[1]תיתורפס תשופחת - רתסא תליגמ

הקשנה דוד
םהירצ לכמ לארשיל ערפנה
לש בוטה וכויח רכזל וידבע םד םוקי
תמאב 'ה דידי ד"יה ימלוע ימע יבר
א

יכדרמ ידיב עשרה ןמה ידימ לארשי לש םתעושי רופיס :רורב הרואכל רתסא תליגמ לש יזכרמה האשונ
זכרמב תודמועה הלואגהו העושיה רבדב וז הרוגש הסיפת ,םרב .שורושחא לש תוכלמה רצח עקר לע ,רתסאו
לש ודמעמו רתסא לש התוכלמ ,םיילגר יתש לע תדמוע וז העושי ירה .םיטעמ אל םיישק תררועמ ,הלילעה
רשאב .הלא תודוסי לש םתויעראו םתוינמז לע םיזמרב ךסוח וניא הליגמה לעב יכ הלגמ ןויעהו ;יכדרמ
אולה .יתשוול עריאש ךרדכ שממ - עגר לכב ךועדל הלולע רתסאל ךלמה תבהאש ןיטולחל רורב ירה ,רתסאל
- אוה (חי ,'ב) רתסא תכלמה לגרל לודג התשמ ךלמה השעש רחאל דימ הכלממב השענש ןושארה רבדה
תא דימ שורושחאמ חיכשתש תחא ןהיניב אצמית אלש חינהל דוסי לכ ןיאו ;(טי ,םש) "תינש תולותב ץבקהבו"
;השיאל עובקו קומע סחי חתפל לגוסמה םדאב רבודמה ןיאש ,הליגמה ןמ רורב הז רבד םג ירהש .[2]רתסא
ןועטל ןתינש ןפואב ,ןכ הרומ יתשו השעמ קר אל .ויעושעשל םמוד טקייבואכ םישנל סחייתמה ללוה ונינפל אלא
לש לאוטירה םצעמ קר אלו .הפי ךכ לע ונא םיזמרנ ךשמהב ףא ;םישנה ללכל אלו יתשוול וסחי אלא ןאכ ןיאש
שי ןאכו .הליגמה ןושל לש םכחותמ זומירמ ףא אלא ,תאז םיעמוש "הבש איה רקבבו האב איה ברעב"
המוד ,תומסרופמה ןמ ןה םירזופמ תוארקמל הליגמבש תובורמה ןושלה תולובקתש יפ לע ףא יכ ,םידקהל
לעבשכ .ךשמהב ררבתיש יפכ ,הלא תולובקת לש הפירחה תינוריאה ןתועמשמ לע יוארכ ודמע אל ןיידעש
רשקהה רכז ררועתמ םירבדה ארוקבש ,חינמ אוה ירה ארקמה ןמ רחא וא הז ןושלב שמתשמ הליגמה
תא ראתמה בותכה ןושל לע דימענ תעכ ונניינעל .הנודינה ןושלה עקרבש ארקמב תוכורכה תויצאיסוסאהו
יוצמ "ימי ואלמי ןכ יכ" ףוריצה .(בי ,'ב) "ןהיקורמ ימי ואלמי ןכ יכ" :ךלמה םע שגפמל תורענה לש תונכהה
לעב אופא זמור הז ןושל וטקנב .(ג ,'נ ,תישארב) "םיטנחה ימי ואלמי ןכ יכ" :דבלב תפסונ תחא םעפ ארקמב
.ענמנה ןמ אופא אוה ןהילא וסחיב תוביציו קמוע ;תופוג אלא םישנה ןיא שורושחא לש ותניחבמ :הליגמה
:הפי ול תעדומ התייה המצע רתסא אלא ,ארוקה בלב קר ןנקמ וניא ךלמה ידיב רתסא תחינזמ הז ששח ,םנמאו
?רוכישה תעכ יוצמ ימ לש היתועורזב עדוי ימו - (אי ,'ד) "םוי םישולש הז ךלמה לא אובל יתארקנ אל ינאו"
;ותוכלמ דוסימ התוכלמו ,איה לואש ערזמ רתסא :קמוע לש דמימ הליגמה לעב ףיסומ הז טושפ ישונא רושימל
רופיסמ חוקל אולה הז ןושלו - (טי ,'א) "הנממ הבוטה התוערל ךלמה ןתי התוכלמו" :רמאנ יתשו תחדהב ירהש
,ו"ט ,א"ומש) "ךממ בוטה ךערל הנתנו םויה ךילעמ לארשי תוכלממ תא 'ה ערק" :לואש ידימ תוכלמה תליטנ
הזב ןאכ ןושלה שומישש אצמנ ,דוד תיבל אלא לואשל תוכלמ ןיא תורודלו םלועלש ונא םיעדויו ליאוהו .[3](חכ
הערקנ רבכ ךא ,רתסא םנמא איה הנמיה הבוטה יתשו לש התוער :זומרל אב לואשמ תוכלמה תרבעהב טוקנה
.ונמיה בוטה והער תבוטל ולוכ לואש תיבמ תוכלמ
ירה ,וז העושי לש הסיסבב דמוע רתסאל שורושחא לש וסחי םאו ,רופיסה דקומ תא הווהמ העושיה םא
ירהש .יכדרמ לש ודמעמ ונייה ,הלואגה לש היינשה הלגרל רשאב ןידה אוהו .םדוסימ אופא םירערועמ םירבדה
רתסא הלולע עגר לכש םשכו ;ןמה לש וליפכ אלא וניא יכדרמ ךכ ,יתשו לש התפילחמ אלא רתסא ןיאש ךרדכ
ךסוח הליגמה לעב ןיא ןאכ ףאו .ןמה לש וכרדב שממ ופוס תא אוצמל יכדרמ לולע ןכ ,התלוז תבוטל חנזיהל
:ךכ לע םירומה ןושל יזמרב

