>

רקסל לעי הנידע

[1]"םינועבגה-תא תימה-רשא לע םימדה תיב-לאו לואש-לא"

(ב א"י תומש) "התוער תאמ השאו והער תאמ שיא ולאשיו"-המדקה .א
,לואש לש והשלכ אטח תובקעב דוד ימיב םעה תא דקופה ,בערה לע רפסמה ,ב"משב א"כ קרפ תא ונארוקב
תויפוסוליפ תולאש ןקלח ,תולוע תובר תולאש .ותנבהב םיישק לש טעומ אל רפסמב םילקתנ ונא
תולאשה לע תונעל םישגינ רשאכש ,הארנ .הרואכל תויתועמשמ אלו תונטק תולאש ןקלחו תוינורקע
.רתוי הלק "תוקומעהו תולודגה" תויעבה ןורתפל ךרדה ,תונטקה
ןפואב קרפה לע רובעל הסננ ונא .תולאשה תולאשנ וב בלשה אוה ך"נתב קרפ דומילב רתויב בושחה קלחה
.תינויער הנבהב הנייהת םא ןיבו תילולימ הנבהב הנייהת םא ןיב ,תולאשה תא תולעהלו ףיצר
[2]?ושנעייש ולא ויהי ורודו דודש ןכתיי ךיא ,לואש לש אוה אטחה םא .1
!(א קוספ) "םימדה תיב-לאו" יוטיבה תועמשמ המ .2
?בותכ אוה ןיא עודמ הלאשה תלאשנ ,בותכ אל הז רופיס םא ?םינועבגה תא גרה לואשש וניצמ יתמ .3
[3]?המה לארשי ינבמ אל םינועבגהש ,שיגדמ בותכה עודמ .4
םה הז קרפב וליאו [4],"ןועבג יבשי יוחה" רותב ורכזוה םה םינועבגב ונלקתנש הנושארה םעפב .5
ןיבמ הזיא .(ב קוספ) "ירמאה רתימ-םא יכ המה לארשי ינבמ אל םינעבגהו" :ירומאל אקווד םיסחוימ
?יונישה רשפ והמ ?םינועבגה לש םמע תעיבקב ןוכנ םיקוספה
?לואש לצא תואנק השעמ םיאצומ ונא יתמ .6
?(ה קוספ) "ונל-המד רשאו" יוטיבה שוריפ המ .7
םילימב תובישחה המ ?בצייתהל שוריפ המ ?(םש) "לארשי לבג-לכב בציתהמ ונדמשנ" יוטיבה שוריפ המ .8
?"לארשי לבג-לכב"
?רפכל לוכי הזכ השעמ ךיא ?השעמה תועמשמ המו םישנא העבש אקווד ושקיב םינועבגה עודמ :9
?(ו קוספ) "םונעקוהו" הלימה שוריפ המ .10
:םירומח הרות ירוסיא ינש לע רובעל ומצעל ריתה דוד ךיא .11
דע ריצק תלחתמ" - אבה בושיחה יפ לע ,םישדוח השישכ ץוחב םיראשנ לואש ינב [5].תמה תנלה רוסיא .א
[6]!(י קוספ) "םימשה-ןמ םהילע םימ-ךתנ
[7].םתובא אטחב םינב תתמה רוסיא .ב
עודמ !וילע לומחלו ןתנוהי לש ונב תשביפמ לע "תויצקטורפ" תושעל ומצעל דוד השרה תוכז וזיאב .12
?תאז ונל רפסל חרוט בותכה
ררועמ (ח קוספ) "יתלחמה ילזרב-ןב לאירדעל הדלי רשא לואש-תב לכימ ינב תשמח תא" קוספה קלח .13
:תולאש רפסמ
?לאירדעל םידלי הדלי איה (תיתכלה הניחבמ) ךיא ,(...יטלפל ,דודל) האושנ התיה רבכ לכימ םא .א
בותכ תרתוס ולא םידלי תדלוה ןיא םאה .(גכ 'ו ב"מש) "התומ םוי דע דלי הל היה-אל"ש ,רפסמ בותכה .ב
?הז
םג האושנ התיה איה ילואש תורמל) לאירדעל האושנ התיה לואש תב ברמש ,ונל רפיס רבכ בותכה .ג
[9]!תויחא יתש תאישנ רוסיא לע (לאירדע לש) הריבע הפ הרצונ ךכו [8],(דודל
"םימ-ךתנ" יוטיבה תועמשמ המ ?תופוגה תא דירוהל ךכ לכ בר ןמז דודל שרדנ עודמ .14
!(י קוספ)
תרובקל הליבוהש איה וז הלועפ עודמ ?תופוגה יבגל היא תב הפצר לש התלועפ תועמשמ המ .15
והז השעמ לע עמש דודש דע םישדוח השיש טעמכ ופלח עודמ ?םיעקומה
?לואש תיב תומצע תא םירבוקש ירחא קר העיפומ ץראל 'ה תריתע עודמ .16
הקומע תויהל הלוכי קרפה תנבהו רתוי קתרמ קרפה ןורתפ ,והשלכ קרפמ תולאש רתוי תולועש לככ
לש רתוי תיתוהמו רתוי הקומע הנבהל עיגהלו ונלאשש ולא תולאש לע תונעל ןכא הסננ ה"זעב .רתוי
.קרפה
(ו 'א ילשמ) "םתדיחו םימכח ירבד הצילמו לשמ ןיבהל" .ב
ונא ,ונלאשש תוברה תולאשל תובושת תאיצמל םינשרפה תורפסלו ל"זח תורפסל םינופ ונא רשאכ
.ןהילא סחייתהלו ולא תוטיש הרצקב רוקסל הסנא .תוינורקע תושיג המכ ןיב םיניחבמ
יתש ןנשי .(3 רפסמ הלאש) םינועבגה תא לואש תגירהל רשקב איה קרפב הלועה רתויב תיתוהמה הלאשה
.רכזנ וניא ללכ הז רופיס .ב .רחא רופיס ךותב ןומט הז רופיס .א : ןיינעב תוירשפא תוטיש
השיגה יכ םיאור ונא ,לאומש רפסב רחא רופיס ךותב ןומט הז רופיס היפלש ,הנושארה הטישה יבגל
