>

יקסנולק רסיא ברה

קוק ןהכה הדוהי יבצ ברה ונבר לש ותנשמב םילשורי


ךשדק הונ לא ךזעב תלהנ .א
ומעל דיגה וישעמ חכ .ב
תואמצעה םויב יאבצה דעצמה .ג
?הונחכשה ,ונלש ןורבח הפיא .ד
תובבל םינבא - לתוכה .ה
ץ"רת ץיק - לתוכה לע קבאמה .ו
התיבה ונרזח .ז
ךמתסהב ל"צז הדוהי יבצ ברה ןרמ יל בישהו ?םילשורי םויל תואמצעה םוי ןיב המ ונבר תא יתלאש םעפ
הז - "ךשדק הונ לא ךזעב תלהנ" ,תואמצעה םוי הז - "תלאג וז םע ךדסחב תיחנ" :םיה תרישמ [1]קוספה לע
.[2]םילשורי םוי
ךשדק הונ לא ךזעב תלהנ .א
.[3]"לארשי ינבו השמ רישי זא ,ודבע השמבו 'דב ונימאיו..." ,הלודגה הנומאה תריש איה ,םיה תריש ןכא
םליצהו תוריחל תודבעמ םאיצוה ה"בקהש ,תאז לכ התשע 'ד דיש לודגה סנה לש תואיצמה תרכה רותמ
תונברה העבק ידכב אל .הז וננמזב ףא ךכ .הרישב 'דל האדוהה האב הלודגה הנומאה ךותמו .םייחל תוממ
םיה תריש תא רמול ,[5]םילשורי םויל םגו [4]תואמצעה םויל םג הליפתה ירדסב לארשיל תישארה
לא ךזעב תלהנ" ןיבל "תלאג וז םע ךדסחב תיחנ" ןיב הנחבהה תמייק םיה תרישב .קוספב קוספ תירחשבש
,לארשי ץרא בושי תוצמ תבחרהל ,תויולג ץוביקל לודגה חתפה ,הנידמה תמקה ,ח"שת יסינ ."ךשדק הונ
הלא לכ ,[6]"דבלב תויוכלמ דובעש אלא חישמה תומיל הזה םלועה ןיב ןיא" ,לש הלואגד אתלחתאל חתפ
הז ירהו .[7]"ורפסי יתליהת יל יתרצי וז םע" קוספה רמוא וילעש םע ,ותלחנו ומע לע 'ד דסחב ונל ואב
."תלאג וז םע ךדסחב תיחנ" תניחבב
םיניטס םע הלהנתה אל רבכ םימיה תשש תמחלמ ,תמדקתמו הברו תכלוה הלואגה לבא
הונ" לא ונאיבה ה"בקהו .זועב הלהנתה איה ,בר יאבצ םוכחתב ,תיברק הרובגב הלהנתה איה ,תוקדיודו
."ךשדק הונ לא ךזעב תלהנ" תניחבב הז ירהו ,םילשוריב שדוקה רה לא ,"ושדק
ומעל דיגה וישעמ חכ .ב
,יאבצה חכל תזמור חכ הלמה .ןאכ ןומטה זמרל בל םישל אלש רשפא יא ,רייאב ח"כב השבכנ םילשורי
.ן"רה תושרד ורפסב םיסינ ונבר עיבהש אלפנה ןויערה תא שיגדהו רזחו שיגדה ונברו .זועה ותואל
:[8]ח"כשת רייאב ח"כל ותרגאב ונבר בתכ ךכו
תווצמכ ונרמאו ונבגשנ ,ליח תושעל חכ ונל ןתונ תורודהו םימלועה ןוביר וניקולא 'ד יכ ונרכזב"
."ה"בוקו אתיירוא לארשיל "הזה ליחה תא ונל השע ונדי םצועו ונחוכ יכ ,ונתעדות ףקותב הרותה
לעפ 'ד אל יכ ,איה תאזה הרימאה תועמשמו ,'דב הריפכ ליגרה שומישב ותועמשמ ידי םצועו יחוכ יוטיבה
