר תומוקמב םלוא .(םייתדוקנב וא הדוקנב) קוסיפ ןמיסב
=] "'יבשה רוכב דע' אכה היל טקנ םישוריפה בורב ירהש י"שריפ לע ק"זח ,(ה ,א"י ,תומש) החפשה רוכב דע"
ןושלל אלא ןאכ ןודנה קוספל םיאתמ וניאש טוטיצ עיפומ ינוקזחה םהב ןייעש י"שר שוריפ לש תורודהמה בורב
.[טכ ,ב"י ,ןלהל ארקמה
י"שריפ לע :ק"זח' :ןאכ קספל רשפא יאו ,'השק' הלמה לש השומישכ 'ק"זח' הלמב ןאכ שמתשמ רבחמהש ,רורב
'ונחנא םיעסונ'מ והימ ק"זח ;(ז ,'ח ,תישארב) ק"זח מ"מ :ןוגכ םיפסונ תונושלב ןידה אוה [10]''וכו ירהש
.(בכ ,ד"ל ,רבדמב) הז רדס לע ק"זח ;(טי ,ב"כ ,ארקיו) ק"זח ךא ;(זי ,ו"ט ,תומש)
.הז חנומב ומשל זומרל םגו ןהשלכ תובית ישארל םג ןווכתה רבחמהו ,לופכ אוה חנומה שומישש טלחהב ןכתי
לע בישמכ ינא ןיאו" :לצנתמו ,י"שר שוריפ לע השקמ אוהש תוישוקל שוריפה תמדקהב סחייתמ היקזח יבר
ראשל וסחיימ הנוש י"שר שוריפל וסחי ."ומולש לאה הברי ,וירבד לע ףיסומכ אלא ,המלש ונבר ירבד
ומשב איבמ אוה י"שר שוריפ תא וליאו ,(ותמדקהב שרופמכ) םילעמ אוה ראשה לכ תומש תא .םישרפמה
אקווד ומשל זומרל ןוכנל אצמ ינוקזחהש אופא ןכתי .ומצע ארקמל סחייתמ אוהשמ תוחפ אל וילא סחייתמו
.[11]י"שר שוריפ לע גישמ אוהש תומוקמ םתואב
רשפא ךכ ךותמו ,עיפומ חנומה םירשקה ולאב תקייודמ הרוצב רידגהל שי .ומצע חנומב ןוידב יד אל םלוא
איבמ אוה 'ק"זח' חנומב ינוקזחה שמתשמ םהבש םירקמה לש טלחומה םבורב :תקיודמה ותועמשמ לע דומעל
.(תופסותב רוגשה) 'ןויע ךירצ' חנומל אופא המוד חנומה תועמשמ .ץורית אלל הישוק
.הקידב םינועט ,ץורית אב הירחאלו 'ק"זח' תלאש העיפומ םהבש ,ןפודה יאצוי תומוקמהש ירה ,ךכ םנמא םא
,ב"ל ,םירבד) וניזאה תשרפ ףוסב .ונעצהש תועמשמה תא תרשאמ תקדקודמ הקידב םירקמה ןמ קלחב ןכאו
:ינוקזחה ןושל הזו .[12]ןויליגב הבותכה ק"זח תרעה ,דבלב ובו ,דרופסקוא די-בתכב הנשי (אנ
'רפב ירפסבו .(די ,ז"כ ,רבדמב) סחניפ תשרפב אוה אלא ןאכ וניא הז 'ספד ,י"שריפל ק"זח .יפ םתירמ רשאכ
שדקל אלש םתמרג םתא - יתוא םתשדק אל רשא לע ;לועמל םתמרגש לע - יב םתלעמ רשא לע :'יסרג וניזאה
.יפ תא תורמל םתמרג םתא - יפ םתירמ רשאכ ;יתוא
.[13]אתלימד אנקסמכ יפ תא םתירמ רשאכ היל טקנו ,ךכ לכ ךיראהל אתלימ היל אחירט ש"רפב אלא
ןיחבהל לוכי דיה-בתכב ןנובתמה םלוא .הבושת הירחאו ק"זח תיישוק העיפומ םהבש םירקמה ןמ דחא והז
רחאו ,(היגמה די-בתכב ,םיילושב) הישוקה הבתכנ הליחת :רמולכ ,ויד התואב םיבותכ הבושתהו הלאשה ןיאש
איה הישוקה הבתכנש העשב ,תישאר :ןאכמ ונדמל םירבד ינש .הבושתה תא ףיסוהו היגמה רזח םיוסמ ןמז
םדוק הבתכנ ופוג דרופסקוא די-בתכבש הדבועה ,תינש .תאז ןייצ 'ק"זח' חנומהו ,ץורית אלל הישוק התייה
הפ שוריפה לע יכ תדמלמ ,הבושתה אלו הלאשה תאצמנ אל דיה-יבתכ ראשב וליאו ,ץוריתה ךכ-רחאו הישוקה
הלאשה וב התייה אלש חסונ רפוסה בתכ ןושארה בלשב :דיה-בתכב םיפקתשמ םלוכו ,םיבלש השולש ורבע
תא םג היגמה ףיסוה ישילשה בלשבו ;דבלב הלאשה תא היגמה בתכ ינשה בלשב ;(דיה-יבתכ ראש חסונכ)
.[14]היגמה אוה ומצע רבחמהש תטלחומ טעמכ החכוה ןאכמו .הבושתה
.הנוש תצק ךרדב ךא ,חסונה לש םיבלש השולשב ןיחבהל ןתינ םש ףא :דכ ,ו"כ ,תומשב הרק ההז טעמכ הרקמ
בתכ דרופסקוא די-בתכ רפוס ;ןושארה בלשה תא םיגצימ םהו ,הבושת ןיאו הלאש ןיא םירחאה דיה-יבתכב
היגמה ףיסוה ןורחאהו ישילשה בלשב .ינשה בלשה והזו ,הבושתה אלל "'וכו :י"שריפ לע ק"זח" :הלאשה תא
רושיא ןאכ ףא .[15]"י"שרפ אחינ אתשהו ...םירפוסה ואר הלחתמ ל"י אלא" הלאשל הבושת ףדה ילושב
