(אי ,ט"כ תישארב) לחרל בקעי תקישנ
[1]ויתובקעבו ל"זח תונשרפ לש הכרדב

ןמסוק לאימדא
תומייוסמ תודוקנ ול רחוב רפסמה .ףיצר רואית וניא ןרחל ויחאמ חרובה בקעי עסמ לש יארקמה רואיתה
תשרפ תחתופ ךכ .טימשמ אוה םיטרפה ראש תא וליאו ,ההתשמ אוה ןהיטריפ לעו ךיראמ אוה ןהב ,עסמב
םולח לש טרופמ רואית אב ןכמ רחאלו ,(י ,ז"כ 'רב) "הנרח ךליו עבש ראבמ בקעי אציו" :רצקה טפשמב עסמה
וב ,אוהה םוקמה ןמ יכ תרפסמו עסמה ןיינעל השרפה תרזוח תאז הדוקנמ .ותציקי רחאל ,וישעמו ותנשב בקעי
רפסמהו ,םיאבומ םניא תאזה הכוראה ךרדב עסמה תורוק ."םדק ינב הצרא ךליו" וילגר בקעי אשנ ,םלחו ןשי
.ןרחב ותחפשמ יבורק םע בקעי שגפמ תא טורטורפב ראתמו ,ופוס לא דימ ונכילומ
יארקמה רפסמה האר המ םיניבמ ונא ןיאש םושמ ,הימתמ ןבל לש ומוקמ ישנא םע ינושארה שגפמה רואית
טביהה ןמ .ןבל לש ומוקמל בקעי לש הנושארה ותסינכ רואית תא ,[2]תונוש תורזחבו םיטרפ יטרפב ונל ראתל
לש היצקנופ הל שי ,תונוש תורזחב וללה םיטרפה יטרפ לע תובכעתהה לכ וליאכ הארנ ,אדירג יתורפסה
רשפ לע םיאתשמ ונא הליחת .םיבלשב ךכל ונתוא ןיכמ רפסמה .דיתעב שגפמה תארקל חתמ תרצוי [3]היהשה
בקעי לש ועסמלו הזל המו ,(ג-ב 'ספ) הביבסש םירדעהו הדשבש ראבה לש םינטקה היטרפ לע ותובכעתה
תאצמנ וז ראב יכ םיעורה יפמ ונל הלגמ אוהשכ ,לחר םע השיגפל רפסמה ונתוא ןיכמ ןכמ רחאל .[4]ןרחל
םיעורה תא וטטצב ,ףסונ דעצב שגפמה לא ונתוא ברקמ אוה אבה בלשב .(ה 'ספ) ןבל לש וירוגמ םוקמב
ויה ט-א םיקוספש אצמנ .[5](ו 'ספ) ןאצה תא תוקשהל וז ראבל אובל הליגר ,ןבל לש ותב ,לחר יכ םירמואה
חתופה ,י קוספב קר .ארוקה דצמ היפיצו חתמ תרצויה ,"תיטיא היהשה" לש הקינכטב ,םיבלשב הנכה ןיעמ
ןאכמ ךפוה טסקטה לש ימינפה סומתירה .ומצע שגפמל ונתוא ריבעמ רפסמה "[...] יהיו" תממורמ העתפה ןושלב
,םירצק םיחוורמב וז רחא וז תואבה תולועפ לש ,יסחי ןפואב ,הפופצ המישר ידי לע ,רתוי ריהמ תויהל האלהו
."דגתו ץרתו [...] דגיו ,ךביו ולוק אשיו [...] קשיו [...] שגינ [...] האר" :בי-י םיקוספב
לש השוחת ונב ריבעמה ריהמ סומתירל עתפל םירבוע ונא ,ךכל םדקש ירופיסה בצקימה לש היהשהה ןמ
המצועב אוה ןכשמהש [6],זע ימינפ שגרב תוולמ ,וז רחא וז תואבה םירוביגה תולועפ יכ םישח ונא .תומעפנ
'ספ) ראבה יפ לעמ ןבאה תא לוגל דיחי-השעמב חילצמ אוהש דע לחר תא ותוארב בקעי אלמתמש הרידאה
םג המיאתמ (בי 'ספ) המאלו היחאל רפסל לחר לש הצירה .(אי 'ספ) בקעי לש יכבה תוצרפתהב םאישו [7],(י
.[8]לחר לש היתולועפ רואיתל תוטעמ םילימ קר ריתומ אוהש ףא לע ,טילבמ רפסמהש הז ימינפ שוגירל איה
.[9](אי 'םפ) לחרל בקעי תקישנ :איהו תעדה תא הילע תתל וננוצרבש תחא הלועפ בותכב שי תולועפה רתי ןיב
םג הלוע הז םע דחי ךא ,הזע תישגיר העבה לש טקאב רבודמש ןויכ ,ןבומ ונמדקהש המ יפ לע ןאכ הבוליש
תויורשפא המכ ןאכ תומייק ?בקעי תא ףקותש הז זע שוגיר לש ורוקמ אוה המ :הריהבהל שיש ההימת
.ומצע טסקטב ןיכומית שי ןהמ תחא לכלו ,תוינשרפ
,ןבל ודוד תיבל ףוס-ףוס עיגמ בקעיש הדבועה ןמ עבונ הז שגר יכ רמול לכונ ,רתויב הטושפ ,תחא ךרדב
םע לחוימה שגפמה אוה לחר םע שגפמהש הדבועה ןמ תעבונ ,לחר תא קשנל ותוא תפחודה תישגירה המצועהו
.ועסמ ףוסב עיגהל הצר הילא ,החפשמה תגיצנ
התומד תייארמ תושגרתהה תא דימעמה ,י קוספב ,המודמכ ,עבומ שפיח התוא החפשמה םע שגפמה לע שגדה
םיסוחייה לע תדמתמה הרזחהמ ןכו ,ןבל לש ןאצה תייארמ תושגרתהה תמצועל הוושבו ליבקמב לחר לש
ןבל ןאצ תא קשיו [...] ומא יחא ןבל ןאצ תאו ,ומא יחא ןבל-תב ,לחר תא בקעי האר רשאכ יהיו" :םייתחפשמה
תולועפ יתש בקעי עצבמ תושגרתהה תמצועמ ,רמולכ .[10]"ךביו ולק תא אשיו ,לחרל בקעי קשיו [...] ומא יחא
,תכרצנ אלה ,הרזחל בל םישל שי) ומא יחא ןבל ןאצ תא הקשמ אוה הליחת :וז דיל וז ןדימעמ רפסמהש
םג רפסמה) לחרל קשונ אוה ךכ רחאו (ןאצה תייארב םגו לחר תייארב םג "ומא יחא ןבל" סוחייה לע םיימעפ
וז האירק ךרד יפל .[11]("[...] לחרל בקעי קשיו ,ומא יחא ןבל ןאצ תא קשיו :לולצמב קחשמה ידי לע ךכל זמור
ןבל-תיב םע ינושאר שגפמ ורובע ויהש ןויכ ,תחאכ והושגירש תומדוקה תולועפה יתשל המיתחכ האב ותייכב -
,וז הנושאר השיגפב [12]לחרל בקעי רמואש דיחיה םירבדה טוטיצב שי וז האירקל םיפסונ ןיכומית .לחוימה
.[13](בי 'ספ) "אוה הקבר ןב יכו ,אוה היבא יחא יכ לחרל בקעי דגיו" :החפשמה ירשק לע קרו ךא םיבסומה
ותכישמל זמר רפסמה ןאכ עילבמ אמש .ישיא טביה םג וז הקישנב שיו רשפא יכ ,עיצהל לכונ הנוש ןפואב
קוזיח .(זי ,םש - שרופמב ךשמהב קר ונל תילגתמ ותוא םישרה היפויש הדבועה) לחרל בקעי לש תישיאה
בקעי לש הקיחד ןיעN וב תוארל רשפאש ,"!וער !וכלו !ןאצה וקשה" יוטיבב תוארל ,ילוא ,רשפא וז השיגל
תונב םע השמ לש השיגפה תנומתל האוושהה םג .[14]ודבל אובל-הרומאה לחר תא שוגפל ירכ ,תכלל םיעורב
םישרגמה םיעור םידמוע השמ לומ .וז השיגל והשמ עייסל ירכ ,ילוא ,הב שי (זי-זט ב 'מש) ראבה די לע ורתי
םיתחשומ םיעור לומ וחוכ תא ןיגפמ ראבה די לעש השמ ,רמולכ .ןעישומ השמו ראבה ןמ ורתי תונב תא
םיעורה יכ האר ירה בקעי ,תאז תמועל .תירסומ הלועפכ רייטצמ הז השעמ ,ורתי תונב לש ןנאצ תא הקשמו
,םיששוח םיכחמו םידמועה םיעורהו ,הנושאר הנאצ תא הקשמ אוה כ"פעאו ,ראבה לא לחר ינפל ואבו ומידקה
האקשהה תלועפ .םוצעה וחוכ תא םהיניע ומב וארו רחאמ בקעי תולועפבש קדצה רסוח לע רערעל ,םתסה ןמ
.[15]לחר יפלכ ירמגל תישיא היטנ אלא ,ללכ ירסומ דמימ ןכ םא הב ןיא בקעי לש
.[16]זע יתד שגרב ורוסי ונינפלש ישגרה ןינעהש רמולו ,ירמגל הנוש ךרדב םג הז תושגר ץרפ שרפל רשפא ךא
דעיה לא רשייה ,[17]בר קחרמ םדקומ עדי לכ אלל וליבוהש לאה לש תיאלפה ותכרדהמ םעפתמ בקעי
תישגיר הניחבמ םיזכורמה םיעטקה ינש ,קודה ןפואב ,ןכ םא םירושק ,וז העדל .וצפח זוחמ היהש םיאתמה
.[18]הנרח עסמה רופיסב יארקמה רפסמה בכעתמ םהילעש
,םינשרפה וטנ ונעצהש תויונשרפה ןמ וליאל הארנו ,וז הקישנל תיתרוסמה תוסחייתהה תא קודבנ ןלהל
.ךליאו ל"זח ימיבש םינשרדה תורוסממ
יכ הלגמ ,םינושה םיבותכה ךותמ םיללכ תולעהל ןויסנב ,ארקמב ק"שנ לעופה לש תונושה תויורקיהב ןויעה
הדירפ רחאל ,םיבורק וא םיבהוא לש הדירפ וא השיגפ תעב ,הכרבל הווחמכ רקיעב תשמשמ הקישנה
תעב ,סומינ לש הווחמ ,יתרושקת טקא םג איה ארקמב הקישנה .[19]םיפסונ םימוד םירקמ המכלו ,תכשוממ
דוסי הב שי אלא ,םוי-םוי לש יתרגיש השעמ הניא איה .[20]םיבורק וא םיבהוא לש הדירפ וא השיגפ
הדירפה םהב םיבצמב וא בר ןמז וארתה אלש םיבהוא וא םיבורק ןיב קרו ךא תעצובמ איהו ,יגיגח [21]יסקט
.[23]שגפמב םיפתתשמה ינש לצא בר ישגיר ןעטמ ליכהל ,[22]הרואכל ,הרומא איה ןכ לעו .ךשוממ ןמזל איה
הדיחיה איה וז הקישנ .לחרל בקעי לש השיגפה תקישנ ,הדוחייב ,ינמודמכ ,תטלוב םירומאה םירקמה לכמ
תאז לכ םע ,בקעי לש החפשמ תבורק התיה לחר ,םנמא .ול תרכומ הניאש השאל רבג ןיב השיגפ סקטב ארקמב
,כ ,ט"י א"למב ומאמ הדירפל עשילא תקישנל טרפ) השאל רבג לש הקישנ םג ללוכה השיגפ סקט ארקמב ןיא
תא המלש לביק ויפ לעש - טי ,ב א"למב םיעבשה חסונ יפל קרו ךא - ומאל ןב לש תרחא תיאדו-יתלב הקישנלו
תאז אצמנ אל ותייערו לעב יבגל וליפאו .[24](ארקמה חסונב העיפומה היוחתשהל ףסונ ,הקישנב עבש-תב ינפ
הארנ תידכאה תורפסה ןמ יכ ,ךכב וקסעש םידחא םירקוח ונייצש המל ריעהל יואר ,םנמא .[25]ארקמב
,המודקה לבבב .תוקוחר םיתיעלש םג ןכתיי .[26]ליגר גהונ התיה ,םיבוהא ןבל וא השאל ,באה דצמ הקישנהש
.[27]הלכל ןתחה לש תיסקט הקישנ םג ללכ םודקה ילבבה ןיאושינה סקטש רשפא ,ןכש ,יבמופ ןינע הז היה
הקישנה תווחמל עגונב רבורג 'מ םהילע ריעה רבכש ,םירחאה םיטסקטה לכבו ,וללה םיטסקטב םג ,תאז םעו
תרכומ הניאש הרענ וא השאל רבג ןיב הקישנב אלו ,ותשאל שיא ןיב הקישנ לע קרו ךא רבודמ ,קיתעה םלועב
יכ ,דחוימ ירוטסיה טוריפ לכ אלל יללכ םשור קר וב שיש ,רתויב ינללוכ ןפואב ל"זח ורמא רבכו .[28]ול
םהינכשל הנווכה ןיאש וראיבו ,"הורעה ןמ ןמצע ורדגו םלועה תומוא ודמע לובמב םלועה הקלש העשמ"
