ןמסורג ןתנוי
"םלש רדת רשא תא"
ךאלמהו בקעי קבאמ תועמשמל

הצרא בצמ םלס הנהו םלחיו" - םולחב ,ןרחל ותאצב הנושארה םעפה .םיכאלמ םע בקעי שגפנ םימעפ שולש
ותרזחב איה היינשה םעפה .([1]בי ,ח"כ תישארב) "וב םידריו םילע םיהלא יכאלמ הנהו המימשה עיגמ ושארו
םש ארקיו הז םיהלא הנחמ םאר רשאכ בקעי רמאיו .םיהלא יכאלמ וב ועגפיו וכרדל ךלה בקעיו" - הצרא
.(ג-ב ,ב"ל תישארב) "םינחמ אוהה םוקמה
םע בקעי לש קבאמה תשיגפל ונתנווכ .רבסה תשרודו ןלוכמ ההומתה איה ךאלמ שגופ בקעיש תישילשה םעפה
אוה שיאהש [2]ל"זח ירבד ךא ,"רחשה תולע דע ומע שיא קבאיו" רמוא בותכה םנמא .קובי רבעמב ךאלמה
יכ" - בקעי לש ומש יונישל קומינה םג .הז "שיא"מ הכרב שקיב בקעי ירהש ,טשפל דואמ םיבורק 'ה ךאלמ
בקעי ףא [3]."םיהלא םע" היה בקעי הווח התע הזש קבאמהש ,זמרמ - "לכותו םישנא םעו םיהלא םע תירש
[4]."ישפנ לצנתו םינפ לא םינפ םיהלא יתיאר יכ" :ךכ אטבתמ
א

:"חלשיו" תשרפב עיפומ הז שגפמ
בקעי ךרי ףכ עקתו וכרי ףכב עגיו ול לכי אל יכ אריו .רחשה תולע דע ומע שיא קבאיו ודבל בקעי רתויו
.בקעי רמאיו ךמש המ וילא רמאיו .ינתכרב םא יכ ךחלשא אל רמאיו רחשה הלע יכ ינחלש רמאיו .ומע וקבאהב
רמאיו בקעי לאשיו .לכותו םישנא םעו םיהלא םע תירש יכ לארשי םא יכ ךמש דוע רמאי בקעי אל רמאיו
םיהלא יתיאר יכ לאינפ םוקמה םש בקעי ארקיו .םש ותא ךרביו ימשל לאשת הז המל רמאיו ךמש אנ הדיגה
לארשי ינב ולכאי אל ןכ לע .וכרי לע עלצ אוהו לאונפ תא רבע רשאכ שמשה ול חרזיו .ישפנ לצנתו םינפ לא םינפ
השנה דיגב בקעי ךרי ףכב עגנ יכ הזה םויה דע ךריה ףכ לע רשא השנה דיג תא
.(גל-הכ ,ב"ל תישארב)
בקעי אטח אטח המ ?בקעי םע קבאיהל ,ונוק תוחילש השועה ,ךאלמל ול המ .רורב וניא ןיינעה םצע ,רומאכ
בקעי .ףטושה האירקה רדס תא םלוה וניא קבאמה לש ומוקימ ,תאזמ הרתי ?הז קבאמל עלקנ אוה ויתובקעבש
,ויהולאל אשנ הליפת ףאו תונחמ ינשל וידבעו ותחפשמ תא קליח ,ןורוד חלש ,ויחא םע השיגפל ויתונכהב לחה
,ויתואצות תאו שגפמה תא ןיימדמ חותמה ארוקה דועבו .ומצע שגפמב הרקי המ תוארל אלא רתונ אל תעכו
קבאמה עודמ .ויחא םע יופצה שגפמלו תורומאה תוביסנל הרושק הניאש ,'רחא םלועמ' השרפל אוה סנכנ
?ושעו בקעי שגפמ לש רואיתה ךותב רפוסמ
תורוקה לע ויתוזימרב אוה קבאמה לש ותועמשמ לכש ,ןעוט ן"במר .וז השרפ רבסהב הבר םינשרפה תכובמ ףא
תואיצמב אלו בקעי לש ומולחב הרק קבאמה לכ ילואש תורשפאה תא הלעמ ק"דר [5].דיתעב לארשי תא
[6].תילארה
'דהמ ג ,זע ,הבר תישארב) ושע לש ורש םא יכ ונניא הז ךאלמ יכ םירמואש ימ וניצמ ל"זח ירבדב
התעמו ,בקעי םע אוה קבאנ עודמ רורב התעמ .("היה ושע לש ורש רמא ח"רב אמח 'ר" :912 'מע קבלא-רודואת
[7].ומצע ושע םע קבאמל הנכה ונה ושע לש וכאלמ םע קבאמה ירהש ,םוקימה תלאש תצרותמ ףא
.ומוקימ תא ףאו ,ךאלמה םע בקעי לש הומתה קבאמה רשפ תא ריבסת רשא ,תרחא השיג עיצהל וננוצרב
אוצמל תוסנל ונילעו ,ןלוכ תושיגפה ןיב רשק ונשיש תורשפאל תוזמור םיכאלמב בקעי לש תופוכתה ויתושיגפ
השק [8].וב םינד ונאש הומתה קבאמה תא ףא ןיבהל לכונ ילוא הז יפ לע .והערל דחא שגפמ ןיבש הקיזה תא
םיישק המכ רתופ עצומה רבסהה יכ הארנ ךא ,השרפבש תיסיסבה תוריהבה יא לשב ונתעצהב תורמסמ עובקל
.השרפב
לע רדנ בקעי רדונ ,ןרחל ותיבמ ותאצב ,הלילה םולחב .םיכאלמה םע בקעי לש ןושארה ושגפמב הליחת ןייענ
:(בכ-כ ,ח"כ תישארב) יאנת
ידמע םיהלא היהי םא
שבלל דגבו לכאל םחל יל ןתנו ךלוה יכנא רשא הזה ךרדב ינרמשו
יבא תיב לא םולשב יתבשו
- [9]יזא
("ידמע םיהלא היהי םא" דגנכ) םיהלאל יל 'ה היהו
('יבא תיב לא םולשב יתבשו" דגנכ) םיהלא תיב היהי ... תאזה ןבאהו
.("...לכאל םחל יל ןתנו" דגנכ) ךל ונרשעא רשע יל ןתת רשא לכו
:בקעיל 'ה חיטבהש תוחטבה שולש דגנכ תודמוע ,רדנה םויקבו יאנתבש תועלצה שולש
("ידמע םיהלא היהי םא") ךמע יכנא הנהו
("הזה ךרדב ינרמשו") ךלת רשא לכב ךיתרמשו
.("יבא תיב לא םולשב יתבשו") תאזה המדאה לא ךיתבשהו
ירבד ומייקתי םנמא םא ,ובושב יכ חיטבמ ודצמ אוהו ,ןרחל ותכילה תחלצה לע החטבהל הכוז בקעי ,ןכ םא
לש ותאיצי רופיסב ינשמ אוה רדנה יכ הארנ הנושאר האירקב .חינהש ןבאה םוקמב םיהולא תיב הנבי אוה ,'ה
אלא דבלב וז אלו ,בוש רכזומ רדנה וצראל בושל ול רמואו ןרחב בקעיל םיהולא הלגתמש העשב ךא ,בקעי
:רדנ ול רדנ בקעי רשא לאכ ומצע תא גיצמ ה"בקהש
ץראה ןמ אצ םוק התע רדנ םש יל תרדנ רשא הבצמ םש תחשמ רשא לא תיב לאה יכנא ...ךיניע אנ אש רמאיו
.(גי-בי ,א"ל תישארב) ךתדלומ ץרא לא בושו תאזה
היינפ לע םיעמוש ונא םכשב בשייתהש רחאל קרו ,ורדנ םויקב אוה המהמתמ ,הצרא בקעי תרזח רחאל
:ורדנ םייקיש 'ה תאמ תדחוימ
ךיחא ושע ינפמ ךחרבב ךילא הארנה לאל חבזמ םש השעו םש בשו לא תיב הלע םוק בקעי לא םיהלא רמאיו
.(ב-א ,ד"ל)
יל 'ה היהו" לש םויק) "ורהטהו םככתב רשא רכנה יהלא תא ורסה" - ותיב ינבל הווצמו ,וז היינפל הנענ בקעי
תיב היהי הבצמ יתמש רשא תאזה ןבאהו" לש םויק הארנכ) חבזמ םש םיקמו לא תיב הלוע אוהו ,("םיהלאל
.("םיהלא
בכעתה עודמו הכיח המל :בקעי יפלכ הינורטו ההימת הלעמ רדנה םויק רבדב בקעיל םיהלא תיינפ םצע ךא
:ורדנ םולשתמ בקעי לש הז ובוכיע לע תבקונ תרוקיב םיחתומ םשרדמב ל"זח ףא ?ורדנ םולישב
,ארדנ אתקע תעשב אנהכ רב אבא ר"א ...וסקנפ הרקבתנ ורדנ רחאש ידי לע בקעי וניבא ירהש ןכש ךל עדת...
לאל חבזמ םש השעו לא לש ותיבל ,לא תיב הלע םוק ךרדנ תחכש ,בקעי :ה"בקה ל"א ...אפטיש אחוור תעשב
םייקמ ךניאו רדונ תא ףא ,םייקמ וניאו רדונ ושע המ - ושעכ תא ירה ,ןכ השוע תא ןיא םאו ,ךילא הארנה
.(973-968 'מע ,קבלא-רודואית 'דהמ ,אפ השרפ ,הבר תישארב)
:הבר ארקיו שרדמב בקעי יפלכ תינפומ רתוי דוע תינוציק תרוקיב
תוירע יוליג ידילו הרז הדובע ידיל אב אוהש ףוס ורדנ תא אהשמו רדונ אוהש ימ לכ ןמחנ רב לאומש 'ר רמא
הרז הדובע .ןלוכ ידיל אב ורדנ תא אהשו רדנש ידי לע .וניבא בקעימ ?ןוהלוכ דמל תא יממ .םימד תוכיפשו
םימד תוכיפש ידיל .'...האל תב הניד אצתו' ?ןיינמ תוירע יוליג ידיל .'רכנה יהלא תא וריסה' ...ביתכד ?ןיינמ
יממ .ותשא תא רבוק אוהש ףוס ורדנ תא אהשמו רדונ אוהש ימ לכ ןירמא ןינברו .'...ישילשה םויב יהיו' ?ןיינמ
[10]...'אנש ותשא תא רבק ורדנ תא אהשו רדנש ידי לעש וניבא בקעימ ?דמל תא
.(הנתת-דנתת 'מע ,תוילגרמ 'דהמ ,זל השרפ ,הבר ארקיו)
ב