.ץורית אלל הלאש התייה איה הלאשה תביתכ תעשב .'ק"זח' חנומה לע ונירבדל
ראשב םג העיפומה) ק"זח תלאש רפוסה בתכ םש ףא .[16]חנ תשרפב אוה רתויב ןיינעמה הרקמהש המוד
.(דיה-יבתכ ראשב היוצמ הניא וז הבושתו) דיה-בתכ ילושב הבושת ףיסוה היגמהו ,הבושת אלל (דיה-יבתכ
רפוסה חסונש ןיחבהל ןתינ !עיפומ וניא ללכ 'ק"זח' חנומה דרופסקוא די-בתכב :ףסונ רבד הרק ןאכ םלוא
"ד ק"זח" םילמה תא קחמ היגמהו ,(דיה-יבתכ ראשב ומכ) "..אעיצמ אבבב ןנירמא אהד ק"זח" היה ירוקמה
ןכלו ,ןאכ םיאתמ 'ק"זח' חנומה ןיא בוש הישוקל ץורת היגמה ףיסוהשמ :הרורב הביסה ."ת"או" ןהיתחת בתכו
[17]ףלחוה
םגש ןכתי .םירבסה רפסמ עיצהל ןתינ [18]הבושת וירחאו 'ק"זח' חנומה עיפומ םהבש םירקמה ראש יבגל
רבכ התייה הבושתהש בלשב וקתעוה םינושה דיה-יבתכש אלא ,ןמז רחאל הבושתה הבתכנ ולא םירקממ קלחב
וניא חנומב שומישה ושוריפ לע תקלוח אלא י"שר תא תצרתמ הניא הבושתהש םוקמב .שוריפה ןמ קלח
ק"זח" :המגודל .חנומל םוקמ שי תטלחומ הניא עיצמ ינוקזחהש הבושתהש םוקמבש םג ןכתי [19]השקומ
.(חי ,ב"י ,תומש) "...םישרפמ שיו ...רמול שי קחוד י"ע אלא ...ןינמ תוליל רמימל וניצמ ךאיה
דרופסקוא די-בתכב םירויצהו םימישרתה .ד
איה רבחמה ידי-לע הגוהש חיכוהלו ([20]א י"כ :ןלהל) דרופסקוא די-בתכ לש ויתולעמב חכוויהל תפסונ ךרד
תקתעהב םישקתמ םיקיתעמו םירפוסש ,העפותה העודי .שוריפב םילולכה םירויצבו םימישרתב ןויע תועצמאב
ןיינע לע לעוועש ברה דמע רבכ .תומוקמ השימחב הלאכ םירויצ םייוצמ ינוקזחה שוריפבו ,םיכבוסמ םירויצ
.הז ןיינעב העיריה תא רתוי ביחרהל שי ךא ,(38 הרעהב) ינוקזחל ואובמב הז
תונקסמ ונממ קיסהל ןתינו ,זי ,ח"כ ,תישארבל שוריפב בלושמה םלוסה רויצ אוה ינוקזחב ןושארה רויצה
וילגרש םלוס אצמנ ,חור לכל ךפהתמ היה םלוסה יכ ל"צ" ינוקזחה תעדל .דיה-בתכ לש ותורצוויה ךרדל עגונב
וילעש דומע בצומ םילשוריב םשו ,םילשורי דגנכ ועופיש עצמא ,זול איה לא-תיבב עיגמ ושארו עבש-ראבב
,דומע ץוענ םילשוריב ,רמולכ .":ותינבת תומד והזו .אעראב ץיענ :םוגרתש ,דומעא יאק בצומו ,םלוסה ךפהתמ
םישרתה .ךפהל ףוסבלו לא-תיבב ושארו עבש-ראבב וילגר הליחתב - ךפהתמ םלוסהו ,םלוסה לש וריצ אוהש
.[21]םישרתה ןמ ורתונש תומוקמב בותכ שוריפהו ,דומעה ךותב שוריפה תביתכ ינפל טטרוש א י"כב עיפומה
ינפל רויצה תא טטרשש אוה היגמהש הארנ ."םלוסה ךפהתמ וילעש דומעה" היגמה ידיב בותכ םישרתל רואיבה
בושו בוש שוריפה תא ןכדע ףוסבלו ,רויצ טטרשו רפוסל םדק הליחתמש ,היגמ ותוא אופא והימ .רפוסה תביתכ
.ומצע רבחמה והז :רמוא הווה ?שוריפה לש תונושה ויתורודהמ יפ-לע
ןחלושה תא םימיגדמה םינטק םימישרת תרדסל ונתנווכו ,(טכ ,ה"כ ,תומש) המורת תשרפב אב ףסונ רויצ
.[22]שוריפל םימיאתמ םהו ,םירויצה לכ ואבוה א י"כב קר .ויקלח תאו ןכשמבש
,תומש) ןכשמה רצח םישרת אוה דחאה .דיה-בתכב םלש דומע ספות םהמ דחא לכו ,םיבכרומ םה םירויצ ינש
2 םולצתב ןאכ אבומה (דכ ,א"כ ,רבדמבל ךייש) ץראה תפמ אוה ינשהו (14 'מעב לעוועש 'דהמב אבוה ;זט ,ז"כ
םדוקה דומעה תא םייסמ רפוסה :םירויצה ידומע ינפל דיה-בתכב העריא תניינעמ העפות [23]3 םישרתבו
רשק לכ ןיא םלוא .[24]םיוסמ םוקמב דומעה תא םייסל הצר הארנכו ,שלושמ ןיעכ ,תורצו תוכלוה תורושב
לדתשהו ,םישרתה ךייש ןאל עדי אל רפוסהש ןכתי .םישרתל הינפהה ןיבו דומעה םייתסמ ובש םוקמה ןיב
.רחא סופד וא די-בתכ םושב םייוצמ םניא םימישרתה ינש .קיתעה ונממש ספוטה יפד יפ-לע קוידב קיתעהל
תומשו ןשוחה ינבא תומושר הבש הלבט ןימכ אוהו ,(אכ ,ח"כ ,תומש) הוצת תשרפב עיפומ ןורחאה םישרתה