אצי טרפבו .(812 'מע ,ע ,ר"ב) "הורעה ןמ םירודג חרזמ ישנאש הרמא אדה" אלא ,ברעמה ןמ ינילהה םלועבש
.[29]הקישנה יניינעב םיעונצכ ל"זח יניעב הבוטל םמש
הפוקתה ךשמב יכ חינהל ןתינש רחאמ .ונקוספב ונימכח וארש דחוימה ישוקה תא בטיה ןיבהל לכונ הז עקר לע
םירחואמ םינשרפ םג יכ םיחינמ ונא ,תעכ םינד ונא וב גהונב םיגילפמ םייוניש ולח אל םייניבה ימיו הקיתעה
'ר ריעמ ,אמגודל ,ךכ .םיקסוע ונא וב יארקמה טסקטה ןמ םיארומאו םיאנת ודרטוהש הדימ התואב ודרטוה
ינויצסנס שממ היה ונקוספש - ונמזו ומוקמ ינב םימכחה לע ךכב דיעמו - ונקוספ לע [30]יפסכ ןבא ףסוי
,םרב ."םינקזהו ונמעמ םידיסחה טרפבו ,תוצירפה הז השעש בקעי לע םיננואתמכ םעה יתיאר" :םהיניעב
תדוקנמ ,תוחפ םיריבס םקלחו רתוי םיריבס םקלח - תורודה תצורמב םינוש תונורתפ ןינעל ועצוהו ליאוה
.היעבה םע דדומתהל וסינש תונושה תוינשרפה תושיגה תא ןלהל רוקסל הסננ - ארקמה טשפ לש תוארה
השרדב יוצמ וז הקישנל עגונב םימכח לש םתרותמ ונילא עיגהש רתויב םודקה ינשרפה ןויסנה יכ הארנ
.[31]"תולפת" לש הקישנכ וז הקישנ םינגמה לע אקווד הנמנ אוהו ,ונקוספב (811 'מע ,ע) ר"בב העיפומה
האמב אמוחנת 'ר לש תינשרדה ותוליעפל םדק אוה יכ ,תוריבס לש הבר הדימב חינהל לכונש ,ימינונאה ןשרדה
:ארקמב ונאצמש תוקישנה ללכ תא ינושאר ןוימ וז תונמדזהב ןייממ ,[32]הריפסל תיעיברה
.תושירפלש הקישנו םיקרפלש הקישנו הלודגלש הקישנ ,'ג ןמ רב תולפיתלש הקישנ לכ - "לחרל בקעי קשיו"
םיהלאה רהב והשגפיו ךליו' :[33]םיקרפלש הקישנ :(א ,י א"מש) 'ןמשה ךפ תא לאומש חקיו' :הלודגלש הקישנ
.(אי ,א תור) 'התומחל הפרע קשתו' :תושירפלש הקישנ :(זכ ,ד 'מש) 'ול קשיו
בקעי לש תישיאה הכישמהמ הב היהש הקישנ התיה ונינפלש וז הקישנ יכ ,שרופמב ,אופיא ,רובס ונלש ןשרדה
דואמ זע המ-רבד יכ קפס אלל העיבמה ,ונתשרפ לש הטושפ תא ארק ןשרדה יכ הארנ ,ךכיפל .[34]לחרל
תוקישנ לש הצובקב תאז הקישנ ולצא הצבוש ןכל .לחר יפלכ תישיא הכישמ לש שגרכ ,בקעי שפנב שחרתה
."תולפה"ה
םישנא הארש ?הכב המל [...]" :הקישנה רחאל בקעי לש ויכבל ןתינש שוריפה ןבומ וז הקיתע השרד עקר לע
תומוא ודמע לובמה רודב םלועה הקלש העשמש ,הורעלש רבד ונל שדחל הז אב המ ורמא ,וליאל וליא םישחלמ
.[35]הורעה ןמ םירודג חרזמ ישנאש (םירמואש והזו-) הרמא אדהו ,הורעה ןמ ןמצע ורדגו םלועה
'ר :"תולפת תוקישנ" רדגמ תואצויש תוקישנ לש תיעיבר הצובק ופיסוהב אמוחנת יבר ןקתל אב הז םשור
המ דגנכ אצוי אמוחנת יבר ,רמולכ ,"ותבורק התיהש 'לחרל בקעי קשיו' תובירקלש הקישנ ףא" :רמא 'מוחנת
הכישמה ןמ והשמ הב ןיא לחרל בקעי לש וז הקישנ יכ רובס אוה .תמדוקה תימינונאה השרדב וילאמ ןבומש
יבר עדי םתסה ןמ .םיבורק ןיב השיגפ סקטב ןתניהל הרומאה ,סומינ לש הקישנ אלא הניא הלוכ לכ ,תישיאה
םיארומאה תפוקתמש ,אוה ןוכנ לבא ,םינימה ינשמ םיבורק ןיב תאזכ הקישנ ונאצמ אל ארקמבש אמוחנת
.[36]ולאכ תוקישנ קשנל םיתיעל וגהנ יכ םשו הפ ונל עדונ םמצע
[37]יארקמה רופיסל הביחרמ תירופיס הפסוה לש ךרדב ארקמה ירופיס םע תדדומתמה ,הנוש גוסמ תונשרפ
,רופיסל םיטרפ ףיסומ ,םש היגוסב ימינונאה ןשרדה .[38]ב"ע גי הליגמ ,ילבבה דומלתב ,המודמכ ,ונא םיאצומ
היבא יחא יכ לחרל בקעי דגיו'" :ארקמב הרצקב ראותמה ,לחרל בקעי ןיבש הז שגפמ לע רוא ךופשל םירומאה
,ןיא :היל הרמא .(יל יאשנה=) יל אבסנימ :הל רמא אלא !?אוה היבא תוחא ןב אלהו ?אוה היבא יחא יכו - אוה
(ינא=) אנא ויחא :הל רמא .(ול לכות אלו ,אוה יאמר אבא לבא ,ןכ=) היל תלכי אלו ,אוה האמר אבא והימ
ןיא :הל רמא (תואמרב ךלהל םיקידצל רתומ םאה=) ?אתוימרב ייוגסל יקידצל ירש ימו :היל הרמא .תואמרב
ביסנימ אלו יאנימ אשישקד אתחא יל תיא :היל הרמא .(זכ ,ב"כ ב"מש) 'לפתת שקע םעו רבתת רבנ םע' ,(ןכ=)
:הרמא איליל אטמ יכ .[39]םינמיס הל רסמ .(הינפל יתוא אישי אלו ינממ תרגובמ תוחא יל שי=) המקמ יל
,(הל םתוא הרסמ ,יתוחא שייבתת תעכ :הרמא הלילה עיגהשכ=) הלהינ והניתרסמ יאתחא אפסכימ אתשה
דעש ,ןאכמ=) איה האל ואל אתשה דעד ללכמ ,(הכ ,ט"כ תישארב) 'האל איה הנהו רקבב יהיו' ביתכד ונייהו
.'וכו "(התע דע עדוי היה אל=) אתשה דע עדי הוה אל האלל לחר הרסמש ןינמיס ךותמ אלא ,(איה האל אל התע
,לחרל בקעי ןיב הז שגפמב רצונש ימיטניאה עגמב האור ןשרדה יכ ,הארנ ארקמב רומאל וז תירופיס תפסותמ
ונינפלש השרדה לש אצומה תדוקנש יל המדנ ,ךכ םושמ .תיאשח םינמיס תריסמ םגו הרישי ןיאושינ תעצה םג
רשא ןמסמ וז ףוג תווחמב האור ןשרדה .ונקוספב תרכזנה הקישנה לש ימיטניאה עגמה איה יארקמה טסקטב
,(ןיאושינה תעצה=) לחרל בקעי ןיבש תישיאה הכישמה ןמ וז הקישנב שי ,תישאר :יעמשמ-ור ןמוסמל םגרותמ
קרו ךא םתוכייש םצעש) םירתסנ םינמיס יאשח ןפואב ריבעמה ,הפה ירבא ןיב ימיטניא עגמ םג הב שי ,תינשו
.(תירב תתירכ לש יאשח סקטבכ ,האלמה םתודחאתהל ןמיס הווהמ גוזה ינבל
רושקה ישיא דמימ וז הקישנב שיש ,המכסהב אוה הבר תישארבבש םודקה שוריפלו הז ילבב שוריפל ףתושמה
,יפסכ ןבא ףסוי 'ר תא ךכל ףרצל לכונ .ךכ ורבס דואמ םיטעמ םינשרפ םייניבה ימיב ,םרב .לחר-בקעי יסחיל
האר .היפ לע לחר תא קשינ רמולכ-) בקעי הז השע םולשו סח םא" יכ רמול ןכומ תחא תינשרפ תורשפא רותבש
ותקדצהל ויפב ןיאש ,רומח ירסומ אטחכ וז תיטנמור הקישנ האור יפסכ ןבא ,רמולכ ."!תושעל לכונ המ (םש
םא ,ונייהד ."(הלעתיו ךרבתי-) 'תיו 'תי תודפ ומע הברהו ,בקעי יהולא חישמ השע הזמ קזח רתוי"ש רמול אלא
.[40]עבש-תב אטחב דוד היה ונממ עורגש רמול אלא ונל ןיא ,בקעי לש ותונג לע ןאכ בותכה רפסמ ןכא
הקישנב םגפ לכ האור וניא אוה ומדוקל רומג דוגינבש אלא ,[41]וז הצובקל ךיישל ןתינ עבס םהרבא 'ר תא םג
םיקשוחה יכ עודיו ,הב ושפנ הקשח התוא ותוארב יכ .לחר תא בקעי האר רשאכ יהיו" [42]:תיטנמורה
קשוחה ינפל איה הקושתה םא (ןכש לכו-) ש"כו ,רפסמ ןיא דע תואלפנו תורובג ושעיש םירמוא רשא םיבהואו
.[43]"תושעל וקוחב ןיאש המ תושעל הנכסב ומצע סינכיש ,בהואהו
לש וטושפכ אמוחנת יבר תעצה תא ולביקש ויה .וז תזעונ תינשרפ ךרדב וכלה אל םישרפמה בור ,םרב
ןתינש ,המדנ .ונקוספב וארש ישוקה םע דדומתהל ידכ תופסונ םיכרד עיצהל וסינ םירחא םיבר ךא ,[44]ארקמ
:םינוויכ העברא תוותמכ וללה תושדחה תועצהה תא ןמסל
;תודליל תורענמ לחר לש הליג תדרוה לש הקינכטה תרזעב ,"המשאה"מ בקעי תא תוקנל הסנמ הנושארה ךרדה
אלא ,הפב תנתינש םיבהוא תקישנ ללכ התיה אל וז הקישנ יכ הנעטב ,ןינעה לש וצקוע תא לוטיל ורבס םירחא
לש תילמסה האירקה לא הגילפמ ,תישילשה ךרדה ;ראוצה לע וא ףתכה לע ,דיה לע הנתינש תקחורמ הקישנ
תינבר-תינשרדה הבישחל היתומדוק לכמ רתוי תינייפואה איהש - תיעיברהו ;טסקטה
הז השעמש חיכוהל ידכ ,הכלהה לש םירחואמ םיחוסינ יפ-לע תונורתפ תאיצמב היעבה םע דדומתהל הסנמ -
.רומג רשכהבו ןידכו תדכ השענ
הריבעמכ ,ללכ ךרדב ,תספתנ הניא הדליל רגובמ םדא לש הקישנש ךכב היעבה תא תרתופ הנושארה ךרדה
הרותל ושוריפב ן"במרה דעוצ וז ךרדב .[45]האיבל היואר הניאו הרגב אל דוע הדליהש םושמ ,םיינימ םירסמ
.יארקמה טסקטה ןמ קומינב וירבד תא קזחמ וניא ךא ,"הזל שוחל ןיאו הנטק התיה לחרו [...]" :רמואה םש
,האל לע רבדה לטוה אל ותעדלו ,העור התיה לחרש הנעטב ונקוספל וירבדב תאז קמנמ ,ותמועל ייחב וניבר
םע ףותישב) וז הנעט ןעוטו ףיסומ ל"דש .תיב תבשוי התיה ןכלו לעביהל היואר התיה רבכ האלש םושמ
הקבר לצא רמאנש יפכ 'המאלו' אלו (בי ,ט"כ) "היבאל דגתו ץרתו" רמאנ ,תישאר :םיקומינ ינשב (וידימלת
בקעי ומיכסהש הדבועה ןמ ,תינשו .םישנה תיבב אלו םירבגה ןיב אצמיהל הלכי ןיידעש ,ןאכמ .(חכ דכ ,םש)
.לדגתש ידכ וכיחו הארנ ,םינש 'ז ןיתמהל ןבלו
ימו הקישנה ןתונ אוה ימ הנחבהל תועמשמ שיש יפכ .התרהבה םשל הרצק המדקה הכירצמ היינשה ךרדה
,ןמזל ןמזמו הרבחל הרבחמ םינוש םיגהנמ אצמנ ןאכ םג .הקישנה תנתינ ןכיה םג בטיה ןיחבהל שי ךכ ,הלבקמ
,םנמאו .[46]םיקסוע ונא הב תדחוימ תוברת התוא לש "ףוגה תפש ןולימ" תא ריכהל ונילע םחנעפל ידכש
תאז עובקל וסינש ארקמה ישרפממ שי ,תונושה תוקישנה ונתינ ןכיה ארקמה ירבדב תשרופמ הנחבה רסוחמ