רידגהל בקעי היה ךירצ ותואש עגרה והמ ?ורדנ תא םייקל בקעי רומא היה יתמ - איה הילאמ הלועה הלאשה
?םולשב ןענכ ץראל ותרזח ןמזכ
:ןבלמ תיפוסה ותדירפ םע דימ ,ןרחמ ובושב ,םיכאלמה םע בקעי לש ינשה ושגפמ רואיתב היוצמ ךכל הבושת
אוהה םוקמה םש ארקיו הז םיהלא הנחמ םאר רשאכ בקעי רמאיו .םיהלא יכאלמ וב ועגפיו וכרדל ךלה בקעיו
.(ג-ב ,ב"ל) םינחמ
שגופ ותכילהב .ןרחב בקעי לש ותולג תא ,וצראל רזוחה בקעי ליבשבו םיארוקה ונליבשב ,םחתל דעונ הז שגפמ
הרומאו ,ןרחל בקעי תכילה רופיס לש רוגס לגעמ תרצוי םיכאלמה תשיגפ [11].ותרזחב ףא ךכו םיכאלמ אוה
.ורדנ תאו םיכאלמה םע הנושארה ותשיגפ תא בקעיל ףא ריכזהל
:םישגפמה ינשב המוד ןושלב תאז שיחממ בותכה
וכרדל ךלה בקעיו
וב ועגפיו
םיהלא יכאלמ
םאר רשאכ בקעי רמאיו
םינחמ אוהה םוקמה םש ארקיו
הנרח ךליו עבש ראבמ בקעי אציו
...םוקמב עגפיו
...םיהלא יכאלמ הנהו
...רמאיו ...בקעי ץקייו
לא תיב אוהה םוקמה םש תא ארקיו
האצותכ ,רומאכו .וצראמו ותיבמ בקעי תאיצי רופיס ימוחת תא םיעבוק םהירואיתבש ןוימדהו םישגפמה ינש
.רדנ רשא ורדנ תא תעכ םלשיש בקעימ הייפיצה תררועתמ הז םוחיתמ
ןבל ידיל לפנ ךא ,ושעמ חרב םנמא בקעי .תובר םינפ וכרדב בקעי לע 'ה תרימשלו ןרחל הכילהל יכ ןייצל שי
לש וכרדל הרושק אלא ושע ינפמ הנגה לע הניא 'ה תחטבה רקיע יכ ןכתיי .וב בקעי לש ותולת תא לצינו והמירש
םיינחמב םיכאלמב בקעי תשיגפ ,רומאכ .םיכרדב םיצופנה םיקיזמה ראשו ןבל ינפמ הנגהל ,ןרחב בקעי
:ןבלמ תיפוסה הדרפה רחאל דימ תשחרתמ
םאו הזה לגה תא ךילא רבעא אל ינא םא ...ךניבו יניב יתירי רשא הבצמה הנהו הזה לגה הנה בקעיל ןבל רמאיו
ךרביו ויתונבלו וינבל קשניו רקבב ןבל םכשיו ...הערל תאזה הבצמה תאו הזה לגה תא ילא רבעת אל התא
.(ב ,ג"ל - אנ ,ב"ל תישארב) ...םיהלא יכאלמ וב ועגפיו וכרדל ךלה בקעיו .ומוקמל ןבל בשיו ךליו םהתא
ןרחל בקעי תכילה רופיס רמולכ ,בקעיו ןבל ןיבש רומגה קותינל ךשמהכו דומצב האב םיכאלמב בקעי תשיגפ
.תיפוסו הרורב ןבלמ בקעי לש ותלצהשכ ןבלמ ותדירפ רחאל םייתסמ
תושעלו ויהולאל תודוהל בקעי היה ךירצ ,וייחב הז קרפ םייתסהש רחאל ,ןבלמ לצינו דרפנ בקעיש רחאל ,תעכ
."םיהלא תיב" תא םש םיקהלו ,לא תיבל רוזחל :רדנ רשאכ
םע ותשיגפ רשפ תא ןיבמ וניא בקעי - "ויחא ושע לא וינפל םיכאלמ בקעי חלשיו" :בקעי גהונ ךכ אל ךא
תא חכושו ,ויחא ושעל "םיכאלמ" בקעי חלוש .ובוש םע ול הכחמה ויחא תייעבב קוסעל הנופ אוהו ,םיכאלמה
.רבכמ אל שגפש "םיהלא הנחמ" תא חכושו ,"תונחמ ינשל" וישנא תא קלחמ ;ובושבו ותאצב שגפש םיכאלמה
דוע ;םלשל שיש רדנל ,שרדנה יוצירל דגונמ ןכא הז יוצירו ,ושע ינפ יוצירב בקעי רחוב ורדנ תא םלשל םוקמב
,בקעי לש 'ורשעמ' לע ונא םיעמוש - "ךל ונרשעא רשע יל ןתת רשא לכו" רמא רשאכ השעיש בקעיל םיכחמ ונא
:ושעל אוה ןתינש אלא
םילמג .םירשע םיליאו םיתאמ םילחר םירשע םישיתו םיתאמ םיזע .ויחא ושעל החנמ ודיב אבה ןמ חקיו
.(זט-די ,ב"ל) הרשע םריעו םירשע תנתא הרשע םירפו םיעברא תורפ םישלש םהינבו תוקינימ
ול ןתנ רשא לכמ בקעי תחנמ תא טילבהל דעונש הארנ ?ןבומ יתלבו רתוימ אוהש ,הז קדקודמ טוריפלו ונל המ
ותחנמ תאוושהל םיאיבמ בקעי ירבד ףא .חטבומה רשעמה דגנכ הדימעהלו ,ושעל תדעוימה החנמ ,םיהולאה
."לכ יל שי יכו םיהלא יננח יכ" - ותחנמ תא חקייש ושעב ריצפמ בקעי ,"יל ןתת רשא לכו" לומ ;הפוצמה רשעמל
:םיהולא םע שגפמל ושע םע ושגפמ תא הוושמ ,ותנבה רסוחב ,ומצע בקעי ,דועו תאז
םיהלא ינפ תארכ ךינפ יתיאר ןכ לע יכ ידימ יתחנמ תחקלו ךיניעב ןח יתאצמ אנ םא אנ לא בקעי רמאיו
.(אי-י ,ג"ל) [12]...ינצרתו
טעמ תעמשנ ושע םע שגפמה ינפל ,אבילד אקמועמ תאצויה הליפת ,בקעי לש הנכה ותליפת ,ונלש רשקהב
:תינוריא
יתנטק .ךמע הביטיאו ךתדלומלו ךצראל בוש ילא רמאה 'ה קחצי יבא יהלאו םהרבא יבא יהלא בקעי רמאיו
...תונחמ ינשל יתייה התעו הזה ןדריה תא יתרבע ילקמב יכ ךדבע תא תישע רשא תמאה לכמו םידסחה לכמ רשא םיה לוחכ ךערז תא יתמשו ךמע ביטיא בטיה תרמא התאו .םינב לע םא ינכהו אובי ןפ ותא יכנא ארי יכ
.(גי-י ,ב"ל תישארב) ברמ רפסי אל
:םיפסונ םירבד 'ה רמא וז הרימא דצל םלוא ,"ךצראל בוש ...רמאה 'ה"ל ללפתמ בקעי
ץרא לא בושו תאזה ץראה ןמ אצ םוק התע רדנ םש יל תרדנ רשא הבצמ םש תחשמ רשא לא תיב לאה יכנא
.(גי ,א"ל תישארב) ךתדלומ
לע 'ה ירבד תא ותליפתב ריכזמ בקעי ךא .רדנה תא ףא ול ריכזה ,וצראל רוזחיש בקעיל 'ה רמאש םוקמב וב
חיטבה אוה םגש חכשה ,בקעי לע םיהמת ונא ךא ,"ךמע ביטיא בטיה תרמא התאו" םנמא .דבלב הבישה תודוא
.ךשמהב ןיבנ - בקעי לא וז היינפב ותרכזה ידכ דע ךכ-לכ בושח רדנה עודמ ?המ רבד
רבכ ונרכזה .םיהולא ינפ יוציר - שרדנה יוצירל ושע ינפ יוציר ןיבש רעפה תא םידדחמ השרפב םיבר םייוטיב
השרפ םיריכזמה ,םיפסונ םייוטיב לע דומעל וננוצרב ;השעש 'תונחמ'ה תאו בקעי חלשש 'םיכאלמ'ה תא
:ה"בקהו השמ ןיב חיש-וד םייקתמ לגעה אטח רחאל .ויהולאו םדא ןיב שגפמ לע תרפסמה
ךעדאו ךכרד תא אנ ינעדה ךיניעב ןח יתאצמ אנ םא התעו .יניעב ןח תאצמ םגו םשב ךיתעדי תרמא התאו...
.(די-בי ,ג"ל תומש) ךל יתחינהו וכלי ינפ רמאיו ...ךיניעב ןח אצמא ןעמל
:ושעו בקעי ןיב שגפמה רופיסב ,ונתשרפב םייוצמ םימוד םייוטיב
בקעי ירבדב השמ ירבדב
ינדאל דיגהל החלשאו
ךמע ביטיה בטיה תרמא התאו
ךיניעב ןח אוצמל
ינפל תכלהה החנמב וינפ הרפכא
ימע חלשת רשא תא
םשב ךיתעדי תרמא התאו
ךיניעב ןח אצמא
ךל יתחינהו וכלי ינפ רמאיו