תרמאו ...ךבבל םרו" בקע תשרפב הרסומ תחכותב תאטבתמ הרותהש יפכו .ו"ח ומצעב םדאה אלא ,השעו
ורפסב ,ן"רה הנהו .[9]"ליח תושעל חכ ךל ןתונה אוה יכ ךיקולא 'ד יכ תרכזו ,'וגו ידי םצעו יחכ ךבבלב
אלא ,הזה ליחה תא השע אוהש ךיקולא 'ד תא תרכזו" תרמוא הניא הרותה עודמ לאוש ,[10]ן"רה תושרד
ידי םצועו יחוכ רמול םדאל ול רתומ :רמואו בישמ אוהו ,"ליח תושעל חכ ךל ןתונה אוה יכ" הפיסומ
חכה תא ול ןתונה אוה אוה וניקולא 'ד יכ ראבלו ףיסוהלו רוכזל קר וילעו ,הזה ליחה תא יל השע
םכחכש תויה םע יכ" :בתוכ [11]םש לאנברבאה ףא .וידי תמצעבו וחוכב המחלמב חילצהלו ליח תושעל
ןיא ןכלו ...ךרבתי םשה םא יכ ...די םצועו חכ ותוא םכל ןתנ ימ ,הזה ליחה תא םכל השע םכידי םצועו
."ליח תושעל חכ ךל ןתנש אוה ךרבתי םשהש קפס
רשאכ חכה ךל ןתנש אוה םשה ,ךחכב תישע רשא הזה ליחה םג ןכ םא" :[12]בתוכש םש ן"במרב םג ךכו
."ותוא תישע
תואמצעה םויב יאבצה דעצמה .ג
ויה רוכזכ .תואמצעה םויב ומייקתהש ל"הצ ידעצמל וסחיב ונבר תא החנה ויתושרדב ן"רה לש ודוסי
.יאבצ חכ לש ןגפמ ולוכש דעצמ ,לארשי ירעמ תחאב תואמצעה םויב דעצמ ךרע לארשיל הנגהה אבצש םינש
סח ףאו יאבצה חכה לע תונעשהב הזרפה ןיעכ וב וארו דעצמה ןמ וגייתסה לארשימ םילודגו םינבר הברה
.[13]ידי םצועו יחוכ תניחבב אימש יפלכ הסרתה ןיעכ םולשו
דעצמהש ןעטו ,ל"הצ דעצמב תופתתשהה תא יבויח רואב האר אקווד ,ל"נה ן"רה ירבד לע וכמתסהב ,ונבר
הלאכ שי .וילא םיסחייתמ ךיאו ותוא םיניבמ ךיא ,וב םיאור המ יולת ,"ימלוג רמוח" והנה ומצעלשכ
םיכירצ ,הרותה ינב ,ונא אקווד לבא ,ןיינעה קמועב ןנובתהל ילוא םילגוסמ םניאו םייד םיניבמ םניאש
לבא ,ןאכ םיאור ונא לודג ליחו המצעו זועו חוכ ןכאש תעדלו ,ל"הצ דעצמ תא "םמורלו" "שדקל"ו אובל
ףאו ריכהלו ןיחבהלו תוארלו 'ד תא רוכזל עדויה הנומאה שיא לש וטבמ ,קימעמ תויהל ךירצ טבמה
ליחה" ירהש "הזה ליחה לכ תאו הזה חכה לכ תא ונל ןתונה אוה אוה וניקולא 'ד" יכ עידוהלו םסרפל
[14]."םימלוע יחל ןסוחהו
ליחב אל ןאכ רמאנ אל ,[15]"תואבצ 'ד רמא יחורב םא יכ חכב אלו ליחב אל..." ,קוספה תא ונבר שריפ ךכו
.םה ה"בקה לש וחורב חכה םגו ליחה םג רמולכ ,"יחורב םא יכ" אלא ,חורב םא יכ חכב אלו

?הונחכשה ,ונלש ןורבח הפיא .ד
יבצ ברה ונבר לצא ידוהי דואמ ןפואב ונמדזה ןלוגהו יניס ,ןורמוש ,הדוהי שוביכו םימיה תשש תמחלמ