.תוקישנה לש קייודמה ןמוקימ תא ארקמב םוקמ לכב עדנש ידכ ,עובק ללכ חסנל הסינ ע"בארה .[47]םכרד יפל
."הפב ד"מל ילבו ,ראוצב וא ףתכב וא דיב - ד"מל םע הקישנ" :זכ ,ז"כ תישארבל ושוריפב רמוא אוה ךכו
"והקשיו" :רמאנ םאו ,ראוצב וא ,ףתכב וא ,דיב התיה תאו הקישנש ךכמ קיסנ "...ל קשיו" :רמאנ םא ,רמולכ
ירה ,"לחרל בקעי קשיו" רמאנ ונינפלש בותכבו ליאוהו .[48]הפב הנתינ תאז הקישנ יכ ןאכמ קיסנ ,המודכו
ךכו .םיזמורמ םיינימ םיטנמלא ןיא וזכ הקישנבו ,ראוצב וא ףתכב וא דיב אלא ,הפב התיה אל וז הקישנש
יכ םהרבא יבר ירבדכ אוה וא" :תועמשמ לעב ךא לק יונישב ,ע"בארה םשב רתא לע ן"במרה וז השיג גיצמ
לע הקשנש תורשפאה ,הארנכ ,התארנ ן"במרל ."הפתכ לע וא השאר לע התוא קשנ קר הפב הניא ד"מלב הקישנ
.[49]ףתכבו שארב רוחבלו תונשל ףידעה ןכ לע ,תזמורמ תינימ תועמשמ תלעבכ הראוצ לע וא הדי
םינומא ולא םינשרפ .תודיסחה ינשרפו הלבקה-ילעב - תובורק םינשרפ תוצובק יתשל תפתושמ תישילשה ךרדה
טסקטבש םייילאירה םיניינעה תא םיתיעל האיצומה ,התוהמב תיתימ םג תובורק םיתיעלו ,תטשפומ הבישח לע
םינמוסמ לש - טשפה ןמ הקוחרה תלפלופמ תונשרפ לש ךרדב םיתעל - םינמסמל םכפוהל ידכ םטושפמ
[51]ונקוספל ושורפב "הלבקהו בתכ"ה לעב ונל קפסמ וז השיגל הרורב אמגוד .[50]םיינחור-םייפוסוליפ
םילהת) 'וקשנ םולשו קדצ' ןינעכ ,ינוצר תוקבדתהו יבשחמ תורבחתה ,ןאכד הקישנ שרפל הארנ [...] :ועיצהב
קשיו' םעטו .ודרפי אלו םולשה םע דחאתמו קבודמ היהי קדצהש ,יבשחמ תוקבד הצילמ ד"ע ומעטש ,(אי ,ה"פ
.םלועמ הנתינ אל השעמל ,בותכב תשרופמה ,וז הקישנ ,ונייהד ."ונוצרו ותבשחמב המע רבחתהש 'לחרל בקעי
התואב ויהש ,ןוצרו הבשחמ רוביח לש הזע תינחור תוקבד יצילמ ןפואב ראתל ידכ ,הקישנ ןושלב טקונ רופיסה
.לחרל בקעי ןיב שגפמ תעש
םיניינעל דוקכ וז הקישנ תגצומ הבש רהוזה תונשרפ הדמע ,תאז שריפש גרעבנעלעקמ יבצ בקעי 'ר ינפלש המדנ
רהוזב רמאנ ,לשמל ,ךכ .וירבד תא הבר הדימב הריכזמ וז תונשרפב הקישנה תסיפתו ,[52]קהבומב םייתימ
ולוק תא אשיו לחרל בקעי קשיו' ביתכ :רמא הדוהי יבר" :םיקסוע ונא הבש וז הקישנ לע ב"ע דכק םיטפשמ
רמאנ אל רהוזב יכ שיגדהל שי ,םרב ."הכבו אבל ליכי אל הב אחורד אתוקבדתאב אלא ?הכב אק יאמא 'ךביו
םיידיסחה םינשרפה ןמ קלח ,םלואו .גרעבנעלעקמ צ"יר תאז גיצהל הצורש יפכ ,ללכ הנתינ אל וז הקישנש-
רחש לכ ,םתעדל ,ארקמבש וז השרפל ןיא יכ ושיגדה רבכ ,הלבקה תורפסמ םה םג ועפשוהש ,רתוי םירחואמה
,[53]ןייטשפא יולה לאיחי השמ 'ר ,וז תונשרפ ימכסממ דחא שיגדמ ,לשמל ,ךכ .הטושפכ התוא שרפל זענ םא -
ךרד לע ןכ ושע אל טשפומ ינחור ןינעל למס קר ונקוספב םתוארב [54]ול ומדקש םיידיסחה םינשרפה יכ
תוהימתל םוקמ ןיא אליממו ,טשפה אוה שרדה הרותה ירופיסבש [...] םירבד לש םטשפ םה ולא" אלא ,שרדה
אלא ,הז ןיעמ ארקמל שוריפ םוש ןיאש [...] ינשרד אלא רמוא הזה ארקמה ןיא ,םירבד לש םללכ...םיצוריתו
.[55]'וכו "חצנל םימורמ יהבגב םשרושש םיארונ תמא ירבד הלגמה ,שרדה קר
הלאשה .תיתכלה היעב הלעמה טסקט ונינפלש בותכב האור םיידומלת-רתבה םינשרפה לש תיעיברה הצובקה
תובאה וז הסיפת יפלש רחאמו .ןנברד רוסיא וא אתיירואד רוסיא לע הריבע ןאכ ןיא םא ,איה םתוא הדירטמה
תערה לע תולעהל ןיאש המואה תובאב רבודמו ליאוהו ,םיקהבומ םייתכלה םילוקיש יפ-לע םהישעמ לכב ולעפ
תא ועינהש םירתסנה םייתכלהה םילוקישה תא ףושחל אלא הכלהה יקסופל רתונ אל - םהישעמב יפוד היה יכ
הקישנב רבודמ ןתשולשבש אוה תונושארה תושיגה יתשלו וז השיגל ףתושמה .[56]גהנש יפכ גוהנל בקעי
תישילשה השיגל דוגינב - תאז .הנוכנ הרוצב היעינמ תא ןיבהלו ריבסהל שיש אלא ,ישממ ןפואב הנתינש
השעמה תורשכ לע תונדה תונושארה תושיגה יתשל דוגינב .ישעמ ןפואב ללכ הנתינ אל וז הקישנ התעדלש
הדימ-הנקבו הרוהט תיתכלה טבמ תדוקנמ קרו ךא וב הנד תיעיברה השיגה ,תיתרבחו תירסומ טבמ תדוקנמ
.תידומלתה הכלהה יפ לע ,יטפשמ
הלועפ יכ ,עמתשמ (ןלהל הארנש) הכלהה תורוקממש ןויכמ יכ ,ריהבהל רוע יואר תונושה תושיגה ןיב הנחבהב
תעדה לע תולעהל לכונ אל ,ולא םייתכלה םינשרפ לש םתשיגלש ירה ,הרוסא ינימ רוהרה תולעהל הלוכיה
הקישנש ךכ לע ףקותב רמוע םהלש ינשרפה "הנגהה וק" .לחרל בקעי לש תישיאה הכישמה ןמ היה וז הקישנבש
תודיסחהו הלבקה ,רהוזה ילעב לש םתשיגל ,םלואו .םיינימ וא םייטנמור תודוסימ ירמגל היקנ התיה וז
ןמ הב היה (םתעדל לעופב העצוב ןכא םא) וז הקישנ יכ ודוי םהמ המכש ענמנה ןמ הז ןיא ,ליעל הרכזנש
ינחור דוסי הב שיו ,הסג תישיא-תירצי הכישמ הניא ,ינשרפה םנוויכ יפל ,וז הכישמש אלא ,תישיאה הכישמה
ונייה וננושלב) תישיאה החמשה ןמ העבנ וז הקישנ יכ ורמואב ,ךישלא השמ 'ר רובס ,לשמל ,ךכ .קומע
היה" בקעי ןכש ,וירבד יפל ללכו ללכ תירצי הניא וז החמש ךא .וגוז-תב יוליג לע בקעי לש (תיטנמורה :םירמוא
הל קשיו [...]" :שרפמ אוה ךכ םושמ ."ויתחת שובכ ורצי
.[57]"עדונכ הקישנב תושפנה רוביח (הקישנה ןינע=) אוהו ,ול אשנתו התיה וגוז תב יכ ותחמש בורמ -
רבג ןיב ,ינימ אל םג ,עגמ .השרפה לש יתכלהה טביהב םיקוסעה םינשרפה םינד הב היעבה תא ריהבהל ונילע
םינשרפ לש תחא תלבוקמ הבושת .[58]תיתכלה היעב הכלהה תורוקמב ררועמ ,םיאושנ םניאש השאל
.רוהרה יריל אובי אלש תואדווב םדאה עדוי םא הז עגמ תרסוא הניא הכלהה םג יכ ,רמול איה ולא םייתכלה
תולובגש הארנ דומלתה תורוקממ יכ ,םירובס וללה םיקסופה .[59]ולא הלוגס ידיחי לע ,אופיא ,הנמנ בקעי
ילבב) ידומלתה רופיסה תא םיאיבמש שי ,רבדל עויסכ .[60]ילאודיבירניא ןינע םה םירבג לש ינימה יוריגה
וידימלת ךכ לע והולאששכו ,המיע דוקרלו ופתכ לע הלכה תא ביכרהל גהונ היהש אחא בר לע (א"ע זי תובותכ
םאו .םהל רתומ רבדה ירה ,ץע לש הרוק תאישנכ םהל המוד םייפתכה לע השאה לש התאישנ םאש םהל הנע
.[61]"ארוהרה ול אבי אלש שודקו דיסח היהש ה"ע וניבא בקעי ןכש לכ" ,ךכ אחא בר
תוביסנב יכ ,ונעטש ויה - תירוטסיה הנחבה לכ אלל ארקמ לש וטושפ םע הדגא שרדמ תבברעמה - הנוש ךרדב
יפל ,ירהש .תינימ הכישמב הרוקמ לחרל וז הקישנש ששח לכ ןיא ,לחר םע בקעי לש שגפמה לש תודחוימה
ימו ,[62]ונוממ לכ תא לטנ זפילאש םושמ תוינקיר םידיב ןרחל אב ןכש ,לבאכ העש התואב היה בקעי ,הדגאה
ירחא דימ הכב בקעי יכ בותכה שיגדמ וז הנעט קוזיחל .הז גוסמ הריבע ירוהרהל יונפ ובל ןיא גאודו רעטצמש
עדנ אליממו ,השקה ישגירה ובצמ תא הלגמ ותייכבש ריבסהלו ,םיארוקה יניעב והשעמ תא רהטל ידכ הקישנה
.[63]אטח לש רוהרהמ היקנ התיה ותקישנש
תא םיכפוהה הלא םיטקונ - היעבה תא רותפל הנויסנב םלוכמ תכל תקיחרמ המודמכ איהו - תישילש ךרדב
,םינשרפ לש וז הצובקב הדיחיה איה וז תישילש השיג .רוהט יתכלה רופיסל ונינפלש רצקה יארקמה רופיסה
המצעל הריאשמ איהש הדיחיה אצומה תדוקנ ,ןכ לעו .יטנמור ישיא טנמלא וז הקישנב תוארל המצעל הריתמה
!וז הקישנ הנתינשכ ןידכו תדכ םיאושנ ויה לחרו בקעיש - דואמ עיתפמ ןפואב - רמול איה היעבה ןורתפל
םצעב ןה בקעי ידי לע ןאצה תאקשהו ראבה יפ לעמ ןבאה תלילג יכ ,רמול [64]קלופ םייח השמ 'ר עיצמ ךכ
הווש" לש יפסכ ךרע ןהב שי יאדוב ולא תולועפ ,ןכש .לחר תא בקעי שדיק ובש ,קהבומ יתכלה ןישודיק סקט
הקישנ איה לחרל בקעי דצמ הנתינש הקישנהש ירה ,םיאלמ ןישודיק ראבה יפ לע םש ושענש ןויכו ."הטורפ
ךא ,ןישודיקה סקטב ,ןאכ הקישנה לש המוקמ בטיה ןבומ םג תעכ ,םנמא .הרשכה ותגוזל שיא ןיב ןידכ תרתומ
ךירצ היהש בקעי לש הערה ותשוחתב הרוקמ וז היכב יכ ,קלופ הנוע ךכ לע - רבסה הכירצ הירחאלש וז היכב
וליפא ודיב היה אלו םקיר ןרחל אב ןכש ,יוארכ ףסכב השדקל לוכי אלו רזומ הכ ןפואב לחר תא שדקל
.השדקל ידכ הטורפ-הווש
ךכ םושמו ,תיתכלה הניחבמ דבלב יביטקיפ היה ,(הכ-אכ ,ט"כ 'רב) ינשה הנותחה סקטש וילאמ ןבומ הז יפ-לע
.רבד לכל ותשא רבכ זא התיה לחר ירהש ,(אכ 'ספ) 'וכו "יתשא תא הבה" ןבלל בקעי רמוא - קלופ ףיסומ -
םוכיס
שגרה לש ורוקמ רורב אל ומצע ארקמה ןמ .תישגר הניחבמ הנועט השרפ איה לחר םע בקעי לש השיגפה תשרפ
ונרקס :ךכל תעדה תא חינמ ןורתפ תתל םיסנמה םינוש םינוויכ השולש לע ונעבצה .הז שגפמב בקעי תא הוולמה