:םיארוק ונא השמב .ןחה תאיצמ ןיינע הרתי הטלבהב שגדומ תוישרפה יתשב :םימודה םייוטיבה דבלמו
המבו ...ךיניעב ןח אצמא ןעמל ךעדאו ךכרד תא אנ ינעדה ךיניעב ןח יתאצמ אנ םא התעו .יניעב ןח תאצמ םגו...
(זי-בי ,ג"ל תומש) יניעב ןח תאצמ יכ השעא תרבד רשא הזה רבדה תא םג ...ךיניעב ןח יתאצמ יכ אופא עדוי
:הז יוטיב הנשנו רזוח בקעי ירבדב ףאו
...ךיניעב ןח אצמל ינדאל דיגהל החלשאו... הז המל רמאיו ...ידימ יתחנמ תחקלו ךיניעב ןח יתאצמ אנ םא אנ לא בקעי רמאיו ...ינדא יניעב ןח אצמל רמאיו
...ינדא יניעב ןח אצמא
השרפ וז .ויהולאל םדא ןיב תירשפאה תיברמה תוברקתהה תא לוכמ רתוי אטבמ השמ תומש רפסבש השרפב
ברקתהל שקבמה השמ ירבד ןיב ,ומצעמ הלוע ומכ דוגינהו .השמו ה"בקה ןיב ידוחיי שגפמ תרמוא הלוכ לכש
שמשמה "ינדא" ןיב ,(גי ,ג"ל) "עדי ינדא" - ויחא ושע תא שוגפל שקבמה בקעי ןיבו - "ךעדאו" - םיהולא לא
בצינ וז האוושה עקרבש הארנ [13].לוח אוה יוטיבה םהבש בקעי ירבד ןיבו (ט ,ד"ל) שדוק ןושלב השמ ירבדב
[14]."םיהלא תיב היהי ...םיהלאל יל 'ה היהו" :םיהלא םע אוה םג םייקיש השיגפה תודוא לע בקעי לש ורדנ
ג