יכדרמ

ןמה
יכ 'וגו םידוהיה תא םיאשנמ 'וגו תונידמה ירש לכו
(ד-ג ,'ט) 'וגו יכדרמ לודג
.(ב ,'י) ךלמה ולדג רשא
ןב ןמה תא שורושחא ךלמה לדג הלאה םירבדה רחא
םירשה לכ לעמ ואסכ תא םשיו והאשניו יגגאה אתדמה
.(א ,'ג) 'וגו
הנתיו ןמהמ ריבעה רשא ותעבט תא ךלמה רסיו
.(ב ,'ח) 'וגו יכדרמל
אתדמה ןב ןמהל הנתיו ודי לעמ ותעבט תא ךלמה רסיו
.(י ,'ג) 'וגו
ןאכ ףאו .ךלמה לש תואובסה ויתומחג יפ לע תולפונו תומק וזו וז :ןמה תלודגכ אלא אופא הניא יכדרמ תלודג
תובורמו תוקהבומ ןושל תולובקתש עודי ירה :םיינוציח םיזמר ףא םיימינפה םיזמרל הליגמה לעב ףיסומ
אלש לוכי וניא וז הלבקהל זמרנה ארוקהו .[4]ףסוי לש הזל יכדרמ לש הלודגל ותיילע רופיס ןיב תויוצמ
,(ח ,'א ,תומש) "ףסוי תא עדי אל רשא םירצמ לע שדח ךלמ םקיו" :ףסוי תלודגל ףוסבל הלע המ רכזיהל
יחא ,ןימינבל לואש לשו) לואשל יכדרמ לש ,הליגמב שגדומה ,וסוחיימ םלעתהל ןיא ןאכ ףאו .עודי ךשמההו
.[5]ךשמיהל הדיתע הניא וז תוכלמ :(ףסוי
שושחל ךל שיו ,םיקודסו םיקפקופמ הלודגה העושיה לש תודוסיה ינש :קפס אופא ריתומ וניא הליגמה לעב
היהיש חינהל שיו ,הלטב אל "דרפמו רזפמ דחא םע" תנעט ,וגרהנ וינב תרשעו ןמהש ףאו .עגר לכב םתסירקמ
המחלמה יכ ונעדי רבכו ,קלמעל ןמה תא סחייל הליגמה לעב תנווכב קפס ןיא ירה :וז ףא .שדחמ הנלעיש ימ
התכוה רבכש ףא ,קלמעל רצנ עתפל ץצ יכדרמ ימיבש ךרדכו .(זט ,ז"י ,תומש) "רד רדמ" ךשמית קלמעב
.ןמה תלפמ רחאל םג שחרתיש רשפא ךכ ,(גמ-במ ,'ד ,א"הבד) והיקזח ימיב "קלמעל הטלפה תיראש"
לכ .אצומה תדוקנל ונתריזחהש ,וז הלואג לש הלודגה התלעות םצעב המ ומצע לאוש חכופמה ארוקה ,םנמאו
ךפהמה רחאל עריא המו ;ןמהל תווחתשהלו עורכל יכדרמ לש שקיעה ובוריסמ אלא לגלגתנ אל רופיסה לש ומצע
,וינפל עורכל ןיאש ,ןמה הנתשנ המ .(ג ,'ח) 'וגו "ךבתו וילגר ינפל לפתו ךלמה ינפל רבדתו רתסא ףסותו" ?לודגה
.[6](ב ,'ג) "ךלמה ול הוצ ןכ יכ" ,ךלמה דובכל אלא התייה אל ןמה ינפל העירכה לש המצע לכ ירהו ?ךלמה ןמ
הרדסכ הליגמב ארוקה .ארוקה רובע הלודג העתפה הווהמ ךלמה ינפל רתסא תייכב לש דמעמ ותוא לכ ,ןכאו
ןמה תיבבו ךלמה תעבטב יכדרמ הכז רבכו ,ןמה הלתנ רבכו ,לודגה ךפהמה לש תויטמרדה תוגספה לא עיגמו
עתפל ,הנהו .וילאמ שקבתמ רבכ הלילעה םויסו ,ןקרופה תעש העיגה ןכאש ומות יפל רובס ,(ב ,'ח - י ,'ז)
וניא ךלמה רבדו ;ךלמה רבד אלא ןמה וניא הנכסה רוקמ :םולכ הנתשנ אל רבד לש ותמאלש ררבתמ םואתפ
רמא רבכו .(ח ,'ח) "בישהל ןיא ךלמה תעבטב םותחנו ךלמה םשב בתכנ רשא בתכ יכ" :רקיע לכ לטביהל יושע
אלו רקיע ןמה אל .(א"ע ,די ,הליגמ) "ןנא שורושחא ידבע יתכא" ירהש ללה םירמוא ןיא םירופב יכ ,אבר
תדמועה ,הלואגו העושי התוא לכ לש הרשפ המ ,דמוע ומוקמב ךלמהו ליאוהו ;ודבל ךלמה אלא ,דוסי יכדרמ
?רתסא תליגמ לש רופיסה דקומב הרואכל
ב

ןמ .הלילעב ראותמה םיניינעה ךלהממ הלועה הלאש תעכ ףיסונ ,הליגמה לש האשונ םצע לע וז תיתוהמ הלאשל
ןפואב ,ןמא השעמ וזל וז תוליבומה תוילוח תוילוח לש הקודה תרשרשמ יונב הז רופיסש אוה תומסרופמה
חכונל םמותשמו המת ארוקה דמוע ךכיפל .טטומתי ולוכ הנבמהש אלב רופיסה ןמ יהשלכ הילוח ץלחל ןיאש
הנווכהו ;םיניינעה לוגלג ךשמהל ללכ ךרצנ וניא תמאבש העשב ,ויאישמ דחאכ הארנה ,רופיסה יבלשמ דחא
ךלהמ לכ תא ראתל ונא םילוכי לקנב .(די-ו ,'ו) ךלמה רבדב יכדרמ תא ןמה ביכרמ וילעש סוסה השעמל
;שרתו ןתגב השעמ וינפל ארקנו ךלמה תנש תדדונ הלילבו ,יכדרמ תיילתל ץע ןיכמ ןמה :הז טרפ אלב השעמה
,יכדרמ תיילת תא שקבל ןמה קיפסמ םרטב ךא ,רתסא התשמל ןמה תא ךלמה יתרשמ םיליהבמ תרחמל םכשה
ךרוצ המ .(שרתו ןתגב השעמב היולתה) הנוברח תרעה תובקעבו רתסא ירבד דוסי לע היילת ומצעב וילע תרזגנ
[7]?ןמה ידיב סוסה לע יכדרמ תבכרה לש האלפומ הנצס התוא לכב אופא
ג

לש הפוג .רופיסה לש תינוציחה תרגסמכ הארנש המל בל תמושת תונפהל שיש המוד הליגמה לש התדיח ןורתפל
םיפצמ ונייה .ךשמהה לכ לשלתשמ אובל הבוריסמ ירהש ;היפוי תא תוארהל יתשו תנמזהב ליחתמ ירה הלילעה
ךיראמ וניא םלועלש ,יארקמה רופיסה לש העודיה וכרדכ ,תוצמתבו רוציקב אובי יתשו השעמל עקרהש אופא
רואית ,לודגה התשמה רואיתב תינטרפו הבר תוכירא ונא םיאצומ ונתעתפהל .םיינויח אל עקר ירואיתב םתס
.ךרוצ לכ אלב הרואכל - ךלמה רצח תנומתמ והשלכ טרפ לע חסופ וניאש
.המוד ההימת ונא םיאצומ הליגמה םויסב ןכש ,הבש ףא איה םהילאו ,הליגמה אופא תחתופ ותלודגו ךלמה ןמ
,העושיה ןמ האצותכ םידוהיה םמצע לע ולביקש םירופה ימי תנקת תא טוריפב הליגמה הראית רבכש רחאל
בותכב םייסל ול היה ,טרפה לא ללכה ןמ רוזחל רבחמה שקיב םאו .ךכב םייתסהל הליגמה התייה הלוכי
ומעל בוט שרד ויחא ברל יוצרו םידוהיל לודגו שורושחא ךלמל הנשמ ידוהיה יכדרמ יכ" :הליגמבש ןורחאה
םויסה םדוקו ,םירופה ימי תנקת לש רואיתה ףוס רחאל ןכש .םירבדה םה ךכ אל ,םרב ."וערז לכל םולש רבדו
ופקת השעמ לכו .םיה ייאו ץראה לע סמ [ירק שורושחא] שרשחא ךלמה םשיו" :בותכ ונאצמ ,יכדרמ לש וחבשב
,'י) "סרפו ידמ יכלמל םימיה ירבד רפס לע םיבותכ םה אלה ,ךלמה ולדג רשא יכדרמ תלדג תשרפו ,ותרובגו
ונריזחמ הז םויסש ,ירב ךא [8]"!?דירוי המו ונל הלעי המ יכ ,ןאכ הז בותכ ןיינע המ ,והמתנ לוכה" רבכו .(ב-א
אסיכ לע ,ותליחתמ לוגדה שורושחא אוה :הלילעה תליחתבש התשמב והונרכהש ומכ - ותראפתו ךלמה לא
ץראה לע ףא אלא הנידמ האמו םירשעו עבש לע קר אל טלוש אוה ובש ,ופוס דעו ,הריבה ןשושב רשא ותוכלמ
;שורושחא ךלמה לש הרידאה ותוכלמ - תרגסמה :הכותב הלילעו תרגסמ לש הנבמ אופא ונינפל .םיה ייאו
.רתסאו יכדרמב ןמה תמחלמ - הלילעה
ד