ןכשלכו - השאל רבג לש וז הקישנ יכ ונדמלו ארקמב הדירפו שגפמ יסקטב הקישנה לש תונושה תויורקיהה תא
וסינש םינושה תורוקמה תא ונרקס :רבסה הכירצמו היעב הלעמ ,איה ןפוד תאצוי - ול תרכומ הניאש השא לש
.תוצובקל םתוא וניימו ,תידוהיה ארקמה תונשרפב הלאשל הבושת תתל
האור ,ןכא ,תחא הצובק .ןהיתובקעבש ולאו תוצובק יתש לש איה הז ינושאר ןוימ רחאל תרהבתמה הנומתה
,היינש הצובק .איהש לכ "תירסומ" תרוקיב ינפמ הילע ןגהל הסנמ הניאו רבד לכל תיטנמור הקישנכ וז הקישנ
םיכרדב ,יפוד הב ןיאש הקישנכ ,וז הקישנ קידצהל הסנמ ,תידוהיה תרוסמב םינשרפה בור םינמנ הילעו
אל הקישנה יכ תנעוט היינשה :הנטק התיה לחר יכ תנעוט הנושארה :דוסי תומגמ עברא שי וו הצובקב .תונוש
ונינפלש הז רואיתש אלא ,ללכ הנתינ אל וז הקישנ יכ תנעוט תישילשה :יפוד הב ןיא ןכלו לחר לש היפב הנתינ
.יתכלהה טביהה ןמ וז הקישנ הקידצמ תיעיברה :תינחור תוקבד תראתמה הצילמ אוה
ימ םע ינפוג עגמ הכלהה יפ-לעש תנעוט תחאה .תונוש תושיג ונאצמ היינשה הצובקבש הנורחאה המגמב םג
בקעי לש ישפנה ובצמ יכ תנעוט היינשה :הריבע רוהרה וב רובעי אל יכ חוטבו ךומסש ימל ,רתומ האושנ הניאש
לע ,וז הקישנ יכ תנעוט תישילשהו :העש התואב םישנ יניינעב רהרהל לגוסמ וניאש ,לבא לשכ היה העש התואב
.ןידכו תדכ ןכ ינפל לחר תא אשנ רבכ בקעיש ןויכ ,תרתומ הקישנ התיה ,תישיא הכישמ ךותמ התניתנ ףא
,לאיסרג השמ 'פורפל הדומ ינא ."תידוהי תוברתל ןורכז ןרק" ידי לע ךמתנה רקחממ קרפ אוה הז רמאמ [1]
תושגדהה לכ :רמאמה חתפב תיללכ הרעה .תובושחה םהיתורעה לע רופצ השמ ר"דו רשכ ןומיר 'פורפ
.ילש ןה ןלהל םיאבומה םיטוטיצב
טעמכ ספוט לע הרזחל ,לשמל ,ךביל ןתו .219 'מע .ז"כשת םילשורי ,תישארב רפסב םינויע .ץיבוביל 'נ האר [2]
לכ המש ופסאנו :ג 'ספ ,ראבה יפ-לע הלודג ןבאהו ,םירדעה וקשי איהה ראבה ןמ :ב 'ספ :םימעפ 'ג דיחא
תא וללגו ,םירדעה לכ-ופסאי רשא דע [...]:ח 'ספ .[...] ןאצה תא וקשהו .ראבה יפ לעמ ןבאה תא וללגו ,םירדעה
רסירתב .[...] ןאצ תא קשיו ,ראבה יפ לעמ ןבאה תא לגיו [...]:י 'ספ .ןאצה וניקשהו ,ראבה יפ לעמ ןבאה
ויתורוצל "רדע" ;םימעפ שמח "ןבא" :םימעפ עבש "ראב"ו "ןאצ" םילימה תועיפומ םיקסוע ונא םהב םיקוספה
חסונב תפלחומ ח-ו ג 'ספב "םירדע" הלימה ,ךכ בגא .םימעפ עברא ויתורוצל ה"קש לעופהו ,םימעפ עברא
p ,Edition Second ,1930 Edinburgh. 382 :רניקס ריעהש יפכ ,ךכב ךרוצ ןיא ךא ."םיעור"ב ינורמושה
םע םמצע תא םיהזמ םיעורהש ךכל ונתוא ןווכמ רפסמה ,ןכש .(רניקס :רוציקב ןלהל) .C.C.I ,Skinner .J.,
:רוציקב ןלהל) 387 'מע .1978 ביבא לת ,תוראהו םירבסה - תישארב רפס ,ילאונמע מ"י :םג האר ."םירדע"ה
ילאונמע) הברה םתופייע תרכינ בקעי תולאשל םיעורה לש תוינוקאלה תובושתהמ יכ ,דוע ריעהל שיו .(ילאונמע
המיאתמה) "תיחרזמ תולצע" הנכמ (ח-ז 'ספל ,םש) רניקסש המ לש םייוסמ גוס ילוא וא (388 'מע ,םש
הלאשה לע ."ונחנא ןרחמ" :רוציקב םינוע םה "םתא ןיאמ" הנושארה הלאשה לע .(!םירדעה םע םייוהיזל
ךישממ בקעי .(ה 'ספ, "ונעדי" :ףעוז טעמכ עמשנש רוציקב םינוע םה "?רוחנ-ןב ןבל תא םתעדיה" היינשה
'ר :הארו) רתוי הארנש יפכ - םאו .(ו 'ספ) ",םולש" :םיטרפב םיביחרמ םניא בוש םהו "?ול םולשה" :לאושו
ותב לחר הנהו" :ול םירמואה הלא םה - (םש ילאונמע ןכו ,א"ע דנ .ט"רת האיציניו .תבשחמ תכאלמ .ץפח השמ
תא תוינדרטה ךיתולאש לכ תא לואשל לכות ,ונל חנה" :הרימא ןיעכ הז ירה ,רפסמה אלו (םש) "ןאצה םע האב
ץיבוביל הארו ,112 'מע .'מ קרפ ,ב"ונ ,רטכש תרודהמ .ן"רדאב השרדה הניבמ םג ךכ) "ונתארקל האבה ותב
לומ תיתרגשו המימשמ הריוא לש בוציע ותואמ ילארגטניא קלח איה םג תאז תולצע וא תופייע .(220 'מע ,םש
איה החנהה ,ב"ע י הליגמ .ילבבב םג) ןלהל ךכ לע הארו ,(י 'ספ) "יהיו" ירחא האבש תישגרה תוצרפתהה
.("רעצ אלא וניא" :וז הסיפתלש אלא ,ארקמב תישגיר הניחבמ הנועט השרפ חתופ 'יהיו'ש
תלבקמ תאז הרגיש .בקעי עיגמ וילא םוקמ ותוא לש םיידימתה םילגרהב אוה הז "אובמ" לש וקוסיע רקיע [3]
.'וכו "ובישהו [...] וקשהו [...] וללגו [...] ופסאנו" :תודימת םיעיבמה רבע ילעפ תרוצב שומישה ידי לע הטלבה
לע הארו .(י 'ספ) "יהיו" הזרכהה ןמ םישגרמ םייוניש לש ריהמ סומתיר רופיסל סינכמה "ךפהמ"ה אב םתמועל
.תורעהב 389-388 'מע ,ילאונמע םג הארו .ןלהל ךכ
דוע ךרדב .םיילובמיס םיביכרמ םירדעבו ראבב תוארל ועיצהב (ג-ב 'ספל) ן"במרה רותפל אב הז ישוק [4]
עידוהל אלא הבתכנ אל (י 'ספ) 'ןבאה תא לגיו' דע תאזה השרפה לכ" יכ (ב 'ספ) ינוקזחה רמוא תענכשמ תוחפ
."בקעי לש וחכ לודג המכ
.ט 'ספל רניקסו ק"דר האר תועורכ תורענ לע [5]
,בקעי םולח ,עסמה יטרפמ רחאה טרפה לע יארקמה רפסמה לש תמדוקה תובכעתהה םג יכ רוכזל יאדכ [6]
"הזה םוקמה ארונ-המ רמאיו ארייו" :ביגמ אוה םולחה רחאל ,ןכש .בקעי לש זעה שגרה רואיתב הוולמ התיה
רדנ רודנל ול םימרוג םגש ,תושגר םתוא ידי לע םילעפומ םולחב הארמל םיבקועה וישעמ םג .(זי ,ט"כ) 'וכו
לש תדחוימה תיצילמה תרתוכה תא ןיבהל לכונ ולא םיזע תושגרל בל תמושת ךותמ קרש יל הארנ .(בכ-כ ,םש)
תראתמה תממורמ ןושלכ הארנה ,ארקמב יאדיחי יוטיב .'וכו "וילגר בקעי אשיו" :םיקסוע ונא םהב םיקוספה
הבר תישארבב השרדה םג תאז האור ךכ .םדוקה הזחמה ןמ תועבונה ,הוקתו החמש ,תוינויח תאלמ הכילה
ןינעל דועו) א ,טכ ,םש ק"דר םג הארו ,508 'מע ,(ןלהלש םינויצה לכ ןכו) קבלא-רודואית תרודהמ ,ע השרפ
עסמ תא תוארל ,השרפה לש ירופיסה בוציעה תניחבמ ,לכונ ךכיפל .(218 216- 'מע [2 'עה ליעל] ץיבוביל :הז
תואובמה ןמו תישגיר הניחבמ דואמ תוזכורמ תודיחי יתשמ בכרומכ ,ןרחל ותעגה דעו ותישארמ ,ולוכ בקעי
.ןהל ומדקוהש
"ליג" ןושלו הלילג ןושלמ "לגיו" ןיב םילילצה ןוימדב םג הז זע שגרל היומס הזימר תולגל לכונ יכ המדנ [7]
,םתה בקעי תא קר הכ דע ונרכהש רחאל םייתעבש תטלוב וז המצוע .(ב"ע טס ,אציו ,רבוב אמוחנת :הוושהו)
& Company :םג הז ןינעל הארו .ונממ חרבו ,ושע ויחא לש ומעז ינפב דומעל לכי אלש ,םילהאה בשוי
'מע) ,ילאונמעל .Doubeleday ,Reading New A :Cenesis On ,Vawter .B 318 .p ,1977 York New
םדוק ארקמב וילע רפוסמה םע דחא הנקב הלוע הניא ןכאש ,בקעי לש תאז המצועל רחא ירוקמ רבסה ,(883
לש תרחא הסריג העיפוה הבש תרחא הקיתע הדגאמ חוקלכ הארנ הז עטק יכ רובס רניקסש ךכ ידכ דע) ןכל
.(המוד ביטומ עיפומ הב ,סורמוה לש הדאיליאל ויתוינפה תא [283 'מע] םש הארו .ידגא ליפנכ בקעי תומד
The ,Driver .S.R 270 .p :האר .רביירד םג ריעמ ונתשרפ םויסבש הז זכורמ ישגיר ןעטמ לע [8]
יברעמה ארוקל תאז קמנל ךרוצ שיגרמ רביירד .London ,Methuen ,Gknesis of Book 1956/1924,
םשב) רניקס ראתמ המוד ןושלב ."(םייברעמה-) ונא רשאמ םיילאנויצומא רתוי םה םייחרזמה"ש ךכב ,המתה
.השיגפ תעשב םייחרזמה לש יתנגפה גהונכ וז היכב (Bible Century - Genesis Bennett .H .W
תפש לש תורחא תולועפל המודב ,הקישנל יכ ריעהל יאדכ ארקמב הקישנה לע רתוי תיללכ טבמ-תדוקנמ [9]
ןתונ ןיב ןילמוגה יסחיב םירבועה םירסמ לש םינפצומ םידוק הכותב תללוכה ,תזמורמ תועמשמ םג שי ,ףוגה
ףוגה תווחמכ הומכ - הקישנה .רתוי בחר לגעמב םתוא הפיקמה הרבחה ןיבל םהינש ןיבו ,הלבקמל הקישנה
תונוש ,רובידה תופשכ תולבוקמה ףוגה תופש .ילולימה רובידל המילשמ וא ההז הפשמ קלח איה - תורחאה
:הז ןינעל האר .ףוגה תפש לש ןולימ ןיעמל ,ןתוא םיריכמ ונניא םא ,ונא םיקוקז ןחנעפל ידכו .הרבחל הרבחמ
of Dictionary a have we Shoud" ,Hayes .F 239-245 .pp ,1940 ,IV ,Quarterly Folklore
and ,Bauml .J.B 1975 ,Press Screcrow The ,Jersy New :םג הארו .Southern ,"?Cestures
האר תוישונאה ףוגה תווחמ רקח לע םיפסונ תורוקמ .Metuchen ,Gestures of Dictionary ,Bauml .H.F,
Gestures Arabic ,Barakat .R.A 749-787 .pp ,1973 ,6 ,Culture Popular of Journal, :לצא
pp 1969 ,14 ,Quarterly Folklore. :ל"נה לש ורמאמ ןכו .םש וירבד תא תחתופה הריקסב תורוקמהו
in :האר תימטופוסימה תוברתב תוילובמיסה תועונתה לע Keystone ,Systems. Gesture 105-121.