עיפומ אוה ןכו ,היגמה ידיב אלו רפוסה ידיב א י"כב טטרוש אוה ךכ םושמו ,תיסחי טושפ רויצ והז .םיטבשה
.םיסופדבו דיה-יבתכ לכב

שוריפה לש םיסופדהו דיה-יבתכ .ה
די-בתכ' והז ;א י"כ :ןלהל) דרופסקוא די-בתכ :םויכ םיעודי ינוקזחה שוריפ לש םיירקיע די-יבתכ השולש
יתומשרתה לע ססובמ ןלהלד רואיתה [25](פ :ןלהל) סיראפ די-בתכו (מ :ןלהל) ןכנימ די-בתכ ,('רבחמה
.תפקמ הקידבל דע ,תוגייתסהב וילא סחייתהל שי ךכ םושמו ,דיה-יבתכ לש דבלב תיקלח הקידבמ
'ןכדועמ'הו קיודמה קר וניא הז די-בתכ .ליעל ונירבדב ררבתנ רבכש ומכ ,רתויב בושחה ןבומכ אוה א י"כ
םוקמ לכב הפ ןמוסמה 'ליחתמה רוביד' ןיינע תא דחוימב ריכזהל יאדכ .רתויב רורבהו הפיה םג אלא רתויב
ןייצ וא םיווק ינשב רתוימ חוור קחמ םיבר תומוקמבו ,הז ןיינעל אוה ףא סחייתה היגמה .הקספ תועצמאב
.'הקספה' ןויליגב
.דרופסקוא די בתכ ,(ח"כ ,תישארב) בקעי םלוס תשרפל ינוקזחה שוריפ :1 םולצת
.[27]דיה-בתכמ דחא ףד רסח ךשמהב .[26]רתויב שטשוטמ אוה א י"כ לש ןושארה ודומע
יוצמ וניא ושוריפל ינוקזחה לש המדקהה ריש) הרותה ףוס דעו תישארב תליחתמ ינוקזחה שוריפ אצמנ מ י"כב
םיאבומ אמוחנת שרדממ םיעטק .(דבלב םיסופדה אופא אוה ול רוקמהו ,דיה-יבתכ תשולשמ דחאב ףא םויכ
ןיא .(תומ-ירחא ,ערוצמ ,וצ ,ידוקפ תוישרפה ףוסב לשמל) עובשה תשרפל ינוקזחה שוריפ ףוסב דיה-בתכב
ןייצ (די ,אי ,'כ ,ארקיו) םיכומס תומוקמ ינשב .(א י"כב וניצמש ומכ) ליחתמה רוביד תונייצמה תואקסיפ
ולא םילמ בתכ קיתעמהו ,"םיפרשנה ןה ולא קרפב" "תותימ 'ד קרפב" םרוקמ תא וירבד ףוסב ינוקזחה
.שדח קרפ הפ ליחתמ וליאכ ,תולודג תויתואב
.הזל םימעפו הזל הווש אוהש םימעפ ,פ י"כ ןיבו א י"כ ןיב ללכ-ךרדב מ י"כ יוצמ חסונה תניחבמ
:א ,'א ,םירבד ;"הצורמ וניא הז י"כ" :אי ,'ג ,םירבד .דיה-בתכ לע תויתרוקיב תורעה ןויליגב תויוצמ םיתעל
הלמה ."..ךלוה ח"ישמ לש ולוק היה" םינפב בתכנ "לארשי הנחמ רועישכ ךלוה השמ לש ולוק היה" םוקמב
."ןימאמ יניא" םיילושב בתכנו ,הנקות "ח"ישמ"
הארנה לככ והז .טכ ,ט"כ ,םירבדב םייתסמו גל ,ז"כ ,תישארבב םויכ ליחתמ אוה .ופוסבו ותליחתב עוטק פ י"כ
יוניכב לעוועש 'דהמב אבומה) סופדה חסונל פ י"כ חסונ תא יתיוושה .ינוקזחה שוריפ ספדנ ויפ-לעש דיה-בתכ
,סופדב ושענש םימיוסמ םייונישו תוטמשה לע ריעהל יואר .[28]םוקמ לכב טעמכ םיהז םהש יתאצמו ,(ש"ס
:תומגוד רפסמ איבנ .הרוזנצה תמיאמ הארנה לככ
ותוא לע םג רחא לשומ שי דוע ,םיניינע המכמ שיא לע לשומ םדו רשב ךלמשכ דועו" :טמשוה :א ,'א ,תישארב
."שפנ והכהו וב דורמי וא ,רחא ךלמל דבע היהו הז ךלמ תאמ ול ךלי ךלמה ונצחלי םאו ,םירחא םירבדמ שיאה

:2 םולצת
דרופסקוא די בתכ ,(א"כ ,רבדמב) תקוח תשרפל ינוקזחה שוריפב לארשי ץרא תפמ


.(ג ,'ח היעשי) האיבנה לא ברקאו ;הילא ברק אל ךלמיבאו :ומכ ,הביכש ןושל .הילא ברקאו" :די ,ב"כ ,םירבד
.םיסופדב ,ןבומכ ,וטמשוה תונורחאה םילמה "םינימל הבושת והזו
תושר ךל שי וננות אל וב בותכש יפ לע ףא ךל רמול ,ירכנ דבע ריכזהש יפל ...ךיחאל ךישת אל" :כ ,ג"כ ,םירבד
.[29]"האולה רכש ונממ לוטל תושר ךל שי..." :םיסופדב ."ול ךישתש
ןבורבו ,תובר תוטמשה ןנשי (סופדבו) פ י"כב .הזב הז םייולת םניא מ פ דיה-יבתכ .דיה-יבתכ ןיב םירשקה
.[30]מ י"כב אלו פ י"כב םייוצמה םיטפשמ םנשי ,ךדיאמ .םלש אוה מ י"כ חסונ
,תאז הלאשל תובישח שי ?דרופסקוא די-בתכמ (םיסופדה חסונ ןכו) סיראפו ןכנימ די-יבתכ וקתעוה םאה
ידי תחתמ אציש יפכ שוריפה חסונ לע רבד ונדמלל ולכוי אל םירחאה תורוקמה לכ ירה ךכ םנמא םאש םושמ