ותלודג תראפת רקי תא יגיגח הכ ןפואב השיגדמה ,תרגסמ התוא .הליגמה ילוענמל חתפמ ונידיבש הארנ התעמ
יורקה הז ןולב חפנמ הליגמה רבחמ .הכותב תשרפנה הלילעה לש הנכותל הטוב ינוריא דוגינב תדמוע ,ךלמה לש
לש ינוריאה ךלהמה ךותמ ומצעמ ץצופתיש ידכ תאז לכ ךא ;םיימסוק ,םירידא םידממל שורושחא ךלמה
רבכש - םוקמ םושב הליגמב רכזנ םימש םש ןיא םניח לע אלו .הפיכב ךלומה ,ךלמה היה תישארב .םיעוריאה
ררבתמ הליחת .תלהנתמ איה דציכו ותוכלמ ףקות והמ ונא םיעמוש דימ ךא .[9]לוכיבכ ויתחת שורושחא ךלמ
.ררוש ונניא ותיבב וליפאו ,שבוכ וניא תיבב ומע ;ותשאב ףא לשומ וניא ,הלשמ לוכב ותוכלמש ,רידאה ךלמהש
םלועלו ,ולש ותעד ךותמ ולגרו ודי םירמ הז רידא ךלמ ןיאש ,ךרדה ךרוא לכל תרזוחה ,העפותה הלוע ןלהל
לא ךלמה תונידמ לכ לא םירפס חלשיו" :ךלמה הלבקמ דימ ,העצהה התלעוהשמו .ותוא םיבבוסב אוה יולת
דמע רבכו .(בכ ,'א) "ומע ןושלכ רבדמו ותיבב ררש שיא לכ תויהל ונושלכ םעו םע לאו הבתככ הנידמו הנידמ
.[10]הלא םירפס לש ךחוגמה םעמשמ לע (ב"ע ,בי ,הליגמ) אבר
,ןכותו ןוצר תלעב תוישיאכ ,ומצע ךלמה :שורושחא תוכלמ לש הייפוא יווק םינמתסמ ,יתשו השעמב ,ןאכ רבכו
לש הידבע ןושאר אוה ומצע ךלמה .םיינוציחה הילמסל ,הכולמה ינוניגל םה הלודגהו ףקותה ;םולכ וניא
"הילע רזגנ רשא תאו התשע רשא תאו יתשו תא רכז שורושחא ךלמה תמח ךשכ הלאה םירבדה רחא" :ותוכלמ
ךא ;הפיה ותשאב בוש ךלמה קשוח ,ותמח ךושכ ,התע ןכש ;'הילע רזגנ רשא' אלא ,'הילע רזג רשא' אל .(א ,'ב)
וניא שורושחא לש יתמאה ונוצרו ,(ח ,'ח) "בישהל ןיא ךלמה תעבטב םותחנו ךלמה םשב בתכנ רשא בתכ"
.[11]ותוכלמ ןוטלש דגנכ םולכ
ףוקש זמרמ ונא םיעמוש הכלממה לש םיכרעה םלוסב הזה ךרוצה לש ומוקמ לעו ,השיאל קוקז ךלמה לבא
:וינפלש ארקמ ןושלב שומיש תועצמאב ,וכרדכ ,זמרמ הליגמה לעבש
הל-דל ,א"מ תישארב ג ,'ב רתסא
לכ תא וצבקיו 'וגו ץראה לע םידקפ דקפיו הערפ השעי
.'וגו תובטה םינשה לכא
תא וצבקיו ותוכלמ תונידמ לכב םידיקפ ךלמה דקפיו
.'וגו הלותב הרענ לכ
םקוה ומצע ןונגנמ ותוא שורושחא לצא ךא ;בער תפרחמ ותכלממ תלצהל האובת הערפ ץבוק ףסוי תצעב
.תוחפ אל הבושחכ תספתנש הרטמל
;המינפ הכותמ אקוודו - טומיהל עגר לכב הלולע ,הנמיה ףיקת ןיא הרואכלש ,שורושחא לש וז תימלוע תוכלמ
םה ,התראפתו תוכלמה םולש לע םינוממה ,ףסה ירמוש :שרתו ןתגב השעמב ,םירבדה ךשמהמ ונא םיעמוש ךכ
רבחמ לש ותמגמל ינוציח יוטיב אלא וניא שרתו ןתגב השעמ ,םנמאו .ןוטלשה תא ליפהל םידמועה אקווד
הרקמ אלא וניא הז קבאמ ;יכדרמל ןמה ןיב קבאמה ללכ וניא רתסא תליגמ לש יתמאה האשונ :ומצע הליגמה
,ךלמה .םדו רשב לש ותוכלמ ונייה ,שורושחא תוכלמ לש הייפוא תא הליגמה לעב רייצמ ותועצמאבש ,ןחבמ
תוכלמה תרמוי לע ,הפירח הריטס ךרד ,גלגלל אלא האב אלש ,הליגמה לש יתמאה האשונ אוה אוה ,הזכש רותב
.ראבתי דועש יפכ ,םדו רשב לש
שורושחא ךלמה לדג" ,העוערה התרימשו תוכלמה תוללוה ונינפב הראות רבכש רחאל ,"הלאה םירבדה רחא"
?ןמה תא ךלמה לדיג המ םוש לע :תוכלמה יפואבש זכרמה תדוקנל ונא םיזמרנ רבכ ןאכו .(א ,'ג) 'וגו "ןמה תא
ךכש יפל - ולדיג ךלמה :הלאשל םוקמ ללכ ןיא יכ ירבש אלא ,הבושת ךכל ןיאש קר אל ?רכשל הז הכז המב
ךות - תוכלמה תנוכת רקיע איה וז תורירש .תורירשה תוכלמ ,הזירפקה תוכלמ איה שורושחא תוכלמ ןכש ;ץפח
ויפוא תא הפי ףקשמ ריכבה רשה ,םנמאו .טומית אל תוביציו תפומל תויקוח לש ראופמ הטעמב הפוטע איהש
אוה ,רופה :תוטלחה תלבקל ול האנ ןונגנמ ףאו ;געלנו ינונטק דובכ ףדור ,ריהי דז ןאכ ירה :ללכב ןוטלשה לש
.הלודגל הז לבנ עיגה הבש תוכלמה תא ןייפאמו רזוח הז רופו .םוטאהו רוויעה לרוגה
תוכלמ יתד ;רדסהו קוחה תוכלמ ,שורושחא תוכלמ (יקוח=) יתד הליגמב םיעיפומ םימעפ ט"י ,אסיג דחמ ,הנה
אדוול ,םוקמ לכל םיחלשנ ןושל לכב 'םירפס' ;(טי ,'א) "רובעי אלו" :דעל םפקות ךליאו ןאכמו ,םיבתכנ הלא
איה וז תוכלמ לש התוהמ ירה ,רבד לש ומינפב וליאו .םימיה ירבד רפסב דעותמ לוכהו ,ותפיכאו קוחה תעידי
ותוהז וליפאו ,[12]הביס לכ אלב התימל עתפל רזגנ ,םישנו ףט ,ןקז דעו רענמ ,םלש םע .(א ,'ט) "אוה ךופהנו"
ובשי ןמהו ךלמהו" - דמעמה םויסבו ;ול תרסמנ הניאו ךלמה תא תניינעמ הניא הדמשהל ןודנה םעה לש
םתחנו בתכנ" ,'תד' יפ-לע השענ לוכה ךא - רתויב תיתצלפמה התומלגתהב תורירשה יהוז .(וט ,'ג) "תותשל
תאז עמוש אוה ירה ,הרזגה רבד לע רתסא יפמ ךלמל עדונשמו .'םירפס'ב חלשנו ,"יולג" ,"ךלמה תעבטב
אל יכ עדוי ארוק לכו ;(ה ,'ז) "!?ןכ תושעל ובל ואלמ רשא אוה הז יאו הז אוה ימ" :תיתמא המהדתב הנושארל
םיכפהתמ ,המצע תורירש התוא יפ-לע ,התעו .ומצעב שורושחא םא יכ ,שיאה אוה (ו ,םש) "הזה ערה ןמה"
ררבתמ ךכ ךותו - תיתוכלמה תעבטב יוארכ םימותח ןבומכ םה ףא ,םידגונ 'םירפס' םיחלשנ ,'תותד'ה לכ עתפל
הינוריאה תא תוארל אלש רשפא יא ירה .וז תוכלמ לש ךפכפההו ינמחגה הייפוא רתויב קהבומה ןפואב
:תונושלה תאוושהב הליגמה לעב ןווכמ הילאש הפירחה
רתסאו יכדרמ ירפס
יתתנ ןמה תיב הנה 'וגו רתסאל שרושחא ךלמה רמאיו
.'וגו םכיניעב בוטכ םידוהיה לע ובתכ םתאו 'וגו רתסאל
.'וגו ךלמה ירפס וארקיו
םינפרדשחאה לאו םידוהיה לא יכדרמ הוצ רשא לככ בתכיו
םעו םעו הבתככ הנידמו הנידמ
'וגו תונידמה ירשו תוחפהו
.'וגו ונשלכ
ןמה ירפס
וב תושעל םעהו ךל ןותנ ףסכה ןמהל ךלמה רמאיו
.ךיניעב בוטכ
.'וגו ךלמה ירפס וארקיו
ךלמה ינפרדשחא לא ןמה הוצ רשא לככ בתכיו
הנידמו הנידמ
םעו םע ירש לאו 'וגו תוחפה לאו
.ונושלכ םעו םעו הבתכ
חלשיו ךלמה תעבטב םתחיו שרושחא ךלמה םשב בתכיו
.'וגו םיצרה דיב םירפס
םימעה לכל יולג הנידמו הנידמ לכב תד ןתנהל בתכה ןגשתפ
.'וגו הזה םויל םידיתע םידוהיה תויהל
הנתנ תדהו ךלמה רבדב םיפוחדו םילהבמ ואצי 'וגו םיצרה
.(די-ז ,'ח) הריבה ןשושב
.ךלמה תעבטב םתחנו בתכנ שרושחא ךלמה םשב
.'וגו םיצרה דיב םירפס חולשנו
יולג הנידמו הנידמ לכב תד ןתנהל בתכה ןגשתפ
.הזה םויל םידתע תויהל םימעה לכל

