ץיבוקשומ צ"י ר"ד
תוינוציח תומכח
הרותה לע ן"במרה לש ושוריפב
אובמ

תומכחמ םג ודי ךשמ אל" ן"במרהש ,[1]וייח תודלות לע ורפסב עבוק ,עודיה ן"במרה רקוח ,לעוועש ד"ח ברה
חוכיוב .הבר ותטילש התייה זעול תונושלב םג ,איהה הפוקתה לש עדמה תועוצקמב יקב היהו ,תוינוציח
הבר הבהאב ךלמה ינפלמ רטפנ ףאו םולשב םהמ תאצל ול הדמע ונושלו ,םירשהו ךלמה ינפב רביד הנולצרבבש
."ותדלומ ץרא לש םיינידמה םייחה יבגל חתופמה ושוחו רצחה יגוחב ויסומינו ויתוכילה ןורשכ חיכומה רבד -
,דועו ,'תויזעול םילמ' ,'ואולמו םלוע' םיכרע ,[2]ב"ח ן"במרה יבתכל ויתוחתפמב תששואמ לעוועש לש וז העיבק
םהמ לבקל השק השעמל לבא .ויבתכ רתימ םג אלא הרותה לע וישוריפמ קר אל ,תובר תואבומ םיליכמה
,תאצוי הז חטשב ן"במרה לש ותלודג .וימיבש עדמה תועוצקממ דחא לכב ותטילש לע תטרופמו המילש הנומת
ןורסחה ירחא אלמל קר אל ךרוצה שקבתנ ןאכמו ,וב רדגתהל םוקמ ונל חינה לעוועש ברה .תחפוקמ ,אופיא
,רשפאה לככ ,גווסמו אלמ טוריפל עיגהל ידכ [3]הרותה לע וישוריפב תשדוחמ הקידב ךורעל םג אלא ,הזה
.הז ןוויכב ותלודג לע דומלל לכונ ונממש ,הרותה לע ,ותריצי ךותמ
תוינוציחה תומכחה לע

ד"ח לש דחא דגיהב שמתשנו ,ן"במרה יבתכב תוינוציחה תומכחה לש םבוליש לע וננויד אשונ תא חתפנ
: םיקיפא השולשב (תינחורה ותביבסב) םרוז היה הרותה לש יחצנה הנייעמ יללכ ןפואב..." :[4]לעוועש
; היבחרמ לכ לע תילגנה הרותה דומיל (א
; םירקחמבו היפוסוליפב ןויעה (ב
."הלבקה תמכח יפ לע רתסנה תרותב קוסיעה (ג
םייניבה ימיב לארשי םרכ ךותל וננתסה יפוסוליפה רקחמה לש ויחוליק" :בתוכ אוה (האלהו בכ 'מע) ןלהלו
...ונמרכב ירמגל רז עטנ התייה וז היפוסוליפש בושחנ םא איה תועט ךא ...תיברעה היפוסוליפה לש התארשהב
תויעב רוריבב םייבויח םיגשיהל העיגהו קמועל םיקזח םישרוש תודהיב התכה היפוסוליפהש איה הדבוע
,טלחומה ןיאמ שי תאירב ,ארובה תמשגה לש תטלחומה הלילשה ,דוחייה תנומא תונורקע ןוגכ ,תדו הנומא
וררבתנו ,הרותב םיקצומ תודוסי וללה םיירקיעה לכל .דועו ,שפנה תוראשיה ,שנועו רכש ,הריחבה שפוח
."...תידוהיה היפוסוליפה ידי לע הריקחה ךרדב םג ונבלתנו
אל םלועמ - דועו תונושל ,עבטה יעדמ ,האופר :ןוגכ - תורחא תוינוציח תומכח לע" :לעוועש ןייצמ ךשמהב
ימימ לש םיקיפאה לכ ויה םיבלושמ ןמחנ ןב השמ ונבר לצאש רבדה אלפי אל ןכל ...לארשי ימכח ודיפקה
הכרב םהמ ונל הליצאהש הבחרה ושפנב ףתושמ רודמ םהל אצמנ בלה תמכחו הריקחה ,הרותה .תעדה
."תורודל
:[5]בתוכ אוה ךכו .תומכחה ראש ןיבל ארובה תעידי - תירקיעה העידיה ןיב בטיה ןיחבהל עדי ן"במר לבא
יכ ,ארובה תעידי םה ןירוקש המכחלו וזל םלוס תויהל אלא הניא תומכחה ראש תלעות בורש אוה רורב רבד"
ןיינמה תמכח םהמו (הקיטמיתמ) םידומילה תמכחל ןכ ירחא ואוביו ...ןויגהה תמכחב םהימי ןילבמ םהשכ
םילגלגה תמכחל ולאמ וקיתעישכו ,רובה קמוע וא המוחה הבוג רמאיש ולאמ תעגמה תלעותה ,תודימהו
,תורואמה תוקלו ,בושיהו ץראהו ,דורפהו רובחהו םילגלגה תעונת תעדל הלודג תלעות הבו ,(הימונורטסא)
.(הגישהל ידכ ,םדאה עיקשהש העיגיה תא הווש הניא תלעותה=) העידיה דגנכ הלודג תלעותה ןיא םוקמ לכמו
תלעותה יכ םידומ םמצע םהו .התוחפ תלעותהו הבורמ רתוי למעה היהי (הקיסומ) עגינה תמכחל וקיתעישכו
."...תוקלאה תמכח איהו (הקיזיפטמ) עבטה רחאש המ ןירוקש המכחל - ןרקחמב ואוביש ולא לכב הלודגה
ןניא ,ונמזב םיעודי וא םילבוקמ ויהש םיעדמה לע תוכמתסה וא האבומ לכש ןבוי ולא המדקה ירבד רואל
תרזעב רבסה םינועטה תומוקמה תא ןתרזעב ראבלו םיבותכה תונופצ תא ריהבהלו שיחמהל ידכ אלא תואב
.תוינוציח תומכח ןתוא
הרותל וישוריפ תא רישעה םתרזעבש םיעדמה
האופרה .א

בצמ יפל - םימישרמ םיגשיהל ועיגה ויתועידי הז חטשב ירהש ,האופרה תמכח תא ריכזהל שי הנושארבו שארב
תא טילבהל שי ןורקיעכ .[6]האופרה לע התייה ותסנרפו לעופב אפור היה ן"במרה עודיכ יכ - וימיב האופרה
אל תונברהו ,םיתב ילעב ראשמ םתייחמ תורוקמב םינוש ויה אל םייניבה ימיב םינברה יכ ,העודיה הדבועה
.[7]יששה ףלאל היינשה האמה ףוס דע הילעבל רכש האיבמ התייה
:האופרל ן"במרה לש וסחי תא םידקנ .1
,הפ קיב) םרמואב םתנוכ איה וזו ...וילע תווצלו ונממ ריהזהל הקשמהו לכאמה לע קר םהישעמ ןיא םיאפורהו"
אלא תואפרתהל הלוחל תושר הנתינש ורמא אל ,תואפרל אפורל תושר הנתינש ןאכמ ,'אפרי אפרו' (א"ע
ירחא ודיב תומי אמש ששח ינפמ אל ,ותואפרמ ומצע רוסאל אפורל ןיא ...תואפרתהל אבו הלוחה הלחש ןויכ
םישנאה ןכ לעו ,וגהנ רבכש ,רשב לכ אפור אוה ודבל םשה יכ רמאיש רובעב אלו ,איהה הכאלמב יקב אוהש
לע היניד ךומסת אל הרותה יכ ,האופרה ימולשת הכמה לע שי ףורגאב וא ןבאב הז תא הז וכהש םיצינה
."םיאפורב קסע ול ןיא שיא יכרד םשה תוצרב לבא ...םיסינה
[8]('םככותב ינכשמ יתתנו' ה"ד אי ,ז"כ 'יו)
לש ותלועפ תא בויחב הכירעמ הרותה דחא דצמ .האופרב קוסיעל יטנלוויבמא סחי םייקש וירבדמ ונל אצויה
,"םיסנה לע היניד ךומסת אל הרותה" יכ ,האופרה ימולשת תא םלשל ורבח תא הכמה תא החירכמו [9]אפורה
שיא יכרד םשה תוצרב" ,הלוחה לש ותמלחהל ידעלבה םרוגה תא אפורה לש ותלועפב האור הניא ינש דצמ לבא
."םיאפורב קסע ול ןיא
- היברה ךילהתלו ,היברו הירפב השאהו רבגה לש םהיתולבגמל תוסחייתמ תויאופרה ויתורעהמ בושח קלח .2