םיאורה שי שגפמה לש ומויסב בקעיל הנתינש הכרבה לשב .קובי רבעמב ךאלמה םע בקעי קבאמ תא ןחבנ התע
תא אליממו ,רופיסה תליחת תא חנוז הז שוריפ ךא .ושע םע ושגפמ ברע בקעי תא דדועל אבש ,יבויח רבד וב
לק אלש קבאמ - "רחשה תולע דע" - ךורא קבאמ בקעי םע קבאנ ךאלמה יכ רוכזל שי הנושארבו שארב .ורקיע
תרגסמ םג וזו ,וכרי לע עלוצ אצוי בקעי ,הכרבה דצל ,הז ינחוכ שגפמ לש ומויסב :דועו תאז .ועירכהל היה
."וכרי לע עלצ אוהו ...ומע שיא קבאיו" :רופיסה
,ונרמאש יפכ ."םיהלא םע תירש יכ" - אוה םיהולא לש וקבאמ בקעי םע ךאלמה קבאמו ,ותוחילש השוע ךאלמ
ונאשכ ,'הל ותליפת רחאל .ושעל םיכאלמ אוה חלוש ,ורדנ תא םייקי בקעיש םיפצמ ונא ובש עגרב קוידב
םעט ןיא .רדנה לע וחיכוהלו וריכזהל דעונש ךאלמ ה"בקה ול חלוש ,רדנ רשא ורדנב רכזייו תשעתיש םיפצמ
ורדנ תא םייקלו תודוהל ךירצ בקעי .רדנה םויקמ יתוהמ קלח םלעיי הזב ירהש ,םישרופמ םירבד בקעיל רמול
ךכ ,ותרצ תעב ינטנופס ןפואב רדנ בקעיש םשכ .הייפכו יוויצ ךותמ אלו ,יעבט שגרו תימינפ היצביטומ ךותמ
- לחנה תא תוצחל ול רשפא אלו ומע קבאנש ךכב - בקעיל זמור קר ךאלמה .ורדנ תא םייקל ביוחמ אוה
[15] !ושע םע שגפנו רבוע התאש ינפל המ רבד תחכש אולה :רמואכ ,ושע םע ושגפמב ךישמהל
ינשב ;ורדנ תא רדנ ויתובקעבש ,םיכאלמה םע ןושארה ושגפמ תא בקעיל ריכזהל דעונ ךאלמה םע שגפמה
:השיגפה ןמז תא שיגדמ בותכה םישגפמה
(בל-בכ ,ב"ל) קבאמה (חי-י ,ח"כ) רדנה שגפמ
הנחמב אוהה הלילב ןל אוהו
רחשה תולע דע ומע שיא קבאיו
לאונפ תא רבע רשאכ שמשה ול חרזיו
לאינפ םוקמה םש בקעי ארקיו
שמשה אב יכ םש ןליו םוקמב עגפיו
וב םידריו םילע םיהלא יכאלמ הנהו
רקבב בקעי םכשיו
לא תיב אוהה םוקמה םש תא ארקיו
ינשב .תחרוז שמשהשכ ,רקובב ,תרחמל ךישממ רופיסהו ,ןל בקעיש רחאל ,הלילב תומייקתמ תושיגפה יתש
.שגפמה תובקעב םוקמל םש תאירקב רופיסה םייתסמ םירקמה
ךאלמה .ורדנ תאו םיכאלמב ןושארה ושגפמ תא בקעיל ריכזהל רומא הז קבאמ-שגפמ ןכות ,לוכמ רתוי ךא
טשפ .םיבותכב שרופמ ונאצמ אל הכרבה לש הנכות תא ךא ,"ינתכרב םא יכ ךחלשא אל" בקעי תשקבל הנענ
:הזמ הז דרפנב םיבותכ םירבדה ירהש ,המצע הכרבה ונניא לארשיל בקעי לש םשה יונישש ,םירבדה
רמאיו בקעי לאשיו .לכותו םישנא םעו םיהלא םע תירש יכ לארשי םא יכ ךמש דוע רמאי בקעי אל רמאיו
.(טכ-חכ ,ב"ל) םש ותא ךרביו ימשל לאשת הז המל רמאיו ךמש אנ הדיגה
לש הנכות ,ןכ םא ,והמ .ונממ דרפנבו "ךמש דוע רמאי בקעי אל" טפשמה רחאל אב "ותא ךרביו" טפשמה
?הכרבה
:ורדנ תא םייקמו 'ה רבדל הנענ בקעיש רחאל ,בוש רכזנ לארשיל בקעי לש םשה יוניש
יכ בקעי דוע ךמש ארקי אל בקעי ךמש םיהלא ול רמאיו .ותא ךרביו םרא ןדפמ ואבב דוע בקעי לא םיהלא אריו
ךממ היהי םיוג להקו יוג הברו הרפ ידש לא ינא םיהלא ול רמאיו .לארשי ומש תא ארקיו ךמש היהי לארשי םא
לעיו .ץראה תא ןתא ךירחא ךערזלו הננתא ךל קחצילו םהרבאל יתתנ רשא ץראה תאו .ואצי ךיצלחמ םיכלמו
.(גי-ט ,ה"ל תישארב) ותא רבד רשא םוקמב םיהלא וילעמ
ודובכב ה"בקה ידיב השענ אוה םעפהש אלא ,השענ רבכש יונישה לע הרזח הז םש יונישב םיאור םינשרפה
,ןיפוליחל וא ,ןושארה םשה יונישב יד ןיא עודמ :רוריב שרוד הז רבסה .ךאלמה - חילש ידי לע אלו ומצעבו
תטלחומה תומלעתהה לשב הלדג היעבה [16]?ךאלמ ידי לע םש יוניש ול םידקהל שיו ינשב קפתסהל ןיא עודמ
.ךאלמה ידי-לע עצבתנ רבכש יונישה ןמ ינשה םשה יוניש תעב
תולגתהל ,םיארוקה ,ונתוא הריזחמ הקספה תרתוכ .רבכ הרקש לע הרזח אלא ףסונ רופיס ןאכ ןיאש ןכתיי
דבלמ ."םרא ןדפמ ואבב דוע בקעי לא םיהלא אריו" - התוא רפסמ ארקמה ןאכו ,רבעב השחרתה רבכש
.םרא ןדפמ בקעי בששכ תולגתה דוע התייה ,ורדנ תא םלשל בקעי הווטצה הבש ,התע הז הרפוסש תולגתהה
תמדוק תולגתה התוא בוש ןאכ תרכזנ אלא ,םשה יוניש לע הרזחו תוליפכ ןאכ ןיאש חינהל ןתינ וז תרתוכ רואל
.ךאלמה םע קבאמב קובי רבעמב התייהש
ךאלמה םע שגפמבש םשכ שממ ,הכרבל דומצ בקעי לש ומש יוניש ןאכ ףא :הז ןויער םיששאמ םידחא םיטרפ
.ומש תא הניש קר אלו ךאלמה וכריב קובי רבעמב
יכ בקעי דוע ךמש ארקי אל בקעי ךמש םיהלא ול רמאיו" :היעב ררועמ םשה יוניש תא קוספה רואית ,דועו תאז
תולק רתיב ארקנ קוספה ?"בקעי ךמש" החיתפה תועמשמ המ ."לארשי ומש ארקיו ךמש היהי לארשי םא
,תררבתמ קוספה ןושל יזא םדוקה םשה יונישל הנווכה םנמא םא [17].ולא םילימ דמצ אלל הרתי תוריהבבו
בקעי אל רמאיו .בקעי רמאיו ךמש המ וילא רמאיו" - ךאלמל בקעי ןיב חיש-וד הז היה םדוקה שגפמב ירהש
לש טוטיצ עיפומ ,קובי רבעמב עריאש תא תרפסמו הבש הרותהשכ ,תעכו - "...לארשי םא יכ ךמש דוע רמאי
."ךמש המ" ךאלמה תלאש לע ומצע בקעי תבושתל זמור הליחתב עיפומה "בקעי ךמש" ובש ,חיש-ודה
הלועה ,ךאלמל הנווכה םא ."ותא רבד רשא םוקמב םיהלא וילעמ לעיו" - הגירח ןושל העיפומ עטקה םויסב ףא
[18].םיפסונ תומוקמב ונאצמ ותוחילש םויסב 'הלוע'ה ךאלמ .הפי םיבשייתמ םירבדה ,שגפמה םויסב הלעמל
:ארקמב ףסונ םוקמב ונאצמ םדאל וירבד רחאל םיהולא תיילע לש המוד ןושל
קחציו וינפ לע םהרבא לפיו ...ןב ךל הנממ יתתנ םגו התא יתכרבו ...ךתשא ירש םהרבא לא םיהלא רמאיו
לאעמשי ול םיהלאה לא םהרבא רמאיו .דלת הנש םיעשת תבה הרש םאו דלוי הנש האמ ןבלה ובלב רמאיו
םיהלא לעיו ותא רבדל לכיו ...קחצי ומש תא תארקו ןב ךל תדלי ךתשא הרש לבא םיהלא רמאיו .ךינפל היחי
.(בכ-וט ,ז"י תישארב) םהרבא לעמ
לעיו" ןושל ךא ,תרדענ וז החכות ןאכ [19].הלוגמ החכות העיפומ ,ןבה תדיל תרושב עמשל תקחוצ הרשש רחאל
חוכיווה רחאל עיפומ יוטיבה ,ןאכ ךכ .רביד ותאש םדאה לא םיהולא לש ףרוע תיינפה ןיעמ לע עיבצמ "וילעמ
.קחצי דלווי םנמואה ,ונוק ןיבו םהרבא ןיב ללוחתמה יומסה
רשאכ 'ה ךליו" - םודס תדמשהל עגונב םהרבאו ה"בקה ןיב 'חוכיוו'ה םויסב ,ףסונ םוקמב ונאצמ המוד ןושל
חוכיוול םויס הווהמ הז םויס םש םג םנמאו .(גל ,ח"י תישארב) "ומקמל בש םהרבאו םהרבא לא רבדל הלכ
םנמא םא .םיווש ןיב ,לוכיבכ ,תודדומתה םויס לע הרומ הז ןושלש ןכתייו ,קבאמ םויסל ,ויהולאו םדא ןיב
"וילעמ לעיו" ןושל יזא ,קבאמה ידכ ךות עריא רבכש יונישה לע רופיס אלא וניא םשה יוניש לש ינשה רוכזאה
.הרורב
ךכ [20].םיהולא דגנל אלו ךאלמ לומ לא אוה ףא השענ ,םודס תדמשהל עגונב םהרבא לש וחוכיו ,תאזמ הרתי
- השרפה תאירקב רצונש רעפה ןמ הלוע
ךלה םהרבאו םודס ינפ לע ופקשיו םישנאה םשמ ומקיו ...וילע םיבצנ םישנא השלש הנהו אריו ויניע אשיו"
ונדוע םהרבאו המדס וכליו םישנאה םשמ ונפיו ...השע ינא רשא םהרבאמ ינא הסכמה רמא 'הו .םחלשל םמע
םהרבאו םהרבא לא רבדל הלכ רשאכ 'ה ךליו ...עשר םע קידצ הפסת ףאה רמאיו םהרבא שגיו .'ה ינפל דמע
.(ט"י-ח"י תישארב) "...ברעב המדס םיכאלמה ינש ואביו .ומקמל בש
,םהרבאל ואב םיכאלמ השולש :םיריהנ םיקוספה יזא ,םיכאלמה דחאל סחייתמ "'ה ךליו" יכ שרפנ םא קר
[21]!המודס םכרדב םיכישממ םירחאה םיינשהו ,םודס תדמשהל עגונב םהרבא םע תוניידתהל ראשנ דחאה
סחייתמ "וילעמ לעיו" ןושל ונלצאש יפכ ,םיהולא לא אלו ךאלמ לא סחייתמ "'ה ךליו" ןושל ,בוש ,הז יפ לע
[22].םיהולאל אלו ךאלמל
:רמאנ בקעי םש לש (ינשה) יונישה רחאל דימ :תפסונ היעב רהבות וז ךרדב
םש תא בקעי ארקיו .ןמש הילע קציו ךסנ הילע ךסיו ןבא תבצמ ותא רבד רשא םוקמב הבצמ בקעי בציו
לא תיב םיהלא םש ותא רבד רשא םוקמה
.(וט-די ,ה"ל תישארב)
לע ונארק רבכ םשה יוניש ינפל ירהש ,תופיצרבו םוקמה ותואב ,םיימעפ תושענ בקעי לש ולא תולועפ ,הרואכל
"ויחא ינפמ וחרבב םיהלאה וילא ולגנ םש יכ לא תיב לא םוקמל ארקיו חבזמ םש ןביו" - בקעי לש ורדנ םויק
תיב) םשה ותואב ארקנ התע הזש םוקמל םש תאירקל שי ךרע המו ,הבצמ בוש םיקמ בקעי עודמ .(ז ,ה"ל)
[23]?(לא
ידי-לע רבכ עצבתהש ,םשה יוניש תא הרותה תטטצמ םשה תאירקו חבזמה תמקה רחאל ,ונרבסה יפ לע
ףצרב 'םידמוע ונא ןכיה' ונל הריכזמ איה ,תוערואמה רואיתל הרותה תרזוחשכ ,טוטיצה רחאלו .ךאלמה
םשה תניתנ לע תינש רזוח וניא בקעיו ,תפסונ הבצמ ןאכ ןיא .םוקמל םש תאירקבו חבזמה תמקהב - רופיסה
[24].םינורחאה תוערואמה לע איה תרזוח רחא ןיינעב הרותה הקיספהש ךותמ ךא ,םוקמל 'לא תיב'
םשה יוניש לש ורוכזא יאו ,םשה יוניש לע תרתוימ תיארנה הרזחה םצע לשב רקיעבו - ולא םירבד רואל
קבאמב ,ב"ל קרפב עריא רבכש תא ריכזמ ה"ל קרפש רמול הארנ - ינשה םשה יוניש תעב ,זמרב ולו ,ןושארה
.םירופיס ינשל דחא שגפמ הרותה תלצפמ תאז לכב עודמ ריבסנ ךשמהב [25].ךאלמהו בקעי
תדקמתמ איהו ,(ה"ל קרפב עיפומש יפכ) בקעי תא ךאלמה ךריבש הכרבה לש הנכות תא ףא ונא םיעדוי ,ךכ םא
הדיחיה םעפה איהו ,וז הכרב בקעי עמשש תמדוקה םעפה .ץראה תכרבו ערזה תכרב - םהרבא תכרב תרבעהב
תא עמוש בקעישכ אליממ .ורדנ תא רדנ םג םש .םלוסה םולחב ,ןרחל ותאיציב התייה ,ה"בקה יפמ העמשש
רדנש רדנבו וז הכרב עמשש תמדוקה םעפב דימ רכזיהל אוה רומא ,ךאלמה לש ויפמ תאצויה הכרבה
.היתובקעב
ד

