"בכרו םיחר לבחי אל" קוספל תירופטמה תונשרפה לע

הלואג סומע

המודק ,תירופטמ תונשרפ םג תמייק "בכרו םיחר לבחי אל" קוספל הטושפה תונשרפה דצל
יכ" םדוקה קוספל ךשמהב ,הלכו ןתחל תירויצ הלאשהכ בכרהו םייחירה תא תשרודה ,תניינעמו
ירבדבו ארקמב 'השיא שיא = םייחיר' הרופטמה תובקעב אצוי רמאמה ."...השדח השא שיא חקי
.קוספה לש וטושפב ןודל בשו ל"זח

א

:הלאה םינידה ינש תודימצב םיעיפומ ,םירבד רפסבש ,תווצמה ץבוקב

תחא הנש ותיבל היהי יקנ רבד לכל וילע רבעי אלו אבצב אצי אל השדח השא שיא חקי יכ
.חקל רשא ותשא תא חמשו

לבח אוה שפנ יכ בכרו םיחר לבחי אל

.(ו--ה ,ד"כ ,םירבד)

אוה םג ,וירחאלו וינפל ,תואקספה רתי ומכ .תינבמ הניחבמ תחא הקספ הווהמ הזה םינידה דמצ
ב ןידב ןכש ,דחא ףצרכ םיארנ םינידה ינש תיריבחת הניחבמ םג .'...שיא (השעי) יכ'ב חתופ
.א ןיד לש ואשונ לא ךמסנ אוהש הארנו רסח אשונה

ןתחה תחמש תווצמב קסוע א ןיד .םינידה ינש ןיב וז הדמצה לכלכל השק תיניינע הניחבמ םלוא
קסועה ,ול תמדוקה הקספב עיפומה ןידה לא רושק אוהו ,םהיאושינל הנושארה הנשב ותשא םע
רוסיאב ,וטושפ יפל ,קסוע ב ןיד .(א ,ד"כ) "השא שיא חקי יכ" םילימב אוה ףא חתופו ןישוריגב
תואקספב םיעיפומה םיניד לא רושק אוהו ,שפנה היולת םהב יכ ,ןוכשמכ םייחירה תחיקל
הלאה םינידה ינש תדרפה .(זי) "הנמלא דגב לבחת אל"ו (גי--י) "וטבעב בכשת אל" - תואבה
.(1)רבסה תשרוד הזל הז םתדמצהו םהירבחמ

ביוחי עודמ - ךכ םא יכ ,א ןיד לש ואשונ לא ךמסנ אוהש שרפל השק ,ב ןיד לש ואשונל רשאב
טקנש ,טשפה ךרד לע ,שרפל שי ןכל ?םייחירה תליבח רוסיאב השדח השיא חקולה שיאה אקווד
םניאש ,ןאכ שי םידרפנ םיניד ינש ,ןכ םאו .(2)לבוחה - לבחי אל :ותנווכו הרצק ןושלב בותכה
.(3)הכלהל קספנ ךכו ,ל"זח ושריפ ךכ .המואמב הזב הז םייולת

תדמוע הווצמ לכ יכ ,הנעט הנניא תוישרפה ךמסיה..." :ןאכ ע"באר בתכ םינידה תוכימס לע
היהי אל הב חמשיש השיא חקולה ...יכ ,הקבד השרפה תאזו .שרד ךרדכ תוכימסהו ,המצע ינפב
יפל) הזה ץבוקה תווצמ לכ ןיב רשקה ,רמולכ ."...קשוע םייחירה תליבחו ,אבצב אציש קושע
הניחבמ רבסומ םעמשמכ םיקוספה שוריפ ,ןכ םא .קשועה ןיינע אוה (טי ,ה"כ - הכ ,ג"כ :ע"באר
הדיחיכ - םינוש םימוחתמ םיחוקלה - םינידה ינש תדמצהל םעטה ,םלוא ,תיניינעו תיריבחת
.רבסוה אל ,תחא

ב

השרדש הקיתע תונשרפ המייקתה ,הלא תווצמל תלבוקמהו הטושפה תונשרפה דצל ,הנהו
םינוש םימוגרת ינש םיעיפומ ו קוספל 'ןתנויל סחוימה' םוגרתב רבכ .א ןיד לש וניינעמ ב ןיד תא
:הז דצל הז

יוהי אלו .ןכשממ אוה ,אשפנ לכל ןוזמ דיבעתמ ןוהבד יכרצ םורא ,איבכרו איחיר רבג ןכשמי אל
.לבחמ אוה ןוהנמ קפימל דיתעד אשפנ םורא ,ןישרחב ןילכו ןינתח רסא רבג

:הז קוספל 'ימלשורי םוגרת'ב םג עיפומ ךכל המודב

,ןילכו ןינתח ירוסיא ןווהת אלו .ןכשממ אוה אשפנ יכרצ םורא ,איבכרו איחיר ןונכשמת אל
(4).יתאד אמלע ייחב רפכ ןילא דבעד לכ םורא

קוספה תנבהב ישוקה לע דמלמ ,םימוגרתה ינשמ דחא לכב ,ו קוספל לופכה םוגרתה
ואר ,ינשה םמוגרתב ,הלא םימוגרת ינש .םדוקה קוספל ותוכימס עקר לע ,תילולימה ותועמשמב
שוריפ יפל .ה קוספבש הלכלו ןתחל ,הלאשהה ךרדב ,תירויצ השחמה ו קוספבש בכרבו םייחירב
אצוי ,םשוריפ יפל ,ל-ב-ח שרושה .השיא תחיקל - דחא ןיינעב םיקסוע םיקוספה ינש הז ירופטמ
.עגופ - לבח אוה שפנ ,רושקי אל - לבחי אל :'ןושל לע לפונ ןושל' ךרד לע תויועמשמ יתשל

- ןישרחב :ףיסומ ןתנויל סחוימה .'תולכו םינתח רושקל' רוסיא םינייצמ םימוגרתה ינש
ידי-לע ילוא) והשלכ ףושיכב תולכו םינתח ףשכל ךרד התייהש ,הלוע ונממו - םיפשכב רמולכ
ךכב יכ רוסא רבדהו ,האיבב דחייתהל םהמ ענמיש (הפוסב 6 הרעה ,ןלהל האר - שממ לש הרישק
.םהמ תאצל הדיתע התייהש שפנב ףשכמה לבחמ