: ונינפלש עטקב ומכ ,תורבעתהה
תורודב םג האמ ינבו םיעשת ינב החילה םהב תויה ימי לכ ודילוי םישנאה יכ ,דילויש הנש האמ ןבב אלפה ןיא"
דילוה הנש םיעברא הז ירחא הנהו (םישילש ינש=) םיינשה יפ וימימ ורבע אלש םהרבא ימיב יכ ףא ,הלאה
."הרוטקמ םינב
('דלוי הנש האמ ןבלה' ה"ד זי ,ז"י 'רב)
: אבה עטקב המוד הרעה ריעמ אוה טוריפ רתיבו
םרט קחצי תא דילוה םהרבא יכ ,ארקמה ילעבמ ותלוזו רכזנה םכחה בושחי רשאכ ונניא םהרבאב אלפה יכ"
דובע דע םהב הנקזה ןיא רוד לכב םישנאהו ,וימיב םיקלח ינש וילע ורבע אל הנהו הנש שמחו םיעבש ותומ
רשא הלאה תורודבו ,הנקזהו תושיאהו תורחבהו תודליה םיאפורה ובשחי רשאכ ,םתומי יקלח תשולש םהילע
םהמ ,הזה רודב םישנאה יכ עודיה ןמו ...םישש רחא דע ןקוז םיאפורה ול ובשחי אל הנש םיעבשכ םהב םימיה
םישנה םגו .םעבט יפל תוחלה םהב םמוקתה יפכ ,רתויו הנש םינומש וא הנש םיעבש אלמ דע םתנקזב ודילויש
אלש ינפמ ,םש יתשריפ רשאכ הרשו םהרבאב המיתה קר .הנדלת חרואה ןהל תויה דוע לכו ,ןמז םהל ןיא
."הנדלת אל ןכ ירחאו םישנכ חרוא הנממ לדח יכ אלפ היה הרשב דועו .הזמ הז ודילוה התעו םהירוענב ודילוה
('שולשו םישלש' ה"ד ,וט ,ו"מ 'רב)
השעיש םתנווכ ןיאו" :בתוכ אוה השאה םחרב דלוה רצונ ותועצמאבש יגולויבה ךילהתה ונייה ,היברה לע .3
אוהה ערזה ןיאש וא ללכ ערז םהב השעי אלש וא רכז יציבכ םיציב הל שיש פ"עא השאה יכ ,השאה ערזמ דלוה
זחאתמו ,םאב האיבה רמג תעשב ףסאתיש םחרה םד לע ,'תערזמ' םרמא לבא .רבועב רבד השוע אלו אפקנ
הריציב םיאפורה תעד םגו ...ערז וארקי םהינשלו ,שיאה ןבולמו הבקנה םדמ רצונ דלוה םתעדל יכ ,רכזה ערזב
."איה ךכ
('ןושארה' ה"ד ב ,ב"י 'יו)
עטקה תא איבנ ונממש ,[10]יאקרב ןור לש ורמאמ האר ,םייניבה ימי לש האופרה יעדממ ןאכ עפשומ ן"במר
: אבה
ועיפשה ,סנארוסו סונלאג ,סטרקופיה לש תויאופרה תוירואיתהו וטסירא לש היגולויבה רקיעבו ,ינפוגה עדמה"
,תיניטללו תיברעל ,תירבעל ומגרות הלא םירבחמ לש םהירפס .םייניבה ימי ינב תעד לע עירכמ ןפואב
...םירצונו םימלסומ ,םידוהי ובתכש םייאופר םייעדמ םירוביחב ובלוש תויעדמה םהיתופקשהו םהיתונויער
ואבש יפכ ,הבקנל רכזה ןיבש םיילטנמהו םיימוטנאה ,םייגולוזיפה םילדבהה רבדב תילטוטסיראה הסיפתה
תובישח תלעב התייה "םייחה ילעב תריצי לע"ו "םייח ילעב לש הירוטסיהה" וירוביחב רקיעב יוטיב ידיל
,ויתופקשהמ קלח .סנסנרה תפוקתבו םייניבה ימיב ,הקיתעה תעב האופרהו היגולויבה יעדמב הנושארה הלעממ
רבועה תריצי ךילהתל השאה לש התמורתו הדיקפת ,תסוה םד תוהמ ,הבקנה לצא ערז םויק תלאשב לשמל ומכ
רכזה עבט ןיבש ינושה רבדב תיסיסבה ותסיפת לע ןיררוע ואצמנ אל טעמכ (לבא) ,הפירח תקולחמב תונותנ ויה
. "הבקנה לש הזל
חיכוהל שקיב אוה ,ערז תרדע) השאה יכ ,וטסירא תפקשה תא ןיטולחל ללש סונלאג" : ןלהל ךישממ יאקרב ןור
יחרכה יאנת איה םחרה ךותב רכזה ערז םע יבקנה ערז תורבחתה .ינימה טקאה תעב ערז תטלופ השאה םג יכ
."תורבעתהל
יפוא ילעב תויגוסל םידחא םיפד שידקה "תובא ןגמ" ורפסב ,1444-1361 (ץ"בשת) ןארוד חמצ ןב ןועמש 'ר
לדבהה רבדב החנהה לא רזוח אוה םגו תינוויה היגולויבהו האופרה תועפשה בטיה תורכינ םהבו קהבומ יאופר
."[11]םהמ דחא לכל שיש "יעבטה םוח"ה תוגרד ןיב ץוענה םינימה ןיב ירקיעה
: ן"במרה לש תחא הרעה דוע איבהל שי הז רשקהב
ךיאו ,ללכ רצונ היהי אל תודנה םדמו ,[12]רבכ יתרכזה רשאכ ובור וא ולוכ השאה םדמ רצונ דלוה הנהו"
הברה הדנ םד םחרב תויהב הנהו ,ונלכאי וא ותוא התשיש םייח ילעב לכ תימי ,תומה םס אוהו דלו ונממ השעי
ןויסנ וב ודיגה דועו ...ונתימי אוה הזמ ןוזנ היהיו רחא םדמ רבעתת םא ףאו ,ללכ רצוי אל יכ ,ונממ רבעתת אל
ריהבה לזרב לש הארמב טיבת םא הבוז תליחתב הדנה יכ ,הדלותב םיעד םימת תואלפממ אוהו ,יתימא
. [13]"םד תופיטכ תומודא תופיט הארמב וארי ,הב תוארל ךיראתו
: בתוכ אוה תויגולותפויסיפה תועפשהה ןיינעב .םירחא םייאופר םיחטשמ תורעה המכ ,התעו .4
רכזוהו ,םואתפ החמשה אובב עודי ןינעה הזו ,תמכ היהו בלה תעונת הקספ יכ ,ותמישנ הקספו ובל לטבתנש"
,םואתפ עתפב החמשה םהל אובב םהמ םיבר ופלעתיש ,חכה ישולחו םינקזה הז ולבסי אל יכ תואופרה ירפסב
לפנ הנהו ,וררקתהב בלה ספאיו ףוגה ינוציחב רזפתמו אצוי ידלותה םוחהו ,םואתפ חתפנו בחרנ בלה היהי יכ
החמשב ותוא וליגריו ול וקעציש הזה ףולעב עודיה יכ ...םמוד בכוש אוהו םויה ןמ לודג ןמז דמעש...תמכ ןקזה
."חור תחנב וב עבקתש דע איהה
('ובל גפיו' ה"ד וכ ,ה"מ 'רב)
העפותה ותעדלו ,םדה תא םמחמה רונת ןיעמ אוה בלהש ןימאה ,ותפוקתב םירחא םיאפורל המודב ,ן"במרה
אצוי לעופכ תספתנ ,ןכמ רחאל העיפוהש תוששואתההו המישנהו בלה תומיעפ לש תוקספהה ,בקעי לצא תאזה
."[14]ילגאו-וזאו םשב האופרב ארקנה סקלפרל המודה עוריא וא בצק תוערפה לש
: ריעמ אוה םייניעה לע ןייה לש תילילשה ותעפשה לע .5
ויניע לוחכל ךרטציו ...ותורכש ריתסהל לכוי אלו ןייב תולוחכ ויניעש ...ןיי תייתש בורמ ויניע ומדאתיש"
."ןהירוחב הנקמתו העמד ודירויו םהיניע תא ךישחי ןייה יכ ...דימת
('םיניע ילילכח' ה"ד בי ,ט"מ 'רב)
: ןייצמ אוה (םיתבהו םידגבה ,ףוגה יעגנ) םיעגנה תשרפ לע .6
םהילע 'ה חור היהי 'הל םימלש לארשי תויהב לבא ,םיתבה יעגנ ןכו םלועב הווה אלו ללכ עבטב ונניא הז"