הנתנ תדהו ךלמה רבדב םיפוחד ואצי םיצרה
.'וגו הריבה ןשושב
.(וט-אי ,'ג)
םיכופהה םיווצה ינש תא קדקודמבו הוושב תפטועה ,סקטהו קוחה יללכמ גת לכ תרימשב הלודגה הדפקהה
לרוגהו רופה ,תורירשה תוכלמ :רבחמה לש תינוריאה ותנווכ תא רומג רוריבב הטילבמ ,םנכותב תילכתב
יפואבש הז וכופיהו רבד לע ונדימעהל ליכשמ ףא הליגמה לעב .רדסהו קוחה תוכלמל תשפוחמה ,םוטאה
ךלמה לא אובי רשא השאו שיא לכ רשא םיעדי ךלמה תונידמ םעו ךלמה ידבע לכ" :דחא הצממ בותכב ןוטלשה
לח קוחה :תפומל רדסו קוח אופא ךל ירה .(אי ,'ד) "תימהל ותד תחא - ארקי אל רשא תימינפה רצחה לא
:"אוה ךופהנ" ,בותכה לש ףוצרה ךשמהב ,דימ ךא ;יעמשמ דחו ריהב וחוסינו ,לוכל עודי אוה ,לוכה לע הוושב
ידכ ךות אופא ףילחמ לרוגהו תורירשה ןוטלש .(םש) "היחו בהזה טיברש תא ךלמה ול טישוי רשאמ דבל"
.שפחתנ ובש קוחה ןוטלש תא רוביד
ךופה תעכ ונוצרש ףאו ,ותוכלמל דבעושמו לובכ ךלמה :אידהל התע שרפתמ ,יתשו השעמב זמרנש ךרדכ שממו
אופא רתונ אל .ומצע הז ןוצר לש ,ילמרופה ,ינוציחה ויוטיב דגנכ הדימע לכ יתמאה ונוצרל ןיא ירה ,הליחתבמ
ךא - ררתשהל הלולע הרומג היכרנאש ןפואב ,םהימדוק תא לטבל םחוכב ןיאש ,םיפסונ םירפס חולשל אלא
תא דבאלו גורהל דימשהל םימעה לכ ומוקי ךלמה תונידמ לכב דחא םויב :ןירדהמל תימשרו תיקוח ךרדב
דימשהל םידוהיה ומוקי ,תוחפ אל ימשרו יולג וצ יפ-לע ,העשב הבו ;ךלמה לש יולגו שרופמ וצ יפ-לע - םידוהיה
תוכלמ תא הליגמה לעב אופא השע ךכ .םדיבש 'תד'ה יפ-לע םתוא םירצה הנידמו םע ליח לכ תא דבאלו גורהל
.יכדרמו ןמה השעמ תועצמאב - םירומג אלולטאו אכוחל שורושחא
ה