חילש ,ךאלמה ןיבש הז קבאמ ירחאמ דמוע המ ?הצרא ותרזח םע דימ ורדנ תא םייקמ בקעי ןיא ןכ םא עודמ
?רדנה םויק ןמז לע בקעי ןיבו ,'ה
- ןרחל ותיבמ בקעי תאיציב ןושלה תוליפכ לע [26]ודמע ל"זח
.(י ,ח"כ תישארב) הנרח ךליו עבש ראבמ בקעי אציו
החירבכ ,ותיבמ ,עבש ראבמ האיציה םצע - םינפ ינש םימייק ןרחל בקעי תכילהב םנמאש ,אוה םירבדה טשפ
תשרומהו תוברתה תא ךישמהלו םהרבא תחפשממ השיא תאשל ידכ הנרח הכילההו ,וגרהל הצורה ושעמ
:רחא ןפ שיגדמ דחא לכשכ ,קחציו הקבר ירבדב םיעיפומ םינפה ינש .וירחא וינבל םהרבא ליחנמש
ךל םחנתמ ךיחא ושע הנה וילא רמאתו ןטקה הנב בקעיל ארקתו חלשתו לדגה הנב ושע ירבד תא הקברל דגיו
תמח בושת רשא דע םידחא םימי ומע תבשיו .הנרח יחא ןבל לא ךל חרב םוקו ילקב עמש ינב התעו .ךגרהל
.(המ-במ ,ז"כ) דחא םוי םכינש םג לכשא המל ...ךיחא
:םירחא םירבד ונבל קחצי רמוא ,התמועל
לאותב התיב םרא הנדפ ךל םוק .ןענכ תונבמ השא חקת אל ול רמאיו והוציו ותא ךרביו בקעי לא קחצי ארקיו
תכרב תא ךל ןתיו ...ךבריו ךרפיו ךתא ךרבי ידש לאו .ךמא יחא ןבל תונבמ השא םשמ ךל חקו ךמא יבא
.(ד-א ,ח"כ) םהרבאל םיהלא ןתנ רשא ךירגמ ץרא תא ךתשרל ךתא ךערזלו ךל םהרבא
החטבההמ קלחכ בקעי תא חלשמ קחצי וליאו ,ושעו בקעי ןיבש ,יטרפה ,יתחפשמה בירה תא השיגדמ הקבר
לע ,םישגדה ינש םע ןרחל ךלוה ודצמ בקעי .םהרבא יכרע תא ולגד לע אשונה שדח םע תמקהמ קלחכ ,תללוכה
תוחילש תא אוה אשונ היינש ףתכ לעו ,עבש ראבב רשא ותיבמ החירבה - ומא תוחילש תא אוה אשונ תחא ףתכ
[27].םהרבא תחפשממ השיא תחיקלו ןרחל העגהה - ויבא
,רורב .דובכ לש םוקמ ול סופתי לפטהו ,רקיעה חכשיי העש לכבש תויפיצפסה תוקוצמה לשבש ,שי ששחש אלא
,ללוכה טבמב ץוענ אוהו ,םהרבא תחפשמ לש התויכשמה אוה ,ועסמב בקעי תא תוולל רומאה ירקיעה שגדהש
ךירצ תאז גישהל ידכ .ינחורהו יתוברתה םלועב ללוחל םידמוע וירחא וערזו אוהש םוצעה יונישה תא האורה
.תויפיצפסה תויתחפשמה תויעבה ןמ ררחתשהלו תוסנל בקעי
לש ורדנ יכ ,ליעל רבכ ונשגדה .בקעי דעומ םש ךא ,ורדנבו בקעי םולחב יוטיב ידיל אב םישגדה ינש ןיבש רעפה
- 'ה ירבד לומ לא .טלוב יוניש אוהו ,שי דחא יוניש ךא ,'ה תחטבהל ןיטולחל הליבקמ הרוצב יונב בקעי
תכרב תא בקעיל חיטבמ ה"בקה ."יבא תיב לא םולשב יתבשו" - בקעי רמוא ,"תאזה המדאה לא ךיתבשהו"
המויק ךשמהל ,לארשי ץראל הרזחה לע אוה שגדה ,"תאזה המדאה לא" רמוא רשקהה ותואבו ,ערזהו ץראה
,"יבא תיב לא" הבישב דקמתמו ,ערזהו ץראה תחטבהמ ןיטולחל םלעתמ ,ודצמ בקעי .םהרבא תחפשמ לש
בקעי ,ןרחל בקעי תכילהבש ירוטסיהה ,יללכה ןפה תא שיגדמ ה"בקה דועב .ושע תאנש אלל ,החפשמל הרזחה
הרזחה תלאשב יוטיב ידיל אב ןיינעה דקומ .ויחא םע וסחי ,תיפיצפסה תיתחפשמה הלאשב רקיעב טבלתמ
ותחפשמל םולשב בושישכ - ורדנ תא בקעי םייקי יתמ הלאשה רתויב תיתועמשמ אליממ .החפשמל וא ץראל
אוה וינפב רשא לודגה דועייה תא בקעי םינפי ילוא וא ,ורדנב רמאש יפכ ,וירוה םע ושגפמו ושע יוציר רחאל
.לארשי ץראל רזוח אוהש עגרב ורדנ תא םייקל וילעש ןיביו ,בצינ
דוחיאל ,וירוה םע שגפמל הארנה לככ הכחמ אוה .הצרא ובוש םע רדנה תא םייקמ וניאו ,וכרדב ךישממ בקעי
ותא קבאייש ךאלמ חלוש ה"בקה .ומצע לע לוטיל וילעש דועייה ןמ בקעי םלעתמ הזב .שדוחמה יתחפשמה
,תיללכה תולכתסהה תא בקעיל ריבעהל ותרטמש יכוניח קבאמ והז .ערזהו ץראה תכרב תא ול ריכזיו
עגר ,ףוסבל .יתחפשמה ערקה יוחיאלו ושע םע שגפמל תונכהב ךישממו ןיבמ וניא בקעי ךא ;רתוי תיתועמשמה
דוחיאה ינפל רדנה םויק תא תושרופמ שקבמו בקעיל שוריפב ה"בקה הנופ ,ותחפשמל בקעי תביש ינפל
.בקעי ירבדכ "יבא תיב לא" אלו ,ה"בקה ירבדכ "תאזה המדאה לא" םויק ;יתחפשמה
הזבו ותחפשמל בקעי בוש רחאל קר רדנה םיוקי ,ורדנ לע והווציו בקעיל תושרופמ ה"בקה הנפי אל התע םג םא
.יללכה ודועיי לע בקעיל יכוניחה רסמה לשכיי
:ללכ השרפל ךייש אלכ הארנ ןושאר טבמבש קוספ עיפומ רדנה םויקל דומצב
.(ח ,ה"ל תישארב) תוכב ןולא ומש ארקיו ןולאה תחת לא תיבל תחתמ רבקתו הקבר תקנימ הרבד תמתו
'מע ,קבלא-רודואת 'דהמ ,ה ,אפ השרפ ,הבר תישארב) שרדמה "?בקעי תיבב הרובד ןיינע המ" :המת י"שר רבכ
ארקמ לש וטושפ יפל םא םג ."ומא התמש אתרושב היל האב" - המצע הקבר תתימל תאז רשקמ (977-976
רושקה םיוסמ ןפמ וא ומאמ בקעי לש הדירפ ןאכ תרכזנ םוקמ לכמ ,הקבר תקנימ לש התתימ קר ןאכ הרכזנ
הכילהה טקפסאמ תיפוס אוה קתנתמ יתחפשמה שגפמה ינפל בקעי לש רדנה םויקב ,תילובמיס הייארב .הב
,ויבא תוחילש תא אוה םינפמו ,בקעי תעדותב התמ הקבר תוחילש .ושעמ החירבה רמולכ ,ומאב רושקה ןרחל
לא בקעי אביו" - וירוה םע בקעי שגפממ הקבר לש הרדעיה דואמ טלוב ,ןכאו .יללכה רסמה תלעב הכילהה
התמ הקברש ,רומאכ ןכתיי .(זכ ,ה"ל) "קחציו םהרבא םש רג רשא ןורבח אוה עבראה תירק ארממ ויבא קחצי
בקעי תרזח תא השיגדמ הרותהש ןכתיי ,ונלש רשקהב [28]בתכייש ול יואר הז טרפ םג ךא ,בקעי אוב ינפל דוע
,הקבר לש ןפה חנזנו ,םהרבא תחפשמ תויכשמהב בקעי לש יללכה ודועיי - קחצי אטבמש ןפה םע ,קחציל
[29].תיטרפה תיתחפשמה תודדומתהה
ה