,"תורקל םידמועה תוערואמה תא ושדק חורב הפצ ונברש" [16]רמאש ימ היהש ךכ ידכ דע ל"צז הדוהי
:היה ךכ היהש השעמו
תביסמ המייקתה םימיה תשש תמחלמ ינפל שדוחכ ,לארשי תנידמל ט"יה תנש - ז"כשת תנשב תואמצעה םויב
שאר ןרמ לש ותשרד - התיה הביסמה לש האיש .הנשב הנש ידימ הגהנמכ ברה זכרמ תבישיב תואמצעה םוי
םויב חומשל ישוקה לע חור תרעסב רפיס וירבד לש םיקרפה דחאבו הבחר השרד אשנ אוה .ונבר - הבישיה
.לארשי ץרא תקולח לע הטלחהה ללגב ,הנידמה תמקה לע תודחואמה תומואה וטילחה וב
ונחנאה - ונלש ןורבח הפיאו [17]"וקליח יצרא תא" :םר לוקב ונבר םיערה יכבל הבורקה תישפנ הקעזב
[18]?"ןחכשנה - ונלש וחירי הפיאו ?הז תא םיחכוש ונחנאה - ונלש םכש הפיאו ?הז תא םיחכוש
בתכו .תינידמה ונתולעבלו ונתושרל ורזח תומוקמה םתואו ,שדוחמ תוחפ ,םיבר םימי ופלח אל הנהו
םיריעסמו המחלמב ושחרתנש םישעמה תואלפ תא םיפפוח זא ורמאנש םירבדה תואלפ" "םידימלתה דחא
רפסב םירבדה וספדנ התעו ישיאה ונמויב ונבר ומשר הז ידוחי ערואמ .[19]"םהבש תמא ןוזחב שפנה תא
.[20]רפסה ףוסבש םיפסומב יתביתנל רוא
םימחולה ןיב ףאו םימיה תשש תמחלמב ומחלש םילייחה ןיבש הדבועהמ הבורמ חור תרוק אצמ ונבר
ברב םיקבד ויהש ,ברה זכרמ תבישי ידימלת ,וידימלת םג ויה םילשורי תא הררחישש םינחנצה תביטחבש
.ותטישבו וכרדב

תובבל םינבא - לתוכה .ה
תוביתנל" ורפסב יוטיב ידיל אב רבדה .ונבר לש ויבתכבו וינויעב יזכרמ םוקמ םיספות לתוכהו םילשורי
.[21]וטע ירפמ ומסרפתהש םיפסונ םירבדבו "לארשי
,תימואלה ונתייחתב םילשורי לש םוצעה הלקשמ תא ונבר שיגדמ [22]"םילשורי וז חצנהו" ורמאמב
שרפמ [23]"לארשי ץרא לכמ תשדוקמ םילשורי" יכ ל"זח לש םייוטיב תא .(י"שת תנשב ובתכנ םירבדה)
:ונושלבו .ץראה תשודק לכ ךותמ תשדוקמ םילשוריש ונבר
אלא ,ץראה לכמ רתוי תשדוקמ איהש ,ןורתיה ם"מב דבלב וז אל ,23"לארשי ץרא לכמ תשדוקמ םילשורי"
לא םיעיגמ ונא ...ונצראב ונתוזחאתה תישאר ךותמ... ,ץראה לכ ךותמ תשדוקמ איהש ,סחיה ם"מב וז םג
.[24]"הריחבה תיב ןיינב
[27]ל"זח תשרדכו [26]וידחי הל הרבוחש ריעכ היונבה םילשורי ,[25]לארשי ללכ לכ תא תדחאמ םילשורי
םיכרעה םלוסב המוקמ תא םיעבוק םה הבש תוישדקמהו הבש תויתוכלמה .הב םירבח דחא שיאכ ונלוכש