קבאמ) המצע הלילעה תלהנתמ הכותבש (תוכלמה רצח) תינוציח תרגסמ לע הרומה ,רתסא תליגמ לש הנבמה
רצחה יבשוי לכו ןמהו יכדרמ ןיא תמאב .הליגמה לעב לש תשופחת אלא וניא ומצע הז הנבמ ,(ןמהו יכדרמ
איה אלא ,רופיסה תרגסמ הניא הז לש ותוכלמ .לודגה ךלמה לש דרוסבאה ןורטאיתב אמלעב תובוב אלא םלוכ
לש הייפואל ,יטמרדו ישחומ יוטיב ,היצרטסוליא אלא הניא ומעבו יכדרמב ןמה תמחלמ וליאו ;ואשונ איה
.תוכלמ
התכיפה ידכ ךות תוכלמה תראפת רקי לש בהלנו םימת ראתמכ ומצע םישמה ,הליגמה לעב לש וז תשופחת
עקרב דמועה השעמה רופיס תא רבחמה תצמתמ הליגמה ףוס תארקל .ףסונ םוקמב הפי תרכינ ,[13]רפאו רפעל
םמהל לרוגה אוה רופ לפהו םדבאל םידוהיה לע בשח םידוהיה לכ ררצ יגגאה אתדמה ןב ןמה יכ" :םירופה ימי
תכלממ תרגסמב וזכש הלבנ תיישע רואנה ךלמה ריתה םנמואה ?ךלמה השע המ ךא .תמא .(דכ ,'ט) "םדבאלו
ינפל האבבו" :השעמה היה ךכ אלא ?תעדה לע הלעיה !םולשו סח :בישהל רהממ הליגמה רבחמ ?קוחהו קדצה
,םש) "ץעה לע וינב תאו ותא ולתו ושאר לע םידוהיה לע בשח רשא הערה ותבשחמ בושי רפסה םע רמא ךלמה
קדצה תא בישהו ,"רפסה םע" ,שרדנכו יוארכ הז לעפ ךלמה ינפל הארונה המיזמה התלגתנש עגרב ,אטישפ .(הכ
הליגמב ןתינש יתמאה רואיתה ןיבל השעמה רופיס לש הז רואית ןיב ,חדבמה ,םוצעה דוגינה ...םמוקמל רדסהו
לש הריטסה בטיממ אוהו ,תוכלמ לש הייפואב שרדנל יוצמה ןיבש דוגינה אוה אוה ,[14]ןכל םדוק המצע
.הליגמה לש אלפומה הרבחמ
[ירק שורושחא] שרשחא ךלמה םשיו" :הליגמה ףוסמ ,הליחת ונרכזש בותכה ירוחאמ תדמוע המצע וז הינוריא
."סרפו ידמ יכלמל םימיה ירבד רפס לע םיבותכ םה אלה 'וגו ותרובגו ופקת השעמ לכו .םיה ייאו ץראה לע סמ
אורקל רשפא יא ירה ,ותובילעו וכוחיג אולמב ךלמה לש יתמאה ותמוק רועישל ארוקה עדוותנ רבכש רחאל
לובכה ,בולעה רוכישה הז ;ןריבדמו תוצרא שבוכ ,רידאה ךלמה ונינפל בוש הנה :הריטסכ אלא הז קוספ
ויה [15]ל"זחש המית ןיא .ותרובגו ופקות השעמ לכב ,ודוה םורי 'אוה ךופהנ'ה ךלמ ,ויצעויב יולתו ויתוואתב
הלודג - "ךלמה ולדג רשא יכדרמ תלדג תשרפו" :יכדרמ לש ונוויכל ףא ןאכ חלשנש ינוריאה ץחל םיעדומ
.[16]הכופיהל לק שיח תכפוה הז ךלממ תעבונה
ךורבל ןמה רורא ןיב עדי אלד דע אירופב ימוסבל שיניא בייחימ" :אבר לש םסרופמה ורמאמ הפי ןבוי התעמ
ןיב ןיחבהל עדיל אלש ,הרטמכ הפ הבצוהש וז תילכת ךא ;ישוק ןיא םסבתהל בויחב .(ב"ע ,ז ,הליגמ) "יכדרמ
םיניינעה ירשק יפ-לע .םיריהנ םירבדה ונכרדל ,םרב .םיקיתע םירבדהו ,הניבהל דואמ דע השק ,ערל בוט
עדיש ,יכדרמ לש ותדמעמ העושיה החמצ ירה ,חכופמה השעמה םלועב םהיפ לע לעופ םדאש הלא ,יולגבש
ןמ ררחתשיש ךכ ידכ םירופב םסבתהל םדא בייח לבא .םינוכנה םיכלהמה לכ תא טוקנל ותקדצבו ותוחקיפב
םניא הז ףא הז :יכדרמל ןמה ןיב לדבה לכ ןיא ןאכו .םירבד לש םקמוע לע דומעיו ,הלגנהו ינושארה רושימה
םשכ ,הנכסה אופא איה ןמה תעשר אל .ךלמה לש ףלחתמה וצפח יפ-לע תומקו תולפונש ,הנשמ תויומד אלא
.ןוילע ךלמ וא ןויבא ךלמ :ךולמי ימ הלאשב יולת לוכה אלא ;העושיה יכדרמ תקדצב אלש
,הליגמה לעב לש ויצחמ טלמנ אל וז תוכלמ רצחב ךורכה לכ .הינוריאה ןמ והשמ זתינ יכדרמ יפלכ קר אלו
יכדרמ ערקיו השענ רשא לכ תא עדי יכדרמו" :הלילעה לש המוציעב ונל רפוסמ ךכ ירהש .רתסא וליפא תוברל
הניאובתו 'וגו קש שובלב ךלמה רעש לא אובל ןיא יכ ךלמה רעש ינפל דע אוביו 'וגו רפאו קש שבליו וידגב תא
יכדרמ תא שיבלהל םידגב חלשתו דאמ הכלמה לחלחתתו הל ודיגיו היסירסו רתסא תורענ [ירק הנאובתו]
לע המואמ רתסא העדי אל הז בלשב יכ ונא םיעמוש םירבדה ךשמהב .(ד-א ,'ד) 'וגו "וילעמ וקש ריסהלו
הכלמה הלחלחתנ אופא הממ .(ה ,'ד) "הז המ לעו הז המ" הל עדונ ךתהל יכדרמ רפיסשמ קרו ,ןמה תומיזמ
ךכ ידכ דע םוגפי ,ךלמה רצח יבשוימ ,יכדרמכ דבכנ םדאש ןכתייה !יכדרמ לש ושובלמ ,קפס ןיא ?דואמ
רוריבמ רתוי ףוחד הז רבדו ,ושיבלהל םידגב דימ חולשל אופא חרכה !?רפאו קש שבליו רצחה דובכבו סומינב
,דפסמו יכבו םוצ ,םידוהיל לודג לבא םוקמ לכב רשאכ ,הרצה לש האישב .'השיבמ'ה העפותה לש התביס
,תלחלחתמ 'רתסא' אל ,ןכאו .התבוטל אלש ,תוינוריא םינפ תשבול יכדרמ לש ותוינוציחל רתסא לש התגאד
.[17]רתסאב וליפא קבד הלש תופידעה ירדסמו רצחה יכרעמ והשמש הליגמה לעב זמור ךכבו ;'הכלמה' אלא
ןיא יכדרמל ןמה ןיב קבאמה לש ותניחבמ ,תמא .סוסה השעמ לש ועמשמ ףא תוריהבב ררבתמש המוד התעמ
לש הזירפקהו תורירשה תוכלמ .הליגמה לש יתמאה אשונה וניא הז קבאמ לבא ;הז השעמב ךרוצ ללכ
ןיא ,הנה .סוסה השעמ אלב רסח ןכא היה וזלש םלשה הרואיתו ,רופיסה לש ימינפה וניינע איה שורושחא
ידכ ןיא ךכב ךא ;[18]ךלמה ליצמל יוארכ בוטה ולומג תא יכדרמל לומגל ךלמה ןוצר תא ןיבהל ישוק ארוקל
ודובכב ךלמה אולה .ךלמה תווצמכ ןמהל הווחתשמו ערוכ וניאש ,אוה ןיירבע יכדרמש הדבועה תא קוחמל
יכדרמ לש ותוכז :וזמ הרתי .הליחמל תנתינ הניאש ,ךלמב העיגפ איה ןמהב העיגפו ,ואשינו ולדיגש אוה ומצעבו
,הלילעה לש הז בלשב .ןמהב והשלכ עוגפל ידכ רקיעו ללכ הב ןיאש יאדו ,ןמהל וסחי לע הרפיכ וליפא ,לומגל
שמשל) ןמה לע ותרזג אופא תתחונ ,ותרזג םעו ןמה םע אוה םלשו ,רתסא לש התודהיל ללכ עדומ וניא ךלמהשכ
תורירשה ךשמה ונינפל ירה .ארוקה לע ףא אלא ,ןמה לע קר אל - ריהב םויב םערכ (דבעכ יכדרמ תא
יפלכ ותמיזמ תולגתהמ ינויגהו קדוצ ןפואב עבונ ןמה לש ודמעמב ךפהמה היה סוסה השעמ אלוליא :התמלשהו
התייה אל ןמה לש ותלודגש םשכ אלא .שורושחא תוכלמב םיניינעה םילהנתמ ךכ אל לבא ;הכלמה לש המע
ארגיאמ עתפל תדרל ךירצ אוה ירהו .ותליפנ ףא תויהל תבייח ךכ ,םעט וא קודיצ אלב ,ךלמה לש הזירפק אלא
.תטלחומ תורירש ךותמ - אתקימע אריבל אמר
הריטסה יאישמ דחאל הליגמה רבחמ עיגמ הבו ,תינגעלו הלופכ תועמשמ אופא תלבקמ ריעה בוחרב ןמה תזרכה
בוחרבש הזחמה יאור לכ רשא שיאה ןכא והימ ךא ;(אי ,ט ,'ו) "ורקיב ץפח ךלמה רשא שיאל השעי הככ" .ולש
הלפשהכ ,הככ !הארומו תוכלמה לודג ,םירשבש אשינה ,ןמה אלא הז ןיא ירה ?ורקיב ץפח ךלמה יכ םיעדוי
לש וצפחמ ירירבשו שלח רבד ךל ןיא ירהש ;ורקיב ץפח ךלמה רשא שיאל אופא השעיי ,ןמהל ולפנש הז יוזיבו
.עגרל עגרמ ךפהנה ,הז ךלמ
טוקנל ,וכרדל הליגמה לעב הפ רזוח ,ןמה תזרכה לש ינגעלה העמשמ תא ארוקה ץימחי אלש ידכ :וזמ הרתי
:םרשקה ןורכזל איבהל ידכ וינפלש תוארקמ ןושל
(אי ןכו) ט ,'ו ,רתסא ט ,ה"כ ,םירבד
והביכרהו ורקיב ץפח ךלמה רשא שיאה תא ושיבלהו
שיאל השעי הככ וינפל וארקו ריעה בוחרב סוסה לע
ולגר לעמ ולענ הצלחו םינקזה יניעל וילא ותמבי השגנו
שיאל השעי הככ הרמאו התנעו וינפב הקריו
.ורקיב ץפח ךלמה רשא .ויחא תיב תא הנבי אל רשא
הליגמה לעב לש ותכרעה אופא יהוז .ולא תוארקמ ינשב אלא ארקמב יוצמ וניא "שיאל השעי הככ" ףוריצה
!הקיריל שממ אוה לוקש :םדו רשב ךלמ לש ודובכל
ו