וא ורשבב רועיכ הוהתי ןועו אטח םהמ דחאב הרקי רשאכו ,בוט הארמב םהיתבו םהידגבו םפוג דימעהל דימת
.'"ה תלחנ איהש ץראב אלא גהונ ונניא הנהו ...וילעמ רס 'ה יכ תוארהל ותיבב וא ודגבב
('היהי יכ דגבהו' ה"ד זמ ,ג"י 'יו)
. ותביבסו םדאה לש יניגיהה בצמה ןיבל הלאה םיעגנה תעפוה ןיב רשק לכ ןיאש אצוי ותרעה יפל
: (הימוטנאל םג ילואו) היגולויבה םוחתל תכייש האבה הרעהה .7
עבט יכ ורמאו ,דימת עוניש רבאב אלו רועל ךומס םלועל השענ בלחה ןיאש םהיעבטב םיאפורה ועדי ןכו"
תוילכה לע רשא ומכ רשבה ןמ דרפנהו ,חלו םח אוה הילאבו ,םידדצבו תועלצב רשבה ןמ דרפנ וניאש ןמושה
."םתוסו הנבל החל דילויו תולכל רהממו הכמוטסאב לשבתהל השקו הבעו סגו חלו רק
('המימת הילאה ובלח' ה"ד ט ,'ג 'יו)
הקיזמה תישפנה תיניגיהה העפשהה ללגב םירוסאה םילכאמה תא הרסא הרותה ן"במרה תעדלש ןייצל שי .8
: םהלש תינפוגה תיניגיהה העפשהה ללגב הפרטהו הלבנה רשב תא וליאו
םירכזנה ולא ...[15]ומוקמב יתרכזה רשאכ שפנב תומיטאו יבוע ודילוי םיסגה םירוסאה םילכאמה יכ"
קיזי אלש תיממה ילוחה וא סראה ינפמ הרסאנ לבא הבעות הנניאש הפרטה ריכזה אלו ...םיבעתנ םילכאמ
."[16]וילכואב
('הבעות לכ לכאת אל' ה"ד ג ,ד"י יבד)
:"תענומ האופר" םשב תונכל רשפא תואבה תורעהה תא .9
'ןגוהכ םהישעמ תושעל םינוכנ ערזה ירבאו םיאירב םיפוגה ויהי םיכרובמ ריואהו םיקשמהו םילכאמה תויהב"
: האבה הרעהה יבגל ןידה אוה ('ךמחל ךרבו םכיקלא 'ה תא םתדבעו' ה"ד הכ ,ג"כ 'מש)
הז יהיו ,םיבוט תורהנהו תונייעמהו ,בוטו ךז ריואה היהי תואי רשאכ םתעב םאובב יכ םשגה רבד םידקה"
."תורפלו םיפוגל תואירב תבס
('םתעב םכימשג יתתנו' ה"ד ד ,ו"כ 'יו)
יכרדב עודיו" : ונימי לש תיאופרה הסיפתה םע תבשייתמ הנניאש ,הרעה ריכזהלמ ענמיהל לכונ אל .10
ןכו הטושה בלכה יכושנ יכ דע ,םתומד תוארב וא םתוא םתוארב ונכתסי סראה ילעב יכושנ לכש תואופרה
ירפסב בותכש ומכ ,ותומיו קיזמה וא בלכה תאובב םש םהל הארי םימב וטיבי םא ,תוטושה תומהבה ראש
ךשונה םש םהינפב ריכזהמ םיאפורה םתוא ורמשי ןכו (א"ע ,דפ ףד) אמוי תכסמב ארמגב רכזומו תואופרה
וריכזה רבכו ,םתוא תימתש דע ללכ הנממ דרפת אלו איהה הבשחמב קבדת םשפנ יכ .ללכ םתוא ורכזי אלש
ילכב ולש ןתשה לבוקי םא וילוחב הטתשנש ירחא הטושה בלכה ךושנ יכ ,הדלותה תואלפנמ הסונמ רבד
םשור םוש םהב אצמת אל הננסתו תילטמב םימה ריבעת םאו ,םינטק םיבלכ ירוג תומד ןתשב הארי תיכוכז
אוה תמא הזו ,םיראובמ םיבלכה ירוג םש הארתו רוזחת העשכ םש והתשיו תיכוכזה ילכל םריזחתשכו ,ללכ
."שפנה תוחוכ יאלפב
('שחנ השמ שעיו' ה"ד ט ,א"כ 'מב)
: המוד הרעה דועו
."םהב הבשחמה ןכו םקיבדיו דואמ קיזי םיקבדנה םיילחה לכבו רבדה ריואב תוארה יכ"
('ךירחא טיבת לא' ה"ד זי ,ט"י 'רב)
היגולוכיספ .ב

ושוריפב תואצמנ תאז לכבו ,[17]ן"במרה לש ונמזב םייק היה אל ,המצע ינפב הנילפיצסידכ ,היגולוכיספה עדמ
םוחתב וניארש ומכ ,וינפל ויהש םיבותכ תורוקמ לע ךמתסמ אל אוה .הז םוחתל ןכיישל רשפאש תורעה רפסמ
לע ,הארנכ ,ססבתמ אוה .("םיכובנ הרומ"ב) ם"במרה תא טטצמ אוה םהבש תומוקמ ינשל טרפ - האופרה
.םייחב ונויסנ
:יכבל םדאה תא תואיבמה תוביסנה תא ראתמ אוה תואבה תורעהה יתשב .1
רוכבה ןבה וא ,לבאהו שואיה רחאל יח ונב תא אצומה ןקזה באה םא ,היוצמ ותעמד ימ אוה עודי רבדו"
."ךלומה (רוחבה :ונלש םיסופדב)
('וילא אריו' ה"ד טכ ,ז"מ 'רב)
: םידרפנ םישנאש העשב יכבה תא תנייצמ היינשה הרעההו
.[18]"םייחב ףא םדודינו םיבהואה דוריפב תוכבל ררועתי עבטה יכ ,יכבה בותכה רוסאי אלו"
('םכיקלא 'הל םתא םינב' ה"ד א ,ד"י 'בד)
ומכ תצק הז דרפהל) "MOURIR PEU un C'EST PARTIR" : תיתפרצב הזכ םגתפ םייקש ןייצל שי
.(תומל
יכבה תא רשפאל תבייחמ שממ םימעפל הרותה ןכלו ,םדאה לש ויבצע תא תצקמב עיגרהל לגוסמ יכבה .2
: ךכל קוקזל
טקשהו חונמ םיבצעל שי יכ ,השפנל חונמ אצמתש הילע הלמחל (ופוסב אמ ,'ג) םיכובנה הרומב רמא ברהו"
."םלבאו םתייכבב
("הינרפצ תא התשעו' ה"ד בי ,א"כ 'בד)
,חי ,'ה 'בד) הרות הנשמבו" : תומוקמ ינשב ריעמ אוה ,לכמ קזחה ותעדל אוהש ,םדאב ינימה ףחדה לע .3
השאה תדמחש וא הליחת השא תאשל וואתי םירוחבה יכ הליחת השאה ריכזה ("הואתת אלו" - ןורחאה רבידב
."םהבש לודגה רוסיאה
('ףאנת אל ,חצרת אל' ה"ד גי ,'כ 'מש)
: ןכו
."לכה ןמ רתוי השאב וירוענמ ער םדאה בל רצי יכ רובעב ,השאה םידקהש דומחת אל רובדב רואיב ףיסוהו"
('אוש דע ךערב הנעת אלו' ה"ד זי ,'ה 'בד)
ורבסה ירהו ,ועמשמכ תיגולוכיספ הניחבמ ,ן"במרה תעדל ,ןיבהל רשפא יא "ךומכ ךערל תבהאו" הוצמה תא .4
:
םימעפ יכ ...ושפנ תא ותבהאכ ורבח תא בוהאיש םדאה בל לבקי אל יכ ,הגלפה ,ךומכ ךערל תבהאו םעטו"
,וילא הושיש אלו המכחבו תעדבו דובכו םיסכנבו רשועב וביטהל םיעודי םירבדב והער תא םדא בהאיש
.'הבוט לכב ונממ רתוי אוה היהיש םלועל ובלב ץפח היהי לבא
('ךבבלב ךיחא תא אנשת אל' ה"ד זי ,טי 'יו)
וז הדימ שרשל תואבה ,תומייוסמ תווצמ קמנמו [19]תוירזכאה תדימ תעקוהל ן"במרה קקזנ תומוקמ המכב .5
תוירזכא תויוגהנתה תעפשהל רשקב םירחא םייח ילעבל םדאה ןיב הוושמ םג אוה ,בגא ךרד .םדאה בלמ
: םהילע
תומהבה תגאדל םדאה תגאד ןיב שרפה ןיאו ,הזב הלודג הגאד תומהבל שי יכ (חמ ,'ג) םיכובנה הרומב בתכו"