שי ךכ םירבוסה ברקב .םינועבגה תא לואש תגירה ןיבל בנ ינחוכ תא לואש תגירה ןיב רשקל הצור תירקיעה
העבש וגרהנ הז שוריפ יפלו ,[י"שר ויתובקעבו ז 'ו ןירדהנס ימלשורי] שממ הגירהכ תאז םישרפמה
הגירהכ תאז םישרפמה שיו ,לואש לש וינבמ העבש אקווד ושקיב םינועבגהש ךכל הביסה תאזו םינועבג
:םייסאלקה םישרפמה בר םיכלוה ילבבב ארמגה תובקעב .(ב"ע חע תומבי) הסנרפה רוקמ תליטנ ידי לע
.יללכ רקפהל םינועבגה תא ךפה לואש יכ רמואו העמק ביחרמ ם"יבלמה .ם"יבלמהו לאנברבא י"ר ,ק"דר
ירפס" ורפסב ,לגס צ"מ .תוירוגטק ינימ לכל םינועבגה תגירה תא םיכיישמ היינשה הטישה יפ לע םירבוסה
תובעותמ לארשי תנידמ תא רהטל" לואש לש יללכ ןוצרל םינועבגה תגירה תא ךיישמ ,(ה"סש 'מע) "לאומש
יאדובו ינועדיו בוא ילעב תא תימהל לואש תא איבהש אוהו .ןהב םיזחוא ןיידע ויה םירכנהש ירומאה
המבה ללגב ףושיכ ישעמב רתוי םיפוטש" ויה םינועבגהש ןכתייש ,ןעוט אוה םש "...םירחא ףושיכ ילעב
ןמ םינועדיהו תובואה תתרכהב ףא היוטיב תא האצמש ,תיללכ המגמכ ןיינעה תא שרפמ לגס צ"מ ."ןועבגב
התיה וז האנקש רבתסמו" - "ארקמ תעד"ב שרפמ ,ליק הדוהי .שוריפב בתכנ אל םינועבגה ןיינע ךא ,ץראה
ירע תא ובשייש ,לואש תובא ויה הגירהה יעצבמ ילואש ףיסומ ךא ,"ןועבגב הלודגה המבה תמקהב הרושק
םייקל םתוכהל שקביו לואש אבשכו" :יאמצע ןיינעכ םינועבגה תדמשה תא שרפמ ארק ףסוי 'ר .םינועבגה
." 'המשנ-לכ היחת אל' רמאנש המ
,הלוע ם"יבלמה ירבדמ .תוטיש המכ ונאצמ ,דוד לש ורודב השנעהל עגונב 1 רפסמ הלאשל הבושתכ
,םייואר אל הרובקו דפסה ידי לע - אוה שנענ ותומבו ,וייחב דוע רתוי םירומח םיאטח לע שנענ לואשש
קר אב אל שנועהש ,איה ב"ע חע תומביב ארמגה תטיש .(ןקית אלו החמ אלו םישעמב ףתתשהש) רודה שנענו
הז יפל .יוארכ לואש תא ודיפסה אלש ,רודה לש ואטחו דוד לש ואטח ללגב ףא אלא ,לואש אטח תובקעב
.דחאכ דוד תיבלו לואש תיבל אב שנועה
ארמגב תלבוקמה העדה ,תמה תנלה לש הרות רוסיא לע הריבעל עגונב 'א ףיעס 11 רפסמ הלאשל הבושתכ
ןנחוי יבר רמא" :העש תארוה התיה תמה תנלהש ,איה היתובקעב םיכלוהה םינשרפבו (א"ע טע תומבי)
םירבוע ויהש ,םיברב םימש םש שדקתיו הרותה ןמ תחא תוא רקעתש בטומ קדצוהי ןב ןועמש יבר םושמ
ןיא ורמא .םירורג םירגב םהידי וטשפ - ושע המו םה םיכלמ ינב וללה !ולא לש ןביט המ םירמוא םיבשו
םינבל עגונב ,הלאשב 'ב ףיעסל הבושתב האבה תחוורה השיגה ."...וזכ הב קבדיהל היוארש המוא ךל
ןיב ויה ונייהד) אטחה ותואב ויה םא אלא ,תובא לע םינב םישינעמ אלש איה ,םתובא אטח לע םיתמומה
ירבדמ הלוע) יפיצפסה אטחל אקווד הרושק אלש תיאמצע הרוצב םיקידצ ויה אל םהש וא (םיגרוהה
ןורא ןיאש לכ ,התימל - וטלוק ןוראש לכ ,ןוראה ינפל םוריבעה אנוה בר רמא" :א"ע טע תומביב ארמגה
.(דועו ם"יבלמה ירבדמ ,ק"דר ירבדמ ,"םייחל - וטלוק
תוארהל הסנא .ונלאשש רתוי תויתועמשמה תולאשה יבגל םינשרפה תובושתב תוירקיעה תוטישה ןה ולא
ןפואב הנעפשת אל ןהל תובושתהש ןוויכמ ,תולאשה ראשל תובושתה יבגל) ולא תוטיש תושק המל
.(קרפה רבסהל יתעצה ךותב ןהילא סחייתא ,קרפב ללוכה ךלהמה לע יתועמשמ
תא לואש תגירה דעומל תוסחייתהב היינשה השיגב ןהו הנושארה השיגב ןה תויעב ןנשי ,יתעד תוינעל
תגירה רופיס ךותב תענצומ ךא ,בותכב העיפומ םינועבגה תגירה יכ תנעוטה ,הנושארה הטישל .םינועבגה
שנועה ,םינועבגהמ הסנרפ ותיבשהש - הפיקע ךרדב אוה תוומהש ןעטנ םאש ןוויכמ רבדה השק ,בנ ינהוכ
אובי ךכ לכ רומח שנועש ,תופצל ןתינ היה .תנווכמ אלו הפיקע ךרדב השענש ,הזכ אטחל ידמ דבככ הארנ
ונייה ,בנ ינהוכ םע דחי םמצע םינועבגה תגירה אוה בערה רוקמ סאו !המצע םינהוכה ריע בנ תגירה לע
וניא ןיינעהש ,היינשה הטישל .בגא ךרדבכ קר רכזנה רבדכ אלו ,ארקמב ךכל תוסחייתה רתוי תצקל םיפצמ
,לארשימ םישנא העבש תעקוהלו בער תונש שולשל םרגש ,לודג הכ אטח ךיא םיהמת םיראשנ ונא ,רכזומ