שי אמש וא ?הארומו תוכלמ ירדס לולשל אלא אב אלש ,יומס טסיכרנא אלא הליגמה רבחמ ןיא םנמואה
,תטלוב הדגנה שרופמב הלוע תומוקמ ינשב ?םדו רשב תוכלמל רבחמה דימעמש הביטנרטלאל זמר אוצמל
,'ג) "םישע םניא ךלמה יתד תאו - םע לכמ תונש םהיתדו" :רמוא ןמה .יכדרמ ירבדב ינשהו ןמה ירבדב דחאה
שרחה םא יכ .םידוהיה לכמ ךלמה תיב טלמהל ךשפנב ימדת לא" :רמוא יכדרמ וליאו .'תד' דגנכ 'תד' :(ח
הרתי .'רחא םוקמ' דגנכ 'ךלמה תיב' .(די-גי ,'ד) "רחא םוקממ םידוהיל דומעי הלצהו חור תאזה תעב ישירחת
םיחלוש רתסאו יכדרמ וליאו ;הז תא הז דגונ םנכותו ,םידוהיל רשאב "םירפס" שורושחא חלוש םיימעפ :וזמ
'וכ רתסא בתכתו 'וכ םירפס חלשיו 'וכ יכדרמ בתכיו") םירופל רשאב םידוהיה לכל "םירפס" םיימעפ םה ףא
סרפ יתד לע :וז ףא .הז תא הז םיקזחמ קר הלאו - (ל-כ ,'ט - "םירפס חלשיו 'וכ תינשה תאזה םירפה תרגא תא
אלו" ,הז ןושל שממ לבא ;ךפהיל אלא תויושע הלא תותד ןיאש ונדמל רבכו ,(טי ,'א) "רובעי אלו" רמאנ ידמו
.(חכ ,םש) "םערזמ ףוסי אל םרכזו" ירהש ,הלטב הניא וז םלוא ,(זכ ,'ט) םירופה תנקת לע ףא רמאנ ,"רובעי
תא וילע בישוהלו ואסיכמ שורושחא תא דירוהל אלא הליגמה רבחמ אב אל םנמואה .ןיבהל שי ןיידע ,םרב
!םרכז ףוסי אלש לארשי יתדמ םירבועה ידמו סרפ יתד ונתשנ המ ,רבסה תויהל ךירצ ירה ?לוכיבכ ,ה"בקה
הליגמה לעב לש ויצחמ ירמגל םייקנ םניא רתסאו יכדרמ ףאש ליעל ונרמא .הליגמב תינענ וז הלאש ףאש המוד
םיווקב קר הליגמב רייטצמ ,וללכב ידוהיה רוביצה ,דבלב אוה .לארשי ללכל רשאב אוה ןכ אל ךא -
הנושאר .תולטמו תולבגה ,ישפוחה ונוצרמ ,ומצע לע לטונ הז רוביצ :םיוסמ יפוא שי הלא םיווקלו ,[19]םייבויח
'וגו הנידמו םע ליח לכ תא דבאלו גרהלו דימשהל" ,יכדרמ בתכש שרופמה יתוכלמה וצה תורמל יכ םיעמוש ונא
,וט ,י ,'ט) "םדי תא וחלש אל הזבבו" םימעפ שולש שיגדמ בותכהו ,םידוהיה ךכמ וענמנ ,(אי ,'ח) "זובל םללשו
םנוצרמ ,םידוהיה םהילע ומייק םירופה תנקת תא יכ םימעפ המכו המכ בותכה םיעטמ ןכמ רחאלו .(זט
.[20]תימצעה םתלבק ףקותמ ןכ םישוע תויהל ,םתעדמו
ןוטלשה ףקותב שורושחא תוכלמ :םדו רשב לש ותוכלמ יתדמ םלדבה קמועו םידוהיה יתד דוס אופא אוה ןאכ
רמאש אוה ."םהילע ולביק ןוצרב" םוקמ לש ותוכלמ לבא ;ונוצר תייפכבו רוביצה לש וחרוכ לעב ,האב איה
,חפ ,תבש) "שורושחא ימיב הולבק רודה" ירה ,תיגיגכ לארשי לע הפכנ יניסב הרות ןתמש יפ-לע-ףא יכ ,אבר
ירהש .םדקש לכל סחיב ,הליגמה השעמ רשבמ התואש ,ינש תיב תפוקת לש הניינע שודיח והז ןכש .(א"ע
ונממ לדח" התייה םתעיבת .םפותיש אלבו םחרוכ לעב - 'ה תוכלמל הערפ תוכלממ לארשי ינב ואצי הנושארב
הרות ןתמ ףאו .(די ,םש) "ןושירחת םתאו םכל םחלי 'ה" היה הנעמהו ,(בי ,ד"י ,תומש) "םירצמ תא הדבענו
ויכנחמו וירוה ףקותמ םדא לש וכוניח תליחת .הדימה איה ךכו .רומאכ ,היה הייפכב ,םירצמ תעושי חוכמש
,הייפכב תלעות ןיא ךליאו ןאכמ .רגבתהל רוביצל שיו רגבתהל םדאל שי לבא .ונוצרו ותעדמ אקווד ואלו ,האב
ךרדכו .םנוצרמ "הולבק רודה" זא וא .ןושאר תיב ןברוח רחאל דע הרז הדובעד ארצימ לארשי וררחתשנ אלו
םחלנ 'ה היה אל ושירחה שרחה וליאו ,תדכ אל רשא ךלמה לא אובל רתסא תזעה חוכמ אלא האב אל העושיהש
רשאכ ,הפוקתה לש הכשמהב ףא ונא םיאצומ ירה ךכו .םתלבקו םנוצר ףקותמ ואב םירופה תווצמ ךכ ,םהל
.[21]הפ לעבש הרות לש הייפוא והזו ,(גל ,'י ,הימחנ) "תוצמ ונילע ונדמעה"
ואצי ןורחאה שדוחב ו"טבו ד"יב ;'ה תודבעל וסנכנו םירצמ תודבעמ לארשי ואצי ןושארה שדוחב ו"טבו ד"יב
.הבהאמ דבועה לש ותוריח - םלוע תוריחל וסנכנו ללכב תודבעמ
םעו הבתככ הנידמו הנידמ ,רתסא תלגמ לע הבתכנש םידממה תמוצע תורפסה תא ףיקהל ידיב ןיא ירעצל .[1]
ונושלכ םעו ; המ שודיח ןלהלד םירבדב שי םוקמ לכמש יתווקת .ןימדוק ירבדל הפו הפ יתנוויכ יכ טלמיי אלש ינששוחו
.תוללכב וא תוטרפב םא ,הליגמה תסיפתב