תלועפמ אוה לבא רובדהו לכשה ירחא ךשמנ ונניא הנטב ינבל התונחו םאה תבהא יכ ,םהינב לע
."םדאב היוצמ איה רשאכ תומהבב היוצמה הבשחמה חכ
('ךינפל רופצ ןק ארקי יכ' ה"ד ו ,ב"כ 'בד)
אל ,תוירזכאה תדיממ העיתרהמ איה ףא תעבונה ,ן"במרה לש האבה ותרעה תא ריכזהל שי הז רשקהב .6
תויוליעפ טילבהל אל ןוצרה ןמ בתכומה ,ירופיס ןונגס תרבסהב אלא ,הרותב תמיוסמ הווצמ תקמנהב רבודמ
:וב םילעופה םישיאה לש תוירזכא
.ומחרי אלו םהינפל לפנתמו ןנחתמ םרשב םהיחא היה יכ ,הריכמה ןמ רתוי לודג שנועל תוירזכאה םהל ובשח"
וא ,םש הז רפיס אל בותכהו
לכוי רשא לכ השעיו םהיבא ייחב םעיבשיו ול ערהל םדיל ואובב ויחאל םדא ןנחתי יכ ,עבטב עודי רבדהש ינפמ
."םנחרוסב רצקל בותכה הצריש וא ,תוממ ושפנ ליצהל
('ושפנ תרצ וניאר רשא' ה"ד אכ ,ג"מ 'רב)
ירהש ,ותריכמ ירופיס תרגסמב רבכ ויחא לא ותוננחתה תאו ףסוי לש ויכב תא ריכזהל םוקמ היה הרואכל
אלא , שפנ ןויוושב םייוניעה לכ תא לבסו הלימ רמא אל ונמזב ףסויש רבתסמ אל םג .זא שחרתה השעמה
תדימ לע דואמ ילילש םשור רצונ היה זא יכ ,השעמ תעשב ףסוי לש ורוביד תא ריכזהל אל הפידעה הרותהש
חיש-ודה תא איבהל בטומ , ךכל בל םימש אל וליפא םהו ושפנ לע ןנחתמ ןכסמה חאה : םיחאה לש םתוירזכא
התייהש יפכ תושחרתהה לש התונמאנ תא םג ונגשה הזב .םמצע םיחאה יפב רכזומ אוהו ןאכ הזה ללמואה
םיחאה יפב םירכזומ ףסוי לש תוננחתההו יכבה ירהש ,םיחאה לש תוירזכאה תדימ תא ונככיר םג לבא ,תמאב
לדוג תא תמייוסמ הדימב לרטנל םירומאה ,םיזבנה םהישעממ והשמ ןקתל ןויסינו הטרח לש יפוא םג הזל שיו
.עשפה
דעומ דועב גאוד וניא אוה םא םדאה לע התוללכב הוואתה תרבגתמ דציכ ן"במרה ראתמ האבה הרעהב .7
: הנסרל
ובלב אובת רשאכ ,הל םיערה םירבדל הואתמ הנניאש ,הורה םדאה שפנ"
השעש וא לכאש אוהה רבדל דאמ האמצ היהתו הריתי הואת ושפנב ףיסוי זא ,ותואת אלמי אוהו הואתה תצק
,תופיה םישנה תמיזל הואתה יכ .הליחתמ םהל הואתמ היה אלש םיער םירבדל דוע הואתתו ,הנושארבמ רתוי
וריכזהש ןינעכו ,תואתה ראשב הזב אצויכו המהבה לעו רכזה לע אובל הואת והאיבת ןתמזב ףוטש היהישכ
אלמי םא בותכה רמוא ךכלו ,'עבש - וביערמ ,בער - ועיבשמ םדאל ול שי ןטק רבא' (ב"ע ,בנ הכוס) םימכח
אמציו הואתי יכ ,האמצה םע הורה ושפנ ףיסוי ,םהל האמצ איה רשא וילע תוקזחהו תורירשה תוואתב ושפנ
.'ונממ עבש היהש המל
('רמאל ובבלב ךרבתהו' ה"ד חי ,ט"כ 'בד)
תונמדזהה רשאכ הצואת םיספות ימצע ןוסירל תלוכיה רסוחו תוירזכאל תורסמתההש ןייצמ אוה ללככ .8
: ךכל 'ותוא םיליבומ' םדאה אצמנ םהבש תוביסנהו
לכו ףואינב וליפא וששובתי אלו וסמחיו ולזגי ,הבעות לכ ולכאי יכ ,המחלמל תואצויה תונחמה יגהנמב עודיהו"
.'ביוא לע הנחמ תאצכ המיחו תוירזכא שבלתי ,ועבטב םדא ינבב רשיה .הלבנ
('ער רבד לכמ תרמשנו' ה"ד י ,ג"כ 'בד)
קר לבא ,ושפנ תרהט תא םהזל םילגוסמ ,םהמ תדלוס םדא לש ושפנש ,םימייוסמ םיסאמנ םירבד םימעפל .9
: םתברקב אצמנ אוהש ןמז לכ
תעב התוארל רוסא לבא ,(תמה תאמוטכ) הלועו תעקוב היהתשו המוקמ תא אמטתש האמוטכ האוצה ןיאש"
רוהטה בלה תנווכ ושבשיו שפנב יאנג ודילוי םיסאמנה םירבדהש ינפמ ,דבכנה םשב קובד בלה תויהבו הליפתה
."ער ןיא האור ןיעמ המלענ רשאכו
.(ופוסב םש ,םש 'בד)
תופועה רקחב קסועה עדמה - היגולותינרוא-היגולואוז .ג

,היגולותינרואה איה - יחה םלועמ איה ףא החוקלהו - ושוריפב ן"במרה שמתשה הבש ,האבה הנילפיצסידה
.תופועל סחייתמ הז חטשב ויתורעהמ יראה קלח ירהש
:םייחה ילעב לש םהיתומש תרדגהל קקזנ אוה תואבה תורעהב .1
ןכ ונניא רשאו ,םיצרשכ עוניו ךומסי וילגרבש ינפמ ,ףועה ץרש ארקי םילגר עברא ול רשא ףועה לכ יכ עדו"
."ףפועל ותעונת רקיעש ,ףנכ ףוע ארקי
('ץרש םימה וצרשי' ה"ד כ ,'א ירב)
: אבה עטקב ןכו
לדוג רובעב םתס ףוע ומש היהי אלו ,ונטק רובעב ץרש ףועה ארקי אל"
ונממ םילודג וילגר רשא הבראה יניממ םיברו םילגרה ןטק ףלטעהו ,ופוג
םילגר ינש לע ךליש ףוע לכ יכ ,עברא לע ךלוהה ,ודצב ושוריפ ףועה ץרש לבא .םהכ ףועה ץרש ארקי אל המלו
ךמוסו הלעמל ושארו ףוקז וראוצ
הטמל םשארו םראוצו םיכומנ םיכלוה םילגר ילעב לבא ,םתס ףועו ףנכ ףוע ארקי ןכלו ,דימת ףפועמו ויפנכ לע
.[20]'תישארב 'סב יתשריפ רשאכ ,ףועה ץרש וארקי ןכלו םיצרשכ
('ףועה ץרש' ה"ד אכ ,א"י 'יו)
: םינטק תופועל תסחייתמ תפסונ הרדגה .2
...ארפצ תימרא ןושלמ ררושלו ףצפצל רקובב םימיכשמה םינטקה תופועל ללכ רופצ םשש יניעב ןוכנהו"
."רופצ םיארקנ םירוהט תופוע לכש וניתובר ירבדמ הארנהו
('תויח' ה"ד ד ,ד"י 'יו)
:תופועה לש הריגדה יכרד טרפמו םהיתונוכת ראתל רבוע אוה אבה עטקב .3
ץראב םהיציב םישוע םהמ םינוזינו םימב דימת םינכושה (םג=) קר ,םש ולדגיו םימב ויציב ליטיש ףועב ןיא"
."הב םידלונו
('ץראב ברי ףועהו' ה"ד בכ ,'א 'רב)
ינב לש הלא ןיבל םירותה לש םהיתונוכת ןיב ןיחבמו הנויה לש תויניפאה היתונוכתב קסוע אוה דחוימב .4
: טרפב הנויה לשו ןתוללכב תופועה לש ןוניקה יכרד לע ונתוא דמלמ אוה ןכו ,הנויה
רחאב קבדי אל וגוז ןב דבאש ןויכש ,םהמ עודיב םקבדהו ןתושירפ רובעב [21]םילודגה םירותב הצר לבא"
,וגוודזיש םדוק םינטקה אלא ןהב רחב אל ןכ לע ,ופילחיו ודרפתי םתאנקבו דואמ םיאנק םינויה לבא .םלועל