ותוסחייתה ירהו !!ילוש רבדכ הזל סחייתמ ך"נתה המל ,זמרב רכזוה םא םגו ,זמרב ולו ך"נתב רכזומ אל
וז היעב תובקעבו ,קרפב תאצומ ןיידע ינאש ,תירקיעה היעבה איה וז ,דואמ הפירח הז הרקמל ה"בקה לש
.דוד לש ורודו לואש ינב תשנעהל תורושקה תולאשה ,תושק וראשיי
ינאש ףא ןכלו ,(ו 'א) "םתדיחו םימכח ירבד הצילמו לשמ ןיבהל" המכוח השורד יכ בתוכ ילשמב המלש
רשאו בלה לע רתוי בשייתמכ יל הארנש ,ילשמ שוריפ עיצהל הצרא ,ל"זח תעד תא בשייל רשפאש ,החינמ
.ונילעהש תולאשה לכ תא רתופ
[ו 'ו הכימ] !?"'ה םדקא המב" .ג
המכל ןהב סחייתהלו תומדקה המכ םידקהל הצרא ,ונלאשש תולודגה תולאשה לע תונעל שגאש ינפל
.ונלאשש תויפיצפס רתויה תולאשהמ
:ך"נתב קוידב םימעפ עברא רכזומ "םימדה" םצעה םש .א
.(ו ,ז"ט ב"מש) ארג ןב יעמש יפב "םימדה שיא" הנוכמ ,םולשבא ינפמ וחרובב ,דוד (1
."םימדה תיב-לאו" יוטיבה סחוימ ונקרפב לואשל (2
סחייתנ הז רמאמב .ד"כו ב"כ םיקרפב) "םימדה ריע" הנוכמ ,לאקזחי תואובנמ םייתשב ,םילשורי (3-4
םיאטחהו ,תאטוחה םילשוריל תוסחייתמ תואובנה יתש .(רתוי טרופמ אוהש ןוויכמ ב"כ קרפל אקווד
.(ב"ויכו הדינ ירוסיא ,ףואינ) תוירע יוליגו םימד תוכיפש םה םירכזומה םיירקיעה
רשאכ .יתאוושהו גציימ סעכ תובר םימעפ אבומ ירומאהש הלגנ ,ך"נתב םיפסונ תוארקמב ןויע רחאל .ב
: ןענכ ימע תא ללככ גציימש ,ירומאה יאטחל םתוא םיוושמ ,םירומח םיאטח ראתל םיצור
רשא ןעי" :ירומאל הוושומ ,הדוהי תכלממ תודלותב לודגה אטוחכ קזחומש ךלמה ,הדוהי ךלמ השנמ *
השנמ יאטח .(אי א"כ ב"למ) "וינפל רשא ירמאה ושע-רשא לכמ עלס הלאה תובעותה הדוהי-ךלמ השנמ השע
.םימד תוכיפשו ,םינועדיבו תובואב רקיעב תאטבתמה ,הרז הדובע רקיעב םה הז קרפב םירכזומה
םיהל-א 'ה ומא-הכ" קוספב םיאטובמ הדוהי לש םיערה םהישעמש םיאור ונא ,לאקזחיב ז"ט קרפב *
םיאטחה תא ראתמ ,הז קרפ .(ג קוספ) "תיתח ךמאו ירמאה ךיבא ינענכה ץראמ ךיתדלמו ךיתרכמ םלשוריל
קוספ - "...ינב-תא יטחשתו") םימדה תוכיפש תא םג ילואו םילשורי לש הרזה הדובעבו תוירעה יוליגב
תכסמב רזעילא 'רש השק הכ אוה [10],ירומאה יאטחל ,ירומאה ןיבל הדוהי ןיב הוושמה ,הז קרפ .(אכ
."םלשורי תא עדוהב ןיריטפמ ןיא" :רמוא (ותומכ הכלה ןיאש תורמל) 'י הנשמ ד"פ הליגמ
הנושארה םעפה .םישנא תצובק גרה לואשש שוריפב בותכ ןהב דבלב םימעפ שולש לע םיעדוי ונא .ג
תיגולונורכ הניחבמש תורמל) תרכזומה היינשה םעפה .לאומש יוויצב םיקלמעה תגירה איה ,תרכזומה
הארנכש ,לואש לש ישפנהו ינידמה בצמה יפל ינויגה הארנ ךכו ,רתוי תרחואמ תויהל הלוכי איה טלחהב
א"משב ח"כ קרפב תרכזומ תישילשה םעפה .בנ ינהוכ השימחו םינומש תגירה איה (הרקמ לכ תעשב ררש
אלו 'ריסה' אוה לעופהש ,בל םישל יואר ."ץראהמ םינעדיה-תאו תובאה ריסה לואשו" בותכ םש ,ג קוספ
.(שרפל תינויגהה ךרדה תאזש תורמל) םגרה אל לואשש ריבסהל ןתינ תאז רואל .'תירכה' וא 'גרה'
.[זי ט"כ א"הדנ "הצרת םירשימו בבל ןחב התא יכ יהל-א יתעדיו" .ד
ןיאש ,ובתכ ינממ םילודגו םיברש רחאל דחוימב ,םלועב שנועהו רכשה יכרד תא ןיבהל תרמייתמ יניא
ה"נ היעשי ,"םכיתבשחממ יתלשחמו םכיכרדמ יכרד והבג ןכ ץראמ םימש והבג-יכ") ארובה יכרד תא ןיבהל
תודהיה יכ ,םיעדוי ונא .ך"נתב הל םידע ונאש ,העפות לע עיבצהלו תוסנל הצור ינא ,תאז תורמל ,(ט
תונווכ יפ לע עבקנ שנועהש ,םיעדוי ונא דיזמו גגוש יניד לכב .םדאה תונווכל הבר תובישח תסחיימ
םהיבגל העיבקהש םישעמ םנשי .ןיעל היולג איה דימת אלש אלא ,רבד לכל תכייתשמ וז הנבה ,יתעדל .םדאה
תונווכה דימת אל .תעבוק - השעמל תמרוגה הנווכה זאו ,תיעמשמ-דח הניא אל וא םיבוט םה םא
,בוט תוארהל לוכי השעמ םיתעל .היוארה תוסחייתהה תא לבקי השעמה דימת אל ךכיפלו ,לכ ןיעל תורורב
ושרפתי םמצע םישעמה ,תורוהט ויה אל תונווכהש חכויש עגרב ךא ,םאתהב היהת תוסחייתהה ךכיפלו