.Studies ,Malul .M 1988 Germany ,Barcker und Butzon ,Symbolism Legal Mesopotamian
יסוי ר"ד ידידי) 29-20 'מעב םש .תוילובמיסה תועונתה לש תינורקעה הרדגהב םיקסועה וירבדב טרפבו
.(הז ןורחא רוקמל יתוא הנפה ןמשיילפ
המגמ וז השגדהב האורה (דנר 'מע .ו"כשת םילשורי .א .לעוועש ד"ח תרודהמ) י 'ספל ייחב וניבר האר ךא [10]
תעדל .הז לכ תא השע ומא תבהא ןורכזמו .ומא-יחא ותויה ללגב קר היה ןבל רובע השעש המ לכש רמול .תרחא
ןבאה תא וללוגב םידחוימ תוחוכ אלמנ בקעיש תעדה לע הלענ אלש ידכ תאז שיגרהל בותכה ךרצוה ייחב וניבר
.ירמגל הכופה העד עיבמה עבס םהרבא 'ר ירבד תא ןלהל הארו .לחר תא ותוארב וקשח ררועתהש ינפמ קר
Publiction Jewish The Genesis ,Commentary) Torah Jps The ,Sarna .M.N :האר [11]
'ספ ףוס ןיב ,םדוקה םילולצמה קחשמ תא םג האר .ךכ בגא .pp ,1989 Philadelphia ,Society. 202-203
לולצימ יקחשמ לש םינוש םיגוסל הקולחה לע .'וכו "לחר-תא בקעי האר רשאכ יהיו .איה העור יכ" :י 'ספל ט
.Paronomasia ,Casanowicz .M.I Testament Old the in :האר .טרפב ארקמבו קיתעה םלועה תורפסב
.4-1 'מע ,א"לשת םילשורי .רוקמ תאצוה ידי לע שדחמ ספדנ
םדוק יכ רובסה ,בי 'ספל ארזע ןבא האר ,םיקוספב תולועפה לש ןוכנה ןרדסו תאזה הרימאה יותיע לע [12]
הארנ ע"בארל .(ךכ לע ,388 'מע ,ילאונמע לש ויתורעה הארו) הכבו הקשנ ךכ רחא קרו לחרל בקעי עדוותה
תעשבש וניצמ ארקמב ,םלואו .הקישנה אובל הלוכי ךכ-רחא קרו ,הזכש סקטב ינשל דחא עדוותהל שי םדוקש
ולאשיו ול קשיו וחתשיו" ונתוח ורתיל השמ תקישנב ךכ :רובידה תא םידקהל הלוכי הקישנה הדירפ וא שגפמ
.ט"י ב"מש) "והכרביו ילזרבל ךלמה קשיו" :ידעלגה יליזרבל דוד תקישנב ןכו :(ז ,ח"י 'משו "םולשל והערל שיא
קשנשכ רסומב אטח אל" יכ לחרל ריבסהל ךרוצה וב ררועתה לחרל בקעי קשנש רחאל יכ רובס ונרופסה .(מ
(and edited ,Genesis .בקעי ונב ירבד תא םג הארו .'וכו "אוה היבא יחא" יכ הל רפסל ךרצוה ןכלו ,"התוא
.Jacob .B 194 .p ,1974 York New ,Ktav ,Jacob .w and Jacob .I.E by translated,
הינועיט תא םכסמו וז השיגב ךמותה .יש 'מע ,ז"כשת םילשורי ,תישארבל ושוריפב שריה ר"שר האר [13]
.ויכבב םג אטבתמ הז רבד .הבורק קר (בקעי-) הב האר .הפי התיה לחר יכ םא [...]" :יתיצמתו ריהב ןפואב
.הבורק שפנ הארש ילב .וידודנב בקעי לע רבעש ןמזה היה בר המ עדוי ימ .רחא עינמ ול אוצמל ןיאו טעמכש
.הארמ העמדה .תועמד ידיל דע ,ובלב תרבגתמ הרועינ ומא תומדו ,ומא יחא תב .לחר תא האור אוה עתפל הנהו
לש-) היניעב הימתמכ היה אל םולכ .ומא תא דביכ קר ןאצל גאדש העשב םגו ,הלוכ תירסומ התיה הקישנה יכ
."ותושגרתה תביס תא הל ראבמו ,הנממ טמשנ אוה ךכ םושמ ?הכבו הל קשנ .היראוצ לע לפנ רשאכ .(לחר
היכבה לע ריעמה ,387 'מעב רניקס לש וירבד םג הארו .(10 'עה ליעל, ייחב וניברמ חוקל ומא ןורכז לע שגדה
הז ינשרפ ןוויכל םיקוחד םיקוזיחל ."עסמה לש חלצומה ומויסב ליג לש תועמד" ולא יכ .הקישנה רחאל האבה
םוקמ ןויצ אלל .ה"מרת תנשב "רמועה אלמ" שוריפ םע ספדנ) "החנמ ץמוק" שוריפ .ץנוצ ל"רהומ :האר
.וש 'מע ,ז"ישת םילשורי .א ,הרותה לע םיקויד .ףלוו 'פ ;ונקוספל (הספדהה
.תורעהב 389 'מעו 388 'מע .ילאונמע [14]
בקעי השעמ תא גיצמה .יש 'מע (13 'עה ליעל) שריה ר"שרה ירבדל הוושה ךא .389 'מע ,ילאונמע הארו [15]
.ז 'ספל ונרופסה ירבדב רבכ ךכו ,ירסומ קדצ שוח לע אקווד דיעמכ
םהרבא דבע רזעילאל עריאש המ לע םייונישב הרזח ןיעמ ונתשרפב תוארל לק וז ךרדב םיכלוהל [16]
.319 'מע (7 'עה ליעל) רטאוו לש וירבד תא הז ןינעל הארו .(חכ-א דכ 'רב) קחציל גוז תב רחא וישופיחב
לחר ןאצ תייקשהב (י 'ספל ,12 'עה ליעל, בקעי ונב האור .טעמ הנוש יכ םא .המוד רשקהב םנמא .ךכל דגנתמה
יכ רובס בקעי ונב .ראבה דיל רזעילא ידי לע התלגתנש העש ומא לש התוגהנתה ךרד לע הרזה בקעי ידי-לע
.המוד ןפואב אוה םג לעפ הישעמ ןורכז ךותמו הניצס התוא לע הנב בקעיל הקבר הרפיס יאדווב
תרכזנה "םרא ןדפ"ו ,גמ ז"כבו ןאכ תרכזנה ןרח לש יוהיזה תייעבל תעגונה עסמה לש קחרמה תלאש לע [17]
'מע ,רניקס האר ולוכ בקעי עסמ רופיס לש תורוקמה תייעבו (י ד"כ) "רוחנ ריע [...] םיירהנ םרא" ןכו .ז ח"כב
.382-361
וא .דחי םג וללה חונעפה תויורשפא לכל ארוקה תא ליבומ ,ןדועמו זמורמ ןפואב ,רפסמהש םג רשפאו [18]
החפשמה תברק לשב תושגרתהה תא ףרצמה ,(םש) בקעי ונב רובס ןכא ךכו .םהמ םיינש לש ףוריצל ,רעצמל
םידקמ אוהש אלא ,(י קוספל ,270-269 'מע .8 'עה ליעל) רביירד םג ךלוה וז ךרדב .לחר יפלכ ישיאה שגרל
.יתחפשמה קומינה תא ףיסומ ךכ-רחא קרו ,לחר לש היפוימ בקעי לש ותושגרתה תא הנושארבו שארב שיגדמו
תגצומ וז הקישנש םושמ ,ינוריא יעצמאב ןאכ שמתשמ רפסמה יכ ,(319 'מע .7 'עה ליעל, רטאוו רובס ותמועל
תא ןאכ קבחמ בקעי יכ בטיה םיעדוי ,םיארוקה ,ונא ךא - המימת תיתחפשמ הקישנכ ,לוכיבכ ,ונלש טסקטב
[19] .טוריפ רתיב הב רבודי ןכמ רחאלש ,הילא בקעי לש הזעה הכישמה ןמ והשמ וז הקישנב שיו ,דיתעל ותשא
- לחרל בקעי) םיבורק לש הנושאר השיגפ :השיגפ תעשב .ארקמב הקישנה תא אצמנ ןהבש תוביסנה ןה ולאו .
'מש - השמל ןרהא) הדירפ ירחא השיגפ ;(י .ח"מ .םש - השנמו םירפאל בקעי ;גי ,םש - בקעיל ןבל :אי .ט"כ 'רב
קחציל בקעיו בקעיל קחצי תקישנ תיארנ ןכו ;אמ .כ א"מש - ןתנוהיו דוד ;ז ,ח"י ,םש - ורתיל השמ ;זכ .ד
ןיב שגפמ לש תואכ ,טפשיהל םיאבה םעה ישנאל םולשבא תקישנ ןכו .זכ-וכ .ז"כ תישארבב ותוא וכרבב
'רב - בקעיל ושע) תרכונמ הדירפ ירחא סויפ תשיגפ :(ט ,כ םש אשמעל באוי תקישנו ,ה ,ו"ט ב"משב .םירבח
קחצי לש .הרומאה הקישנה תא םגו ןכתיי .(גל ,ד"י ב"מש - םולשבאל דוד :וט ,ה"מ .םש - ויחאל ףסוי :ד .ג"ל
שגפמ תוקישנ) אי-ו .אל םילבויה רפס :םג הארו .הז תוקישנ גוסל ךיישל שי (זכ ,ז"כ 'רב) ותכרב ינפל בקעיל
ןלהל) יפסכ ןבא לש ותודעו ,29 'עה האר הז ןינעלו ,דיה לע הקישנ] קחציל בקעימ ,וינבל הנממ ,בקעיל הקברמ
קלח ךיישל שי אמשו) ו .ז היבוט :םג הארו .(בקעי-ינב ,וידכנל קחצימו ,[מ ,אמ 'רבל ,92 'מע ,(30 'עה
העשב ודכנ בקעיל םהרבא תקישנ הז ןינעל האר .הכרב לש סקטל תוכומסה תוקישנל ונינמש תוקישנהמ
הירחא דימש ,בקעי ינבל קחצי :[גכ ,ה"כ םש] התכרב רחאל בקעיל הקבר :וכ ,טי םילבויה רפס יפל ,וכרבש
,ג ,ןימינב תאווצ .םיטבשה תואווצ יפל ,ףסויל בקעי ןכו .[אכ ,םש ןכו ,בי-אי ,א"ל .םש] האובנ חור וילע הרוש
- וירוהל עשילא ;א ,ב"ל ,םש :חכ ,א"ל 'רב - וידכנו ויתונבל ןבל) :הדירפ תעשבו .(["!םייתעשכ ול קשניו"] ח
ןכו .(מ .ט"י ב"מש - ידעלגה יליזרבל דוד :די ,א .םש - ימענל הפרע ,טי ,א תור - הפרעו תורל ימענ ;כ ,ט"י א"למ
םהרבאל בקעי תקישנ :דוע האר ןורחאה ןינעלו .(א .נ ,'רב - ויבא בקעיל ףסוי) תמה באה ןמ תיחצנ הדירפל
:(תמה םהרבאל קחצי) ה ,גכ םש ;("!םימעפ עבש והקשיו") וכ ,םש ,םש ןכו :אי-י בכ םילבויה רפסב ותומ ינפל
ןד תאווצ ,םש) ותומ ינפל וינבל ןד ;(ה ,א ,ןבואר תאווצ .םיטבשה תואווצ) םתומ יגפל רשאו דג .הדוהיל ןבואר
& Wunsche .A.I ;1911 Breslau ,Marcus .H, :האר תורומאה תוקישנב םירושקה םיניינע לע םינוידל .(א ,ז
M Von Verlag ,Midrasch und Talmud ,Bible in Kuss Der .J.N 332-8 pp ,1975 York.