עגי םא תופוע לכ יכ ,וניתובר וריכזהו ,תופועה ראשמ רתוי הילודיג ןקב הבהא תפסות זא התונטקב הנויה יכ
."ןינע םושב ונבזעת אל הנוגהו ,םלועל וב וננקי אלו והובזעי םיציב וא םיחורפא םשמ תחקל םהלש ןקב םדא
: האבה הרעהה תא ךכל ףיסונו ('הנויה ינב ןמ וא םירותה ןמ' ה"ד די ,'א 'יו)
,ץראה לכ ינפ לע םימה תויהב יכ ףא ,םש ןליא ןיאו ץראה לע םיהובגה םירהה ישארב חונל תופועה גהנמ ןיא"
,'ח 'רב) ."הננקת םהיתוילדב יכ השפנל הכלה תונליאה תוארה תעבו ,הל בטיי רשא חונמ הנויה האצמ אל ןכלו
('חונמ הנויה האצמ אלו' ה"ד ט
.םהיתונוכת רואיתבו תופועל ץוחמ םירחא םייח ילעב לש םהיתומש תרדגהב םג ושוריפב קסוע ן"במרה .5
:[22]שמרו היח ,המהב :תומשה תא רידגמ אוה םיאבה םיעטקב
.ירבדמ ןיב יבושי ןיב ,בשע םילכואה םינימה םה - המהב"
.ופורטי םלוכו ,תויח ארקי רשבה ילכוא - ץרא ותיחו
ןינעכ השימר שוריפ לבא ...םיררגנ וליאכ ןיארנ ץראה לע םישמורו םיכומנ םיצרש םה י"שר בתכ - שמרו
רובעב ,המדאה שמר םיררגנה םיצרשבו ,ץראה לע שמור המהבבו היחב רמאו .וירבחו לגר הנסמרת ןמ ך"מסב
."םפוג לכב המדאב םתכירדש
(דכ ,'א 'רב)
: הבקנלו רכזל ףתושמ םש םהלש םייח ילעב םנשי .6
רכזה םש ןיא הנויה תופועבו ,הנעיה ןכו ,ונממ הבקנהו רכזה שדוקה ןושלב ןכ וארקיש ןימ - תבנראה תאו"
הרפ ,ברוא בוד ,ריזח ,ןפש ,למג :רחא םש םהיתובקנל ןיאו רכז ןושלב םתומשש םיבר שיו ,הבקנה ןמ קולח
.'תופועב רות ןכו ,הניערת בודו
('תבנראה תאו' ה"ד 1 ,א"י 'יו)
: ריעמ אוה םיגדל רשא .7
לבא .(א"ע ,טנ) ןילוח תכסמב ארמגב אוה ןכו ,י"שר ןושל ,וב םיעובקה ולא ,תשקשק ,םהב טשה ולא םיריפנס"
אלו ונממ ןידנ ןניאש םיעובק םוארק לבא ,גדה רועב םיקובדו שממ םפוגב ןיעובק ןהש םנושלמ ןיבת אל
לבא ,ןיכסב וא דיב גדה רועמ ןיטשפנ םהש ,ןרופיצל המוד הדלגש םילוגעה ןיפילקה םהו ,ריפנסכ וב ןיעזעדזמ
('תשקשקו ריפנס' ה"ד ט ,א"י 'יו) ."תשקשק וניא ללכ רועה ןמ רדענ וניאו גדה רועב קובדו עובק אוהש לכ
: םייפוקסורקימ טעמכ םירוציב םג קסוע אוה .8
םישוחבי ...םתוא םיננסמו ןייה תוסגמ םיארבנ םהש דואמ םינבל םיעלות רידת ןיי ירמשב םיאצמנ ימנ ןכו"
ףא םיקד םישוחבי ץוחבמ ונלש ןיי תויבח ילושב םילדגש ךרדכ ,םייפנכ אלב םישותי ןימכ םימודא
."םימה ןמ וארבנ ןה
('וצקשת םתלבנ תאו' ה"ד א"י קוספ םש)
ילעב דוצל םתאצב םהייח חרוא תא וראתב קמנמ אוה םינושה תופועה לש הליכאב םרתיהו םרוסיא תא .9
: םירחא םייח
ץנה השעי רשאכ םתוא לכאיו ,וידיב םסרדיו םייח םשפתיו תופועה ףודריש דיצ דצה אוה הסירדה ןינעו"
לע םריתהו םרוסיאב תופועה טפשמ הזו ,ץוב תיברעבו ,ז"עלב ריורפשא ארקנה קדה ץנהו ,רוטסא ארקנה
."תופועה תקידבב ןכ והונאצמו והונרקח רשאו ..ןוכנה ךרדה
('ףועה ןמ וצקשת הלא תאו' ה"ד גי קוספ םש)
'יפ תופועה תוכלהב יתבתכש רחא" :ב"ע ,בס ןילוחל וישודיחב ן"במרה ןושלמ ףיסומ ,ויתורעהב םש ,לעוועש
יתקדב דועו ...רוחשה ברועב הליחת יתשפחו תופועב קודבל יתרזח םלוכ יכרד יתיארו םינושארה תצקמ
."...ףועב
: ריעמ אוה םיקנויה ןמ אבה בלחה לע .10
לכש (ב"ע ,הל ז"ע) םימכח וריכזהש המ יוניש םתודלותב אצמנ הנהו"
...םלועל ןבגתי אלו אפקנ ונניא םיאמטה בלחו ,דמוע םירוהטה בלח
םלוכב שיש תואל הזו .ערוצמ רענה ותוא היהי ונממ קנויה קני םא ריזחה בלחש תונויסנה ירפס תצקב יתיארו
."דואמ תוער תולוגס
(ל"נה ה"ד ,םש)
הימיכו הקיזיפ .ד

םינויה ירבדל ןימאנ ונחרכ לע ונחנאו" : דחאה ,הז םוחתל תוכיישה תורעה יתש ןייצל יואר עבטה יעדמ םוחתב
."תשקה הארמכ הארי שמשה ינפל םימ ילכב יכ ,הדלותב תשקה היהי חלה ריואב שמשה טהלמש
('תירבה תוא תאז' ה"ד בי ,'ט 'רב)
תורצוויה רבדב הירואיתה תא איבמ אוה םג .[23]הז ןיינעב ע"באר לש ותרעהל וז הרעה תוושהל היהי ןיינעמ
: ךכ וירבד תא חסנמ אוה "םינויה ירבדל ןימאנ ונחרכ לע" :םוקמב .תמייוסמ תוגייתסה וירבדב שי לבא תשקה
."ןוי ימכח ירבדב םינימאמ ונייה ולא"
: הימיכה םוחתל רתוי תכייש היינשה הרעהה
יכ ,םימשה ןמ דריש דואמ בע דיא רמולכ הלפא ךשוח היה לבא ...שמשה רוא תסיפא הזה ךשוחה היה אל יכ"
ךשוחה תומוקמ לכבו תוקומעה תוריפחה לכב רשאכ רנ לכ הבכמ התיהו ...'םימשה לע ךדי תא הטנ' רמא ןכ לע
."ללכ שאה אלו רנה םש םהל דומעי אל םוצעה
('ויחא תא שיא ואר אל' ה"ד גכ ,'י 'מש)
דוסיה אוה ןצמחהש ךכב דוע וריכה אל ותפוקתב יכ ,קיודמ תויהל לוכי היה לוכי אל ןאכ ן"במרה לש ורבסה
.סונייקוא םיב בעה ךשוחב ותוסנתה לע ע"באר לש ורבסה םג האר .[24]םדא ידיבו עבטב הרעב לכב לעופה
הירוטסיה .ה

רתוי תססבתמו םדק ימיב םימעה תודלותב הרושק תחאה .תורעה יגוס ינש ן"במרה לצא םיאצמנ הז עוצקמב
: "יל הארי" יוטיבה אוה ךכל תודע .תיטרקנוק העידי לע רשאמ השוחת לע
תחא ריע לא םתצקמ םיפסאנ ,הנקמו להא יבשוי םהה םימיב ץראב ויה םימעה יכ יל הארי 'זא' תלממו"
."םדק ינב גהנמכ דימת ושעי ןכו ,ותוא וער אל רשא רחא לובג לא םשמ םיעסונו ,םייתנש וא הנש םש םיעורו
('ביר יהיו' ה"ד ז ,ג"י 'רב)
."ךלמ וב וארקי ריע לשומ לכל" : 'םירעה שלש תא' ה"ד די ; ה"ל 'מבל ותרעה םג איה תאזכ
ימורל ינש תיב ףוסב ךלמה ספירגא ךלה יכ" : םהב שמתשהש םיבותכ תורוקממ תוחוקל תורחאה תורעהה יתש
."תיבה ברחנ םש ותכילה לעו
('תאז השעא ינא ףא' ה"ד זט ,ו"כ 'יו)