.םירחא ידיב ףסונש וא תועט אוה דרופסקוא י"כב אצמנ וניאש המ לכו ,ורבחמ
תומוקמ םנשי ,רתוי ןוכנו חבושמ דרופסקוא י"תכ חסונ םירקמ תורשעבש יפ לע ףא .ךכ רבדה ןיאש ונל הארנ
,םיירוקמ םה ולא םיטפשמש םשורה לבקתמו ,דיה-בתכב םניאש םיטפשמ םיסופדב שי םהבש םימיוסמ
,תומודה ידי-לע עטק טימשה דיה-בתכ רפוסש ןכתי םירקמה ןמ קלחב .חונמ ןב היקזח יבר ידיב ובתכנ ,רמולכ
.[31]גנ ,ב"ל ,תישארבב היוצמ א י"כב תומודה ידי-לע הטמשהל תטלוב המגוד .ךכב ןיחבה אל היגמהו
:מ י"כמ תומגוד יתש איבנ .תובישח שי רבחמה דימ ןניאש תורחואמ תופסותל םג ,ןבומכ
םדובכ בותכה הוושהש ,םאו בא דוביכ ןיינעב קסוע אוהו) ןויליגב לודג עטק ןאכ עיפומ מ י"כב :ג ,ט"י ,ארקיו
תורוקמ תא ריכזהל אלש ינוקזחה לש וגהנמל דוגינב אוהו ,"תופסותה ושריפ ךכ" רכזומ עטקב .(םוקמה דובכל
י"כב .היקזח יבר ידי-לע בתכנ אל ןכ םאו ,דרופסקוא י"כב עיפומ וניא עטקה .(שוריפל ותמדקהב האר) ושוריפ
.שוריפה ףוגב עיפומ עטקה םיסופדבו פ
ידימ וניאש הארנ .ה"הגה הלמב ושארב םש ןמוסמו ,מ י"כ ןויליגב קר יוצמ אבה עטקה :אכ ,ז"י ,םירבד
עטת אל תשרפ ןאכ הכמסנש המ ה"הגה" :תרחא ךרדב תוישרפה תוכימס תא ושוריפ ףוגב ןאכ שריפש ,רבחמה
עטנ ולאכ ןוגה וניאש דימלתל הרות דמלמה לכ 'לתב ןנירמאדכ ןוגה וניאש םדא טפוש ונמי אלש םריהזהל 'וכו
."וכו הרישא ךל עטת אל 'אנש ,הרישא
ינוקזחה שוריפב םיפקתשמה הרותה תאירק יגהנמ .ו
גהנמה תומוקמה ינשב .הרותה תאירק לש םידחוימ םיגהנמל תויודע תומייק ינוקזחה שוריפב תומוקמ ינשב
.ינוקזחה לש ומוקמ תעיבק יבגל תובישח לעב תויהל לוכי רבדהו ,ירטיו רוזחמב יוצמ ינוקזחה ירבדב זמורמה
.[32]י"שר לש ושרדמ תיב לש העפשהה םוחתב ,תפרצב יח ןכאש הרבסל קוזיח ןאכמ
,ד"י ,תומש) חלשב תשרפ תליחתל ושוריפב רמוא ינוקזחה .חספ לש יעיבשב הרותה םוגרת אוה ןושארה ןיינעה
:(זי
תאצל ורהמש י"ע ,ונגרהש םירפא ינב םוקנל םיאב םה ונילע םירובס ויהי םיתשלפהש .המחלמ םתוארב"
".חספ לש יעיבשב 'הערפ חלש דכ הוהו' ןנימגרתמדכ ,הנש 'ל םירצמ דובעשמ
:(304 'מע ,ג"פרת גרבנרינ ,ץיברוה 'דהמ) ירטיו רוזחמב רכזומ הז חסונב חספ לש יעיבשב םגרתל הז גהנמ
'רשי ורבע םויהש .הלוכ [הרישמו] (ההישמו) חלשב יהיו ןמ קוספו קוספ לכ םגרתמ ןטקו ...חספ לש יעיבשב"
אלו תרצעב ןכו .איבנב ףא םגרתל וגהנ הרותב םגרתל וגהנש ןויכו .סנה םסרפל השרפה םגרתמו .םיה תא
םוגרתל וחסונב בורקה םוגרת אוהו ,ירטיו רוזחמב ותומלשב אבומ חלשב תשרפל םוגרתה ."םידעומ ראשב
ןכא םירפא ינב ןיינעו ,ינוקזחה ירבדכ קוידב "אמע תי הערפ חלש דכ הוהו" :ותליחת .[33]ןתנויל סחוימה
.[34]ןושארה קוספה םוגרתב םש רכזומ
תונפהל איה םיבר תומוקמב ינוקזחה לש וכרד .'לכתו' תשרפ תאירק אוה ינוקזחה ירבדב זמרנש ינשה ןיינעה
:ינוקזחה רמוא וט ,ה"כ ,תומשל ושוריפב .םיאצמנ םה ובש עובשה תשרפ יפ-לע הרותב םיקוספל
ןרהא אבו' :ביתכ (ו--ה ,'ד) רבדמב תשרפבו ,ןוראב םידבה תא םש השמש עמשמ לכתו תשרפבו ןאכ א"ד"
".ורסוהש עמשמ אמלא ,'וידב ומשו ,וינבו
תשרפב אצמנ הז קוספ וירבדלו .השמל סחוימה ,(כ ,'מ ,תומש) "םידבה תא םשיו" קוספל ןווכתמ ינוקזחה
.בל ,ט"ל ,תומשב התליחתש השרפב רמולכ ,"לכתו"
יפ-לע .[35]לבוקמה ןמ תונושה (יתנש-דחה רוזחמב) הרותה תקולח לש תוטיש יתש םיאצומ ונא ירטיו רוזחמב
ךרוצ שי ךכ םשל .תרבועמ הנשב וליפא תאזו ,('וחספו ודקפ') וצ תשרפ תא חספ ינפל םיארוק םיגהנמה דחא
להקיו ,אשת-יכ ,הוצת תוישרפהמ תחא לכ םיינשל לצפל :רמולכ ,תומש רפסב תוישרפ עברא וא שולש ףיסוהל