ישעמב .תואנק השעמ אוה השעמה רשאכ רתוי דוע םצעתמ רבדה .הנוש היהי םהילא סחיהו הנוש הרוצב
תוליגר תוביסנבשו ,רוביצל םירומ אלש תומיוסמ תוטלחה .הליגר הרוצב םדא םינד ןיא ללכ ךרדב תואנק
.(וט-י ה"כ רבדמב - סחנפ אמגודל האר) רכש וררגי ףא ילואו תואנק ישעמב ורתוי ,םיריתמ ונייה אל
רתוי קדקדמ ה"בקה ,םימיוסמ דואמ םירקמב קר םירתומו םייתייעב ךכ לכ םה תואנק ישעמש ןוויכמ
,עגר ותואב ויעינמ ויה קוידב המ רמול רשפא יא יכ םדא טופשל השק ללכ ךרדב [11].םדאה תונווכ יבגל
אל תונווכ ללגב הזה םלועב הזכ רבד לע שנעיהל ןכלו ,רדסב הארנ השעמה ץוח יפלכ םימעפ הברהו
לש ויתונווכש ,לילעב חכויש הרקמב קר אובי תאזכ הלועפ לע שנוע .ןידה קודיצ יאכ הארנ תורוהט
תא השעי םדאש עגרב ררבתי הזכ רבד .אדירג תואנק םשל התשענ הלועפהו ,תורוהט ויה אל "יאנק"ה
תירכה אוהי .אוהי לש הרקמב םיאור ונא ןיינעל הרורב אמגוד .םדגנ םחלנ ומצע אוהש ,םישעמה םתוא
"אוהי תיב-לע לאערזי ימד-תא יתדקפו" בתוכ עשוהש םיאור ונא תאז תורמלו ,'ה רבדב באחא תיב תא
תתלמ סונמ ול ןיא ךכיפלו ,(םימיוסמ םירבדב) באחא ךרדב ךלה ומצע אוהיש ןוויכמ תאז .(ד 'א עשוה)
.[12]באחא תיבמ ןועריפ לע םג ןיד
[ז 'כ םיטפוש] "םלה הצעו רבד םכל ובה" .ד
רופיסה ןיאש ךכל הרורב הביס שישו ך"נתב הבותכ ןכא םינועבגה תא לואש תגירהש ,תוארהל הסננ ,התע
םינועדיהו תובואה תדמשה לע רבודמ רשאכ ,יתעדל .הנושאר האירקב דחא לכל ןבומה ןפואב בותכ
הרוצב ןבומ ,(ה קוספ) "לארשי לבג-לכב בציתהמ ונדמשנ" יוטיבה .םינועבגה תדמשה לע אקווד רבודמ
ח"כ א"מש) "ץראהמ םינעדיה-תאו תובאה ריסה לואשו" בותכה רואל ותוא םינחוב רשאכ רתוי הבוט
; תואנקה השעמ רשפ הז [14].אל - תולובגל ץוחמ ךא ,ודמשוה ,(ץראב) לארשי תולובג ךותב [13]-(ג
.[15]םינועדיה תאו תובואה תא ריסה לואש ,תואנקה השעמב
[16],ירומא רדגב םינועבגה תא האר לואש ,יתעדל
אקווד םתוא םיכיישמש אלא ,לארשי ינבמ אל םהש קר אל ,רותייה ףסונ ןכל) ירומאה השעמ ישוע ונייהד
.םימד תוכיפשו תוירע יוליג ,ינועדיבו בואב רקיעב האטבתהש - הרז הדובע ידבוע ונייהד ,(ירומאה רדגל
םעל םתוא המיד לואש יכ םינעוט םינועבגה יכ ,ןיבהל ןתינ ,(ה קוספ) "ונל-המד רשאו" בותכ רשאכ
ךכלש אלא ,תרחא תיביטקייבואה תואיצמהש ,רמוא הז ןיא .ירומאה יאטח ללגב התימ יביוחמל ,ירומאה
תורמל םינועבגה תא רעבל ומצעל השרה אוה הז תואנק השעמ ידי לע .םגרהל ואובב לואש םתוא המיד
תולובגב םא ןיב ,תירב תתירכ לכב ומכש רורב היה תירב תרכ עשוהי רשאכש ןוויכמ ,עשוהי לש תירבה
,הרז הדובע רוסיא תוללוכה חנ ינב תווצמ עבש םויק אוה [17]תירבה יאנתמ דחא ,אל םא ןיבו החטבהה
תואנק השעמב םינועבגה תא דימשהל ומצעל השרמ לואש [18].םימד תוכיפש רוסיאו תוירע יוליג רוסיא
יפכו ,תואנק השעמ הזש ינפמ ,הרואכל ,"גילבמ" 'ה .תירבה תא םימייקמ אל םינועבגה הרואכלש ןוויכמ
,ןכ םא .(ןיעל תולגנ ןניא ויתונווכש החנהב) םדאה ישעמ רחא םיקדקדמ אל תואנק ישעמב ,ונרבסה רבכש
?שנוע עיגה רבד לש ופוסב עודמ לואשל ךירצ
הלחתהבש ,יל הארנ .םירוהט םיעינממ עבנ אל תואנקה השעמ יכ הארנ םא שנוע לבקי םדא ,ונרבסהש ומכ
תובאה ריסה לואשו" קר אלא ,ןיינעל ילילש רוכזא ןיא ןכלו םירוהט םיעינממ עבנ לואש השעמ
תואנק םשב םישנא גרוה םדא רשאכ הליחתמ היעבה .השעש בוט השעמ רותב ,"ץראהמ םינעדיה-תאו
ךכ לע דיעמ הז השעמ .בוא תלעבב שורדל ךלוה ומצע אוה ינש דצמ ךא ,םינועדיו תובוא םהש ינפמ ,תיתד
םימדה תוכיפש - ונייהד ,ירומאה יכרד ללגב םע גרוה םדא רשאכ !רדסב אל הזש בשוח שממ אל אוהש
תוכיפש הארנכ וא ,ישיאה ודובכ ללגב ,םינהוכה ריע בנ תא ,המלש ריע גורהל היעב ול ןיא ךא ,םהלש
ךמצעל השרמ התא ,תוירע יוליגמ ,'םימד םע'מ הרהט םשבשכ .ויניעב רתויב בעתנה השעמה הניא םימד