: [25]ה"ס קרפ ןופיסוי רפסמ םיחוקל םירבדה לעוועש ירבדל האבה הרעהה
ירחאו ...המור אבצ רש וספתש סולובותסירא אוהו רחא ךלמל זומריש ןכתי םג ,המורל ךלמה ספירגא תכל לע"
סוניספסא ואב ...דואמ תולודג תונידמ הדוהי ץראב שבכו ץראב המור ךלמ חילש םע תינש ספירגא אב ןכ
."םירפסב עודי רשאכ ...תורוצבה הדוהי ירע לכ ודכלו ץראב םיימורמ לודג ליח םע ונב סוטיטו
[26]('לצלצה' ה"ד במ ,ח"כ 'בד)
(היגולואיגו) היפרגואיג .ו

םגו ,המודקה הפוקתב ץראה רודכ לש ותוהמ תרכה ןפואמ תועבונה תורעה ןיב ןיחבהל ונילע הז עוצקמב םג
- שמשה לש םילגלגה םלוע לש וזכרמב םוקמ ול תדחיימה ,תירטנצואיגה הסיפתה הטלש ןיידע עדמב רשאכ
.[27]תואיצמב שכר ןרוקמש תורעה ןיבל
: אבה עטקב הליחת ןייענ .1
,ועבקיו םימי ךלהמ ץרא תויתחתב וסנכי ןכ רחאו הברה וכשמיו רוקמה ןמ ואצי םיבר תורהנ ועדונ רבכו"
."קוחר םוקמב םירהה דחא תחת םיעבונ ויהיו
('ודי חלשי ןפ התעו' ה"ד בכ ,'ג 'רב)
םתמירז ךשמהו (לקדחו תרפ - ןוחיגו ןושיפ) תורהנה תוגוז ינש לש הזל הז ךומסה םרוקמ לע הרעשהה תא
תוכייש תואבה תורעהה םג .היעבל עיצמ אוהש ןורתפה תא םש הארו ,[28]וטוסאק םג ריכזמ עקרקל תחתמ
: ץראה רודכ לש וז הרכה ךרדל
...הרעקל המודו ולוכ םלועה תא ףיקמ אוהש םיה דגנכ הרעק בירקה"
."רודככ יושע אוהש םלועה דגנכ ףסכ דחא קרזמ
('םנברק תא לארשי ינב ובירקיו' ה"ד ב ,'ז 'מב)
תורעהה האר .הצרא ותיילע ירחא שכרש ןויסנה לע ךמתסמ אוה יכ ,תויתואיצמ ויתורעה י"א תעידי םוחתב .2
: תואבה
"ןענכ ץרא ןיבו םירהנ םרא ןיב בר קחרמה ןיא יכ"
('איה םג הכלמ' ה"ד כ ,ב"כ 'רב)
('ףסוי רכזיו' ה"ד ט ; ב"מ םש) "םימי הששכ ןורבחל בורק םירצמ יכ" : םגו
בורק המוחתב תעגמ ןענכ ץראו (!) םימי העבש ךלהמכ קר ןורבחמ דואמ קוחר םירצמ ןיא יכ עודיה ןמו" : ןכו
."םירצמל
('םישנא ךל חלש' ה"ד ב ,ב"י 'מב)
ינא יתאבו יתיכזש וישכעו" : ץראה תרכהב לעופב ותוסנתה תא שיחממ ן"במר ךיא הארנ אבה עטקב .3
ןיאש יתיאר ןכו ...לימ וליפא םחל תיבל לחר תרובק ןמ ןיאש יניעב יתיאר ,ביטמהו בוטה לאל חבש םילשוריל
רשא המרהו תואסרפ עבראכ (הרבקמ=) הנממ קוחר ןימינבל רשא המרה לבא ,הל בורק אלו ,המרב הרובק
."םימי ינשמ רתוי הנממ קוחר םירפא רהב
('ץרא תרבכ' ה"ד זט ,ה"ל 'רב)
םילד םימהו הער איהשכ ץרא" : בתוכ אוה תמייוסמ ץרא לבח יבשוי לע םתעפשהו ץראה ימימו םילקאה לע .4
תבד לבא ,חכ ירסח המוק ילפש םיחופנ וא םילד םישנא ויהי קר תודמ ישנא לדגת אל תלכשמ ץראהו םיערו
בר לודג ולדגיו םידבכו םיבע היתוריפו הימימו עבטה תדבכ ריואה תקזח איהה ץראה יכ רמאל םילגרמה
םעבטב םיקזחה חכ ילעב םהש תודמ ישנאו םיקנעה יתלוז םינוניבה םדא ינב יגזמ םתוא ולבסי אלו ,דואמ
םילכאמב גהנמכ םדא ינב ראש תימתו דואמ םילודג םישנא לדגת ןכלו ,םתמוקו םהבגב םימוצע םה רשא
."םיסגה
('ץראה תבד ואיצויו' ה"ד בל ,ג"י 'מב)
האירב הנניא המדאה תעיקב" : ץראה רודכ ינפ תא תודקופה המדאה תודיער יגוס לע תיגולואיג הרעה ןלהל .5
השענש ומכ ,המדאה עקבת רשאכ יכ .םלועמ היהנ אל שודיח אוה עולבל היפ תא ץראה תחיתפ לבא תשדוחמ
רגסתו חתפתש לבא ,[29]םימגאכ השעיו םימ עקבה אלמי םג החותפ ראשת הלזלז ארקנה שערב םיבר םימעפ
. "ןיאמ ארבנ אוה ולאכ אוהה םויב שדחתנ רבדה הז ,ועלב ירחא ותוא רוגסיו עולבל ויפ חתופה םדאכ דימ
("ה ארבי האירב םאו' ה"ד ל ,ז"ט 'מב)
: האבה ותרעה לע הומתל שי תאז תמועל .6
אוהש ןדריה תא רבע בקעיו ...י"אל תיחרזמ םרא ירהש ,םירהנ םראל תימורד י"א אהתש יתוניבה אלו"
."הנופצל י"או י"אל תימורד-תיחרזמ םרא אצמנ ,י"א םורדב אוהש (?) םודא ךרד י"א לש החרזמל
('ינוא ןב' ה"ד חי ,ה"ל 'רב)
איה םראש הזמ בייחש דע םודא ךרד רזוח היה בקעיש ן"במר דמל ןכיהמ ,אציו 'פ ףוסב ם"ארה המת רבכו
.םש ןייע ,י"אל תיחרזמ תימורד
ןחונעפו תומודק הביתכ תורוצ רקח - היפרגואלפ .ז

הנשי םינושארה םיסופדבו ן"במרה לש י"התכ ףוסב לבא ,הנש 200 תבכ ,תיסחי הריעצ איה םג וז הנילפיצסיד
.תודחא תורוש הנממ איבנ ,לעוועש לש ותרודהמב םג תאצמנ איהו תאזכ הרעה
דחאה ודצמ ,םתוח יחותפ חתופמ ףסכ עבטמ ץראה ינקז דיב םש יתאצמו (וכע) הכעל יתאבו הכ דע 'ה ינכרב"
םיתוכל בתכה וארהו .בטיה ראב חתופמ בתכ ביבס םידדצה ינשבו ,תיחולצ ןיעכ ינשה ודצמו דקש לקמ ןיעכ
לקש דחאה דצה ןמ וארקו (ב"ע ,אכ) ןירדהנסב - רכזומכ ,םיתוכל ראשנ רשא ירבע בתכ אוה יכ ,דימ והוארקו
ינשה הרוצהו ,היחרפו הידקש ןרהא לש ולקמ תורוצה יכ םירמואו .השודקה םילשורי ינשה דצה ןמו ,םילקשה
.'ןמה תנצנצ
[30](תורעהה ללוכ לעוועש לצאש ךשמהה האר)
םיינכט תועוצקמ - תוינמוא .ח

תופרוצה ,תונטישכתה רקיעב ,םיינכטה תועוצקמה וא ,תויונמואה חטשמ םירבסהל םג ושוריפב קקזנ ן"במר
: תואמגוד המכ איבנ .תוחקורהו
ואר אלו תובוט םינבא תשורחו בהזו ףסכ תכאלמ ודמל אל םינבלו רמוח תדובעב םיכורפ םירצמב לארשי יכ"
יכ ,גרואו םקורו ץעו ןבא תשורחבו בהזבו ףסכב לודג םכח םדא םהב אצמיש אלפ אוה הנהו .[31]ללכ םתוא
טיטב דימת םהידי אובב םהב םיליגרו םיעדויהו ,םלוכ תויונמואה לכב יקב אצמי אל םימכח ינפל םידמולב ףא
."הפיו הקד תונמוא ןהב תושעל ולכוי אל שפרו
('םשב יתארק האר' ה"ד ב ,א"ל 'מש)
:תונטישכתה עוצקמ יטרפל םג סנכנ אוה אבה עטקב .1