גהנמל רתוי בורק ,רחא גהנמ םייק היה הז גהנמ דצל .[36]"לכתו"ב םיינשל הקלחנ ידוקפ תשרפ .ידוקפו
ינפל רבדמב תשרפ הנש לכב אורקל ידכ ,תומיוסמ םינשב תומש רפסב תחא השרפ קר וקליח ויפ-לעו ,ליגרה
רוזחמב םלוא ,םינוש תומוקמב הנוש התייה הלצופש השרפה .('ורצעו ונמ' ןמיסה תא ךכב םייקלו) תועובש
,הז גהנמל דגנתמה םת ונבר ירבדמ אקווד הלוע רבדה ."לכתו"ב ידוקפ תשרפ תא וקליחש ךכל דה שי ירטיו
:ךכ-רחא םגש ןכתייו ,ותוברעתה ינפל ומוקמב ךכ וגהנש עמשמ
ירחא תרבועמ ח"הבו ,חספו ריגס תרבועמ הנשבו ,חספו דיקפ הטושפ הנשב רדיס ריאמ אנבר ןב בקעי וניברו
תוטמל םוקמ וניצמ אל חספו ריגסל םצמצנ וליאש .חספו רחוא ,חספו ריטפ ןמיסו ,חספ םדוק [תומ ירחא =]
ח"הב וא תרבועמ ש"הב אלא קלחיהל םוקמ םהל וניצמ אל רוביע תנשב ףא ירהש ,םיתשל קלחיהל יעסמו
.תפרצב ןקית ךכ ...לכתוו ידוקפ הלאמ רתוי קלחיל ןה תויואר יכ תעדי התאו .תרבועמ
אוהו ,'חספו ריגסל םצמצל' ידכ תאזו ,'לכתו'ו 'ידוקפ הלא' תא קלחל אופא אוה ול דגנתמ םת ונברש גהנמה
.[38]ינוקזחה ירבדב ףקתשמה גהנמה םג הארנה לככ והז .[37]ונראיתש גהנמה
לעוועש תרודהמל תורעה .ז
ואבוה אל םירקמה ןמ תצקמב .םש וישוריפ לעו לעוועש ברה לש ותרודהמ לע תורצק תורעה רפסמב םייסנ
.םש לעוועש תרודהמב ןייעי הצורהו ,ונתעדל םשוריפו ינוקזחה ירבד אלא לעוועש ברה ירבד
ךתוא וארי יכ :ביתכ וליאכו ,וינפלש לע בסומ.." :'אזר חנעפ' ירבד תא איבמ לעוועש ברה :אי ,ב"י ,תישארב
אלו" :לעוועש ברה ריעמו ."ינוקזחה ןכ ץרית רבכו ,ינוגרהי ךכ ידי לעו ,ךתוא ויחיו תאז ותשא ורמאו םירצמה
תויחל וצריש ינפמ והוגרהיש ששוח םהרבאש ,רמולכ ,שוריפה לש ורקיע םלוא ."וניבר 'יפב הז ץורית יתאצמ
ותשאב קבדו'מ שיא תשא לע ןירהזומ ןהש .ויחי ךתואו יתוא וגרהו.." :רתא-לע ינוקזחה ירבדמ הלוע ,הרש תא
."'וריבח תשאב אלו -
תא קלחי לרוגב ךא :הבקנ יבג רכז ןושל וניצמ ותמגוד ...םיהלא תיב היהי תאזה ןבאהו" :בכ ,ח"כ ,תישארב
קוספה ןמ היארה ."(ו ,ג"י ,תישארב) ץראה םתוא אשנ אלו ;תאזה ץראה תא ןתא ;(הנ ,ו"כ ,רבדמב) ץראה
קפס ןיא !הבקנ ןושל איה ץראה (ז ,ב"י ,תישארב) "תאזה ץראה תא ןתא ךערזל" קוספב ירהש ,השק ינשה
עיפומ םנמא הז קוספ .והנבמב ומדוקל המודה קוספ ,(ה ,ב"ל ,רבדמב) "תאזה ץראה תא ןתוי" תויהל ךירצש
היקזח יברש ןייצל ןיינעמ .[39]ט ,ז"כ ,ארקיול ינוקזחה שוריפב ("הבקנ יבג רכז ןושל") רשקה ותואב קוידב
אוה ךכו .(א די-בתכב וב חכוויהל ןתינש ןוימד) ו"או ד"וי תויתואה גוז ןיבו ף"לא תואה ןיב ןוימדל עדומ ומצע
ו"יו ד"וי י"שרפב הלחתב ואצמ םירפוסהו .י"שרפב ג"ה ,ד"וי רסח ,םמשאו" :גי ,'א ,םירבדל ושוריפב רמוא
בותכל הזה םויהמ וליגרהו ,ף"לא אוהש םירובס ויהו ,'וי :הז ןינעכ ,הביתה םילשהל ידכ ו"יוה לע תחא הדוקנו
."ןתוי" וא "ןתא" ןאכ בותכ םא עירכהל רשפא יא א י"כב ,ןכאו ."'ף"לא רסח'
:הנוכנה איה וז הסרג אקווד ,םירקמה בורב ומכ םלוא ,דיה-בתכ תסרג תא החוד לעוועש ברה :בל ,'ל ,תישארב
זעו שיתו שבכ אל לבא ,אקווד אולטו דוקנו [ריעצ ועמשמ 'הש' ירהש] רוחב רמולכ .אולטו דוקנ הש לכ"
הסרגה ."םהמ דילוהל דימעהש םינקז םירכזהו םידוקעה ףא ריסה אוהו .םידוקע אלו ,[םירגובמ ,רמולכ]
.תועט אלא הניאו ,תנבומ הניא ,א"ביר ינפל רבכ התייהש ףא ,"אקווד אולטו דוקנ םוחב רמולכ"
הנדמעי יוגמ תויוכלמ עברא ;(בי ,'ו ,א"ומש) תורפה הנרשיו ומכ ,סוניגורדנא תבית .הנמחיו" :חל ,'ל ,תישארב
הנווכה לאקזחימ קוספב ."('תומצע' ונחסונב ;ז ,ז"ל ,לאקזחי) ומצע לא םצע תומצעה וברקתו ;(בכ ,'ח ,לאינד)