זא [19],םירזממ ףא ךידכנש ןכתייו (ךתמזויב) תינמז וב םישנא המכל תואושנ ךיתונב ךא ,תירב רפהל
.םלועבש רוהט יכה רבדה התיה אל ךתגירהש רבתסמ
,לואש ךיא ."םינעבגה-תא תימה-רשא לע םימדה תיב-לאו לואש-לא" אוה אטחה עודמ ןבומ הז רבסה יפ לע
קר אל ! ?םינועבגה תא תימהל תואנקה םשבו תכלל לוכי ,ומשל םירושקה םימד הברה ךכ לכ ול שיש
לע םתוא שינעהלו לואש תיבמ םינב תחקל היה רשפא םג ןכל [20]!םימד תיב אוה ותיב לכ אלא ,לואש
התיה םתרוה לכ ,'םימד תיב' ותואמ קלח םהש ןוויכמ .םבסל קר םירושקש ונבשח הליחתכלמש ,םיאטח
רתויב הנמאנה השאה התיה אל היא תב הפצר .היעב הררועתה היא תב הפצר ינב םע םגש הארנ .אטח ךרדב
הכלה ףא איהש ,רבתסמו ,היא תב הפצר תחיקלב רנבא תא םישאמ תשב שיא ז 'ב ב"משב .תוכלמה תיבל
תשביפמ לע לומחל ומצעל "השרה" םג דוד וז הביסמ .הלש םג אלא ,ולש קר אל אוה אטחה ןכ סאו ,ותיא
.אטחל רושק אל ונבש עדוי הארנכו בורקמ ןתנוהי תא ריכמ דודש ךכל םיסחייתמ םינשרפה .ןתנוהי ןב
םג עיבמ דוד לש הלמחה השעמ ."ימיטיגל" ןב אוה ,ןתנוהי ןב ,תשביפמש איה דוד לש וז העידי ,יתטישל
התיה אלש רבתסמ ערפמלש הלועפ לע ,תורוהט תונווכ רסוח לע שנוע לואש תיבל עיגמ .רתוי קומע ןויער
ידי לע לואש תיב תא שינעהל רוועל אב דוד םא .םישעמה םתוא תא ושע ותיבו לואשש ינפמ ,הרוהט
ונעטש ומכ) תותירב םייקמ ומצע אוהש חיכוהל ךירצ דוד זא ,תירב תרפה לע םינועבגל םינבה תריסמ
.תירב רפמ ומצע אוה סא תירב תרפה לע םדא שינעהל רוזעל לוכי אל דוד .(אוהיל רשקב
"למגה בג תא רבשש שק"ה "?דוד ימיב שנענ םעה עודמ" - הלאשל הטושפ יד הבושת תרבתסמ ,ונרבסה יפ לע
וערפנ אל הניגב ,הדיחיה העינמה .בואה תלעב לא ותכילה התיה לואש לש [21]ויתונווכ לע תיפוס דיעהו
אלכ ערפמל הלגתנש המ לע ושינעהל ןמו קיפסמ היה אלו תמ אוה תרחמל םויש ,התיה ידיימ ןפואב ונממ
הימתמ ןפואבש רבד - (די-גי " א"הד) בואב השירדה ןוועב תמ לואשש דיעמ בותכה תאז תורמלו] רוהט
שנוע התיה המחלמב התימהש הארנו ,[לואש יאטחמ דחאכ םינשרפה ירבדב וילא תוסחייתה יתיאר אל
הכ ןיב .רתוי רחואמ אלא ,דימ אובל לוכי היה אל םינועבגה תגירה לע שנוע ךא ,בואב השירדה לע יפיצפס
ודמעש םיעינמב תרזוח תולכתסהל המרג בואב לואש תשירדש ןוויכמ ,דוד ימיב שינעהל רשפא הכו
.םימדה תיב ראש תא םג דוקפל ליחתהל רשפא זאו תואנקה השעמ תיישעב
םינשרפ לצא ,תקיודמ אל תצק הרוצב בר יפ לע תטטוצמה הרמא שי ז"ה ו קרפ ןירדהנס תכסמ ימלשוריב
םירבד השלש ןועב דוד רמא" :תועמשמה לכ לע העיפשמה הרוצב יתעדלו ,[לשמל ם"יבלמ] רתוי םירחואמ
ליחתה .ןהמ דחא אצמ אלו ויכרד לכב דוד קדב ...םימד תוכיפשו תוירע יוליג הרז הדובע םירצענ םימשג
הז רוקמ םיטטצמה םינשרפה בר ." 'ה ינפ-תא דוד שקביו" ביתכד אוה אדה .םימותו םירואב לאוש
ןיינעה תנבהל בושח אוהש ,יל הארנו ,ותוא םישיגדמ אל תוחפל וא "ויכרד לכב" יוטיבה תא םיטימשמ
דיעמ ןיידע הז ךא ,לואשמ ערפיהל לכויש ךכל בושח יאנת ,ולא תונווע אצמ אל דוד ,ומצעב - וב .ולוכ
קר וניא דוד לש ודיקפת ,לואש תיבל םירושק םהש אלא ,הז גוסמ תונווע תובקעב ורצענ םימשגהש
ללכ ךרדב ןתינ ךלמה תא ררועל ידכ .לואש תיב תוכלמ יתוויע לכ ,רבעה יתוויע תא ןקתל םג אלא ,ךולמל
בערהש ,טשפל רושק אוה המכ דע ךשמהב חיכונש ,ארמגה רבסה ונל שי תאז דבלמ .םעל יביטקלוק שנוע
ןה ,לואש לש ותוכלמב לגעמ תריגס םיאור ונא ולא םישעמבו ,לואשל יואר דפסה וכרע אלש ינפמ םג אב
השק תוחפ תיארנ דוד ימיב אב שנועה המל הלאשה ןכלו ,ותומב םירושקה ןהו וייחב םירושקה םיאטח
.תרבסומ ףא ילואו
,ה"כ רבדמבב םיניידמה רופיסב ,ך"נתב תפסונ תחא םעפ קר העיפומ "םונעקוהו"ל ההז שרוש תלעב הלימ
- המחלמל םיליבומ רבד לש ופוסבשו) תוירע יוליגו הרז הדובע יאטחב םיניידמה םע אטוח םעה רשאכ
בשיו שמשה דגנ 'הל םתוא עקוהו םעה ישאר-לכ-תא חק השמ-לא 'ה רמאיו" םיאצומ ונא .(םימד תוכיפש