רחאל אלא הכרבה ןכות תא תבתוכ הניאו ,ךאלמה םע בקעי שגפמ תא הרותה תלצפמ עודמ םג רורב התעמ
אלו "וכרי לע עלצ" הז קבאממ אצוי בקעי הנושארבו שארב .קבאמכ ראשיהל ךירצ קבאמה םשור .רדנה םויק
רמולכ ,ירוטסיהה ,יללכה ודועיי תא בקעיל ריכזהל 'קר' הדעונו ,תינשמ איה הכרבה ,הז רשקהב .ךרובמ
תא ןיבמ בקעיש רחאל ,רדנה םויק רחאל קר אוה הכרבה לש יסיסבה המוקמ .רדנה םויק רבד לע ול זומרל
רשא הז ןפמ בקעי לש ותומלעתה לשב םדוק דוע בקעי תא ךרבל ה"בקה 'ךרצנ'ש אלא ,ודועייו וייח תועמשמ
הכרבה לע רפוסמ ךכו .רדנה םויק רחאל דימ ,יוארה ומוקמב בתכיי תטרופמ הרוצב הכרבה רואית .וייחב
רחאל ,רמאיהל התייה הרומא ובש םוקמב םירכזנ הינכת ךא ,(ךאלמה םע קבאמב) לעופב הרמאנש העשב
."יבא תיב לא ...יתבשו" ינפלו "תאזה המדאה לא" םויק רחאל ,רדנה םויק
בקעיש חתמה הלגתמ םש ,ורדנ תא בקעי רדונ הנושארב .וזב וז תורושק םיכאלמה תויולגתה לכ ,ונרבסה יפ לע
הלגנ ןרחב) .םהרבא תחפשמ לש דועייה םויק ךשמה ךרוצל הנרח הכילהה ןיבו ושעמ החירבה ןיב ,וב יורש
בקעי שגופ ותרזחב ([30].ומייקלו ץראל בושל ול רמואו ,ורדנ תא הנפה בקעי וילאש לאכ ההדזמה ךאלמ וילא
ףאו .רדנה םולשת תבוח אליממו ,הצרא ותרזחו ןרחל בקעי תאיצי םוחית איה םתא שגפמה תועמשמו םיכאלמ
אל ןיידעש תורמל ,ןענכ ץראל ותרזח םע רדנה םויק תבוח תא בקעיל זומרל דעונ 'ה ךאלמ םע ישילשה קבאמה
.וירוה תא שגפ
לש וקבאמל 'רכז'כ ,השנה דיג תליכא רוסיא לע םיעמוש ונא קבאמה םויסב .תפסונ הדוקנ רהבות ונירבד רואל
המ ?תורודה לכ ףוס דע ורכזל שיש בושח הכ הז קבאמ עודמ ."וכרי לע עלצ" אצי ופוסבש ךאלמה םע בקעי
?בקעי ירחא םיאבה תורודל קבאמה לש ותועמשמ
םיישיאה ויישקל רבעמ ,ותולעהלו יללכה ודועייל וכנחל רמולכ ,ורדנ תא בקעיל ריכזהל אב קבאמה םנמא םא
חתמ והז .םלוכ תורודל קבאמה תועמשמ הרורב יזא ,רתוי הלענ םייח תעדות רבע לא ,וגרהל הצורש ויחא םע
תולגה ןמזב רקיעבש ,תימוי-םויה תואיצמה ןיבו ,בגשנה דועייהו תוחטבהה ןיב ,וב יורש לארשי םעש דימתמ
בגשנ דועיי לעב אוה ירה ויתורצ תורמל יכ םעל ריכזמ השנה דיג תליכא רוסיא .בושו בוש םעה ינפ לע תחפוט
[31].םלועב
תומוקמה יארמ לכב .תונושה םישמוחה תואצוה ןיב םיקוספה רופסמב לדבה שי םהב םינד ונאש םיקרפב .[1]
.ןרוק ך"נת יפל ונכלה
קבאנ בקעיש היה רורב עשוהל ףא .דועו (922-910 'מע ,קבלא-רודואת 'דהמ) חע-זע השרפ ,הבר תישארב .[2]
.25 הרעה ,ןמקל ונודיי עשוה ירבד .(ה ,ב"י) "ול ןנחתיו הכב לכיו ךאלמ לא רשיו" :ךאלמ םע
"םיהלא םע"ש זמור םירבדה רדסו ,(םוקמב י"שר האר) ושעל בקעי ןיב תומיעל זמור "םישנא םע" קבאמה .[3]
.ושע םע ושגפמל םדוק ךאלמה םע בקעי קבאמ ןכאו ,"םישנא םע"ל םדוק
ףאו ,המוד הבוגת הריכזמ - "ימשל לאשת הז המל" - ומש תלאשל ךאלמה תבוגת יכ ,ןייצל שי ולאל ףסונב .[4]
.(חי ,ג"י םיטפוש) "יאלפ אוהו ימשל לאשת הז המל" - ותשאלו חונמל הארנש ךאלמה תבוגת :ךאלמ יפמ איה
.(922-921 'מע ,קבלא-רודואת 'דהמ) חע השרפ הבר תישארב ןייעו

.וכ ,ב"ל תישארבל ושוריפב ן"במר .[5]
קר אלו הלוכ הרותה לכב ללככ תאז רמוא אוהש אלא ,ם"במרה רבכ ומידקה .םש ,הרותל ושוריפב ק"דר .[6]
הארמב אלא הז ןיאש ורוביד וא ךאלמ תייאר רכזנש םוקמ לכש ונראיב רבכ" :ךאלמהו בקעי ןיבש הז שגפמב
,ב"מ קרפ ,ינש קלח ,םיכובנה הרומ) "האובנה הארמב וללה החישהו תוקבאיהה לכו ...םולחב וא האובנה
וז היישרפב תררושה תיללכה הכובמה תא .הרותה לע ושוריפב ג"בלר ףא ךלוה וז ךרדב .(חפאק 'י לש ומוגרתב
םעפה ונא םידמוע" :תורצק םילימב ,255 'מע ,ב"נשת םילשורי ,תישארב רפסב םינויע ,ץיבוביל המחנ תמכסמ
ושפנ ךותב יורשה ימינפ חתמ קבאמב וארש שי ."ןירותסמ תפופא השרפ ,הרותבש תושקה תוישרפה תחא ינפב
קבאיו' ,ישקוע 'צ ;110-107 'מע ,ג"נשת םילשורי ,וילדמ םימ ,'ודבל בקעי רתויו' ,קלו 'י :לשמל ,האר .בקעי לש
.27-23 'מע ,(ד"נשת) אכ םידגמ ,'ורשפו ןוזחה תולובג - ומע שיא

ב ןויליג ,כ ןיעמה ,'ושעו בקעי תשיגפ' ורמאמב ותבס 'מ םג ךלה וז ךרדב .ב"ע אצ ןילוח ילבב םג ןייע .[7]
ותיינפ לעו ,בקעי םע שגפמב ושע תונווכ לע עיפשה ושע לש ורש םע בקעי קבאמ ,ותעדל .8-1 'מע ,(ם"שת)
יתבשחמה רסמב רקיעב ,דואמ דע איה השק םיבותכה טשפ תא הריבסמכ וז השיג תנבה .המחלמל אלו סויפל
תוחילש אלו ,ונוק תוחילש השוע ךאלמ .תוהולאל ץוחמ םילעופה םיינומד תוחוכ ריכמ וניא ארקמה .הב ץוענה
לש ושוריפב ןוגכ) ולא ןיעמ םיביטומ םיעיפומ םנמא םייניבה ימי יגוה לש םהירבדו ל"זח תורפסב .םירחא
ןכו ,חי ,א"י םירבד] ץראל ץוחב תווצמה םויק תבוח לעו [ח ,ז"ט ארקיו] לזאזעל ריעשה חוליש לע ן"במרה
,תילארשיה הנומאה תודלות ,ןמפיוק 'י ןייע .בותכה ךותמ תורישי םיעבונכ םתוארל ןיא ךא ,([הכ ,ח"י ארקיוב
.429-428 'מע ,ה ךרכ ;440-439 ,431-429 'מע ,ב ךרכ ,ך"שת םילשורי