'וברקי'מ לוכיבכ תבכרומ וז הרוצ .ו"יתב חתופ ןכ יפ לע ףאו םירתסנ ףוגב אוהש ,'וברקתו' לעופל איה
.('ומחי'ו 'הנמחת'מ תבכרומה ,'הנמחי'מ הכופה ךרדב) 'הנברקת'ו
ת"יט תוא תורסח [תונושארה תוחולה] ויהש יפל .רהה תחת םתוא רבשיו" :אורקל שי א י"כב :טי ,ב"ל ,תומש
."םרבשל - וב יורש היהש סעכה םע - םרג ,אתיב אפלאהמ
,ט"יק ,םילהת) 'יתלכשה ידמלמ לכמ' :ומכ ,[ה]'ריתי ם"מה .הדובעה ידמ" :בתוכ ינוקזחה לעב :ה ,ו"ל ,תומש
איה ינוקזחה תנווכש הארנ ."ןאכ הרתי ם"מ וזיא הזב וניבר תנווכ יל רורב אל" :לעוועש ברה ריעמו ."(טצ
וב אצויכו ;'הדובעה יד'מ רתוי איבהל םעה םיברמ :שרפתמ קוספהו ,'ןורתיה ם"מ' איה הפ ם"מהש רמול
.יתלכשה ידמלמ לכמ רתוי :םילהתמ קוספב
,ו"טק ,םילהת) ונרכז ;(אי ,ד"י ,תומש) ונאיצוהל ;(ג ,ו"נ היעשי) ינלידבי תדוקנ לע .םרינו" :ל ,א"כ ,רבדמב
טוריפב ואבוה תומגודה שולש .(ליגרכ הריצב םוקמב) ץמקב דקונמה אשומ יוניכ ובש לעופ תומגודה לכב ."(בי
.אי ,ד"י ,תומשל ינוקזחה שוריפב םג
שי .ןוכנה חסונל ןורכיז ינמיס איבמ אוה תומוקמה ןמ קלחב .הרוסמו חסונ יניינע ריכזהל הברמ היקזח יבר
:םירקמ השולש ירה .םתנווכ לע דומעל לק דימת אלו ,ןושל דודיחו תופירח ולא םינמיסב
,ןיטח שד ןמיסו ...האד" :םיסופדב .דרופסקוא די-בתכב ךכ ."היב שד ןמיסו ת"לדב האד" :די ,א"י ,ארקיו
חסונב .הידה העיפומ ינימש תשרפבש ןייצל ש"ד ןמיסה שמשמ תואסרגה יתשב ."ינימש 'פב תיארנ האד שריפ
הז ןמיסב ושקתהש ויהש הארנ ;(א"ע ,מק ,תבש :לשמל) דומלתה ןושלב ליגרכ 'היב שד' ןמיסה ןתינ דיה-בתכ
ועמשמ ר"ר ;'ורשב רר' אוה םילשמה ןמיסה .(כ ,א"כ ,א"הבד יפ-לע ילוא) 'ןיטח שד' ןושלב והופילחהו
.(גי ,ד"י ,םירבד) הארה העיפומ האר תשרפבש םיאמטה תופועה תמישרבש
ןודנה ןיינעה ."(ג ,ז"ט ,םירבד) 'ךתאצ םוי תא' :ךנמיסו ,קיפמ 'ימי' ,קיפמ אל 'ימד' .הרהט ימדב" :ד ,ג"י ,ארקיו
ףוריצב וליאו (ו 'ספבו ד 'ספב) קיפמ עיפומ "הרהט ימי" ףוריצב "הרהט" הלמבש א"ה תואב .קיפמה אוה הפ
תימראה הלמה תועמשמ לע ססובמ ינוקזחה לש ןורכיזה ןמיס .קיפמ ןיא (ה ד םיקוספב עיפומה) "הרהט ימד"
.'םוי' הלמל האיצי ןושל תא רשוק םירבדמ קוספה .(איצומ=) תירבעב 'קיפמ'
.(ה ,ב"י ,תומש) 'וחקת םיזעה ןמו םישבכה ןמ' אמגוד .םיזעב וא םישבכב" :רמאנ א די-בתכב :אי ,ו"ט ,רבדמב
הרעהב ואיבה לעוועש ברה .תומודה ידי-לע טמשוה הארנכו ,םיסופדב עיפומ וניא הז טפשמ ."ש"ב ת"א ןמיס
הלמה לש היינשה הרוצה תמועל ,'םישבכ' חסונב קסוע טפשמה .ושוריפב השקתהש םושמ הארנכ ,םינפב אלו
ינשב קרו ,'םיבשכ' ןושל שמשמ םיזעו םישבכ לש ףוריצה עיפומ םהבש ארקמב תומוקמה בורב .'םיבשכ'
:דחוימב הפי ןאכ ןורכיזה ןמיס .[40]'םיזע' ליכמה ףוריצב 'םישבכ' ןושל שמשמ ןאכ םירכזומה םיקוספה
."וחקת םיזעה ןמו םישבכה ןמ" קוספל תזמור ו"ית תואהו "םיזעב וא םישבכב" ונקוספל תזמור ף"לא תואה
.'ש"ב ת"א' :ןמיסה לבקתמו ,ן"יש ינפל ת"יב רמולכ ,'םישבכ' הלמה העיפומ ולא םיקוספ ינשב
[*] םילשוריב יאטיסרבינואהו ימואלה םירפסה תיבבש םיירבעה דיה-יבתכ ימולצתל ןוכמל הנותנ יתדות
.יתשמתשה ןהיבתכבש תוירפסה לכל ןכו ,וידבועלו
[1] ,םילשורי ,קוק ברה דסומ ,רבחמה די-בתכ יפ-לע ,חונמ ר"ב היקזח ונברל הרותה ישוריפ - ינוקזח ,לעוועש ד"ח
.ושוריפ יכרד לעו רבחמה תודלות לע םש אובמב האר .ב"משת
[2] ,םילשורי ,קוק ברה דסומ ,'םייח תרות' הרות ישמוח השמח לש השדחה הרודהמב םג לולכ ינוקזחה שוריפ
.ךליאו ו"משת
[3] הרעהב ,אובמב 38 .