תארוהב רשפא ואו לודג םשה לוליחל םורגל לולע הז םיאטוח םעה רשאכ .(ד קוספ) "לארשימ 'ה-ףא תרח
תרפה .(תומביב ארמגב ליעל וניארש יפכ) םימש םש שדקלו רוזחל ידכ הרות רוסיא לע רובעל ףא העש
רוסיא לע רובעל ףידעש ה"בקה לש 'תעד יוליג' שי םימעפל ןכל [22],לודג םשה לוליחל תמרוג ןכ םג תירב
'ה ריחב אוה לואשש השגדהה איה היארהו לודג םשה לוליח הפ היה ןכא .הז בצמ ןקתלו תוסנל ידכ הרות
.העש תארוה רותב העקוהו תמה תנלהו היילת ורתוה ןכלו [23]!?'ה ריחב גהנתמ ךכ .(ו קוספ)
הז רפסמ םיאורה שי [24].םינשל תקלחתמ םינשרפה תוסחייתה ,םינועבגה ושקיבש םינבה רפסמל רשקב
ופתתשהש םינבה םתוא תא לואש ינב רפסמב םיאורה שיו ,(תשביפמ ילב) םירתונה לואש ינב רפסמכ
תגירהב אוה אטחה םדידל) רפסמב םג הדימ דגנכ הדימ המקנ יהוזו ,םיגרהנה םינועבגה רפסמכ וא אטחב
הארנ) אטחמ "םירוהט אל"ה לואש ינב רפסמ ןכא והזש ןכתיי ,יתטישל .(בנ ינהוכ םע דחי םינועבגה
.(וברקב םיבשויהו םעה ברקב תויוליכרהו "תרושקת"המ וכסחנ אל תוכלמה תיבב השענה לע תועידיש
התשעש דסחה הארו אוב ?'םהילע חונל םימשה ףוע הנתנ אי' והמ" :רמוא ד ,'ח הבר רבדמבב שרדמה
רמאש פ"עאו םישדוח השלש הדשה תיחמ הלילבו םימשה ףועמ םויב תרמוש התיהש םהמע היא תב הפצר
ודיגהש ןויכ ...ודפסהב לצעתמ דוד היה ץראל ץוחב רבקנ אוהו הכלהכ דפסנ אלש לואש לע דודל ה"בקה
ינאש ינא ,םידסח תולימגל התשע ךכ השא איהש וז המ רמאו ומצעב ח"וק אשנ היא תב הפצר לש םישעמ ול
תקספה איה הז ןמזב קר תופוגה תא דירוהל "רכזנ" דוד הללגב תיטקרפה הביסה םנמא "...ו"כאע ךלמ
ךילהתב ןושארה קלחה קר הז םצעב ךא ,(תרוצבה המת) םשג דרוי - תופוגה לע םימ ךתינש עגרב שנועה
.הרפכה
תב הפצר השעמ .היא תב הפצר השעמב חטשה ינפל הלוע ,דוד לש וקלחכ ל"זח ועיבצה וילעש ,ינשה קלחה
ונרכזה .לואש תיב קלח לע תיפוסה הרפכה תא הווהמ אוה דחא דצמ .לופכ דיקפת השעמל "קחשמ" היא
ירשקב הרושק איה וילא תיבה ,הכולמה תיבב הדיגבל הרושיק ללגב תונברוק ולפנ הינבש ןכל םדוק
תאז עיבמ "ארקמ תעד"ב ליק הדוהי .תוכלמה תיבל הנמאנ איה ןכא יכ החיכומ איה הז השעמב .ןיאושינ
,לואש שגלפכ הפצר לש רבעשל הדמעמ תאו הסוחיי תא בותכה ןאכ שרפו רזח" :רתויב הבוטה הרוצב
ןיינעב ונווע תא דודל הריכזה םצעב איה אסיג ךדיאמו ."הינבלו השא לואשל התבוח המייקש םושמ
ינש שי המל םג םיניבמ ונא הז יפל .[25]לואש תיב תומצע תא רבוקו ךלוה דוד ןכלו .לואש תיב תרובק
בלשהו ,רפוכ ותיבו לואש אטחש תוארהל דעונ ,םימ ךתינ תעב ,ןושארה בלשה .ץראל הריתעב םיבלש
רתעיו" רמאנ זא קר .ונוקית לע אב דוד לש ולוקלקש תוארהל דעונ ,לואש תיב תרובק רחאל ,ינשה
.(די קוספ) "ןכ-ירחא ץראל םיהל-א
[גי ב"י תלהק] "עמשנ לכה רבד ףוס" .ה
ינש ראתמ "םינעבגה-תא תימה-רשא לע םימדה תיב-לאו לואש-לא"ש הארנ ,הז רמאמ םכסל הסננ םא
ןיאש םשה לוליח אלא ,רוהט תואנק השעמ וניאש ןכ ינפל עגר קר ררבוהש ,לואש לש דחא אטח .םיאטח
םה םרוריב ךרדו ולא םיאטח ינש .גרהנש גיהנמל םיאתמ סחי רסוח לע ,דוד לש דחא אטחו ; הגלבה וילע
תויהל לוכי היהש ,םינועבגה תגירה השעמש ,םיאור ונא .דוד ימיב אקווד אובי שנועהש ךכל ואיבהש
דוד רשאכ .םחלנ אוה םדגנ םישעמב זחוא ומצע לואשש עגרב הנוש הרוצב שרפתמ ,רוהט תואנק השעמ
אטחי אל ומצעב אוהש דואמ רהזיהל ךירצ אוה ,ולש םימדה תיבו לואשמ ערפיהל םינועבגל רוזעל אב
ינשל ןוקית ובוחב ןמוט רופיסה לכ תא םתוחה ,הפצר השעמ .תותירב רפי אל - ונייהד ,םיאטח םתואב
קר ,םולשב ומוקמ לע אב לכהש רחאל קר .תמל דובכ ןהו לואש לש ותיב ךותב תויתייעבה ןה - םיניינעה
."ןכ-ירחא ץראל םיהל-א רתעיו" זא
.ת"חנ תבשב יתרבעהש ,רועיש לע ססובמ [1]
יכנאו יתאטח יכנא הנת" ' ורמאב ךכ לע לבוק דוד ,דוד לש אטח ללגב שנענ םעה רשאכ ,ד"כ קרפב [2]