אלש הרהזא" - "לבחי אל"ו ,הנוע תווצמב - "ותשא תא חמשו" :ריבסמ (5)'ןתנוי שוריפ'
ןושלב הרות הרבידו םישנא ךרדכ הילע אובל לכוי אלש ,םיפשכ השעמב ותנוע תא ענמי
יפל םג ,תיתוהמ איה םיקוספה תוכימס ,ךכיפל ."שיאל זמר בכרו ,השיאל זמר םייחירה ...הייקנ
.(ןלהל הארנש יפכ) םינושה וירבסה לע ימלשוריה םוגרתה יפל םגו ןתנוי םוגרת

קר אל הארנה יפכו ,םיבר תורוד הכשמנו ןימוי תקיתע איה הז ףושיכ לש וחוכב הנומאה
הדוהי 'רל 'םידיסח רפס'ב שי ונממ םיעגפנל תוארוהו הז ףושיכב שומישה לע תודע .(6)לארשיב
השעמ ,'םידרח רפס'ב ,ירכזא רזעלא יבר איבמ ויתואצותו ףושיכה לע תפסונ תודעו ,(7)דיסחה
,הז השעמ טטיצ רכזנה 'ןתנוי שוריפ' לעב .(8)ש"ע - הירכז 'ר לש ונב הידבוע 'ר םכחה יפמ עמשש
אוה ילילפ ןוועה יכ" :ותפוקת ינב לע דיעהו ןודנה ףושיכבש רוסיאה תרמוח רואיתב גילפה ףאו
.(םש) "וללה תורודב ליגר

,ארמגה .(9)ימלשוריה דומלתב רבכ היוצמ הז ףושיכב שומישל רתוי הברה המודק תודע
,אמורב שחרתהש ןיינעמו ךורא השעמ האיבמ ,םייניע תזיחא ןיבל ףושיכ ןיבש לדבהה לע הנדה
.ותרתהבו הז ףושיכב קסועו

וב האור אוהש השעמ - 'ןילכו ןינתח ירוסיא'ב ותנווכ תא טריפ אל ימלשוריה םוגרתה
םוגרתהש רוסיאל םינוש םישוריפ ונאצמ תופסותה ילעב לצא .אבה םלועה ייחב הריפכ
:םוגרתה ירבדל (תופסותה ילעבמ) קחצי 'ר לש ושוריפ אבומ 'םינקז תעד'ב .ול ןווכתה ימלשוריה
לארשי 'ר םג שריפ ךכו ,(10)"הבורמ ןמז ןיסוריאב הנוגע בשיל הנחיני אל השיא סריא םאש..."
.ןיאושינה תא בכעל ןתחה לע רוסיא לח ,רמולכ .(11)הואקנלא

תוולש ןיינע לוכהו..." :םוגרתה ירבדל רחא שוריפ אבומ ןודנה קוספל (12)'םינקז בשומ'ב
יפלו ."אבצה ןמ םייקנ ויהי - רמולכ ,שימשת יניינעב חומש יתלבל םתוא רוסאת אלו ...אבצה
םדוקה קוספב העיפומה הווצמל תורישי סחייתמ אוהו ,אבצל איצומה ףוגה לע אוה רוסיאה הז
."חקל רשא ותשא תא חמשו תחא הנש ותיבל היהי יקנ"

םג אבומ ,ןתנויל סחוימה לש וזל ההז ימלשוריה םוגרתה תנווכש רובסה ,ישילש שוריפ
שיא ןיב ףא ןתית אל שוריפ - ףאנת אל" :לאומש ברה םשב (גי ,'כ ,תומשל) 'םינקז בשומ'ב אוה
םגרתש ומכ ...הז תא הז ןיאנושש ,ןיאושינ תעשב ותשאל םדא רוסאל תופשכמ רמולכ ,ותשאל
.ןיאושינה תעשל סחייתמ אוהו ףשכמה לע אוה רוסיאה ושוריפ יפל .(13)"ימלשורי

החודו םשוריפ תא איבמ ע"באר .תירופטמה ךרדב קוספה תא ושריפ םיארקה ןמ קלח םג
רוסא יכ ,בכשמל זמר יכ 'ותשא תא חמשו' םע השרפה תאז הקבדנ יכ םישיחכמה ורמא" :ותוא
(ולש תווצמה רפסב) אישנה ןנע ירבדב ונאצמ הלאה םירבדכ ."קירו לבה הזו ,בכשמה ןמ ענמיש
:(14)תפי ןב יול לש תווצמה רפס ךותב םיאבומ םהש יפכ

(א ,ג"כ ,םירבד) 'ויבא תשא תא שיא חקי אל' רמא רשאכ 'םייחיר שיא לובחי אל' רמא אל יכ עד"
יכ' ורמא לא בושי אוה 'לבחי אל' רמא יכ םימכחה תצקמ רמא ןכ לעו .תווצמב והומכ עדנ אלו
םג ןכו .ותשא ןמ ןמזה הז ירחא ושפנ עונמל ותוא ענמ יכ ,רמאנ יכ אוהו ...'השדח השא שיא חקי
ורבח תא םהמ דחא ענמי אלש אוה הליבחה [ןיינעמו=] 'עמו ...ותוא עונמל לכות אל איה
'וגו 'תע לכב ךוורי הידד' 'אנש ,םיתעה לכב םהילע בוח אוה הזו ...ותוואת לא עיגה יתלבל
רמא יכ (י ,א"ל ,בויא) 'יתשא רחאל ןחטת' בויא רמא רשא הז לע תודע ואיבהו .(טי ,'ה ,ילשמ)
."(םש) 'ןירחא ןוערכי הילעו' וירחא

."ימע בורק ןורתפ הז ןיאו" :םש בתכו ,ןנע לש ושוריפ תא החד ומצע תפי ןב יול

איה "שפנ"ו ,(השיאה לא םג ילוא ,ןנע יפלו) לעבל סחייתמ "לבחי אל" ,הז שוריפ יפל
.(הלילשה ךרדב) הנוע תווצמ םצעב הפ הרמאנ ךכ ושריפש םיארקה תעדל ןכ םאו ,(15)הוואתה
םשב טטוצמ הזכ שוריפ יכ וניאר רבכו ,(16)'שרדה ךרד לע' לבא ,ךכ שריפ ש"ארה ןב בקעי 'ר םג
.(4 הרעה ,ליעל) תידוהי תיסרפל הרותה םוגרתב 'ימלשורי םוגרת'