םג ושעי ןכו ...ןבאה תא וזחאיש םינישה שלש גלזמ ונממ ןיאיצומו ןבאה תדמכ בשומ הטמלמ ושעש אוהו"
."אמוגה ךותב הרדהו היפי ןמטי אלו דצ לכמ הארתתש ידכ תועבטב הרקי ןבא לכב םויה
: תורקיה םינבאה לש םכרע לע םש ךשמהבו
יכ ,םולכ ןהמ בצחנש וא לודג בצחממ ותרכנש תיזג ינבא הנייהת אלו ךכ וארבנש תומלש םינבא ןיאצוי ויהו"
ןמ םינבא יקולחב רשא ןבאב יתלוז ןהבש תולוגסהו תורקיה םינבאה תוחוכ תומלש ןיאש עודי תודלותב םג
."לחנה
('םיאולמ ינבאו םהש ינבא' ה"ד ז ,ה"כ 'מש)
: אבה עטקב ריעמ אוה דבה תמקר ךותב בהז יטוח תריזש לע .2
הבשחמה ןאכב רפיסש ןכתיו ...ןאכב יתלוז השענ ךיא תונמואה ךרד שרפל שדוקה תכאלמ לכב ףיסוה אל"
עמשנ אל יכ ,םיתשפו רמצב ושעי רשאכ רוזשו יווט בהז תויהל םהיניעב המת היה יכ ,בהזה יטוחב ושדיחש
.'ןכ תושעל אוהה םויה דע
('בהזה יחפ תא ועקריו' ה"ד ג ,ט"ל 'מש)
ןמ םייושע ןלוכ תונוירשהש" :םיגדה ישקשקל רשקב ,עיתפמב ,ריעמ אוה וימיב קשנה תיישע ןפוא לע .3
וארקנ םהה ןיפילקהו ,קד ץח ןהב סנכי אלש תועבטה תויפ םותסל םיפלק םהב םישועש שיו ,תועבטה
תונוירשה םיסכמו קזחה רועה םילשבמש גדה רוע יפילקכ אוהה ןוירשה תעבט יפ יוסיכ היה יכ ...םישקשק
."הז ןבהו םויה םג םישוע ןכ יכ ,םהב
('תשקשקו ריפנס' ה"ד ט ,א"י 'יו)
: אבה ושוריפב ןייע תוחקרה לע .4
םימשבה ונתנ לבא ,ןדבל םימב היהיש הירשה ןיאו ,ןמשה תא ועלבי אלש םימב םוארש ...ןמשה השעמ"
שא לע ונתנו םימ אלמ רחא ילכ יפ לע ילכה ונתנ ךכ רחאו ,ןיה תיז ןמש ןהילע ופיצהו םימ אלמ ילכב םישותכ
לכב םימקרה השעמ ןכ יכ ,וילעמ ןמשה וטלקו םימה תשבי דע ולשביו תוממוע םילחג (הכומנ תבהלש) החנ
.םהב עודי םיחקרה ךרד יכ השעמה שריפ אלו ...םשובמ ןמש
('ןמש ןתוא תישעו' ה"ד ,םש)
.(דל) ךומסה קוספב םג םיאצומ ונא המוד הרעה
ן"יהכ .ט

ורוד תסיפת יפל ,אשונל תכייש ןפוא לכב לבא ,וננויד תרגסמב התוא ץבשל השק םנמאש תחא הרעהב םייסנ
: שממ האובנ אל לבא ,יאובנ ןיעמ חוכב רבודמ .ן"במרה לש
שיאה עדי אל ,תודיתע וב ועדי יאובנ חכ םישנאה תצקב תושפנב יכ"
םיפוסוליפה ול וארקיו ,ינולפ רבדב אובל דיתעל ול היהי הככ רומאל חור וב אובתו דדובתי לבא וב אובי ןיאמ
ועדי אלו (תודיתע דיגהל םדאב אצמנה חוכ רמולכ ,"הנאהכ" תיברעה ןמ הלואש הלימה לעוועש יפל) ן"יהכ
."וב ןוכתתו לדבנה לכשב קבדת [השודיחב=] הדודיחב שפנה ילוא ,םיאור יניעל תמאתמ רבדה ךא ,ןינעה תבס
('םוקי יכ' ה"ד ב ,ג"י 'בד)
ויהש םיעדמה לש הבחרה תשקה לכב ילוא ,רישע ןווגמב הרותה לע ושוריפב שמתשה ן"במרהש וניאר :םוכיסל
ןייצנ תורעהב .ונמזב תמייק התייהש תיעוצקמה תורפסה לש תורוקמ הברהב שמתשה אוה .ותפוקתב םיעודי
,היגולוכיספ ,האופר : ןלהלד תועוצקמה תא תללוכ המישרה . [32]הלאה םירפסה תמישר תא
- תויונמוא םג ףוסבלו היפרגואלפ ,היגולואיג ,היפרגואיג ,הירוטסיה ,הימיכ ,הקיזיפ ,היגולותינרוא-היגולואוז
.םיינכט תועוצקמ
וב שמתשהל עדיו וב וכרבתנ ונמז ינבש רישעה עדיה לכב ול בר וידי וננשרפש איה המישרהמ לבקתמה םשורה
ותנווכ ,המצעלשכ הרטמ ולצא היה אל םיעדמב וקוסיע .רבסה םינועטה םירבדה תא ורוד ינבל ריבסהל ידכ
.וידדצ לכמ קוספה תא ריאהל התייה
"םינעדמ"הו םירקחמ ןהב ושענ אל .תויאמצע תונילפיצסידכ םיעודי ויה אל ונמזבש תועוצקמ ונללכ ונתמישרב
עודיש המ ןיבל ,זאד םיעדמה תדמע ןיב ינושה תא רשפאה לככ ,ןייצל וניסינ .ישיאה םנויסנ לע רקיעב וכמתסה
לע םירבדה תא דימעהל ידכ קר התייה ונתנווכ ,ן"במרה לש וירבסה ךרעמ עורגל אב וניא רבדה .םויה ונל
.םויה םג םינוכנ םירבדה לש םבור השעמלו ,םקויד
תרייטצמ המלשה ותומד .ן"במרה לש ותוידדצ ברו ותונואגמ דחא ןפ קר הז ונרמאמ ךרד ונרכה רבד לש ופוסב
תפרצ ינבר לש הרותה תמכח לש הגיזמ םהבש ,ויבתכ רתיבו ותונשרפב קימעמ ןויע ידכ ךות קר ונינפל
תרות) "תמאה ךרד"ב שומישהו הרותה ירבד רבסהב ישיאו דחוימ ןונגס ן דרפס ימכח לש תיללכה המכחהו
.ארקמה תונשרפב וישודיחמ דחאכ (הלבקה
דל 'מע םשו ,ז"כשת םילשורי ,קוק ברה דסומ תאצוה ,וירוביחו ונמז ,וייח תודלות ,ןמחנ ןב השמ ונבר [1]
.36-35 תורעה
,ד"כשת םילשורי ,קוק ברה דסומ 'צוה ,לעוועש ד"ח תאמ תואבומו תורעה םע ןמחנ ןב השמ ונבר יבתכ [2]
.םיניינעה תוחתפמב םש הארו ,ב"חו א"ח
.וז הניחבמ ויבתכ לכ תקידבב ךישמא ,יל ןתוי םא .ה"עבו .דבלב ת"הע ושוריפב םצמטצא העש יפל [3]
.זי 'מעב ,ו הרעה ,ליעל טטוצש ורפסב [4]
.ו-הנק 'מע ,א"ח (2 הרעה ,ליעל טטוצש) ןמחנ ןב השמ ונבר יבתכ [5]
ן"במרה : הלק-חכק 'מע ,ב"כשת םילשורי קוק ברה דסומ 'צוה ,םיאפורכ לארשי ימכח ,תילגרמ דוד האר [6]
.אפורכ
.וכ-בכ 'מע ,"ןהיניד יתבו זנכשא תוליהק" קנארפ השמ לש ורפס לע ךמתסמ ן"במרה לע ורפסב לעוועש [7]
ול היהי אל (האופר) וז הכאלמ ביטב עודי וניאש לכ" - ב"ח ן"במרה יבתכ - "םדאה תרות" ורפסב םג האר [8]
."ללכ ןהב קסעתהל ול רוסא ונממ לודג שי םא ןכו .ןהב קסע
."תושפנ ינידב רהזיל יוארש ומכ רהזיש אוהו ...ןודל הוצמ ןיידכ אפורה" אמ 'מע ,"םדאה תרות" האר [9]
לש ןהייחל בנשא" ץבוקב ,םייניבה ימיב השאה תסיפת לע ןתעפשהו תוינווי תויאופר תורוסמ : יאקרב ןור [10]
.137-115 'מע ,ה"נשת םילשורי רזש 'ז זכרמ 'צוה ,"תוידוהי תורבחב םישנ
.25 'מע .םש [11]