.םכלמ וניא רבכש םדא יאטח לע שנענ רודה רשאכ ,ונלצא ןכש לכ ,(זי קוספ "ושע המ ןאצה הלאו יתיועה
הצוענ ךכל הביסה יכ ןכתייו עיפומ וניא ללכ הז רופיסש הארנ ,םימיה ירבדב ןייענ םא ,ל"נה ןועיטל ףסונב
דוד תוכלמב רקיעב קסוע םימיה ירבד רפס) לואש םע "ןובשח תריגס" ןיעמ הווהמ הז רופיסש ךכב
?ושנענ ורודו דוד עודמ ,ןכ םאו ,דוד דע ישיא שנוע אלו (הדוהיו
ב קרפ הבושת תוכלהב הז רותייל סחייתה ם"במרה רבכו ,וז הלאש םילאושש ,םינושארה ונא ןיא [3]
רופיסה .טי א"י עשוהי [4] .תדמוע הניעב הלאשה ךא ,(24 הרעה ןלהל האר) תרחא שרפמ םנמא אוה .י"ה
ךא ,םינועבגה םע והמ רדגומ אל ומצע רופיסב .'ט קרפב םש עיפומ םינועבגה תא םיאצומ ונא וב ןושארה
.םייוחכ אקווד איה עשוהי רפסב םינועבגל תוסחייתההש םיאור ונא
ותא תילתו תמוהו תומ-טפשמ אטח שיאב היהי-יכו" :גכ-בכ א"כ םירבדב עיפומ תמה תנלה רוסיא [5]
ךתמדא-תא אמטת אלו יולת םיהל-א תללק-יכ אוהה םויב ונרבקת רובק-יכ ץעה-לע ותלבנ ןילת אל .ץע-לע
םימשה ןמ םהילע סימ ךתינש דע ריצק תליחתמ ביתכ" :ד ,'ח הבר רבדמב [6] ."הלחנ ךל ןתנ ךיהל-א 'ה רשא
ךתינש ןוויכמ) ןכ הרומ וניא םיבותכה טשפ ,יתעדל ."ןושחרמב ז"י דע ןסינב ז"טמ םייולת ודמעש דמלמ
םג ךא ,(ץיקה עצמאב הרק הזש ןכתייו ,ץראל 'ה תריתע לע אלא ,םימשג תפוקת לע הרומ וניא ,הארנכ ,סימ
תנלה רוסיא לע הריבע הפ שיו הכורא ןמו תפוקת לע רבודמ ,םישדוח השיש היה אל תמה תנלה ןמז םא
.תמה
ותמוי-אל םינבו םינב-לע תובא ותמוי-אל" :זט ד"כ םירבדב עיפומ םתובא אטחב סינב תתמה רוסיא [7]
יתלחמה לאירדעל הנתנ איהו דודל לואש-תב ברמ-תא תת תעב יהיו" [8] ."ותמוי ואטחב שיא תובא-לע
.א19 הרעה האר [9] .טי ח"י א"מש - "השאל
אלא ןכ אלו םהישעמ םתישעש ירמא היה ןכיבאו תיתח התיה ןכמא יכ ןכישעמל המדי" :המ ,םש ק"דר [10]
אלא 'יבוטה (םהישעמ ןתדמל אלו וישנו בקעי הקברו קחצי הרשו םהרבא םיקידצ ויה ןכיבאו ןכמא
יבשוי םהה 'ומואה ראשו תיתחו 'ירומא ויה ןכיבאו ןכמא וליאכ הב ןתאב רשא ץראה השעמ ןתדמל
."ץראה
בייח שפנה תא גרהש יאנקש ג"יר 'יסב ק"מסה תעד תא איבמ "ןושלה תרימש" ורפסב םייח ץפחה [11]
ןויער [12] .ןידכ אלש םד ךפש וליאכ בשחנ והשעמו יתימא יאנק וניא - אל םא ,אטח קבאמ וייח לכ רהזיהל
יפ לע םישנאל ןיד תעיבק לע תססובמ ('ב קרפ א"למ) דוד תאווצ לכ ,יתעד יפל .דוד לצא תובר עיפומ הז
באוי יל השע-רשא תא תעדי התא םגו"ש ךכ לע טפשנ באוי ,האווצה לש ןושארה הקלחב :םבל תונווכ
המחלמ-ימד םשיו םגרהיו רתי-ןב אשמעלו רנ-ןב רנבאל לארשי תואבצ יוש-ינשל השע רשא היורצ-ןב
עיגה וישכע עודמ ,התע דע ומצעב ותוא טפש אל דוד עודמ :ןה דימ תולאשנה תולאשה .(ה קוספ) "...םלשב
,יל הארנ ?[ו קוספ) "לאש םלשב ותביש דרות-אלו ךתמכחכ תישעו" ךשמהב בותכה רשפ המו !ונודל ןמזה
דרומ רותב גרה אוה רנבא תא .םיימשר םיצורית ויה םעפ לכב באוי ישעמלש ךכ לע תססובמ הבושתהש
הוויצ רשא דעומל רחיא) ךלמה תווצמ תא השע אל יכ גרה אוה אשמע תאו ,ויחא לאהשע םדבו תוכלמב
ירהש ,אבצ רשכ ודיקפת לע ומייא אשמע םגו רנבא םג - רתסנ ירשפא עינמ היה ילוא .(םעה תא וב איבהל
רחאמ .םולשבא תומ רחאל אשמעב ותוא ףילחהו תשב שיא חצר רחאל רנבאב באוי תא ףילחהל דמע דוד
רשאכ קר .ןודינב רבד השוע אל דוד הז בלשב ,וכלמ ןעמל תואנקב לעופכ הארנש ,םדא ןודל רשפא יאש
קר ויה אל ויתונווכש ,ערפמל חיכומ אוה ,ושרויבו ךלמב םידרומל ונייהד ,הינדא תכל ףרטצמ באוי
תא שרפל רשפאו באוי לש .ויעינמ םיחכומ םולשבא דרמ רחאל קר ןכל .תוכלמה םולשלו ךלמה םולשל
לש םייתימאה ויעינמ תא חיכוהלו ותמכוחכ תושעל ךירצ המלש ןכל .םהילע ונודלו םימדוקה וישעמ
ותיב ךרד) ילזרב קר עודמ םיהמת ונא .ידעלגה ילזרבל רכש תניתנ אוה האווצה לש אבה קלחה .באוי