וב רסא אוה יכ" רבוס ,(בי ףיעס ,םש) ןנע לש תווצמה רפסב אוה םג ,דחוימו ןיינעמ שוריפ
הזו .ןבה תיחשי אוה יכ - 'לבוח אוה שפנ יכ'" ריבסהו ,(17) "הרהה ותשא לא םדאה שגיי אלש
.תפי ןב יול החד הזה שוריפה תא םג ."(וט ,'ב ,ש"היש) 'םימרכ םילבחמ' ןמ חקוי לבוח תלימ

ג

ןתחל הרופטמכ בכרו םייחיר תא שרפל - ךדיאמ םיארקהו ,דחמ םימוגרתה - ועיגה דציכ
התייה הלא םישוריפל ךרדהש ,הארנ ?ךכל םתאיבהש וז איה םיקוספה תוכימס קר םאה ?הלכו
לשבו ךכ תובקעבו ,בכרו םייחירל השיאו שיא הוושמה ,הרופטמה תמייק התייה םדוק .הכופה
.ושריפש יפכ ושריפ ,םיניינעה תוכימסבש ישוקה

:בויא רפסמ םשוריפל היאר םיארקה ואיבה ,רומאכ

.יתברא יער חתפ לעו / השא לע יבל התפנ םא"

"ןירחא ןוערכי הילעו / יתשא רחאל ןחטת

.(י--ט ,א"ל)

עלצב 'הניחט'הש ירה ,(ט 'ספב רבדהש יפכ) וזל וז תוליבקמ י קוספב תועלצה םא
דגנכ הדימו .שימשת אוה ,הארנה יפכ ,וניינעש ,היינשה עלצב בותכל הייקנ ןושל איה הנושארה
.(18)םירחאל יתשא לעבית - רחא תשא רחא התפנ יבל םא :ןאכ בויא ירבדב שי הדימ

תב תלותב' לע והיעשי ירבדב העיפומה 'םייחירב הניחט'ל םג סחייל ןתינ המוד תועמשמ
:'לבב

הארת םג ךתורע לגת .תורהנ ירבע קוש ילג ,לבש יפשח ךתמצ ילג ,חמק ינחטו םיחר יחק"
"...ךתפרח

.(ג--ב ,ז"מ)

ללכ ךרדב ותארוה 'הוורע יוליג' ןכש ,ירשפא אוה הייקנ ןושלכ ןאכ ירופטמה שוריפה
.(19)הליעב

"םירוסאה תיבב ןחוט יהיו" ןושמש לע רומאה ףא (א"ע ,י ,הטוס) ןנחוי יבר תעדל
קוספהמ היאר איבמו) הרבע ןושל אלא הניחט ןיא" :שימשת ןיינעמ אוה (אכ ,ז"ט ,םיטפוש)
."ונממ רבעתתש ידכ םירוסאה תיבל ותשא תא ול איבה דחאו דחא לכש דמלמ - (בויאמ רכזנה
בויאמ םיקוספב םג ,רבד לש ותמאל .ירופטמ ןפואב שרפל חרכה לכ ןיא הזה קוספה תא
אבוהש יפכו) היוזב הדובעל יוטיב איה 'םייחירב הניחט'הש שרפל רשפא ליעל ואבוהש היעשימו
ךותמ ךא .(20)(ה ,א"י ,תומש) "םיחרה רחא רשא החפשה רוכב דע" בותכב ומכ ,(19-18 תורעהב
.בויאב קוספב דוחייב ,ירופטמה שוריפה תא ףידעהל שיש הארנ םיקוספה לש םרשקה

םא תמסרופמה תקולחמב .ל"זח ןושלב םג ונאצמ השיאל הרופטמכ םייחירב שומיש
,הכלה :לאומש רמא הדוהי בר רמא" (ב"ע ,טכ ,ןישודיק) השיא אשיל וא הרות דומלל םידקהל
."?הרותב קוסעיו וראווצב םייחיר" :(21)ןנחוי יבר ול בישה ."הרות דמלי ךכ רחאו השיא אשונ
תמלוה ותוא םגש) החפשמ תמקהב ךורכה הסנרפה ישוק לא תאצוי וירבד תועמשמ יכ ףאו
רב ירבדל הבושתב ,תאשינה השיאה לא איה וירבד לש הרישיה םתנווכ ,(םייחיר לש הרופטמה
.(22)"...השיא אשונ" ותקולחמ

םייחיר הרוקמב"ש אלא ,השיאל הרופטמ םישמשמ םייחירש קר אל ,יניס-רוט ה"נ תעדל
,הניחטב ,םשומיש ןוימד יפ לע םייחירה וארקנ ןכ יכ ,(השיאה) םחר ומכ הלימ התוא איה
.(23)"...םחרל

ד

:'הדוהי םע' לע םיבסומה והימרי ירבדב שי ונניינעל דחוימ רוקמ

"רנ רואו םיחר לוק ,הלכ לוקו ןתח לוק ,החמש לוקו ןושש לוק םהמ יתדבאהו"

.(י ,ה"כ ,הימרי)

הצילמב יופצ יתלב ןפואב םייתסמ ,'...ןושש לוק' העודיה הצילמב חתופה הז קוספ
ןתחה תחמש לצא רנה רואו םייחירה לוק לש םניינע המ .(24)'רנ רואו םיחר לוק' תיאדיחיה
?הלכהו

,בל ,ןירדהנס) ארמגב רמאנ ךכו .החמש םינייצמ רנה רואו םייחירה לוק ,דחא שוריפ יפל
התשמ ,םש התשמ - ליח רורבב רנה רוא .ןבה עובש ,ןבה עובש - ינרובב םייחיר לוק :אנת" :(ב"ע
שוריפ האר) התשמל ןמיס רנה רואו הלימ תירבל ןמיס אוה ,הלא םירבד יפל ,םייחירה לוק ."םש
.הל תומדוקה תועלצה יתשל - החמשה - הניינעב הווש הנורחאה עלצה הז שוריפ יפל .(םש י"שר