ףוס םי תעירק וז - הלודגה" אביקע 'ר לש ותנשמכו .25הרות ןתמו תורוכב תכמו ףוס םי תעירקל לעמ
.[28]"םילשורי וז חצנהו הרות ןתמ וז - תראפתהו תורוכב תכמ וז - הרובגהו
.[29]"ונלתכ רחאמ" םשב רמאמ עיפוה ז"צרת תנשב יניס תרבוחב
אשונ .הריהב ןושלבו ,ירישה יוטיבה יפיב ,הבשחמה תוקמעב אטובמ ,ףיקתו יוטיב זע אוה הז רמאמ
םש סחייתנ תועטבו ,ל"צז הדוהי יבצ ברה ונבר ידי לע בתכנ הז רמאמ[30]) ,יברעמה לתוכה אוה רמאמה
:םש ונבר בתוכ .(ל"צז ברה ןרמ ויבאל
רשא תולגהו ןברוחה ותוא לכבו ,הליפאה ותוטשפ לכב ,הזה לתוכה יכ ,תמאב עדוי אלה ונתאמ דחא לכ"
םייחה רצוא יכ ,םירכנו םירחא יפב ןכ ארקנ אוהש ומכ ,ונל אוה ,"תוניקה לתוכ" אל ,וביבסו וילע
."ונל אוה םנסחו םרוא תזינגו
:לתוכה יפלכ אלפנהו זעונה ויוטיב תא אטיבו ונבר עיבה םש
"תובבל שיו תובבל שי"
םינבא תובל שיו םדא תובל שי
םינבא שיו םינבא שי
"תובבל םינבא שיו המוד ינבא שי
רחא יברעמה לתוכל עיגהש ןושארה חרזאה ונבר היה םימיה תשש תמחלמבש הדבועה איה תיאלפ המכ
תויהל וכזו ,שוביכל ךומס דיימ יברעמה לתוכל יאבצ פי'ג לע ואבוה ,"ריזנה" ברה ותימעו ,אוה ,ושוביכ
.ורורחש םע לתוכב םינושארה םיחרזאה

ץ"רת ץיק - לתוכה לע קבאמה .ו
.[31]"עשוי הנממו" ורמאמב ועיבהש יפכ ונבר לש ותכרעה ורואת תא ןאכ קיתענו
ר"דה םגו ברעה ותואמ ימואלה דעווה ישנא םג ,ורכזי רוכז ,םהיתוארונב םישדוקמה ,וללה םימיב"
ףקות תא ,השודקה ונתריב ,םילשוריב השמ תירקב ,צ"רת לולא ימיב זא ,םירהצה ינפל ותואמ סנגאמ
המ ,ובר המ .לתוכה ןיינעב ל"צז תורודהו רודה הרומ ,לארשי לש םהיבא לש ,ותכרדהו ותארוה ,ותדמע
םתוא ךותמ ,םצחל תורירמ לכב ,םהיקרפ לע זא ודמעש ,םימויאהו תוטיחסה תושיגנ וארונ המו ודבכ
לע ,ונייח תיב לתוכ לע רותיוו םכסה םשל חצר ישקומבו שחכב ונתוא םיבבסמה ,םייוגה לש םידדצה ינש
.תאזה הדמעה ףקותב תילארשיה המואה ךכל המיכסה אלו ,םכסוה אלו - ,ויהולאו יוג לש ונניגמ ריק
לש ומולשל ,ונעטו ונד ודערו ודרח םע ידבכנ ,ונתיאמ זזוה אל חצנה עלסו ,ומוקממ קתענ אל רוצהו
שפנ תוריסמב םחולה ,לודגה ןהכהו - ,לארשימ תושפנ הברה הברה לש םהייח תרימשל ,ץראב ולוכ בושייה
חור ןויפרב אל ,תיארחאה תויטלחהב תערכמה ותעד תא ןוילע דקפמכ רריב ,לארשימ תידיחי שפנ תלצהל םג
ןיא ,וניאנוש וגוסיו ושובי ךכ ךותמ אל ,ונייח תרמשמו ונמולש ןוחטב גישנ ונשדק םוקמל סחיב ינרתו