."שיאה ןבולמו הבקנה םדמ רצונ דלוה" : בתוכ אוה םש לבא ,ליעל האר ,ב"י 'יול הנווכה [12]
ךרדב ,םייעבט-לע תוחוכ תסווה םדל וסחייש תויממע תורוסמ" : 130 'מע .ל"נה ורמאמב יאקרב ןור 'ר [13]
,ןייצ "תומולחה לע" רמיחב וטסירא .םייניבה ימיבו הקיתעה תעב םייעדמה םירוביחה לא ורדח ,םיילער ללכ
חמצ ןב .ןועמשלש וירבדב רזוח הז ןויער .ימדלפרעב הסכתי אוה יאר לא טיבת רוזחמה תעב השאה םא יכ
.(א ערוצמ ,אמוחנת 'ר) .תולחמל תסווה םד ןיב םה םג ורשק הקיתעה הפוקתב םישרדמה ...(ץ"בשת) ןארוד
.94) 'י 'בוח ,126 ךרכ ,"האופרה" ךותמ ,וניבא בקעי לש בלה בצקב תוערפה :ןיגור 'נ לש ורמאמ האר [14]
,סטרקופיה תרותב רקיעבו ןוטלפא יבתכב רבכ אוצמל רשפא המוד תיטמוסוכיספ השיג .619-618 'מע ,(15.5
.הקיטמוסוכיספ ךרע ,זכ ךרכ תירבע 'לקיצנא האר .תוינפוג תולחמל תמיסה תחא ישפנה סרוגב האורה השיג
.ל .ב"כ 'משל הנווכה [15]
.םיאמטה לש הז ןיבל םירוהטה םיקנויה בלח ןיב לדבהה לע "היגולואוז" ףיעסב ןלהל הארו [16]
רקחמה יכרד םוחתב .תיביטלוקפסה היפוסוליפה לש קלח היגולוכיספה התייה -19ה האמה תליחת דע [17]
תונומאב ןרוקמש ,תומייוסמ דוסי תוחנהמ ורוגנש ,םיינויע הקסה יכילהת לע רקיעב םיפוסוליפה וכמתסה
יפכ וא ,םמצעב םיגוהה םתוא ווחש יפכ ,םייגולוכיספ םיכילהתב ישיא ןויסינ לע וא ,הפוקת התואב וחוורש
יבשוי לש היגולוכיספ" םימעפל הנוכ הז תוסחייה ןפוא .םירחא לצא יתטיש-יתלב ןפואב םהב וננובתהש
.היגולוכיספ ךרע ,זכ ךרכ תירבע 'לקיצנא האר .וננמז תב תיריפמאה השיגהמ וניחבהל ידכ "הסרוכ
לע (הרותה) הרסא אל ...לבאה לע רוסיא המלשה הרותב ןיאו" : "םדאה תרות" רפסל ותמדקה םג האר [18]
."החרקו תודדוגתהה קר םיתמה
םילודגה םירושה יטחוש םיחבטב עודיכ ,םדאה שפנב טשפתת תוירזכאה יכ" : האבה ותרעה האר [19]
.(ו ,ב"כ 'בד) "דואמ םיירזכא םדא יחבוז םימד ישנא םהש ,םירומחהו
ףקות תולעב ןניא הלא תורעהש ךכ ,דבלב הרותב םהב שומישל השעמל תוסחייתמ ל"נה תומשה תורדגה [20]
ךרע 'ב ךרכ תירבע 'לקיצנא האר ,ח"יה האמב קר הלח עדמכ התוחתפתה תישארש ,היגולותינרואה עדמב יללכ
.היגולותינרוא
םילדבנ םה .םינימ -16כ ללוכ ,םיינויה תפשממ תופוע גוס" : רות ךרע ,בל ךרכ תירבע 'לקיצנא האר [21]
מ"ס-30כ םכרא .הפושח הלוכ איהש ,םהילגר תסיפבו םהיתוצונ עבצב קרב רדעהב ,הנטקה םתדימב םינויהמ
.'"וכו ווקוק ,תודוקנ - טושיק-תוצונ ראווצה ידצבו .ןבנבל-רופא-םוח םעבצ .םרג 150 דע םפוג לקשמו
.רוג הדוהי לש ונולמב ,רתיה ןיב .ףוע ,המהב תומשה תרדגה תא הוושה [22]
.תשקה הארנו ה"ד די קוספ םש האר [23]
רצוי" דוסיה םש תא עבט (LAVOISIER LAIIRENT ANTOINE (1794-1743 יתפרצה יאמיכה [24]
לש ותובישח רקיע לבא ,תוצמוחה תונוכת תא עבוקה אוהש (תועטב) רובס היהש םושמ ,"הצמוח
תכתמ לש הדלחה לכב ,םדא ידיבו עבטב הרעב לכב לעופה דוסיה אוה ןצמחהש חיכוהו ריכהש I_AVOISIER
.ןצמח ךרע ,זי ךרכ תירבע 'לקיצנא האר .ח"עבבו םיחמצב המישנ לכבו
ספירגא ,בגא .וב שמתשמ היהו ן"במרל היה עודי ןופיסוי רפסש החכוה יחיו 'פ ףוסמש םש ןייצמ לעוועש [25]
.יחיו 'פ שירב םג ושוריפב רכזנ
ה"ד כ ,ד"כ 'מב 'סב ושוריפב תורעה דוע ןנשי ל"נה הפוקתה לע .חל קרפ ןופיסוימ הארנכ חוקל הז םג [26]
.'קלמע תא אריו'
.ץרא ךרע ,ה ךרכ תירבע הידפולקיצנא האר דראה לש תימונורטסאה הרכהה תודלות לע [27]
אוהו ,הקוחד הרעשה יהוזש ריעמ אוה םש .76 'מע .'חנ דע םדאמ' תישארב 'ס לע ושוריפב וטוסאק האר [28]
םדא לש ולוקלק ירחא) ונתשנ ראשה ןיב . ..ונא ונמלועב םייקה בצמהמ הנוש בצמ לע רבודמ ןאכש רובס
הז דצמ םינש ועבק)ו וקחרתנ ושכעו ,דחא רוקממ םלוכ םיאצוי ויה הליחתב .ןאכ ורכזנש תורהנה םג (ןושארה
רמשנ סולינב אקוד .םדוקה רשואמה בצמל רכזכו תואכ ,םימייק (נלוכוראשנ ןיידע תאז לכבו .הז דצמ םינשו
.םימשג ימב ךרוצ ילב םירצמ ץרא לכ תא הקשמ אוה ירהש ,ןדעמ אצוי ה רהנה לש ןומדקה ויפואל רכז
(תדיער :וא) שער ךרע ,אל ךרכ ,תירבע הידפולקיצנא טורטורפב האר המדא תדיערל תוולנה תועפותה לע [29]
. המדא
'פל ושוריפב י "שר ירבדל עויס ובו ,םודק ףסכ עבטמ לש ולקשמ תעיבק רבדב איה וז הרעה לש התובישח [30]
י"אל עיגהש רחא ת"הע ושוריפל ן"במרה ףיסוהש תפסותל תכייש וז הרעהש רובס לעוועש .(גי ,'ל 'מש) אשת יכ
.שוריפה ףוגל הסנכנ אל המ םושמו
ירפסק תמישר [32] .('ובל ואשנ רשא שיא לכ ואוביו' ה"ד אכ ,ה"ל 'מש) להקיו 'פב םג המוד הרעה האר [31]
:ושוריפב םהב שמתשה ן"במרש "עדמה
םירצמה םירכאה תדובע םשב םג רכזומ .(לעוועש 'דהמב 'ו 'מע ,הרותל ותמדקהב) תירצמה הדובעה רפס (א
.('ויבא חרת ינפ לע' ה"ד חכ ,א"י 'רב)
.('םינינתה תא םיקלא ארביו' ה"ד אכ ,'א 'רב) םהירפסב םינויה (ב
.('המענ ןיק לבות תוחאו' ה"ד בכ ,'ד 'רב) םידשה ישומיש יבתכ (ג
.('ויבא חרת ינפ לע' ה"ד חכ ,א"י 'רב) םייוגה ינומדק רפס (ד
.('ורבק המש' ה"ד אל ,טקמ 'רב ןכו ,'םיאדוד' ה"ד די ,'ל 'רב) תואופרה ירפס (ה
.(םש ,םש 'רב) תוינומדקה רפס (ז
.('י"נב בשומו' הקד מ ,ב"י 'מש ןכו ; 'םימה וכושיו' הקד ד ,'ח 'רב) םלוע רדס (ח
לעוועש ,('השעא ינא ףא' ה"ד זט ,ו"כ 'יו) םיימורה רפס (י .('וצקשת הלא תאו' ה"ד גי ,א"י 'יו) תונויסנה רפס (ט
.חצ ,'פ "ןופיסויקל הנווכהש םש ריעמ


doc. no =0050508 "