New-Hildesheim ,Judischen Folklore zur Studien ,Low Los and Berkeley ,Press California
לש ומוכיס ןכו .of University ,Profane and Sacred Kiss The ,Perella 1 .ch ,1969 ,Angeles
Nonverbal of Aspects crusrt .I.M 320-346 pp ,I ,1980 ,Press Institute Biblical ,Rome :רבורג
"הלודג" לש הקישנ םג ארקמב שי ךא [20] .(רבורג :רוציקב ןלהל) .East Near the in Communication,
ליעל ,הכרבל תוכומסה תוקישנה תא ךיישל שי וז הצובקל אמשו] (א ,'י א"מש - ךלמכ שדח דמעמל תונמתה-)
:ןוגכ .תינויער הרופאטמכ הקישנו ,תינימ הקישנ ;(334 'מע .םש רבורג האר) ןחלופל הקישנ :[19 'עה
.(אי ,ה"פ 'הת) "וקשנ םולשו קדצ ושגפנ תמאו-דסח"
היגולויצוסב "סקט"ה תרדגהש ףא לע "סקט"כ הדירפ וא שגפמ תעשב הקישנה תא רידגהל ףידעמ ינא [21]
ןוקיסקל ,סקט .ורנומ ד"ה :הרצקב ,ןינעה ךרוצל ,הארו) ןאכ ןינעה ןיממ ןניאש תומדקה הכירצמ תינרדומה
.(םש תנייוצמה תורפסהו ,66 'מע .ד"מקת םילשורי ,קסיל 'מו לשטימ ןקנד 'ג :םיכרוע ,היגולויצוסל ריבד
הוולמ המצוע בר ישגיר ןעטמ רשאכ .ינאטנופס ןפואב קר ךרענ וניא ארקמב הז גהונש רמול איה תאזב יתנווכ
ותוא וחשומב לואשל לאומש תקישנ ומכ) הוולנ ישיא ישגיר ןעטמ לכ ןיא רשאכ םג אלא .תולעופה תויומדה תא
,'י א"מש) "דיגנל ותלחנ לע 'ה ךחשמ יכ אלה רמאיו והקשיו ושאר לע קציו ןמשה ךפ תא לאומש חקיו" :ךלמל
סקט תא ךורעל ךרוצ שי זא םג (ד ,ג"ל 'רב - ושעל בקעי ןיב ומכ) ילילש אוה ישגירה ןעטמה רשאכ םג וא ,(א
לש ךרדב ךרענ וניא הדירפ וא השיגפב הקישנה סקט .הלודגל יונימ וא הכרב ,הדירפ וא השיגפ תעשב הקישנה
סקט ךרענ אל עודמ ,ןכ םא וילאמ ןבומ) ידמל ךשוממ ןמז ושגפנ אלש םיבורק וא םיבהוא ןיב קר אלא .הרגיש
התרש ירהש .ףסויל םיחאה ןיב שגפמב םולש תליאש סקט ךרענ אל ףא םש .ותריכמ ינפל ויחאל ףסוי ןיב הזכ
.םינכו םיזע תושגר םג אטבמ ימשרה סקטה ,םיתיעל יכ םג רורב ךא .(גכ ,ז"ל 'רב האר .השק הביא םהיניב
הניכבתו ןלוק (הנאשתו-) הנשתו ן...]" :ימענמ תורו הפרע תדירפ לש שגרמה רואיתה ןמ לשמל עמתשמש יפכ
.(ןהל ימענ תקישנ ,ט 'ספ םשו ;די א תור) 'וכו "הב הקבד תורו התומחל הפרע קשתו דוע
ןיבו ,טרפה לש ישגירה בצמב ןדה ,גולוכיספה לש תוארה-תדוקנ ןיב הלידבמה איה תאזה הנחבהה [22]
הדילוהש איהו .תועובק תויסקט תורגסמ לש תילאמרופ טבמ-תדוקנמ םיישונאה ןילמוגה יסחיב ןדה גולויצוסה
ופשח סלישו סנוסרפ .(Pattern Variables) "םייסופד םינתשמ" חנומב שומישה תא תינרדומה היגולויצוסב
Harper ,Action of Theory & :האר .הז םגד ביחרהל ךכ רחא ושקיבש ויהו ,ולאכ םייסופד םינתשמ השימח
.ךליאו 76 'מעמ .General a Toward ,(.ed) Shils .E.A )& Parsons .T 1962 York New ,Row
,ןיול 'ע םוגרת ,תושיג ,תונורקע .תודוסי - היגולויצוס ,קינזלס פיליפו םורב דינואיל םג האר םירבדה םוכיסל
תאירק" ירמאמ םג האר םייארקמ םיטסקטב האירקל עגונב וז הנחבה םושיי לע .38-35 'מע ,ט"לשת ביבא-לת
,םיידוהיה תומשה ,ךרוע יקסמד 'א :ךותב רוא תוארל דמועה ."הדגאה תורפסבו ארקמב םינושארה תומשה
.(סופדב)
ויחותינ יפ-לע .וננמז לש תיברעמה הרבחב ורקימה תמרב יתרבח ןוזיאו תוסיו לש ןונגנמכ הז ןונגנמ לע [23]
המוד הירואיתש ןיינעמ .32 27- 'מע ,קינזלס-םורב לצא רקחמה םוכיס האר ,ןמפוג גניוריא לש םיקימעמה
ימינונא סרטנוקב העיפומ ."הקוזחת יסקט" ןמפוג לצא םינוכמה ,ולא םיסקטב הקישנה לש הדיקפת לע דואמ
בושו ,ב"נת ארריפב ספדנ) הבר תישארב לע "ראות הפי" ,יזנכשא הפי לאומש 'ר לש ושוריפב קתעוהש
ידי לע בוש קתעוהו) ב"ע טת .י ןמיס ,ע השרפ ,(ג קלח ,ט"משת םילשורי .לשגו תאצוה ידי לע םוליצ תרודהמב
.(א"ע בי [ל"נה ידי לע בושו ,ו"גת טרופקנרפב ספדנ] הבר תורל "ףנע הפי"ב הז רבחמ
הקישנה וז יכ ריעמ רשא ,ונקוספל וירבדב (11 'עה ליעל) הנרס 'נ םג הארו .305 'מע ,רבורג הארו [24]
היוצמ ותשאל לעב ןיב הקישנ ןיא ןכש ,תועט וזו) ותשא וא ומא הניא רשא השאל רבג ןיבש ארקמב הדיחיה
Since" identity his discloses he :ורמואב ,טלחהב תיעבט ול תיארנ תאזה הקישנה ,תאז םעו ,(!ארקמב
before even ,kiss his ,cousin his be to her knows already Jacob ."act innocent and natural
ןיבו .בקעיל קחצי תכרבב ,זכ-וכ ,ז"כ 'רבבש תוקישנה ןיב תמעל םש הנרס לש ונויסנ סג הארו .a becomes
.בקעי תא קשנמו קבחמ ןבלשכ (גי .ט"כ, הירחא האבש וזו לחרל בקעימ ןאכ תנתינה הקישנה
,ךכ .ארקמב שרופמב הרמאנ אלש תומוקמב םג םישנל םירבג ןיב וז הקישנ ואצמש םינשרפ םג ויהש ףא [25]
רמוא בותכהש והזו ,הדירפ לש הקישנ התומ רחאל הרש תא קשינ םהרבא יכ עבס םהרבא 'ר רובס ,לשמל
.דכק 'מע ,ן"שת קרב ינב ,רדלכיו 'ב תרודהמ ,רומה רורצ האר .(ג ,ג"כ 'רב) 'וכו "ותמ ינפ לעמ םהרבא םקיו"
'מע ,(ו"נשת) ג ,הס ץיברת ."גהנמ לש ויתוכופהתו וילוגלגל - םיתמה הקישנ" ,ירמאמב ךכ לע דוע הארו
.508-483
.339-338 'מע רבורג [26]
יפכ - רנסיימ ךמתסמ וילעש ,םש אבומה ססקטה םנמא .342-340 'מע .םש רבורג לצא ןוידה האר [27]
ןיאושינ לע ךכמ קיסהל השקו ,(Gamos Hieros) שדוקה יאושינב קרו ךא קסוע - ןיילק בקעי 'פורפ יל ריעמש
.םיליגר
רבודמ םא .וז ןיעמ הקישנ לע ,רתויב רומח ,שרופמ שנוע ןוכיתה ירושאה קוחב םג ונאצמ יכ ריעהל יואר [28]
.340-339 'מע .רבורג האר .שיא-תשאב
ןיקשונ ןיאו [...] ידמ ינב בהוא ינא םירבד 'גב לאילמג ןב ןועמש ןבר רמא" :859 'מע .דע ,הבר תישארב [29]
םירבג ןיב הקישנב רבודמ יכ שיגדמה רחואמה חסונה אוה ןיינעמ .(םש רודואית הארו, 'וכו "דיב אלא הפב
וניא וריבח תא קשונ אוהשכו [...]" :דכ ,אציו ,רבוב אמוחנת לש (!תרחא תורשפא תעדה לע הלעת אל ףאש ידכו
.'וכו "ויפב וקשונ
זי 'ספל וירבד םג ןינע ותואב הארו .72 'מע ,ו"סרת אקארק ,ב ,טסאל יולה קחצי תרודהמ ,ףסכ הנשמ [30]
לכ קוחבו וניקוחב לודג המת אוהש המ םלואו [...]" :"הארמ תפיו ראות תפי התיה לחרו תוכר האל יניעו"
."!?תופי תורוחב רחוב היה וניבא בקעי ךיא ,דיסח
לכ" :ד ,ג הטוס הנשמב רזעילא יבר ירבד לשמל האר .ינימה ןינעל יאנג לש זומיר םג וז הלימב שומישב שי [31]
,ולש הבר שרדמ תרודהמל ןיקרימ א"מ לש ורואיב הז ןינעל דוע הארו ."תולפת הדמיל וליאכ הרות ותב דמלמה
בתכה .גרעבנעלעקמ יבצ בקעי 'ר תאז ראבמ םג ךכו .108 'מע ,ו"משת ביבא-לת ,הנבי ,ג ,שרופמ הבר תישארב
.תוצירפ ,תולפת :95 'מע ,אי ,טכ תישארבב ונקוספל .ד"פרת גרבנרינ ,הלבקהו
"רהטל" איה תיזכרמה התרטמ .השרדה לש וז המודק הבכש רחאל דימ האב אמוחנת יבר תשרד ןכש [32]
אמוחנת יבר לש ותוליעפ לע .רתוי םודקה ימינונאה ןשרדה הילע לפטש יאנגה ןמ וניבא בקעי לש וז הקישנ
.םש 12 'עהב (25 'עה ליעל) ל"נה ירמאמב תוינפהה האר הנמזו
אלש םיער תשיגפ ,ןמזל ןמזמ וניינעו (םש רודואיתו "השמ ידי") םימעפ וא .(םש ו"זרהמ) םיכרד ,רמולכ [33]
.בר ןמז וארתה
לש וז ןוגכ ,ארקמב םישנל םירבג ןיבש תויטוראה תוקישנה תצובקל הכיישמו תכל קיחרמ אוה םאה [34]
.רורב וניא רבדה ?גי ,'ז ילשמבש רענה לא הנוזה יפמש וז וליפא ילוא וא ,ב ,'א ש"השב הבוהאל תבהואה
תקישנ ונלש ןשרדה תעדל יכ רמול הצורש (23 'עה ליעל) יזנכשא הפי לאומש 'ר קחדנ המכ האר הז ןינעלו
ונייהד ,אמק אנתלש=] ק"תלד רבתסמ אל"ש ןוויכמ קר ,"םיקרפ" לש תוקישנה תצובקל תכייש לחרל בקעי
אל בקעי ירהש ,וכומסיש המ לע וירבדל ןיא ךא ."ו"ח תולפת לש בקעיד 'קישנ 'יוה [ןושארה ימינונאה ןשרדל
יכ ריעהל ןאכ יואר .(33 'עה ליעל האר) תועדה לכל םיער תקישנ איה "םיקרפ" תקישנו ,לחר תא םדוק ריכה
S. 32 .P ,1994. :האר ןינעל העיתפמ תירצונ תונשרפ לע .וז הקישנמ ודרטוה םידוהי םינשרפ קר אל
Minneapolis ,Rachel ,Dresner .H
המב דשחנו םהיניעב הנוגמ גהנמ גהונ אצמנש לע ,איה רעצ לש וז הייכב .812 'מע .םש הבר תישארב [35]
,םש "השמ ידי"ב יזנכשא ןילעה לש ושוריפל דוגינב .םש הבר תישארבל [אירול דוד 'ר=] ל"דר האר) וב ןיאש
הקישנ" התיה אל וז הקישנ יכ םיעורל חיכוהל האבה ,המוזי היכב התיה - ןשרדה תעדל - וז היכב יכ רובסה
תא הז ידי לע ןקתל ידכ "אוה היבא יחא" יכ םע-לבק בקעי עידוה דימ יכ ושריפו ופיסוהש ויהו .("תונז לש
"המלש הרות"ב אבומ ,י"כ) ץפחה שרדמב לשמל ךכ .הוואת לש הקישנ וז התיה וליאכ רצונש תוועמה םשורה
ןכו ,"ותבורק איהש םעידוהו קידצה הכב דימ [...]" :(דל תוא ,אי ,טכ תישארבל .ב"נשת םילשורי ,רשכ מ"מרל
.בי 'ספל ושוריפב ונרופס
אלוע לעו :(א .ה ר"ומשו) חסק-זמק 'מע .מ"שת םילשורי .ריבד ,יקסנוד 'ש תרודהמ ,ב ,ח ר"שהש :האר [36]
ןהידי לע םירמוא שיו .ןהיזח לע ויתויחא תא סומינ תוקישנ קשנל גהונ היה שרדמה תיבמ ותאצב יכ רפוסמ
ןיב תוחפל ,היה ןפוד אצוי הז גהונ יכ הארנ םש דומלתב היגוסה ןמ ,םנמא .(א"ע זי ז"ע :א"ע גי תבש ילבב)