ה"בקה תאמ בקעיל ורמאנ םירבדהש הארנ םשש אלא .הלילה םולחב ךאלמ וילא הלגנ ןרחב בקעישכ ףא .[8]
רשא הבצמ םש תחשמ רשא לא תיב לאה יכנא ...יננה רמאו בקעי םולחב םיהלאה ךאלמ ילא רמאיו" :ומצע
ההדזמ היה ךאלמש תעדה לע תולעהל השק .(גי-אי ,א"ל תישארב) "...ץראה ןמ אצ םוק התע רדנ םש יל תרדנ
ףא ונרבסה יפ לע ןפוא לכב .ךאלמה תיינפ רחאל החישל סנכנ ה"בקהש ןכתיי ."לא תיב לאה יכנא" ןושלב
.22 הרעהב ןייעו .תורחאה תויולגתהל רשקתת וז ךאלמ תולגתה

,רדנה ןכותב אלו יאנתב ןיידע בצומ ,'םיהלאל יל 'ה היהו' יכ הארנ (םיקוספל הקולחב) םימעטה קוסיפ יפל .[9]
קלח רבכ והז יכ הארנ ,ןיעל רורבה שלושמה תועלצה הנבמ יפ לע ,רומאכ ךא ,םוקמב י"שר םג שריפ ךכו
.םש ן"במר שרפמ ךכו ,בקעי לש ורדנמ

ורסיח אל ה"בקה ומע הנתהש ןיאנתב םרא ןדפמ אב..." - אמוחנת שרדמב םירבדה םיעיפומ רחא ןונגסב .[10]
היהי םא תרמא ךכ אלו !?תחכש ינפל תרדנש :ה"בקה ל"א .ןיסילטיא חתופ ליחתה ,בקעי השע המ .םולכ
ץראל אבש ןוויכ ...תוירע יוליגמ - הזה ךרדב ,םימד תוכיפשמ - ינרמשו ,הרז הדובע דובעא אלש - ידמע םיהלא
.(ח ,חלשיו ,אמוחנת) "...לשכנ התא םהב ,ךרמשל תרמאש םירבדה ןתואב ךייח ה"בקה רמא .רדנ ותוא חכש

יתש - םיינחמ .ץראל ותוולל ותארקל ואב לארשי ץרא לש םיכאלמ" :שרדמ םוקמב י"שר איבמ ףא ךכ .[11]
."ותארקל ואבש לארשי ץרא לשו ,ןאכ דע ומע ואבש ץראל הצוח לש :תונחמ
,הבר תישארב) "םקיר ךינפ וארי אלו תא ףא ,'םקיר ינפ וארי אלו' םיהלא ינפ המ ...'םיהלא ינפ תוארכ'" .[12]
.(931 'מע ,קבלא-רודואת 'דהמ ;חע השרפ
'ח ינודא ושעל תארקו ךמצע תלפשה התא ה"בקה ול רמא ,'ינודא' ושעל בקעי ארקש העש התואב" .[13]
,ו"ל תישארב) 'וכלמ רשא םיכלמה הלאו' :רמאנש ,ךינבל םדוק םיכלמ הנומש וינבמ דימעמ ינאש ךייח ,םימעפ
.(891 'מע קבלא רודואית 'דהמ ;אי הע השרפ חלשיו הבר תישארב) " (אל

התוויה וז השרפו ,ונוק ינפל םדא לש הדימע דואמ םיריכזמ בקעי ייוטיבש ,ןדמ בקעי ברה ר"ומ יל ריעה .[14]
הרבחתנש החילסה המגודל הנה .ושעל בקעי ירבד ךותמ םיבר םייוטיב ובאש רשא תוחילס ינטייפל הרופ רוקמ
לש המיתחה יקוספב בורל) ושע תא בקעי יוצירמ םיחוקלה םיבר םייוטיב םישמשמ הבו ,םירופיכה םוי תחנמל
:(םיתבה

ןמ ןאצה ןמ תחא השכ םתחיש הצרו ...החנמב וינפ הרפכא רמא יכ רפוכ הפצמו ברע תחנמ תעל ךינפ הלחמ ..."
ברב ...החנמ ודיב אבה ןמ חקיו ךימחר ירעשב ףפותסמ בוט יכ הארו ...החנמל לארשי הקשממ םיתאמה
רשא ידימ יתחנמ תחקלו ,הנועמ םדק יהלא ךיניעב ןח יתאצמ אנ םאו ,הניב יגיגה 'ה הניזאה ירמא ךימחר
םא ...החנמב וינפ הרפכא רמא יכ ברע תחנמ ברע תעל הפצמו רמשמ לע דמוע דימתו ...הניחתב ךל תאבה
ברעתו ,ןוצרל ךינפל ונירמא אנ ויהי ...החנמ ודיב אבה ןמ חקיו ךינפ רחשל אב ,ןימיב והברק ותיחד לאמשב
'רב יכדרמ 'ר) "החנמ ודיב לארשי ינב וחלשיו הפש לרעו הפ דבכ ...םיתאמה ןמ ןאצה ןמ תחא השכ ונתחנמ
םיטעמ םייונישב ,ןטק רופיכ םויב אקווד תונוש תוליהקב תרמאנ החילסה .הרשע שולשה האמה ,ךורא יתבש
.(633-635 'מע ,ל"שת םילשורי ,טדימשדלוג 'ד תרודהמ ,םירופיכה םויל רוזחמ ןייע .תירוקמה החילסהמ

גהנמכ תוחילסה רדס :האר .-12ה האמה ןב יולה קחצי רב לאוי הרביח) הנשה שאר ברעל תוחילסב םג ךכ
יתליפת ןוכת התרומת / ינפל איבהל ידיב ןיא הרושת" :(וע 'מע ,ה"כשת םילשורי ,טדימשדלוג 'דהמ ,ןילופ
ןבל ינפב בקעי לש ותוספרתה לע ."'ה התא יכ הזה םעה לכ ועדיו / ינפל תכלוהה החנמה תא אנ חק / ינונחתו
,(ט"משת) 96 ןיתעמש ,"ינפ אשי ילוא ...החנמב וינפ הרפכא" ,ינמחנ 'א :ןייע וז השרפב םיגירחה םייוטיבהו
.8-5 'מע

אבו רשעתנו ךלה .רבדו רבד לכ לע ובישה ,'רדנ בקעי רדיו' :םש ביתכ המ םירהנ םראל בקעי ךלהשכ" .[15]
אל ,םייתאמ םיזע ,ןורוד ותוא לכ ונממ לטנ .וגרוהל שקבו ושע תא וילע איבה ,ורדנ תא םליש אלו ול בשיו
.עלוצ השענו ...'ומע שיא קבאיו ודבל בקעי רתויו' רמאנש ,שיגרה אלו ומע שפרו ךאלמה וילע איבה .שיגרה
...'רבקתו לחר תמתו' רמאנש לחר תרצ וילע תאב שיגרה אלש ןוויכ ...הניד תרצ וילע תאב שיגרה אלש ןוויכ
רמאיו' :רמאנש ועידומ ינירה ,הקול אטח הזיאב שיגרמ וניאו הקול הזה קידצה אהי יתמ דע ה"בקה רמא
,אמוחנת) "ךרדנ תא תרחיאש לע אלא ולאה תורצה ךועיגה אל ...'םש בשו לא תיב הלע םוק בקעי לא םיהלא
תורצה ראש ףא אלא ,רדנה םויק יאל רושק ךאלמה םע בקעי לש וקבאמ קר אל ,הז שרדמ יפל .(ח ,חלשיו
.רדנה תא ול ריכזהל ודעונ הצרא ותרזח עגרמ וילע ואבש

יוניש םצע םייקתנ וישכע קרש שיגדהל אב ,'לארשי ומש ארקיו'" - תניינעמ תורשפא הלעמ ןמפוה צ"דר .[16]
זמר ולו ןיא יכ הז שוריפב היעבה ."תמדקומ העדוה אלא התייה אל הלעמלש ךאלמה תעדוהש דועב ,םשה
תא הנשמ שממ ךאלמה יכ הלוע םיקוספה תוטשפמ ;םשה יוניש תודוא לע עידומ קר ךאלמה םנמאש םיבותכב
לש ורמאמב יוצמ לופכה םשה יונישבש תונושה תועדה םוכיס .טכ ,ב"ל ,י"שר שוריפב הז רשקהב ןייע .ומש
.464-461 'מע ,(ד"לשת) ח ד"מח הדשב ,"בקעי דוע ךמש ארקי אל" שירפ סומע

םיעבשה םוגרתב חסונה ךכ ןכאו ."ךמש היהי לארשי םא יכ בקעי דוע ךמש ארקי אל םיהלא ול רמאיו" .[17]
.('וגו "בקעי דוע ארקיי אל ךמש")
בהלב 'ה ךאלמ לעיו המימשה חבזמה לעמ בהלה תולעב יהיו" :ותשאלו חונמל ךאלמה תולגתהב ןוגכ .[18]
.(כ ,ג"י םיטפוש) "חבזמה
הקחצ הז המל םהרבא לא 'ה רמאיו .ןקז ינדאו הנדע יל התיה יתלב ירחא רמאל הברקב הרש קחצתו" .[19]
,ח"י תישארב) "ןב הרשלו היח תעכ ךילא בושא דעומל רבד 'המ אלפיה .יתנקז ינאו דלא םנמא ףאה רמאל הרש
.(די-גי