םה ובש םוקמה ותואב םייח לש םויק םיאטבמ רנה רואו םייחירה לוק ,רחא שוריפ יפל
שי הז שוריפ יפל .ויתב ןברוחו ויבשוימ םוקמה תממש השוריפ הלא םינמיס תדבאה .םייוצמ
.(25)םוי-םויה ייחל םינמיסה םג אלא ,תבשוי החמשה לוק קר אל - הגרדה קוספב

'הריבש'ל רבסה םהב ןיא םלוא ,קוספה לש ונכות תא םימלוה הלאה םישוריפה ינש
םייחירל הליאשמה הרופטמ תמייק התייה ןכא םא .רחא שוריפ עיצהל ונל הארנ .קוספה םויסבש
.ירופטמ ןפואב ול ההזו 'ןתח לוק'ל 'םיחר לוק' ליבקמ וניקוספבש ירה ,תושיא יסחי לש תועמשמ
בכרל תונווכתמ םתסבש ,םייחירהש םג רשפא ,לבא .'הלכ לוק'ל ליבקהל רומא 'רנ רוא' הז יפלו
לוק'ל הרופטמ אוה 'םיחר לוק'ש אצמנ ןכ-םאו ,דחי םג הלכלו ןתחל הרופטמ םה ,וידחי בכשלו
?תושיא ייח וניינע אוה םג םאה ?'רנ רוא' לש ושוריפ המ :ןיבהל שי התעמ .'הלכ לוקו ןתח

לע ,אבה שרדמה יפ לע וז הצילמל ,ונירבד חורב ,שדח שוריפ עיצהל ןתינ ןכא ,ונתעדל
:(26)ז ,'כ ,אבר תישארבב עיפומה ,(ז"ט ,'ג ,תישארב) "ךב לשמי אוהו" קוספה

.בכרו םיחר לבחי אל :רמול דומלת ?דצ לכמ הלשממ לוכי :ילילגה יסוי 'ר רמא - ךב לשמי אוהו"

.הרעצמ הלעב היהו ,דחא סיטסילל האושנ התייהש ,סונירבט תיב לשמ תחא השיאב השעמ
בהז לש הרונמ םהינפל האיצוה ,םימכח ינפל התאבש ןויכ .וחיכוהל הלצא ואבו םימכח ועמש
."ךתקושת ךשיא לאו :רמאנש המ םייקל .הבג לע סרח לש רנו

יפל ."בכרו םיחר לבחי אל" :ונחתפ ובש קוספה תא ירופטמ ןפואב שרפמ הז שרדמ
לש ותישארש ןוויכמ ."ךב לשמי אוהו" - השיאב לעבה תלשממ תא ליבגהל קוספה אב שרדמה
תושיא יניינעב תקסוע וז הלשממש רמול ריבס ,"ךתקושת ךשיא לאו" :איה תישארבמ קוספה
"?דצ לכמ לוכי" שרדמה תלאש .שרדמה איבמש השעמה תנווכ ,הארנכ ,םג יהוז .םהיניבש
השיאה תקושתב לעבה לושמל לוכי המכ דע ,הנווכהו .'?הצריש לככ ?תולובג אלל' - השוריפ
;השיאהמ לעבה ,בכרהמ םייחירה דירפי אל - 'בכרו םיחר לבחי אל' :ל"ת ?םשימשת תא בכעלו
עבנ ((28)םיכרד דדוש=) סיטסילה תשא לש הרעצ הז יפלו .(27)הנוע תווצמ וז - תורחא םילימבו
לע וחיכוהל הילא םימכח ואבשכ .'ועוצקמ' לשב ,תוכורא תופוקתל הנממ שרופ היה הלעבש ךכמ
אלא ,הבצמ םע המלשה ךותמ אל - "הבג לע סרח לש רנו בהז לש הרונמ םהינפל האיצוה" ,ךכ
.הבצמ תא שיחמהל ידכב

לכונ הז יפלו .רנו הרונמ = לעבו השיא :תירויצה השחמהה תא ונינפל גיצמ הז השעמ
לוק" ומכ ,הלכו ןתחל וא השיאו שיאל הרופטמ אוה הימריב עיפומה "רנ רוא" םגש ,שרפל
.קוספה לע דמלמ שרדמה אצמנ ךכ .(29)"םיחר

השרדה ןיב שרדמבש תודימצה .שרדמה לע דמלמ קוספה םגש ,הארנ .ךכמ הרתי
ינש תעפוה ידי-לע תראומ ,רנו הרונמב השעמה ןיבו "בכרו םיחר לבחי אל" קוספל תירופטמה
ןיב רשק ונשיש ,חינהל ריבס .הלכו ןתחל רשקהב "רנ רואו םיחר לוק" קוספב דחי הלא םיניינע
,ילוא ,אוה וב עיפומה השעמהו קוספה סיסב לע הנבנ שרדמהש ,רעשל ןתינ ףאו קוספל שרדמה
.(30)'רנ רוא' הרופטמה לש היצזילאר

ה

תורופטמ לש הדשמ קלחכ) השיאו שיאל הרופטמכ שמשמ 'םייחיר' םשה יכ וניאר ,םוכיסל
ןכתיי .םיבותכו םיאיבנ ירבדב םג הארנכו ל"זח ןושלב ךכ - (דועו 'תפ' ,'הניחט' תא םג ללוכה
ןידל דומצה "בכרו םיחר לבחי אל" קוספל ןתינ הזכ שוריפ .הרותב רבכ תמייק וזכ הרופטמש
הז ןיאש הארנ ,םלוא .םיארק ןכו םינושאר ,שרדמה ,םימוגרתה ידי-לע ,אבצל אצויה ןתחה
רכזנכ ,(ועמשמכ) ןוכשמב רוסאה לע םיפסונ םיניד םיכומס הז קוספל יכ ,ארקמ לש וטושפ
.החיתפב

םייחיר םשה לש הרופטמהש ,רעשל ןתינ אמשו .רבסה תשרוד ןכא םינידה ינש תדמצה
תנווכ .םעמשמכ םטושפש ,םינידה ינש ןיב הדמצהל הביסה איהו הרותה ןמזב רבכ תמייק התייה
אוה ותלכמ ןתחה תדרפהבש לוועה :םיניינעה ינש ןיב שקיה דמולה לצא רוציל איה הדמצהה
.(31)הלכו ןתחל יוניככ םיעודיה םילכ - הזמ הז ינעה לש םייחירה ילכ תדרפהבש לוועכ