,ושיל השא י"ע תונתינה - םיילגרה לע - הענכהה תוקישנ לש ,רתוי הברה הקיתע תודעל הוושהו .םימכחה
בש רשאכ .אביקעל אביקע יבר לש ותסורא ירי לע תנתינה םילגר תקישנ ןכו .חבשל .המ ,חל ז סקולב תורכזנו
יגהנמו רפסמה לע דיעמו ,ילבב חסונה םש ךא) א"ע גס תובותכ ילבבב הדגאה יפל ותיבל םינש ד"כ רחאל
.(רוא תוארל דמועה רחא רמאמב םירבד יתכראה ךכ לע .ומוקמ
,הדגאהו שרדמה יכרד ,לקנרפ 'י :ךליאו 9 'מע ,1974 םילשורי ,ןהיתודלותו תודגא .ןמנייה 'י :האר ךכ לע [37]
םייתורפס םיגוסל ארקמל וללה תוביחרמה תופסוהה תא ןייממ לקנרפ, 322-287 'מע ,א"נשת םייתעבג ,א
.(299-295 'מע םש האר ,"רצקה ינשרדה רופיס"ל תכייש תיארנ ונלש וז תפסות .םינוש
לע .237-236 'מע ,ו"צרת קרוי-וינ רעגיה 'מ תרודהמ ,די ,ג ,יתבר הלכ תכסמ ;א"ע גכק ב"ב םג הארו [38]
.םש 5 הרושל רודואית תרעהו 812 'מע ר"ב האר הבר תישארבב תאזה השרדה חסונ
.םש חל תואו ,בי .טכ תישארבל ,ב"נשת םילשורי ,ב .המלש הרות ,רשכ מ"מ :הז ןיינעל הארו [39]
לש וניינעב .וישוריפב םינוש תומוקמב תובאה תא רקבלמ עתרנ וניא יפסכ ןבא .(30 'עה ליעל) יפסכ ןבא [40]
םש ושוריפב ,הרש לע וירבד םג הארו .ו .אי ב"משל ושוריפב וירבד האר ,ןאכ זמורמה ,עבש-תב אטחב דוד
אלו הלועל ונב תא ךופהל םהרבא תא התיפ המדמה חוכה קר ותעדלש הדקעה ןויסנ לע וירבד ןכו ,גי ,ח"י 'רבל
רשכ הנח 'פורפל יתדות) דל-טכ 'מע .ב"משת קרוי-וינ .גנירה רעב םירפא תרודהמ .ףסכה עיבג רפס :האר .לאה
ארקמה תויומד לש היצזילאידיאל םיטונו .תדגונמה השיגב םיטקונה םינשרפה לש םכרד לע .(ולא תוינפה לע
.61 'עה ,םש םלש האר טרפב עבש-תבו דוד השעמ יבגלו ,דיק-טק 'מע (75 'עה ןלהל) םלש האר
הז לכ השעש התאר"ש םושמ הלבקל המיכסה לחר יכ ,הקישנה לע רמואה (אי 'ספל) ק"דר םג ילואו [41]
בורמו החמש לש היכב וז" :רמוא אוה היכבה לעו ."ותקישנ הלבק הרובעב (ןאצה תאקשהו ןבאה תלילג=)
"'לחרל בקעי קשיו' ומכ החמש לש יכב שי" :ורמואב ,ח ,א"ל והימריל ושוריפ םג הוושהו) "בלה תימה הבהא
.('וכו
.בכק 'מע ט ,ט"כ תישארבל (25 'עה ליעל) רומה רורצ [42]
תואמזוג הרפיסש תחא רופיצמ דמלש ךלמה המלש לע הדגא רופיס עבס א"ר איבמ וירבד תא םיגדהל ידכ [43]
רכינ ."ותוא תבהוא היהתש ןינעב הקושחה ינפל תואלפנו תולודג תומזוג רבדל םיקשוחה ךרד" יכ התרבחל
תודע ףיסומ ףא אוה ,ארוקה תא ענכשל ידכו ,וללה םירבדה תא רמול בהלנ אוה יכ עבס םהרבא 'ר ירבדמ
וכרד יפלו ."היניעב ןח אוצמל תולודג תומזוג יתקושת םע רבדמ יתייה ינא ןכו" :ולא םיניינעב ונויסנמ תישיא
המוצע הנכסב ומצע סינכה ,ותקושתו ותבוהא 'ןבל תב לחר תא בקעי האר רשאכ יהיו' ןאכב רמא" :ריבסמ אוה
תנגפה םג ."(י ,ח ש"הש האר) םולש אצומכ היניעב היהיש ןינעב ,ןבאה תא לגיו בקעי שגיו .תוארונו תולודגבו
ץרתו' דימו" :הלעפ וז ןכאו .עבס א"ר לש האירקה יפל ,לחר תא םישרהל ידכ התיה בקעי לש תדחוימה חוכה
."הקשח בורמ לודג תוריהמב ,(גי 'ספ) 'היבאל דגתו
ןבומ רבד הז היה אל ינוויה םלועבש שיגדהל שי יכ סא (א [45] .םש אציו תשרפל לאנברבא י"ר ןוגכ [44]
(ב .52 'מע ,1995 ,52 םינמז ,?'תוינימה תודלות'ב םידוהי שי םאה - םירבחו םינבר .ןיראיוב 'ד האר .וילאמ
,םינש שמח תב זא התיה לחרש ןעוט אוה ןכש ,לודג ישוקב הז ןויער לישכמ (וט 'ספל) ייחב וניברש הארנ
לע) תורהל לכותו הנש הרשע-םיתש הב היהתו לדגתש דע התאשל הצר אל בקעיש אלא ,האיבל היואר התיהו
הכחיש םכוס ךכ םושמ ,(א ,ב תושיא תוכלה ,ם"במר האר הכלהב תינימ הניחבמ הרענל הרשע-םיתש ליג
.ונחתפ ובש ינושארה ישוקה לא םירזוח ונאצמנ הז יפל ךא .םינש עבש הרובע
לעב ךא ,ילוש הרואכל טרפ אצמנ ,סורמוה לש האיסידואב רפוסמש יפכ ,הקיתעה ןוויב ,לשמל ,הנה [46]
ודיצמ אוהו ,םייפתכהו שארה לע וירבח ותוא וקשינ ועסממ סואסידוא רזחשכ יכ ,ונרקחמ אשונל תועמשמ
English an with ,Odyssy ,Homer 320-321 .pp ,224 ,xxi ,1966 :האר .םהידי לעו שארה לע םקשינ
לש יתוברתה ורוזאמ תויודעל םאו .Massachusetts ,2 .vol ,Murray .A.T by ,(Loeb) translatlon
לע תונתינ םאה תוקישנ םגו תיטוראה הקישנה םג יכ תיתירגואה תורפסב אצמנ ,םיקקזנ ונא ארקמה
םעפ קר םיתפשה לע הקישנכ שוריפב קשנ לעופה עיפומ ארקמב ךא .327-322 'מע .רבורג האר ,םייתפשה
שי ןכש ,תועדה תוקולח הז קוספל עגונב םגו) "םיחוכנ םירבד בישמ קשי םיתפש" :וכ ,דכ ילשמב ,תחא
with PEH NSQ of Connotation :האר .הקיתש ,רמולכ .הפה תמיתח ןבומב ,ןאכ ק"שנ לעופה תא ושריפש
Unrecognized An ,Cohen .M.J 416-424 .pp ,(1982) ,32 VT ,Occurrences Biblical Three to
ןכו ,(ב ,א ש"הש) "והיפ תוקישנמ ינקשי" :הבוהאמ תבהואה הפצמ הל הקישנב םג .(Reference Special
דוסי םג שי ולא םיקוספב) הפ לא הפ תנתינ איה יכ בותכב ןייוצמ אל ,(א ,ח) "ךקשא ץוחב ךאצמא" :םש
Washington of University ,God of Kiss The :האר .ומצע ינימה עגמל זמר איה הקישנה יכ החנהל
האר תידכאה תורפסב הז ןיעמ יוטיב לע ;Fishbane .M 14 .p ,1994 ,London & Seattle ,Press,
,ארקמבש רתויב תשרופמה תינימה הקישנב ףאו .(344 'מע .םש רבורג ןהל ןייצש תוניינעמה תוליבקמה
התיה תאז יכ בותכה שריפ אל - "ול הקשנו וב הקיזחהו" רענה יפלכ הינפ הזעמה הנוזה תקישנ ,גי ,ז ילשמב
.(ט ,כ ב"מש) רתי ןב אשמעל הקישנה תא היורצ ןב באוי ןתנ וב ןפואה ןמ יכ ,ןייצל יואר דוע .הפ-לא-הפ הקישנ
.יחלה לע ןתניהל הרומא התיה תאז הקישנ יכ הארנ .וקשנל ונקזב וזחואב
הפצמ הל הקישנה לע ,לשמל .תומוקמ המכב הקישנה לש התניתנ םוקמ תא תוהזל י"שר הסנמ ךכ [47]
והיפ תוקישנמ [...] ינקשיו ןתי ימ [...]" :י"שר רמוא ."והיפ תוקישנמ ינקשי" :ב ,א ש"השב הבוהאמ תבהואה
תקקושו הואתמ ינא ךא ,(ב"ע ח ,תוכרב ,ילבב האר) ףתכה לעו דיה בג לע ןיקשונש תומוקמ שיש יפל ,זאמ ומכ
תישארבב בקעיל ןבל תקישנ לע :תפסונ אמגודו ."הפ לא הפ .הלכ לא ןתחכ ,ןושארה גהנמכ ימע גהונ ותויהל
'מע ,ע השרפ הבר תישארב) שרדמה תובקעב י"שר לבא ."ול קשניו ול קבחיו [...]" :קר ארקמה רמוא ,גי .ט"כ
בקעי םא קודבל הליחתכל התיה ןתרטמ ולא הקישנו קוביח יכ וריבסהב ,הקישנה םוקימ תא ההזמ םג (813
תאז הקישנש ןאכמו .ויפ ללח ךותב ןאיבחה םא קודבל ידכ וקשנ םש אצמ אלשמו .וידגב ןיב תוילגרמ איבחמ
רחא םישושיגל ונושל תא חלש חראמהש ךכב ,הפצוח לש זע טנמלא הב היה ףא הארנכו .ויפ לע התיה
תיירפס די-בתכב קר שרופמב יתאצמ הז רבד .ןאכ שי ינימ זמר ףא אמשו .חרואה יפבש תומודמה תוילגרמה
הרות ,רשכ מ"מ לצא אבומ .ינאחיבלא רוצנמ בקעי ברה רביחש ,"ינמית טוקלי" לש קרוי-וינב םינברל רנימסה
היה וינפלש הרותה חסונב-) ותרקל" :ג"מ זמר ,ד"סשתת 'מע ,םש קוספה לע ,ישיש ךרכ .ישימח קלח ,המלש
ברה הנפמ םהילאש םימודה םיזמרה הארו) "ואמטל ןווכתנו שקב - 'א רסח ('וכו 'ול קבחיו ותרקל ץריו' בותכ
ימימ התכירעש ,"יתבר הלכ" תכסמב רבכ יכ ןאכ ריעא ךכל עגונב .(שרדמב םירחא תומוקמל םש רשכ
תקישנל ,םש שרדמה תעד יפל ,בקעי תוענמיהל - רתוי קייודמ תאז חסנל םא וא - וז הקישנל שי ,םינואגה
.(25 'עה ליעל) רומאה ירמאמב הבחרהב האר ךכ לע .הרורב תינימ תועמשמ ,ןבל םע הרישי הפ-לא-הפ
המ לע שי ארזע ןבאה תרעשהל יכ הקישנב םיקסועה םייארקמה םיטסקטה ןמ היאר לכ ונל ןיא ,םרב [48]
םניא הלא וירבד" :םש "רזע יבא" ושוריפב ,אסילמ ןהכה המלש 'ר ,וילכ אשונ ופיקתמ ןכא ךכ לעו .ךמתסהל
הדוהי 'ר לצא רכ לע תוהימתה םג הארו ."ויתובאמ ןכ לבק ילוא .לכשה דצמ אלו ,(ןושלה=) 'לה קודקד דצמ
דיחיה ןשרפה .ו תוא ."רוא ינרק" שוריפב ,213 'מע ,א"כשת ב"ב ,א ,הדוהי יקקוחמ שמוח .יקסנירק ביל
םילשורי ,ב .תישארב ,זעול םעמ טוקלי ,ילוכ בקעי 'ר אוה ,ע"בארה ירבד תא קמנל הסנמ רשא ,יתאצמש
שי ךא ."לחר ינפ בקעי קשיו" טרפמ בותכה היה .היפ לע בקעי הקשנמ היה ןכא ולש רובסה ,טסקת 'מע ,ח"כשת
.ללכ ענכשמ וניא הז קומינ יכ תודוהל
Michigan :האר .דובכ לש הווחמכ הפוריאב השאה די תקישנ לע .וימיבו ומוקמב וגהנ ךכש םושמ ילוא [49]
לע London ,Harvey .W.F by .tr ,History its and Kiss The ,Nyrop .C 135-136 .pp ,1968. 1901/
.19 'עה ליעלו ,(קחציל בקעי) ח ,אל םילבויה רפסב האר .שגפמ תעשב דובכל דיה תקישנ
הדגאה יכרד .לקנרפ 'י :האר ,היפוסוליפל הבריקב הרוקמש 'הדגאבש םיטסקטה תונשרפב המוד המגמ לע [50]
.525-523 'מע םש ןכו .511-508 'מע (73 'עה ליעל) ,ב 'שרדמהו
לאיטלפ םייח 'ר ישוריפ :לשמל האר .םימודק םינשרפ לצא הז ינשרפ-ןוויכ אצמנ רבכו .13 'עה ליעל [51]
"קשיו" יכ שריפש ,87 'מע ,א"משת םילשורי ,הגנל ןושמש קחצי תרודהמ ,(גרובנטורמ ם"רהמה רבח דימלת)
,התוא חקיל באת היה" יכ ינשה ורבסהב ףיסומ אוהו .לחרל קקותשה בקעיש רמול ,הקושת ןושלמ אוה ןאכ