.כ ,ח"י תישארב ,ם"בשר שריפ וז ךרדב .[20]
- ההז ןושלב הרותה תשמתשמ םהרבאל םיכאלמה תולגתהב ןהו ונלצא ןהש ,ךוטנייפ ינת ידידי יל ריעה .[21]
"דוע בקעי לא םיהלא אריו" ;(ב-א ,ח"י) "וילע םיבצנ םישנא השלש הנהו אריו ...ארממ ינלאב 'ה וילא אריו"
ארקמב תובר םימעפ תבסומ תואריה ןושל .(דכ ,ב"ל) "ומע שיא קבאיו" - 'שיא'כ רדגומ הז ךאלמו ,(ט ,ה"ל)
.(ג ,ג"י ;בי ,'ו םיטפוש ;ב ,'ג תומש לשמל) ךאלמ לע אקווד

לש ומש תפלחהב עיפומש יפכ - םיהולא םש אלו ,םודס תיישרפב עיפומה 'ה םש אוה הז רבסהב ןורסחה .[22]
תדלוהל עגונב םיהולאו םהרבא חוכיווב .ונאצמ תאז םג ךא ,ךאלמל ותנווכש 'ה םש לע רמול רתוי השק .בקעי
םאה ןוחבל יאדכש ינמוד (בכ ,ז"י תישארב) "םהרבא לעמ םיהלא לעיו" קוספה לשבו ,םיהולא םש עיפומ קחצי
.ךאלמ םע חיש-ודב םש ףא רבודמ ןיא

וחיריב ךאלמהו עשוהי תשיגפב ,('ו םיטפוש) ךאלמהו ןועדג תשיגפב לשמל ,ארקמב ץופנ 'ה םשב ךאלמ יוניכ
שוריפ יפל ,'ג תומש) הנסב השמל ךאלמה תולגתהבו (םש ק"דר שוריפ האר ;'ו קרפ תליחתו 'ה קרפ ףוס עשוהי)
.(ם"בשר

לש רוכזאה ךותב הנדוע םוקמל 'לא תיב' תאירקש הרעשה ונילעה עשוה ירבד רבסהב .25 הרעהב ןייע .[23]
.קובי רבעמל תסחייתמו ךאלמהו בקעי קבאמ
.םש ם"בשרו י"שר ישוריפ הארו .ל ;בי-י 'ו תומשב ןוגכ ,ארקמב תובר היוצמ וז ךרד .[24]
ונואבו ..." :(ה-ד ,ב"י) עשוה ירבדב יוצמ ,דחא ערואמ לע תורבדמ תוישרפה יתשש ,ךכל זמר יכ ןכתיי .[25]
,ךאלמה םע קבאמה תא ראתמ עשוה ."...ונאצמי לא תיב ול ןנחתיו הכב לכיו ךאלמ לא רשיו .םיהלא תא הרש
!?ךאלמהו בקעי קבאמ אלו לא תיבב השענ ה"בקה ידיב םשה יוניש ירהו ,לא תיבב עריא רבדהש רמואו
בקעי ארקיו" םנמא םא יכ הרעהב קפתסנ ,םוקמה םש תייעבל סנכיהל םיצור ונניא .תבשייתמ היעבה ונירבדל
טלחהב יזא ,(קובי רבעמב רמולכ) לארשיל ומש תא 'ה הניש ובש םוקמל סחייתמ "לא תיב ...םוקמה םש תא
,םש הנבנש חבזמה לע העבצהכ אלא ,םיוסמ חטשל יפרגואג םשכ "לא תיב" םשה תא ןתונ וניא בקעיש ןכתיי
הז רשקהב ןייע ."תסנכ תיב" םירמוא ונאש םשכ שממ ,"לא תיב" םינוש תומוקמ המכל ארוק בקעי יכ ןכתייו
ןדוסי - בקעי תובצמ עברא' ,ןמרב 'י םג ןייע ולוכ אשונה לע .136-134 'מע ,ו ךרכ ,(7 הרעה ,ליעל) ןמפיוק
.23-9 'מע ,(א"נשת) גי םידגמ ,'דחא סיסבב

.םוקמב י"שרו ,ו ,חס השרפ הבר תישארב .[26]
יתש ףא אוה אשונ ולא םינפ ינש לש יוטיבכו ,ןרחב וכרד ךרוא לכל בקעי םע הכישממ וז תוינשש ןכתיי .[27]
וז ,הרוכבה) ול תדעוימה השיאה ,האל תאו ,ושעמ החירבל ךשמהכ ראבה תפש לע הב בהאתהש לחר תא ,םישנ
.לארשי תיב רקיע תא הנבתש ,(הלפכמה תרעמב בקעי םע רבקיהל הדיתעה

'א) םילבויה רפסב ןייע ;רסחה תא םימילשמה םישרדמ שי יכ דע ,טלוב הכ ומא םע בקעי תשיגפ רדעה .[28]
.הנב בקעי ינפ תא תלבקמ הקבר יכ רפסמה ,(בפר 'מע א"ל קרפ ,םילשורי ,א ,םיינוציח םירפס ,[רידהמ] אנהכ
בקעיל קחצי לש ותכרב תא דואמ ריכזמ ,רדנה םויק רחאל קר הילע םיעמוש ונאש הכרבה לש הנושל ףא
ךל םהרבא תכרב תא ךל ןתיו .םימע להקל תייהו ךבריו ךרפיו ךתא ךרבי ידש לאו" וכריב קחצי .ןרחל ותאצב
יונישל הדומצה הכרבבו .(ד-ג ,ח"כ תישארב) "םהרבאל םיהלא ןתנ רשא ךירגמ ץרא תא ךתשרל ,ךתא ךערזלו
.ואצי ךיצלחמ םיכלמו ךממ היהי םיוג להקו יוג הברו הרפ ידש לא ינא םיהלא ול רמאיו" םיעמוש ונא םשה
.(בי-אי ,ה"ל) "ץראה תא ןתא ךירחא ךערזלו הננתא ךל קחצילו םהרבאל יתתנ רשא ץראה תאו

"ךממ היהי םיוג להקו יוג" - "םימע להקל תייהו" ,"הברו הרפ" - "ךבריו ךרפיו" ,"ידש לא" םימודה םייוטיבה
ןתויה םצעל רבעמ) המוד יפואו הנבמ תוכרבה יתשל םינקמ הלא לכ - וערזל םג ץראה תניתנ לש השגדההו
קחצי לש הכרבה ןושלל ה"בקה קקזנ ןאכ ףאש המוד .(רפסמ םימעפ תובאל תוחטבומה ,ערזו ץרא תוכרב
תוכרבל ןירשימב רושקה ירוטסיההו יללכה ןפה - קחצי לש ותוחילש תא בקעיל שיגדהל ידכ הב שמתשמו
.הלא

:תלהוק תליגממ עטק ונשוריפ יפ לע ןוחבל ןיינעמ .[29]
ויהי ןכ לע ץראה לע התאו םימשב םיהלאה יכ םיהלאה ינפל רבד איצוהל רהמי לא ךבלו ךיפ לע להבת לא"
יכ ומלשל רחאת לא םיהלאל רדנ רדת רשאכ .םירבד ברב ליסכ לוקו ןינע ברב םולחה אב יכ .םיטעמ ךירבד
תא איטחל ךיפ תא ןתת לא .םלשת אלו רודתשמ רדת אל רשא בוט .םלש רדת רשא תא םיליסכב ץפח ןיא
תומלח ברב יכ .ךידי השעמ תא לבחו ךלוק לע םיהלאה ףצקי המל איה הגגש יכ ךאלמה ינפל רמאת לאו ךרשב
.(ו-א ,'ה) "ארי םיהלאה תא יכ הברה םירבדו םילבהו

בצומ םלס הנהו") "ץראה לע התאו םימשב םיהלאה יכ" רמוא אוה ,םלושמ וניאש רדנ ינפמ ןאכ ריהזמ תלהוק
אב רשא ךאלמ לע ףא ףוסבלו ,תומולחו םירדנ לע היבוברעב רבדמ תלהוק ,("המימשה עיגמ ושארו הצרא
.רדנה םויק יא לע שינעהל

.8 הרעה ןייע .[30]
ירהש וננוידב בלתשמ הז ףאו ,החכש ויתועמשממ דחאש ,י-ש-נ שרושהמ יונב "השנה דיג" יכ ,םג ןכתיי .[31]
.אב ורדנ תא בקעי תחכש לע קבאמה לכ
ידוהי ןיב וא) ויהולאל םדא ןיב תיללכה תירבל םירושק תישארב רפסב םיעיפומה םייוויצה לכ ,דועו תאז
,השנה דיג תליכא רוסיאב םג ךכ ,ונלש םירבדה יפלו ,הלימה תירב ךכ ,"וברו ורפ" לש יוויצה ךכ :(ויהולאל
.ומלועב ודועיי תא םדאה ןורכיז :רפסה ייוויצ ראשב בלתשמה


cLICK hERE!
hITBOX AD