דוסי ונממו וב וננורצב תקזחהב ךאו ,הז ונמוקמ לש תיהלאה ונתולעב תדמעמ זוזלו תגסל ונידיב
,םלוע ייח תלחנב ,וב ונל ןכומו זונג ,ךורעו רומשה ,חצנה חכ ךותמ ךא .ונתיילע זועו ונמויק ךשמה
."ונתעש ייח תלאשב הבושתהו הערכהה ונל העובק
ףקותב ונבר יניע דגנל התיה יאדוב ,ל"צז קוק ה"יארה ןרמ ויבא לש תרשפתמ יתלבהו הפיקתה ותדמע
ינימ לכשכ םג ,ותעדלו ,וניתובא תלחנ תומלש ןעמל ירוביצה וקבאמו ,ץראה תומלש דוסי לע ותדימע
אולמב דומעל שי .תימואלה ונתמוק תרדש תא ףפוכל ןיא ,השק ירוביצ ץחל םייקו םיצחולו םיאב םינקסע
.גהנתה םג ךכו ונבר רבס ךכ [32]"שיא ינפמ ורוגת אל..." םייקל ףאו תגסל אל ןואגהו ןואה
התיבה ונרזח .ז
[33]:ונבר בתכ "תותדה שולשל השודק איה םילשוריש" ןעטש ימ יפלכ
ארוקו םלועה ךלמ לש ,םייח לש השודק איה ונל ,[34]ןברוחו םירבק לש השודק איה םייוגל םהל"
רחב רשא ,םוקמה איה ונל ...וננויזח איגו ונירה םוקמ איה ונל ,ץראה לכל שושמ איה ונל ...תורודה
...ה"בקה לש ומשב תרשקנ איה ונל... ,ונייח לכ ךותמ תממורמ איה ונל ...םימעה לכמ הבהאב ונרחוב
ךותמ ונל תררבתמ איהו ונתלחנו ונתחונמ איה םילשורי ...ומעל ביבס 'דו הל ביבס םירה םילשורי
.33"ןויצ לש תימינפה התדוקנ
עודי ,םילשורי לש המוצעה תינחורה התלעמבו התויכרעב תינחורה הנחבהה ,הנחבההו תוקמעה לכ םע
יקימעמל קר אל ,םימכח ידימלתל קר אל רתויב ןבומהו רתויב טושפה יוטיבב היפלכ אטבתהל םג ונבר עדי
ונבר בישה ז"כשת רייאב ח"כ לש םוי ותואב .לארשיבש טושפ םדא לכל ףא אלא ןח יעדויל קר אל הבשחמ
לכל תנבומה תוטשפב ,הככ ."ןאכמ ונתוא זיזי אל חכ םוש !התיבה ונרזח" ןופורקמל זירכהו ,יאנותעל
ונרזח" ,הטושפ הפשבו תיעבטה תמאה תשגרה תא אטיב אוה - יוגו ירכנ לכל ףאו ,טושפ ידוהיל ,םדא
."התיבה
הוצמה תמחלמ רבדב ותדמע תאטבמה תרבוח רואל ונבר איצוה ח"שת תנשב יכ ריכזהל היהי יאלפ המכ
אוה ותרבוחל .וז הוצמב קלח לוטיל ,םימכח ידימלת םג ,םדא לכ תבוחו - תואמצעה תמחלמ - זא הררשש
לש (ד"סרת תנשב) ותיילע םוי םג אוהש רייאב ח"כ ...םויב רואל האצי איהו ,"ץראה תוצמל" םשב ארק
ךיראת ותואב ,םילשורי שוביכ ינפל םינש עבראו םיעברא שדוקה ץראל ותחפשמו ל"צז ברה ןרמ
.[35]!שממ
."ץראל ל"צז ברה ר"ומאא םע ונתולע םוי רייאב ח"כ לודגה םויה" :תרבוחה רעשב ונבר בתכ ךכו