:תורעה

ןבומב וא תוישרפה ךמסה ךותמ הכלה דומיל לש ןבומב) 'םיכומס םישרוד' םא וקלחנ ל"זח .1
וליפא :ףסוי בר רמא" (םש) תומביבו ,(א"ע ,ד ,תומבי ;ב"ע ,אכ ;א"ע ,י ,תוכרב :האר .(ינויער
הווצמ לכש" רבוסה ע"באר תעדל םג ."שירד הרות הנשמב ,אמלעב םיכומס שירד אלד ןאמל
"תוישרפה קבדיהל שרד תומדכ שי" תאז לכב ,(םירבד רפסב םג) "המצע ינפב תדמוע הווצמו
ןהיתווצמ לע הרותה תוישרפש ,החנה לבקל השק ,םינפ לכ לע .(חי ,ז"ט ,םירבדל ושוריפב)
.ןיטולחל יארקא ןפואב תוצבוקמ

.ןאכ ע"באר שריפ ךכו .2

הרות הנשמ ;וטק ףד ,םש 'מגבו ,גי ,'ט ,אעיצמ אבב הנשמ ;חלק 'יס ,אצת יכ ,ירפס .3
.י--ו ,זצ ,מ"וח ע"וש ;ג--ב ,'ג ,הוולו הוולמ 'לה ,ם"במרל

'מ) ןודנול י"כל טעמכ ההזה ,סופדה חסונ יפל ןאכ אבוה ןתנויל סחוימה םוגרתה .4
יפל אוה םג אבוה 'ימלשורי םוגרת' .(ג"סרת ,ןילרב ,הרותה לע לאיזוע ןב ןתנוי םוגרת ,רגרובצניג
החיתפ תפסונ ,(ה"נרת ,ןילרב ,הרותל ימלשורי םוגרת ,רגרובצניג 'מ) סיראפ י"כב .סופדה חסונ
."ןונכשמת אל" םילימה ינפל "לארשי תיב ימע ימע"

די-בתכ ,הרותל לארשי ץרא םוגרת) 1 יטיפואינ םוגרתב םג אב קוספה לש לופכ םוגרת
ןינתח ירוסא ןווהת אל ,לארשי תיב ימע :לובחת אל" :(א"לשת ,םילשורי ,םוליצ תרודהמ ,ןקיתו
ישממה - םישוריפה ינש ."ליבח אוה ןשפנ יבוחב ןדכ דבעד לכ םורא ,הייחיר ןונכשמת אלו ןילכו
הפ האבה "לארשי תיב ימע" החיתפה .'ןתנוי' םוגרתמ ךופה רדסבו רוציקב ןאכ םיאב - ירופטמהו
םילעפה םג ונוש היתבוקעבו ,קוספב אשונה רדעה תייעב תא תבשיימ רכזנה סיראפ י"כבו
.(ןונכשמת ,ןווהת) ינש ףוגל ךשמהבש

םוגרת - תידוהי תיסרפב הרותה ,רעפייפ 'ח) תידוהי תיסרפל הרותה םוגרתב יכ דוע ןייצנ
אל" :'ימלשורי םוגרת' ךותמ טוטיצ אבומ (ב"לשת ,םילשורי ,תידוהי תיסרפל רתויב קיתע הרותה
הנוש הז םוגרת ."ענמ אוה יהונבד אתאשפנ ירא היתטימ רודיסכ שמתשהלמ הימצע ענמי
.עטוקמה םוגרתה ןמו ספדנה 'ימלשורי םוגרת'מ

םוגרתהו אתטישפה ,םיעבשה - םירחא םימוגרתב .םיימרא םה ונאבהש םימוגרתה לכ
םוגרת ,ןאנש 'א :האר 'תימוגרת ללכ הדגא תרוסמ' לע .עיפומ וניא ירופטמה םוגרתה - ינורמושה
.35-20 'מע ,ג"נשת ,םילשורי ,וב הדגאו

םייח 'ר יפל .רפסה רעשב רבחמה םש ןויצ אלל תולודג תוארקמב אבומ 'ןתנוי שוריפ' .5
רבחמ ,897 ףיעס ,411 'מע (ה"כשת ,םילשורי ,קוק ברה דסומ תאצוה) םייחה רוא ורפסב לכימ
.ה"לשה לעב לש ונתח ,הירכז דוד ר"ב לבייפ םייח 'ר אוה תולודג תוארקמב ספדנה 'ןתנוי שוריפ'
.1645 - ה"ת'ה תנשב רטפנו נ"הסל ז"יה האמב ןילופב יח לבייפ םייח 'ר

,םדרטשמא ,(דנלוה - דרפס ,נ"הסל ז"י האמ) לארשי ןב השנמ ברל םייח תמשנ רפסב האר .6
עדתש דוע ךירצש הממו" :בתוכ םשו - '...ןינתח תרסא ןיינעמ רבדי' - ח"י קרפ ,ג רמאמ ,ב"ית
ליד ןיטראמ דיעמ רשאכ ,הזה ערה רבדכ תושעל םיפשכמה םיעדוי ץראה יווצק לכב יכ אוה
הרעה ,ןלהל) 'םינקז תעד' לע בקעי רפע ושוריפב סיאו סינונ בקעי ברה ןייצ הז רוקמל] "...ואיר
.[(10

'מ :האר ,םינוש םימעב ןתחה לש ארבגה חוכ לע תוינומד תועפשה תעינמל םיגהנמה לע
ינפב סירת הווהמה גהנמ לע .(הנתח ךרע) 270-268 'מע ,חי ךרכ ,תירבע הידפולקצנא ,טנרבמרוו
םיגהונה שי" :(273 'מע ,םש) יקסניול ט"וי בתוכ ,םידוהי ברקב ,ןתנוי םוגרתב רכזומה ףושיכה
ידוהי ברקב ."ולאב אצויכ םירבד דועו ,רשק ילב רופתל ,גוזה ידגבב םירושיק הפוחל ךומס ריתהל
תרישק דגנ הלוגסכ ,ןישודיקה ןמזב ,הלכהו ןתחה ידגבב טחמו טוח ריבעהל גהנמ שי הרכוב
.(227 'מע ,ג"נשת ,םילשורי ,היגהנמו הילודג הרכוב תודהי ,בולייזופ 'ג) ןתחה