יכדרמ הארש ןוויכו - 'וגו תולותב ץבקהבו" :24 'מע ,ז"נרת אקרק ,רבוב 'דהמ ,רתסא תדגא הוושהו .[2]
גרהש ומכ הגרה אמש ,יל יוא :רמואו הילע לאוש היה אלא ךלמה רעשמ זז היה אל תואבו תוסנכתמ םישנהש
." 'ךלמה רעשב בשוי יכדרמו תינש תולותב ץבקהבו' רמאנש ,יתשו תא

.ט ,ד ,הבר רתסא :הוושהו .[3]
םילשורי ,ארקמ תעד שוריפ םע רתסא תליגמ ,ןהכ ח"ג ידיב הניוצש תורפסבו ,ז ,ז ,הבר רתסא :האר .[4]
.17 הרעה ,12 'מע ,אובמ ,ג"לשת
תוכלמבכ הערפ תוכלמב - םידוהיה לא סחיה ךופיהל איבהל תולולעה תוביסנבש האוושהה תא ףיסוהל שי .[5]
תא תואור םהיניע דועב ,קנע רפסנרט ורבעו םהיסכנ לכ ודביאש ,םידבע תיבל םירצמ לש התכיפה .שורושחא
,ז"מ ,תישארב) םיברו םירפו הב םיזחאנ ,ןשוג ץראב ,ץראה בטימב םיבשוי ,ואב בורקמ םירז ,ףסוי תחפשמ
שורושחא לצא וליאו .םוצעו בר ,רז םע ותואל םישק תודגנתה ישגר תובלל ףא ררועל ידכ הב היה ,(זכ-וט
רבדו ומעל בוט שרד 'וגו שורושחא ךלמל הנשמ ידוהיה יכדרמ יכ" :המוד ששחל הליגמה םויסב ונא םיזמרנ
רזופמ םע ותוא לש הז ףדעומ בצמ יסרפה רוביצה תעד לע לבקתי םימי ךרואל םנמואה ."וערז לכל םולש
ומקני אלש ,תומואה לכ םע ביטמ היהש - וערז לכל םולש רבודו" :םש רתסאל א"רגה רואיב הוושהו ?דרופמו
.םתועמשמ תא ךפה ךכלו - םירבדב א"רגה שיגרה ."ותומ רחא וערזב

התייה הקוקחש יפל ,הרז הדובע םושמ היה ןמהל היוחתשהבש ,רמול םימכח וכרצוה הארנכ ךכ ךותמ .[6]
םטושפכ ךא .(ב ,'ג לע י"שרו םוגרת ,המגודל ,האר) הולאל ויניעב היה בשחנ ומצע ןמהש וא ,ודגב לע התרוצ
."ךלמה ול הוצ ןכ"ש ינפמ אלא ןמהל ווחתשנ אל םירבד לש

600 'מע ,ו"משת םלשורי ,תודעומ יקרפ ורפסב ו"רנ ראיורב מ"ר ברה ידוד השקה וז אמילא אישוק .[7] ; המקנהו הלצהה :תודוסי ינש לש םפוריצ לע יונב םירופ סנ ,וירבדל .לבקתהל השק (606 'מע ,םש) וצורית םרב ; איה וז" ןכש .סוסה תביכר השעמל אקווד ונא םיקוקז אלא ,ןורחאה תיילתב יד ןיא ןמהב יכדרמ תמקנ ךרוצלו
השקו ."ונממ ותמקנ תא האר רבכ - ויניעל יולת והאורו ,וייחב וביוא תא שרויש ימ" יכ ,"תומקנבש הלודגה
יד ירה ,אקווד וייחב ןמה תא שריל יכדרמל שי המקנה תואלמ ךרוצל םא ןכש ,הלאשה הבשייתנ דציכ ןיבהל
ךרוצ ללכ ןיא ןיידעו ,(הירחאל - עריאש יפכ אלו) ותיילת םדוק ןמה לש ויתוררש לכב יכדרמ לש ויונימב היה
'מע ,(ם"שת ןסינ-רדא) 81 תובש ןולע ,"םדבאיו םייוגל איגשמ" ,ותבס 'מ עיצמ רחא ןורתפ .סוסה השעמ לכב
אוה סוסה השעמו ,(25 'מע) "ןמהו יכדרמ ןיב תודדומתהה רואית אלא הניא הלוכ הליגמה" ,ותעדל .32-21
תויומדה יתש תא ןחבמב דימעהל םלוע לש וכלמ הצר" ןכש .הז קבאמב יכדרמ לש ונוחצינל עירכמה םרוגה
תווחתשהל הווצ יכדרמ :(27 'מע) "ימ ינפמ ענכנ ימ ררבתי הז ןחבמב .לופכ ןחבמב םנמיזו הליגמב תויזכרמה
בריסו - ןמהל ; רבשה וק אוה ןאכו ,יכדרמ לש ונוחצינל הביסה אופא יהוז .יכדרמל דבעתשנו ךלמה תווצמל ענכנ ןמה וליאו
יכדרמב ןמה לש וקבאמש םינפב ראבתנ ונכרדל ,םרב .דרוי ןמה ,הלוע יכדרמ :הליגמבש ךפהמה ליחתמ ונממש
ןמה ,תישאר ,ןכש .לופכה ןחבמבש ןוזיאה רסוח השק וז ךרדל :וזמ הרתי .הליגמה לש האשונ רקיע וניא
."תרבד רשא לכמ רבד לפת לא ...רהמ" הרהזא תפסותב ,רדגומ השעמ תושעל ךלמה יפמ ןירשימב הווטצנ
ףאו .רתוי אופא השק ןמה לש ונויסינ .יללכ וצ יוליממ קמחתה קר אלא ,המואמ הווצ אל תישיא יכדרמ וליאו
ימ תא תוכלמ דובכב דבכל אלא הווטצנ אל ירהש ,רקיע לכ םגפ וב ןיא ןמה וב הווטצנש השעמה םצע :וז
ולא יפ-לעו ,ןמהל 'ןחבמ' ןאכ שי עודמ ןיבהל אופא השק .הליחת עבק ומצע אוהש יפכו ,ורקיב ץפח ךלמהש
תיישעו הרז הדובע םושמ ןהב שי היווחתשהו העירכש ןועטל ןתינ יכדרמל רשאב לבא .ברסל ול היה םיכרע
המוד ,(29 'מע ,ותבס) "ןמהל תווחתשהל - ןידה דצמ - יכדרמל היה רתומ" תמאבו ליאוה ךא .הולאל ןמה
אלו ,ךכ לע הינורטב וילע אב ה"בקה היה אל יכדרמ הווחתשה וליפא יכ ,תקפקפתמ 'ןחבמ'ה תסיפת םצעש
.לארשי לע הילכ רוזגל הביס הזב התייה