[4] תרות' שמוחב ןכו הרותה שוריפ ינפל לעוועש תרודהמב אבוה ומולצתש חנ תשרפמ דומעב ןנובתהל יד ךכ םשל
.(םש א םולצת האר) ןושארה ךרכה ףוסב 'םייח
[5] .וכ-הכ ,ד"ל ,תומש ןוגכ
[6] הרעה ףוסב לעוועש ברה ירבדכ 38 .םש אובמב
[7] ;אל ,א"כ ;גי ,ד"י ;וט ,ו ,ב"י ;בכ ,ז ,'ח ;ח ,'ז ;דכ ,ד ,'ד ;א ,'א ,תישארב :הז חנומ יתאצמ םהבש תומוקמה ולאו
,אי ,'ד ;חי ,'ג ,תומש ;ט ,ט"מ ;טי ,ה"מ ;ז ,ח"ל ;בי ,ו"ל ;זט ,ג"ל ;במ ,א"ל ;זכ ,'ל ;גל ,ז"כ ;כ ,ו ,ה"כ ;בכ ,זט ,ד"כ
;אכ ,ד ,ח"כ ;י ,ז"כ ;דכ ,ו"כ ;ו ,ד ,א"כ ;ב ,ט"י ;זי ,ב ,ו"ט ;ו ,ג"י ;חי ,זט ,ב"י ;(םיימעפ) ה ,א"י ;אל ,'ט ;ג ,'ח ;אכ
;ו ,ו"כ ;חכ ,טי ,ב"כ ;ז ,א"כ ;אכ ,ו ,ג"י ;ל ,'ח ;טי ,ג ,'ה ,ארקיו ;ל ,ח"ל ;טכ ,ז"ל ;כ ,ד"ל ;אי ,ג"ל ;די ,ט"כ
;ד ,ז"ט ;טכ ,'ב ,םירבד ;בכ ,ד"ל ;ל ,א"ל ;גי ,ז"כ ;ול ,גי ,ו"כ ;ד ,ה"כ ;אי ,א"כ ;גכ ,ז"י ;טכ ,'י ;וכ ,ז ,'ד ,רבדמב
.אנ ,ב"ל ;חכ ,ט"כ ;אכ ,ד"כ
[8] .י"שת קרוי-וינ ,רגניזלוש תאצוה ,הרותה לע םישוריפ רצוא ףוסב וספדנ ינוקזחה שוריפל רכרב תורעה
[9] שבתשמ ךכ םלוא .תומביב רוקמה יפ-לע ,"אניזחק ריטק" (!) טטיצו תונורחאה םילמה רדס תא ךפה לעוועש
.תוביתה ישאר ןיינע
[10] .לעוועש תרודהמב ספדנש יפכ
[11] םיטעמ אל תומוקמ םג םנשי םלוא .י"שר שוריפ לע איה הישוקה ק"זח חנומה עיפומ םהבש תומוקמה בורב
:ןוגכ) ל"זח ירבדל תסחייתמ הישוקה םיתעלו ,(ז ,ח"ל ;ז ,'ח ,תישארב :ןוגכ) בותכה לע איה הישוקה םהבש
.(גכ ,ז"י ,רבדמב
[12] הרעהב) ואובמב וז הרעהב ןד לעוועש ברה 38 .'דואמ תשטשוטמ איה' וירבדלש םושמ האולמב האיבה אל ךא ,(
[13] סחניפ תשרפב ,בגא .סחניפ תשרפב רמאנש קוספ אוה ןאכ ולש ליחתמה רובידש איה י"שר לע ינוקזחה תיישוק
.ק"זח תיישוק ינוקזחב העיפומ םש ףאו ,וניזאהב עיפומה קוספה תא ליחתמה רובידב טטצמ י"שר
[14] ךומס ויתופסותו וינוקית תא ונממ לביקו רבחמה לצא בורק היה היגמהש ןועטל ןינרקנה ןילוכי ןיידעו
די-בתכב ינוקזח' :דיה-בתכ ןויליגב םושרה לע ךומסל ןתינ יאדו וזכש הקוחד הרבס דגנכ םלוא .ןתביתכל
.'רבחמה
[15] .לעוועש תרודהמב ספדנ םירבדה לש אלמה חסונה
[16] הרעה ,אובמ ,לעוועש תרודהמב רכזנ ותוללכב ןיינעה 38 .םש הרותה שוריפ תלחתה ינפל דיה-בתכ םולצת הארו ,
[17] 'ת"או' םיחנומה דמצ -- .ינוקזחה שוריפב רתויב חיכש 'ל"יא'
[18] .טכ ,'ב ,םירבד ;אכ ,ג"י ;טי ,'ה ,ארקיו ;אכ ,ח"כ ;חי ,ב"י ,תומש ;ט ,ט"מ ;טי ,ה"מ ;ו ,ב"י ;דכ ,'ד ,תישארב
[19] .טכ ,'ב ,םירבד ;אכ ,ח"כ ,תומש ;ט ,ט"מ ,תישארב :האר
[20] הרעה ,ןלהל דיה-יבתכ טוריפ האר 25
[21] הרעה) ותרודהמב םולצתה תא לולכל ןווכתה לעוועש ברה .1 םולצת האר 25 םוקמו ,רויצל םוקמ בתוכה ריאשה פ י"כב .קיודמ אלו ןטק רויצ עיפומ מ י"כב .ןכ השענ אל ףוסבל ךא ,(םש
ןקיטו י"כב אקוודש ,רבדה עיתפמ .קיר רתונ הז 52 .א י"כב ומכ ,םלוסה לש טרופמו קיודמ רויצ עיפומ
[22] .ךרוכ ידיב ךתחנ הארנכש ,ןחלושה לש רויצ םש אבומ ףדה ילושב
[23] האר .שוריפב םיבר תומוקמל רושק םישרתהש םושמ הארנכםישרתל הינפה שוריפה ףוגב ןיא הז םוקמב
ןוחיסב ורהט באומו ןומע :םיאבה םיניינעל ינוקזחה לש וישוריפ םיפקתשמ הפמב .ןלהל ג םישרתו ב םולצת
תרנכ םי ;(ד ,ד"ל ,םש) ענרב שדק יתש ;(ח"מ-ה ,ג"ל ,םש) יעסמ תשרפבש תועסמה םוקמ ;(דכ ,א"כ רבדמב)
וז הפמ לש המויק רבד .(חס ,ח"כ םירבד) לארשי ץרא ןיבו םירצמ ץרא ןיב קיספמ םירצמ לחנ ;(אי ,ד"ל ,םש)
.לעוועש תרודהמב רכזוה אל ללכ
[24] ."ףדה ךופה" דומעה ףוסב ףיסוה ןכ לעו ,ףדה תיתחת דע עיגהל רפוסה חילצה אל ןושארה הרקמב
[25] 'ילדוב דרופסקוא - א :דיה-יבתכ לש םהינומיס ולאו 243 לכימ , 568 'ס די-יבתכ ימולצתל ןוכמב ונמיס) 16379 ןכנימ - מ ;( 224 'ס) 1197 ח"יכ סיראפ - פ ;( H141/1 'ס) 3125 הנאיזורבמא ונלימ י"כ םג .( 14.5 'ס) 12263 ינוקזחה שוריפו ,('תולודג תוארקמ' ןיעכ) םיבר םישוריפ םע שמוח והז םלוא .ינוקזחה שוריפ תא ללוכ (
'ילדוב דרופסקוא די-בתכב .האירקל השקו םיינוציחה םיילושב תוריעז תויתואב קתעומ 38 'ס) 33051 ןקיטו די-בתכ .'ד קרפ תישארבב הקספוה הקתעהה םלוא ,ינוקזחה שוריפ תא קיתעהל רפוסה לחה ( 52 'ס) 169 הרעה ,ליעל האר) ינוקזחה שוריפמ םיבר םיעטק ובו ,י"שר ינשרפ לש םישוריפ טקל ללוכ ( 21 סיראפ די-בתכ .($$ 167,4 'ס) 4154 :האר .ינוקזחה שוריפ תא ללוכ וניא ,"ןוקזח שוריפ רפסה הז םלשנ" בתכנ ופוסבש ,( Claude Brahami, 'Le Manuscrit Hebreu 167 de la Bibliotheque Nationale de Paris{
Contient--il une Copie du Hizquni?', REJ CXXVII (1968), pp. 211-221
.