,קוק ברה דסומ תאצוה (זנכשא ,נ"הסל ג"י/ב"י תואמ) דיסחה הדוהי 'רל םידיסח רפס .7
.זיקת ,זמת ,אצש םיפיעס האר .ז"ישת ,םילשורי

,םילשורי ,(ח"מש תנשב ,ורפס תא רביח םשו תפצב יח) ירכזא רזעלא 'רל םידרח רפס .8
.(מק 'מע) במ--אמ ףיעס ,טכ קרפ ,א"משת

,א"פ ,תובותכ ימלשוריל ונייצש שי .(6 הרעה ,ליעל) 'םייח תמשנ'ב ןיוצ .ג"יה ז"פ ןירדהנס .9
ךא ,"םיפשכה ינפמ יתסנאנ" :א"ה ,ח"פ ,ריזנ ימלשורילו "םיפשכה ינפמ סנואה ינפמ והמ" :א"ה
.םישרפמה תועד תוקולח ךכ לעו םירבודמה םיפשכה םהמ שרופמ אל םש

ואבוה י"ר ירבד .זט ,'ג ,תישארבל ,ד"צקת ,ןפאב ריעב אנטוק ףסוי תאצוה ,םינקז תעד .10
תשרפ ,(ט"כשת ,םילשורי ,רוקמ תאצוה) ארארק סופד ,ביעוש ןבא עשוהי 'רל הרותה לע תושרדב
לע ,הגנל ש"י תרודהמ ,לאיטלפ םייח 'רל הרותה שוריפבו ,ד הדומע ,חמ ףד ,ערוצמ-עירזת
.ו ,ד"כ ,םירבד

,קרוי-וינ ,ךולב תאצוה ,רואמה תרונמ ,(דרפס ,ודלוט ,נ"הסל ד"י האמ) הואקנלא לארשי 'ר .11
.66 'מע ,ד קלח ,ב"צרת

,םילשורי ,ןושש 'ס ,ל"ז תופסות ילעב וניתובר ישוריפ ץבוק - הרותה לע םינקז בשומ רפס .12
.2ב"משת

לש ובס ,אזיילפמ לאומש 'ר םשב ,יולה הדוהי 'רב קחצי 'רל ,אזר חנעפ רפסב םג אבוה .13
.רבחמה

ונב ,תפי ןב יול .התרוסמ יפל תוארקה דסיימ אוהו ,תינימשה האמב לבבב יח דוד ןב ןנע .14
תוינומדק יטוקיל ,יבכרה א"א :ךותמ םיטוטיצה .א"יה האמה ןב יארק קסופ אוה ,ילע ןב תפי לש
ןנעל תווצמה רפסמ 'ג קרפ ,ג"סרתה ,גרוברטפ ט"ס ,ב קלח ,םתורפסו ארקמ ינב תד תורוקל
.134 'מע ,אי ףיעס ,אישנה

'ה םש רשא הוואתה לא זומרי 'לבוח אוה שפנ יכ' רמאו" :ןנע ירבד ךשמהב בתכנ ךכו .15
.(הכ ,ג"כ ,םירבד) 'ךעבש ךשפנכ םיבנע תלכאו' ,(בי ,ז"כ ,םיליהת) 'ירצ שפנב יננתת לא' ןמ ,ש"תי
."םהב הבכרומ איהש הוואתה איהו

,ד"כ ,םירבד לע ,א"כשת ,םילשורי ,זמרבו שוריפב תאצוה ,הרותה לע ךוראה רוטה שוריפ .16

,דלוול השק םגו השיאל השק שימשת םינושארה םישדוח השולש" :ורמא םימכח וליאו .17
ש"ייעו ;א"ע ,אל ,הדינ) "דלוול הפיו השיאל הפי םינורחא ,דלוול הפיו השיאל השק םייעצמא
.('וכו "םימד ךפוש וליאכ םיעשת םויל ותטימ שמשמה" :ךשמהב

.(!) ע"בארו ספדנה ימראה םוגרתה םג ךכו (ןלהל רכזוי) הטוס תכסמב ןנחוי 'ר שריפ ךכ .18
קוספה לש ותישאר ם"יבלמ תעדלו ."םייחירב הניחט ןיינעמ אוה" :שריפ ג"בלר תאז תמועל
אוהו המיז איה יכ" ,אי 'ספב םירבדה ךשמהו ןיינעה יפלו .תונז ןיינעל ופוסו ,היוזב הדובע ןיינעל
.ןנחוי יבר ירבדכ הארנ ,"םילילפ ןוע

ךפוג תא יריקפה' :אוה קוספה שוריפ הז יפלו .ג"כ ,לאקזחי ;'כ ,ארקיו ;ח"י ,ארקיו :הוושה .19
,י"שר ,ןתנוי םוגרת ושריפ - "חמק ינחטו םיחר יחק" - ןודנה קוספה תא .'םירחא ידי-לע לעביהל
הייקנ ןושלכ אלו (תודבעתשהל תירופטמ תועמשמב) םייובשהו תוחפשה תדובעכ ק"דרו ע"באר
.הליעבל

האר) היוזב הדובעל יוטיבכ תובר םימעפ 'םייחירב הניחט'ה תשמשמ ל"זח ןושלב םג .20
שוריפ) ה ,א"י ,תומשל ושוריפב וטוסאק ד"מו .(ב"ע ,הפ ,אמק אבב ;א"ע ,אל ,ןישודיק :המגודל
חיכש ,םייחירה רחא רשא החפשה ,הז יוטיב" :בתכ (91 'מע ,ב"ישת ,םילשורי ,תומש רפס לע
."םיינעבש ינעה לע תורוהל תירצמה תורפסב

ןפואב הטוסב שריפש ימ םג אוה תירופטמה ןושלב ןישודיקב טקנש ימ יכ ,ןייצל ןיינעמ .21
.ןנחוי יבר ,ילארשי ץראה ארומאה - ירופטמה

,ט"ישת ,ביבא-לת ,השיא ילמס ,טכאנ 'י :האר ,השיאל הלאשהכ 'םייחיר'ב שומיש לע דוע .22
.טיר--חיר 'מע ,'םייחיר' ךרע