.וצוריתב םש ןייעו ."ימל עדונ אל שוריפ" םשב ,םש רתסא תלגמ לע יולה תונמ ,ץבקלא ש"ר .[8]
'רד הימשמ ורמא יול 'רו ןדוי 'ר" :(14 'מע ,ז"מרת אנליו ,רבוב 'דהמ) א השרפ ,ןוירוג אבא שרדמ הוושהו .[9]
ךלמ רמאנש םוקמ לכבו ,רבדמ בותכה שורושחאב - שורושחא ךלמ רתסא תליגמב רמאנש םוקמ לכ :ןנחוי
.ןלהל הארו ."רבדמ בותכה םיכלמה יכלמ ךלמב - םתס

הנידמ לכ לע ררתשהל רמייתמ ותיבב ררוש וניאש ךלמה :ןאכבש הינוריאה תא תוארל אלש השק ,ןכאו .[10]
הנידמו ; םע לכל בותכל ךרצנו ,ותוכלמב ונושל טילשהל לוכי וניא ותיבב ונושל טילשמ שיא לכ תויהל שרודה ךלמהו
.ונושלכ םעו

.(זט ,בי ,'א) "םיסירסה דיב רשא" ךלמה רבדכ תושעל הנאימ יתשו יכ הנשנו שגדומ ךכ םושמש רשפא .[11]
תבייחמ הניא ותארמהו ,םולכ וניא שורושחא לש יתמאה ונוצר ןכש ; .לבסנ וניא תמאב אוה ,םיסירסה דיב סקטה יללכ לכ יפ-לע ןתינה ,ילמרופה ךלמה רבדל בוריסה לבא
:ךלמה לצא המואמ בשחנ אל םידוהיה תדמשה תרומת שורושחאל ןמה עיצהש ףסכהש השיגדמ הליגמה .[12]
.(אי ,'ג) "ךל ןותנ ףסכה ןמהל ךלמה רמאיו"
.(י ,'ז) "הככש ךלמה תמחו יכדרמל ןיכה רשא ץעה לע ןמה תא ולתיו" :ןמה תיילת רואית תא םג האר .[13]
:ךדיב תידוסי תועט ,ןכא ?התובישח ךכבו הדמשהמ םלש םע לצינ ןמה תיילתבש ,םימת ארוק ,תייה רובסכ
...הככש ךלמה תמחש ךכב אלא וניא ,ונמיה בושח ןיאש ,רקיעה

דנה אלבו תומלשב הלה הרשיא ךלמה ינפל ןמה תבשחמ אובב תמאבש ונייה ,ללכב םג אטבתמ דוגינה .[14]
ןאכ רומאכ ,הערה ותבשחמ לוטיבל ךשמהכ ללכ הלתנ אל ןמה :טרפב םג ךא ,ףעפע ; ,הבשוה הערה ותבשחמ וליאו .הל ותאנקו רתסא ירבד בקע ,וילע הררועתנש ךלמה תמח לשב האב ותיילת אלא
.ןכמ רחאל קר ,היה רשפאש המכ דע

."ןירדהנס תצקמ ונממ ושריפש דמלמ ,ויחא לכל אלו ויחא בורל - ויחא בורל יוצרו" :ב"ע זט הליגמ .[15]
."הררשל סנכנו הרות ירבדמ לטבש יפל" :םש י"שרבו
התדלומ תאו המע תא דיגהל רתסא לע יכדרמ לש ורוסיאמ הלועה ההימתה ןמ ףא םלעתהל ןיא .[16] ; םשב (ט ,'ב) ע"באר ירבדל ףא סחייתהל אלש רשפא יא ירה ,הברה םיכרדל שרפתהל ןתינ הז רוסיא יכ ףאש
םא השאל ךלמה הנחקי אלש דחפ יכ ,המע דיגת אלש רתסא לע הוויצש הנוכנ השע אל יכדרמ יכ" :'םירמוא שי'
."הלוגהמ איהש עדי

שי וב ףאש רשפאו ,תומסרופמה ןמ אוה (רתשאו ךדורמ) 'רתסא'ו 'יכדרמ' תומשה םצעל ילילאה עקרה .[17]
.םירז םיכרע לש המ-תרידחל זמר תוארל
חוכמ אב אל ךלמה ןאכ השועש קדצה השעמ :ןאכ וליפא ךלמל וגעל לע רתוומ וניא הליגמה רבחמש אלא .[18]
םינקותמה הכלממה ירדס ; האנקה תובקעב םתסה ןמ האבש ,ךלמה לש ותנש תדידנ קרו .(ג ,'ו) "רבד ומע השענ אל" הליחת ירה ,הברדא
.ולת לע ןידה תדמעהל האיבהש איה ,ןמה יפלכ רתסא וב הררועש

"ול לכות אל וינפל לפנל תולחה רשא יכדרמ םידוהיה ערזמ םא" יכ ונא םיעמוש םימכחהו שרז יפמ ףא .[19]
לש םתופתתשה לע ל"זח לש עודיה םשרדמ יכ ריעהל שיו .לארשי ערזמ ותויהב אוה יכדרמ לש ונורתי .(גי ,'ו)
ידימלת תעד אלא (א"ע ,בי) הליגמ תייגוס יפל הניא ,הילכ םתובייחתהל המרגש ,עשר לש ותדועסב לארשי
אל ה"בקה ףא םינפל אלא ושע אלו ליאוה יכ ,הילכ לארשי ובייחתנ אל תמאב ותעדלו ;הללוש םבר לבא ,י"בשר
הרצהש אלא ,הלעמל ראובמכ ,אמייק תב העושיה ןיאש רבד ףוס אל יכ אופא אצמנ .םינפל אלא םהמע השע
האשונ ללכ וניא הנמיה הלואגהו הרצה רופיס :ונתנקסמל ןטק דעצ קר ןאכמו .שממ לש התייה אל התליחתמ
.םינפל אלא ,הליגמה לש יתמאה

לש וקוידכ 'תווצמ' ןניאש ,(הליגמ ארקמ תווצמ יקופאל) הליגמבש םירופה תווצמ לש יתכלהה ןייפוא לע .[20]
.83-77 'מע ,(ז"משת) בי ונלתכ ,'םירופה תווצמ' ירמאמ האר ,רדנכ תימצע הלבקב ןדוסי אלא ,גשומ
איה 'תמא תרות' 'יפ - ונכותב עטנ םלוע ייחו תמא תרות ונל ןתנ רשא" :טלק 'יס ,םייח חרוא ,רוט האר .[21]
'יס ,ןילבולמ ןהכה קודצ 'רל 'ץורח תובשחמ' הארו ."פ"עבש הרות איה 'ונכותב עטנ םלוע ייחו' ,בתכבש הרות
ישנאמ זא ליחתה פ"עבש הרות דוסי רקיעו ,רבכ ולבקש המ ומייק" :(ב"ע ,אע - א"ע ,ע ,ב"רעת ,בוקרטעיפ) זי
דומיל תלשלש לכש ,םידומילהו תושרדה לכו םימכח תונקתו תורזגה לכ ידסיימ םהש ,עדונכ הלודגה תסנכ
ימיב הולבק רודהד רחא פ"עבש הרותד המכחה חכ תורבגתה י"ע 'וכו הלודגה תסנכ ישנאמ איה פ"עבש הרות
תיבב 'יה הרות לש הרדהו הוויז רקיעד תולכיה רפסב שרופמכו 'וכו בלה קשחו ףקותב סנה תבהאמ שורושחא
.ל"מכאו ,םיקיתע םירבדהו ."ינש


cLICK hERE!
hITBOX AD