,בוט חקל :םג האר תיבה ןברוחל הז דמעמ ןיב הקיזה לע, "שדקמה תיב הנבי םקלחבש םינב הל היהיש הארש
.(147 'מע ,מ"רת אנליו ,רבוב 'ש תרודהמ
;ב"ע גנר ידוקפ :ב"ע ומק המורת :ב"ע דכק ,םש :א"ע זצ ,ב ,םיטפשמ :א"ע המ .א ,תישארב רהוז האר [52]
.175-174 'מע ,א ,ב"לשת םילשורי ,רהוז יקרפ ,יבשת 'י :םג הארו .ב"ע נר ,ג ,סחנפ
.זנרת-ונרת 'מע ,ט"לשת א"ת ,ב ,השמ ראב [53]
.ור-הר 'מע .ח"לשת םילשורי ,לאגנ 'ג תרודהמ ,א ,ךלמילא םעונ ,קסנ'זילמ ךלמילא 'ר ,לשמל האר [54]
:שוריפה והז [...]" ןכל ,"(לחר תא קשני=) תאזכ השעי םולשה וילע וניבא בקעיש הומת"ש ןויכמ יכ ריבסמה
,י"רת גרבמל ,יול תשודק ,ב'צידרבמ קחצי יול 'ר םג הארו .'וכו "הקישנ ארקנ תוקיבדהש ,'לחרל בקעי קשיו'
לש םרבסה .רסומ תחכות ה"ד .א"ע גי .ג"כרת רימאטיז ,לארשי בהוא ,לישעה עשוהי םהרבא 'רו ,א"ע זי ,אציו
תודיסחה ינייפאממ איהש ,ילאנוסרפה רושימב 'ה תדובע לש יגולוכיספה רשקהב הלבקבש םייתימה םילמסה
.הבחרהב ךלמילא 'ר ירבדב םש אצמנ (43-40 'מע ,ו"משת ביבא לת ,תודיסחה לש התרות ,ןוסבקעי 'י :האר)
ונינפלש ססקטב תוננובתהה לע .המ קרפ ,ח"לרת אנליו ,ידאלמ ןמלז רואינש 'רל (םירמא יטוקיל) אינתבו
האריו דחפ ול אבי הזמ"ש ,דע ,ימינפ יונישל תוקמעתהה רחאל םדאה תא האיבמה ,תיביטאטידמ הקינכטכ
.םש "לארשי בהוא" האר ,"הלודג
האובאו ימי ואלמ יכ יתשא תא הבה" ונתשרפב ןלהל רמאנב דואמ ולא םישרפמ ושקתה ךכל המודב [55]
וניא ץורפ םדא וליפא" :817 'מע ,םש הבר תישארבב ובייא יבר תהימת םג הארו .אכ .ט"כ תישארב) "הילא
לעש עודיו" :איק 'מע ,ה"משת םילשורי .א ,ימחלה תיב .שטייד ל"גס עשוהי 'ר ,לשמל האר .("הזה ןושלכ רמוא
םג .י"ראה תרותמ תודוסי יפ לע ,ירמגל ילובמיס ןינעכ תאז שרפמ אוהו ."ןאכ בותכה ןושלל ןבומ ןיא טשפה יפ
םייטוריאה םיניינעל ללכבו ונקוספל תמייוסמ תונשרפמ ונל תרכומה וזל המוד העפות םיאצומ ונא םש
ריש תונשרפ ןינעל ,ךכ לע האר .תעדה לע הלועה דיחיה טשפה אוה שרדהו ,טשפ םהל ןיאש הנעטה .ארקמבש
רישל סניגירוא ישוריפו ל"זח תושרד ,ךברוא א"א םאיבהש יפכ סניגירוא ירבדו אביקע 'ר ירבד .םירישה
שמח ,םכח 'ע ירבד ,הז דגנכ ,םג הארו) .6 'עהו 149 'מע ,(א"כשת) ל ץיברת ,ירצונ-ידוהיה חוכיוהו םירישה
א"ת ,איג 'כ םוגרת .םידוהיהו סורא ,לאיב 'ד :ןכו ,(9 'מע ,םירישה רישל אובמ ,ארקמ תעד שוריפ םע תוליגמ
.םש 161 'עהו 330 'מע ,ד"נשת
בתכבש הרותבש תוכלהה לכ תא ומייק תובאהש איה םיקסופ םתוא לש הילאמ תנבומה החנהה [56]
,תובאה ןמזבו הרות ןתמ ינפל תווצמה לש ןדמעמ לע .םימכח ידי לע ורזגנש םירוסיאמ ףא וענמנו .הפ-לעבשו
לארשי יניד ."הרות ןתמ םדוקמ םידמל ןיא" ללכה .יקסלוטופ 'מ :האר ,תידומלתה הכלהה לש התואר הדוקנמ
ןמז ,ןיבור 'נ :האר תיגולויצוס טבמ תדוקנמ ולאכש תוינויער תודמע חותינל .230-195 'מע ,(ה"לשת) ו
[57] .בכ-ח 'מע .(ח"משת) ,2 ,2 תידוהי הירוטסיה ,ל"זח לש היפוסוירוטסיהב קרפ - ילנימיל ןמזו ירוטסיה
ירחא האבה היכבל ושוריפ םג םש הארו .ב"ע טמ ,אציו תשרפ ,ע"ת םדרטסמא .השמ תרות ,ךישלא השמ
ז"ע ילבבה דומלתה יפל) אביקע יבר תייכבכ ,רפעב תולבתהל דיתעש לחר לש היפוי לע תינחור היכבכ .הקישנה
השמ יבר ,םלש 'ש האר וישוריפב ךישלאה לע רהוזה תעפשה לע .סופורסונרוט תשא לש היפוי לע (א"ע כ
ישעמ לע הנגהב ותטיש לע .(וז הינפה לע שימלח 'מ 'פורפל הדומ ינא) דפ-זע 'מע ,ו"כשת םילשורי ,ךישלא
אצמנ ,וז תינשרפ ךרד לש רחא גציימ ןפוא .10 'עה ,זפ 'מעב .םש םלש ירבד האר ,ארקמב תולענה תויומדה
השעממ ךיא הארו ךיניע חקפ" :(םש ,62 'עה ליעל ,"לארשי בהוא") לשה עשוהי םהרבא 'ר לצא רתוי רחואמ
עבש ראבמ בקעי תכילה ונל תרפסמ הרותה ךיאו ,השודקה הרותה םהמ השענו גראנ 'קה וניתובא לש תוימשג
םהישעמ לכו חכומ הזמ אלה [...] התוא קשנש ךיאו וגוז תב לחר םע רבידש םירובידהו ,ןשי םוקמ הזיאבו
םינוילע םירבדל םהינינע לכב וזמר ךיאהו .תוקלא תמכחב תבשוימ העידו לכשהב קר לכה היה ,לודג דעו ןטקמ
.'וכו "םיארונו םיאלפנ
לא" ו .ח"י לאקזחיב קוספה תא שרד ףסוי בר .הז אשונב םיארומא חוכיו אבומ (א"ע גי תבש) ילבבב [58]
,"ברקי אל הדנ השא לאו ,אמט אל והער תשא תאו ,לארשי תיב ילולג לא אשנ אל ויניעו לכא אל םירהה
,דחי בכשל=) רוסא הדגבב איהו ודגבב אוה והער תשא המ"ו .והער תשאל םדא לש הדנ ותשא שיקמ קוספהש
תדפ יבר לש ותעד תא איבמ דומלתה ךא ."רוסא הדגבב איהו ודגבב אוה הדנ ותשא ףא (םימורע םניא וליפא
תוחפל) והער תשא דיל םידגבב הסוכמ בכשל רוסיא ןיא יכ רבוסו ,וז השרד לש דוסיה תחנה לע קלוחה
יבר תעדכ יכ םש םיפיסומו .(םש אגילפו ה"ד תופסותב תואבומה תועדהו ,םש י"שר האר .אתיירואד רוסיאכ
ךא) שרדמה תיבמ אצי רשאכ ןהיזח לע ויתובורק תא ןיסומינ תוקישנ קשנל ששח אלשכ ,אלוע השעמל גהנ תדפ
'ר .םש תופסות הארו ."רוסא הברוק םוש וליפא" יכ תרחא תונמדזהב רמא ומצע אלוע יכ ריעמ םג םש דומלתה
לע .("ןכ השעש לע טרחתה אלוע"ש חיכומ הז ןורחא רמאמ יכ היאר לכ אלל טילחמ [49 'עה ליעל] ילוכ בקעי
ופקונ םדא לש ובל ןיאש תוירעה ןמ תחא קבחמה" :(ו ,אכ האיב ירוסיא תוכלה) ם"במרה קסופ הז ןויד עקר
הנוגמ הז ירה ,ללכ האנה אלו הואת םש ןיאש פ"עא-[...] ןהמ תחאל קשנש וא (ןמע אטחיש ששוח וניא-) ןהילע
הדירפל ומאל עשילא תקישנמ ךכ לע תושקהל שי הרואכל) 'וכו "אוה םישפט השעמו .אוה רוסא רבדו ,רתויב
םנמא .(שומש ןינעלו ה"ד .ב ןמיס .ד"מרת גרבמל .ב ,ץבעי תליאש ת"וש ,ןידמע 'י :האר ךכ לע .כ ,טי א"למב
ןהש םישנה תצובקב תרדגומ התיה אל לחרש םושמ ונניינעב וללה ם"במרה ירבד תא םיטטצמ םניא םינשרפה
תאז הדוקנו ,ו-ה ,א ,תושיא תוכלה ם"במרב "הורע" תרדגה הארו) האושנ זא התיה אל ןכש .בקעיל "הורע"
ןינע יכ הארנ .וקספנש תורחא תוכלהמ לבא .(ותלאש חוסינב [23 'עה ליעל] יזנכשא הפי לאומש 'ר בטיה ריהבמ
ימכ תונהל ןווכתנו השא לש הנטק עבצאב וליפא לכתסמה" יכ (ב הכלה ,םש) קספנ םא ןכש .תילכתב רוסא הז
היונפ השאב םירומא םירבדהו "רוסא הרעש תוארל וא הורעה לוק עומשל וליפאו ,ףרותה םוקמב לכתסנש
הכלה ם"במר םג הארו .היונפ תקישנ ריתהל היהי ריבס אל יכ תודוהל שיש ירה ,(ג הכלה םש האר) האושנבכ
םילשורי .א ,לאיחי תרות ,רגניזלש י"ע :ז ףיעס םש ,ןחלשה ךורע ;םש א"מרו י"ב :ה ,אכ ,ז"עהא ע"וש :םש ה
וניאש לכד" הלקמ העד םש א"מרב שי תורימחמה תועדה דגנכ יכ ריכזהל שי ךא .הפר 'מע ,זקת ןמיס ,א"לשת
לקהל וגהנ ןכל"ו ,םיכמוס וז העד לע יכ רמאנ םש א"מרבו ."רתומ םימש םשל ותנווכ קר הבח ךרד השוע
םילשורי ,םידיסח רפסל תוילגרמ 'ר לש ותרודהמב ופסאנש תורוקמהו ,60 'עה ןלהל הארו ,"ולא םירבדב
.ב תוא ,הנקת-דנקת 'מע ,צ"רתת ןמיס ,ך"שת
34 'עה (25 'עה ליעל) ירמאמ האר .ינימה אטחה ןמ יקנ היהש ימכ תידגאה תונשרפב בקעי לש ותלודג לע [59]
.םש -42ו
לכ לש ישיאה ולוקישל ןותנה רבד אוה הז ןינעש ,ךכ םירומ ןכא םיידומלתה תורוקמהש ףא לע ,הנהו [60]
ןעט היבא תאחמ דגנכו ,וקיחב אדסח בר לש ותב תא בישוהש ,אבא רב אחא בר ירבד לשמל האר) דחא
בפו ב"ע אפ ןישודיק ילבב] "םימש םשל לכה"ש אוה ללכהו ,דחא לכ לש ישיאה ולוקישל רוסמו רתומ רבדהש
םיחיכומה םינושה םירקמה תא םש ףסואה ,אנקיסאו ה"ד הז ןינעב םש א"בטירה ירבד הבחרהב הארו ,[א"ע
ןמ םג ןאכ שי יאדוב .הז דגנכ םיחומו םיאצוי תונושה תוליהקב הארוהה ירוממ םיבר ,(דומלתה ןמ תאז
.ב"נשת ג"ר ,הכלה תולשלתשהב םיקרפ ,תליג ד"י :הז ןינעל האר) הכלהה ימוחת לכ לש היצזיטרדנטסל המגמה
ץורפל ןומהל ריתתש הצריפ אצמיתש ששחה םג ןאכ טלוב ךא ,(םש 26 'עהו 29-28 'מע דחוימבו .31-19 'מע
,אכ ןמיס ,(ז"נקת האיציניו) ז"עהא ע"ושה לע "ירטוז יפא" ושוריפב ,ודראפ בקעי 'ר תאז חסינש יפכו .רדג לכ
תרות ןכ םאו ,ורצי תא שבוכה רוביג אוהש רמאיו ,ומצע לע לקי ןנברד אדנוג שיבלד ןאמ לכ ךיאהד" :טי תוא
.ז ,(ץינ'זיו-ץאש) השמ להא :ךותב ,הוצמה דוקיר .רלימ 'מ :הבחרהב ךכ לע הארו ."!ודיב דחאו דחא לכ
.חס-חנ 'מע ,(ן"שת)
.גפ 'מע ,ט"משת םילשורי ,לארשי חמשי ,רפוס םייח בקעי 'ר [61]
וליאו ,תובר תונתמ ודיבו הקבר תא תחקל אב רזעילאש ךכ לע שרדמה ילעב לש ההימתב הרוקמ וז הדגא [62]
אשנש ןוממ ותוא לכ יכ ,תירופיסה תפסותה ידי-לע ,ןעטנ היעבה ןורתפ לש וז ךרדב .תוקיר םידיב עיגמ בקעי
הדגא לש םירחואמה היתורוקמ לעו ,שרדמב היעבה ןורתפ לש תרחא ךרד לע .ושע ןב יפילאל ןתינ ןרחל ותא
'מע ,ןהכ 'מ םוגרת ,ז"כשת ג"ר ,ב ,םידוהיה תודגא ,גרובצניג 'ל :כ .ב הבר םירבדל ושוריפב ו"זרהמ האר ,וז
.124 הרעהבש תוינפהבו ,104
.35 'עה ליעל הארו .םש רפוס [63]
.אי ,טכ תישארבל ,ג"שת קרוי וינ .א ,השמ רבדיו ,קאללאפ ח"מ [64]


doc. no =0052055 "