6531 - 'מע ,13 ךרכ ,ב"ישת ,םילשורי ,הדוהי-ןב 'א תאמ ,תירבעה ןושלה ןולימל ותרעהב .23
,ק"דרו חאנ'ג ןבא הנוי 'ר ,םייניבה-ימי יקדקדמ ,תאז תמועל .ם-ח-ר אוה הלימה שרוש ותעד יפלו
,ך"נתה ןולימ ,גרבנייטש 'י תעדל .ח-י-ר שרושב הלימה תא םהלש םישרושה ירפסב ואיבה
Hebrew ב בתכנ ןכו ,(י-ח-ר) ה-ח-ר אוה שרושה ומצע הדוהי-ןב 'א תעדלו ,ח-ו-ר אוה שרושה
.and English Lexicon of the Old Testament - B.D.B

וא השיא תונייצמה תורופטמ תחפשממ קלח איה 'םייחיר'ש ,ריעהל יאדכ הז קרפ םויס םע
'םחל' וא 'תפ' םג ךכ .ותליכאו םחלה תיישע םוחתמ םילאשומה םיינושל םירויצב תושיא יסחי
הוושהו .כ ,'ב ,תומש לעו ,ו ,ט"ל ,תישארב לע םישרדמו תויונשרפ האר - השיאל הרופטמכ
,'הניחט' םילעפה ןכו .תוליבקמבו ,ב"ע ,חי ,אמוי - "...ולסב תפ ול שיש ימ המוד וניא" :המגודל
ןאכ ןיאו םיבר ולא לכל תורוקמה .םידליל יוניככ 'חמק'ו שימשתל הייקנ ןושלכ 'היירזו השיד'
.חמק ,תפ ,המדא :םיכרע (22 הרעה ,ליעל) השיא ילמסב שי םיפסונ תורוקמ .ךיראהל םוקמ

אלל ךא ,וב קרו ,(אי ,ג"ל ;ט ,ז"ט ;דל ,'ז) והימרי רפסב םימעפ שולש דוע רזוח הז קוספ .24
- םכרד יפל - הואצמו ,ארקמ ירקוח ושיגרה קוספה םויסבש ,לוכיבכ 'המירצ'ב .וז תדחוימ תמויס
.(הז קוספל ,ארקמ לש וטושפ ,יניס-רוט ה"נ האר) םייוניש תעצהל הביס

,תולודג תוארקמ) ארק י"ר ושריפ ינשה שוריפכ .ק"דרו י"שר ושריפ ןושארה שוריפכ .25
,ונייצ םשו ך"נתה םלועב עבג 'שו ןמפוה 'י םג ךכ .ארקמ תעדב הלוב 'מ ,ם"יבלמ ,(ז"נרת ,ןילבול
.תיב לכב חיכשה ילכ ויה (די לש) םייחירהש

םיחסונ םנשי שרדמל דיה-יבתכבו .(ה"ש ,האיצינו סופד יפ-לע) םיסופדה תסרג יפל .26
.(קבלא-רודואית תרודהמב האר) הזמ הז טעמב םינושה

וניאו) שרדמה לע י"שרל סחוימהו (10 הרעה ,ליעל) ביעוש ןבא תושרדב שריפ וז ךרדב .27
,א ךרכ ,רקוחה ,'י"שרל סחוימה הבר תישארבל שוריפהו ארק ףסוי 'ר' ,ןייטשפע 'א :האר .ולש
תווצמ לע רבדמ "לבחי אל" קוספהש ושריפ םיארקו םינושארש ליעל וניאר רבכו .םש (א"נרת
הרעה ,ליעל) קחצי 'ר שריפ "?דצ לכמ לוכי" הלאשה לע .םירחא םישוריפ םג ונתינ שרדמל .הנוע
תישארבב םג עיפומ ךכו .(ןכשמי אל ושוריפ "לבחי אל"ו) ותשא תא ןכשמל תושר ול היהיש :(10
םש ,ונשרדמל הליבקמב ,(ןשרדה השמ 'ר לש ורפס יפ-לע דסונ קבלא 'ח תרעשה יפל רשא) יתבר
הפי לאומש 'ר .(קבלא תרודהמ יפ-לע) "לבחי אל רמאנש ?הנכשמל לוכי וניאש ןיינמו" :ףסונ
ןושל' אוה "לבחי אל"ו) התוכהלו הב רמעתהל :שריפ הבר שרדמל ראות הפי ושוריפב יזנכשא
ךכו ,ץראה לכ ךרדכ אלש :שריפ ,םש ,ל"דרה ישודיחב אירול דיוד 'ר וליאו .('עצפו הרובח ,הלבח
לאש ,הנווכהו" :ריבסהש ,(טיקתת 'מע ,הניב ירמא ,ב ,תויח ץ"רהמ ירפס לכ) תויח ץ"רהמ םג
,רימאטיז ,םימוגרת השלשל ונחני רפס ,ןנחוי ר"ב ןנחוי הנפה הז רוקמל) "וכרדכ אלש הנשמשי
םג שרפתמ שרדמה לש ןושארה וקלחב הלאשל םינושה םישוריפה ךרד לע .(38 'מע ,א"סרת
.ינשה וקלחב השעמה

ךרע ,ב"נשת ,םילשורי ,תורפסמ םילימ) לגיפש 'נ יפלו .ל"זח ןושלב הלימה תארוה איה ךכ .28
האיציה תא רתוי ריבסמה שוריפ - 'םי דדוש' איה ,תינוויב ,הרוקמב התארוה (228 'מע ,תויטאריפ
רזוח ,תוחפ שיא ושוריפש ,(סטסל םוקמב) סטוול ל"צ ,ותרודהמב ,רודואית 'י תעדלו .םיקחרמל
.ושוריפב ש"ייע - םיחתפה לע

(22 הרעה ,ליעל) השיא ילמס :האר ,השיאל הרופטמכ 'רנ'ב שומישה לע םירחא תורוקמ .29
לע קלוד רנ"ל השיאה תלשמומ (חי ,ו"כ) אריס-ןב רפסב :םהמ השולש ןייצנ .חסק 'מע ,רנ ךרע
םתחנ תיבה ןברוח לע ןידה רזגש העד תאבומ ,א"ע ,חנ ,ןיטיג ,ילבבה דומלתב ;"השודק הרונמ
(תוכימסב םש אבומה השעמה ןמ טושפ ךכו) שיא תשא :י"שר שריפו "דחא רנב תוליתפ יתש לע"
תרחא םא" קוספה לע ,םיטפשמ תשרפ ,רהוזה רפסב ;רנל שיאהו הליתפל הלושמ השיאה ,רמולכ
,הבקנו רכזל חורהו המשנה םילשמנ (ב"ע ,טצ ,ב"פרת ,אנליו סופד ;י ,א"כ ,תומש) "ול חקי
,רנ ירקא אלו ןירהנ אל אד אלב אדו ,אדחכ ארהנאל אבקונו רכד חורו המשנ" :רנל דחי םילשמנה
."רנ אלכ ירקא אדחכ ןירבחתמ דכו