[26] דיה-בתכ .רתוי אירק אוה רוקמה ילוא .הז דומעב רבד אורקל ןתינ אל די-יבתכ ימולצתל ןוכמבש םולצתב
.(ג 'מע שאר ,לעוועש 'דהמ) "םהל הנתנ ונוצרמ י"שרפ" םילמב ליחתמ
[27] ."תעדה ץעמ לכא" - א ,'ג דע "רבדב שוחימ ןיאו" - זט ,'ב ,תישארב
[28] חכוויהל לק .תומודה גוליד תמחמ םיעטק וטמשוה םהבש תומוקמ לש תובר תורשע ןנשי ,פ י"כב ומכ ,סופדב
.לעוועש 'דהמב ןויע ךותמ ךכב
[29] ;אי ,א"כ ;א ,ד"י ;ב ,'ד ,םירבד ;בכ ,ב"כ ,רבדמב ;ב ,'א ,ארקיו ;בי ,ו"ל ;וכ ,ה"ל ;מ ,ז"כ ,תישארב :םג הארו
חסונ תמועל דיה יבתכ חסונ אבוה הבש ,לעוועש 'דהמב םייונישה לע דומעל לק .ול ,ד ,ב"ל ;(?)ז ,ד"כ ;אכ ,ג"כ
.םיסופדה
[30] העריא טי ,ו"כ ,תומשב ;מ י"כב וניאו ,"קיט"ביל ארקנ ן"יטל ןושלב"ש ארקיו רפס לע רמאנ ארקיו ףוסב :לשמל
.םלש חסונה פ י"כבו ,תומודה ידי-לע הטמשה מ י"כב
[31] טי ,ז"כ ,תישארב :םה רבחמה ידימש יל הארנו ,דרופסקוא י"כב םניאש םיסופדב תופסות שי םיאבה תומוקמב
,ארקיו ;טל ,ט"ל ;ח ,ג"ל ;חי ,בי ,ג"כ ,תומש ;(א י"כב הניאו ינוקזחה םשב יש תחנמב האבוהש ,שגד לע הרעה)
.בי ,ג"י
[32] רזעילא יברל רשע-ירתו לאקזחי לע שוריפל חפסנ) ארקמה ישרפמ תפרצ ימכח לע אובמ ,יקסנאנזאפ א"ש
'מעב ריעמו ,ותריקסב ינוקזחה תא ללוכ ונניא ,ג"ערת אשרוו ,(יצנגלבמ CVI .סנאבורפמ היקזח 'ר היה ותעדל יכ ,
[33] ויה חספ לש יעיבשב הרותה תאירקבש היה םגהנמש רמאנש אל םא ,ושוריפ יתעדי אל" :ןאכ ריעמ לעוועש ברה
תי הערפ רטפ דכ הוהו" איה השרפל ןתנויל סחוימה םוגרתה לש ותליחת םלוא ."ןתנוי םוגרתב םישמתשמ
."אמע
[34] תא איבה אלו ,ומצע ינוקזחה לש ושוריפ והז .לארשי ינב תמקנמ שושחל םילולע םיתשלפהש רכזומ אל םוגרתב
.םירפא ינב תאיצי םצע ןיינעל אלא םוגרתה
[35] תובש ןולע ,'יתנש-דחה רוזחמב הרותה תאירק תקולח' ירמאמ האר 104 'מע ,(מ"דשת ירשת) 55-41 .
[36] 'מע ,ג"פרת גרבנרינ ,ץיוורוה 'דהמ ,ירטיו רוזחמל המלשהב האר 6-3 .תורבועמה םינשה לש תוישרפה טוריפב ,
[37] .תועובש ינפל רבדמב תשרפ תאירק תרשפאמ (ערוצמה תרגסהל זמור 'ריגס') חספה ינפל ערוצמ תשרפ תאירק
'מע ,(ח"כשת םילשורי ,םוליצ סופד) ןמיירפ 'דהמ ,הדוהי רב ןתנ יברל םיכחמה רפסב םג רכזומ הז גהנמ 47 .גנש 'מע ,ד"פרת טשפאדוב ,ךיירנרא 'דהמ ,י"שרל סדרפה רפסב םג זמרנו ,
[38] ךכב תאז ריבסהל ןתינ .דרופסקוא די-בתכב אל םג ,'לכתו' תשרפ הניוצ אל ינוקזחה שוריפ ףוגב םנמא
.םינש רשעב םעפ ךרעל העיפומו ,ונראיתש גהנמל ידמל הרידנ איה השרפהש
[39] .י"שת קרוי-וינ ,ינוקזחה שוריפל ויתורעהב ןאכ ינוקזחה חסונ תא רכרב ברה ןקית רבכו
[40] תומוקמה לכש ןייצל ןיינעמ .ז ,ה"ל ,ב"הבדו וכ ,ז"כ ,ילשמ האר ;הרותל קר סחייתמ ינוקזחבש ללכהש ןכתי
.םיזעל םירושק 'בשכ' ןושל עיפומ םהבש ארקמב


doc. no =0034024 "