.ןאכמ ונזיזי אל שיאו התיבה ונרזח ןכלו - םילשורי וז חצנה ןכאו
.גי ו"טפ תומש [1]
.הסק דומע 'ב לארשי תוביתנל רפס האר [2]
.א ו"טפו ד"יפוס תומש [3]
םוחנ 'פורפ ברהל "תואמצעה םוי תוכלה" רפס האר .א"ישת תנשמ תישארה תונברה תצעומ תטלחה [4]
.רפסה ףוסב רבוקר
.םש ,םילשורי םוי יבגל תישארה תונברה תצעומ תטלחה [5]
.ב"ה ב"יפ םיכלמ 'לה ם"במר .ג"לד תוכרב [6]
.אכ ג"מפ והיעשי [7]
.ומ קרפ יתביתנל רוא רפסב אבוה וז תרגאמ קלח .דסק 'מע 'ב לארשי תוביתנל רפס [8]
.הי-די ח"פ םירבד [9]
.ירישעה שורדה [10]
.ונבר השמ הנהו ...םנמאו ה"ד ח"פ םירבד [11]
.חי ח"פ םירבד הרותה לע ן"במרה שוריפ [12]
תרסהל ולעפיש דחוימ קרבמב לארשיל םיישארה םינברל האירקב הנפ הפיח לש הבר ל"ז לאינק .י ברה [13]
םרזע ,ל"הצב חטב לארשי" בתכנ םש ז"טשת תנשב םש תואמצעה םוי דעצמ תארקל הפיחב התלתנש הזרכה
."אוה םניגמו
."הנומאהו תרדאה" הליפתה ןמ [14]
.ו ד"פ הירכז [15]
.4 דומעב ה"משת - "וחמשיו םירשי וארי" ותרבוחב גרבסד ירוא ברה [16]
.ב ד"פ לאוי [17]
וקתענ םשמו ז"כשת ןויס זט הפוצהב םסרפתנ "לארשי תנידמ לש טי רומזמ" םשב ונבר לש ורמאמ [18]
פ"עב ורמאנש יפכ םירבדה תבחרהב רואל אצוה בושו .דועו ונק 'מע 'ב לארשי תוביתנל רפסל םירבדה
.קזב ןד תכירעב תדחוימ תרבוחב
ףיעס "תישילשה ןויצ תביש" רמאמ (ה"לשת םילשורי) א"טילש רבליפ י"רהל רחשה תליא רפס הארו [19]
.א'י
.(ז"יש 'מע) זי ,ה םיפסומ ט"משת םילשורי ה"יצרה ןוכמ תאצוה יתביתנל רוא רפס [20]
םילשורי ."ל"זחו ויאיבנ ויפב 'ד רבד - םילשוריו ןויצ" םשב ונבר םסרפ תדחוימ תרבוח ,לשמל [21]
.קוק ברה דסומ תאצוהב ה"שת
.138 'מע 'א לארשי תוביתנל רפס [22]
.א קרפ םילכ תכסמ [23]
.139 'מעב 'א לארשי תוביתנל רפס [24]
.210 דומע 'א לארשי תוביתנל רפס ,"םילשוריב ונילגר תדימע לא" ורמאמ יפ לע [25]
.בכק םיליהת [26]
.ימלשוריבו ילבבב הגיגח תכסמ ףוס [27]
.ח"נד תוכרב [28]
.15 'מעב 'א לארשי תוביתנל ורפסב ספדנו רזח [29]
םש ונבר תרעה [30]
.60 דומע 'א לארשי תוביתנל רפס [31]
לע הדימעלו ימואלה ונדמעמ קוזיחל ידוסיהו יסיסבה םסרופמה ורשנמ םש והז .זי א"פ םירבד [32]
.ונצרא תומלש
.הל דומע רובצ תוכלהל רפס [33]
.הקיתעה ריעבש ,(רבקה) "רגפה תיסנכ"ל הנווכה [34]
.ג"צר-ב"צר 'מע ב"ח ה"יארה תורגא רפס הארו [35]


doc. no =0055811