ןבא .הילע רנו הרונמ ןיבל די לש בכרו םייחיר ןיבש ינוציחה ןוימדה תא ןייצל םג יאדכ
רנ םג אוה ךכו ,הניחטל תיחרכה ךא ,בכשה ןבאל סחיב הטושפו הנטק איה די לש םייחירב בכרה
.רואמל יחרכה ךא טושפו ןטק - הילע בצינ אוהש הרונמל סחיב סרחה

,ב ךרכ ,1984 ,ביבא-לת ,רישה יכרדב ,ץירק 'ר האר תורופטמ לש היצזילארה תעפות לע .30
.20-18 'מע ,1975 ,ביבא-לת ,רזומה רופיסבש רזומה ,ל"נה ;625-621 'מע

וא םיינכות ,םייביטאיצוסא םירשק ומכ ,תוישרפ תוכימס תשירדל םינוש םינפוא םיעודי .31
הבחרהבו . 184,130-129 'מע ,(20 הרעה ,ליעל) תומש רפס לע שוריפ ,וטוסאק ד"מ :האר .םיינושל
תודהיה יעדמל ימלועה סוניכה :ךותב ,'ארקמה ירפסב ןרודיסו תוישרפה תוכימס' :ורמאמב
עקר לע תוישרפ תוכימס שורדל עצומ ןאכ .ב"ישת ,םילשורי ,169-165 'מע ,א ךרכ ,(ז"שת)
.ירופטמ

ירוסיא תמישרבש תווצמ יתשב אוצמל ןתינ המוד עקר לע תווצמ תוכימסל תפסונ המגוד
הרושקה (הדיחיו) תחא הווצמ העיפומ וז המישר ךותב .(ח"י ,ארקיו) תומ ירחא תשרפבש תוירעה
לא טבמ .ךלומל הרבעה רוסיא - הביבסש תוירעה ירוסיאל הרושק הניא ךא 'ןענכ ץרא השעמ' לא
:ןהיניב רשקה תא הלגי וז הווצמל תמדוקה הווצמה

(כ) הב האמטל ערזל ךתבכש ןתת אל ךתימע תשא לאו

.'ה ינא ךיהלא םש תא ללחת אלו ךלמל ריבעהל ןתת אל ךערזמו

הווצמב אשומה תמדקה ידי-לע קזוחמ אוהו ,טלוב 'ךערז - ערז' םילימבש ינושלה רשקה
'ערזל' :תועמשמה התואב תואב ןניא םילימה יתש םלוא .'ךערזמו' ,רוביחה ו"יו תפסותב ,היינשה
רוסיאבש ,'ךערז' וליאו ,'ערז תבכש' תועמשמב ערז םשה ןמ רזגנה לעופ אוה תוירעה רוסיאבש
יתש .םצמוצמה ישחומה ןבומה לש תימינוטמ הבחרהכ שמשמ אוהו 'ךיאצאצ' ותנווכ ,הרז הדובע
.ימינוטמ עקר לע ,ןכ-םא ,וכמסנ תוצמה

אלא ,םיקוספה ינש תועמשמ תא ןתנויל סחוימה םוגרתה לעב בריק הז קוספב םג ,הנהו
ןמו" :ינשה קוספה תא ךכ םגרתו (םייחירה תמגודבכ היצזירופטמב אלו) היצזילארב טקנ ןאכש
(שממ) ךערזמו :ושוריפ ."...ארחוא אנחלופל ארבעמל ןיממע תב דיצל התשימשתב ןתת אל ךערז
יבר יבד אנתה ראיב ךכו .רחא ןחלופל [הנפי ןבה יכ] ,התוא רבעל ,תירכנ לא שימשתב ןתת אל
,הכ ,הליגמ) "רבדמ בותכה ,הרז הדובעל ןב הנממ דילוהו תיתוכה לע אבה לארשיב" לאעמשי
.(א"ע

תא תוושהל ןוצרהו (וילע ונעבצהש) םילימה ןיב ןוימדה אוה הזה םוגרתל עינמהש ןכתיי
םגרת םש ,ב ,'כ ,ארקיובש ךלומה רוסיאל 'ןתנויל סחוימה' לש ומוגרתב ךכל היאר .ןהיתויועמשמ
הווצמה העיפומ םשו '...ארונב אדקותימל ךלומל היערזמ ריבעיד...' : הנוכנה תועמשמב
.ןדיד ןודינבכ תוכימס אללו תדרפנ היישרפב

ןתת אל - ךלמל ריבעהל ןתת אל ךערזמו רמואה" :הנשמב רמאנ םוגרתה לש הז ןפוא לע
דמוע רכזנה םוגרתהש אצמנ ןכ-םאו .(ט ,'ד ,הליגמ) "הפיזנב ותוא ןיקתשמ - אתוימראב ארבעאל
.הנשמה ירבדל הריתסב

ארמגל ושוריפב) י"שר תעדל .םינושאר וקלחנ לאעמשי יבר יבד אנתה ירבד תנווכ רואיבב
ןב ןתנ 'ר רבוס ותמועל .הז םוגרת תרסואה ,הנשמה ירבדל רבסהכ וירבד ורמאנ (א"ע ,הכ ,םש
ושוריפכ ,םמצע ינפב ורמאנ אנתה ירבדש (םרא ךרע ,ב"פרת ,הניו ,םלשה ךורע רפס) לאיחי ונבר
םג וז ,םצעבו) 'ןתנויל סחוימ'כ רבוס לאעמשי יבר יבד אנתה אצמנ ,ךכ םאו .קוספה לש ןוכנה
.(ש"ייע ,ךורעה לעב ירבד יפל הנשמה תנווכ

,הימינוטמה לש היצזילארו ימינוטמ עקר לע תווצמ תוכימס הב וניאר :וז המגוד םוכיסל
.ןתנויל סחוימה םוגרתב

 


doc. no =0036807 "