ינפמ םחרובב וישנאו דוד תא ודעס םה םגש ,לאימע ןב ריכמו שחנ ןב יבוש אלו רכש לבקמ (וינבו
,דוד תא םילכלכמ ל"נה םישנאה תשולש רשאכש ,ןמרוורב תנסא יפמ יתעמש .(טכ-זכ ז"י ב"מש) םולשבא
םירבג יכ" ךכב םיעודי ויה וישנאו דוד ירהש ,דבלב דחפמ עבמ הז השעמש ןכתיי .םירורב םניא םהיעינמ
ךא ,(התע תעל) רכש םהל ןתונ אל דוד תאז הביסמ .(ח קוספ םש ,יכראה ישוח ירבדב) "תמה שפנ ירמו המה
דחפמ העבנ אל תמדוקה ותלועפש האור דוד ,(גל-בל ט"י ב"מ?;) ןדריה תא דוד תא ריבעהל אב ילורב רשאכ
וחיכוה אל ךא ,ועשפ אל וירבח) רכשל םייוארו םירוהט ויה ויעינמ אלא ,תרחא תילילש הביסמ וא
רכשהש תורמל .ול קינעהל תמאב הצור אוה זא .(דחוימ רכש ולביק אל ןכל ,ליגרה רדגמ תאצוי תונמאנ
הרקיעש ,האווצמ קלח והזש ןוויכמ בוש רכזנ הז (האווצה ראשכ שודיח הז ןיאו) ילזרבל חטבוה רבכ
.ארג ןב יעמשל סחייתמ האווצה לש ישילשה קלחה .ערפמל תוחכומה בלה תונווכ יפ לע לומג תניתנ
םכח שיא יכ והקנת-לא התעו" רשפ המ ,התע וירבד תא אוה רפמ ךיאו תומי אלש ול עבשנ ךלמה ,הרואכל
היה יעמש לש ואטחש ,יל הארנ ז(ט קוספ) "לואש םדב ותביש-תא תירוהו ול-השעת רשא תא תעדיו התא
ףלאו" ןדריה דוד תארקל דרוי יעמש רשאכ .בייח וניא ךא ,תוכלמב דרומ גורהל לוכי ךלמ .תוכלמב הדירמ
"ךלמה ינדא תארקל תדרל ףסוי תיב-לכל ןושאר םויה יתאב-הנהו" ןעוטו (חי ט"י ב"מש) "ןמינבמ ומע שיא
אבשכ הבושתב רזח יעמשש רבוס ןכלו ,םייפלאל ףלא ןיב לידבמ וניאו לודג להק האור דוד ,[אכ קוספ)
אלא ,דוד תחת םעה תא דחאל ךירצ הבושתב רוזחל תנמ לע יכ רמוא הז ןיא) הכולמה תא דודל ריוחהל
יצחשו ,(אמ קוספ ךמס לע, לארשי םע יצח םע קר אכ יעמשש ,רבתסה ערפמל .(יעמש לש 'וכרד' התיה וזש
,(ירכב ןב עבש ירחא ךלוהה לארשי לש ףסונ דרמ שחרתמ 'כ קרפבש איה היארה) גציימ יצח וניא הז
תא ריזחמ ,הרואכל ,אוהש תאז הניחבמ רנבא לש וילענל סנכיהל ןוצרמ וא דחפמ קר תאז השע יעמששו
תויתימאה ויתונווכ תחכוהש ןוויכמ .דחוימ דמעמ לבקי ףא ילואו ול חלסי דודש הצורו דודל לארשי
רזח שממ אל יעמשש השעמ רחאל (דוד לש) הרכה ידי לע אלא ,שדח השעמ ידי לע התיה אל יעמש לש
המלש ונב תא הווצמ אוה ןכל .יעמשב עוגפלו ותעובשל דוגינב לועפל "םתס" לוכי אל אוה ,הבושתכ
לע םג ונממ ערפיהל רשפא היהיש תנמ לע ,יעמש תעשרהל גואדל שקבמ אוה .יעמש תא הקני אלש ,ול רמואו
,יתעדל .ריעה ןמ ותאיצי לע רוסיאו םילשוריב ותבצה אוה יעמשל ךרוע המלשש ןויסינה .דודל השעש המ
תא הלילו םמוי חיכוהל ךרטצי יעמש ,וז ךרדב .הכולמה ריעב ,וניע תחת יעמש תא םישל הצר המלש
רפתה וק) ןימינב ינב ןיבל ךלמה ןיב רשקל ןוצרו ךלמל תונמאנ ,ןדריה לא דוד תארקל דרישכ וילע ריהצהש
קחשל" ןכומ אוה ,יעמש לש ודובכב תעגופ אל המלש תרזג דוע לכ .(םילשוריב רבוע הדוהי ןיבל ןימינב ןיב
אוה ,וינפמ םיחרובו וב םילזלזמ וידבע - ךלמה רבדל ותופיפכ ללגכ לפשומ אוהשכ ךא ,"קחשמה תא
אל אוה ךא ,וידבע תא אוצמל םישנא חולשל לוכי היה הרואכל) ךלמה וצ תא רפמו הכסמה תא דירומ
רשאכ רבדה בוט" : ךלמה תווצמל הליחתב הנוע יעמש ,תאו שיגדמ בותכה .(,הלפשהה תא תאשל היה לוכי
תא טטצמ המלש רשאכ ךא ,תוכלמל תופיפכה תשגדומ הלא וירבדב .(חל 'ב) "ךדבע השעי ןכ ךלמה ינדא רבד
המ קר ,תיביטקלסה העימשה תא שיגדמ המלש .[במ םש) "יתעמש רבדה בוט" רמוא אוה ,יעמש ירבד
הערה-לב תא תעדי התא"ש תיביטקאורטר חיכוה הז הרקמ .םיוקי ךלמל הרתי תונמאנ ךותמ אלו ויכרצלש
ךירצ היה המלש ,הרואכל .(דמ קוספי "ךשארב ךתער-תא 'ח בישהו יבא דודל תישע רשא ךבבל עדי רשא
.ובל תונווכ יוליג ידי לע דודל השעש המ לע ונממ ערפנ אוה הפ ךא ,ול תונמאנה רסוח לע ותוא חיכוהל
לובג תועמשמכ ,לארשי ץרא" :שרפמ (ג א"י א"מש) "לארשי לבג לכב" לע "ארקמ תעד"ב ליק הדוהי [13]
תגירה ןיבל םינועבגה תגירה ןיב תרשקמה הטישה דמכ הישוק דוע יהוזש ,ןייצל יואר ."תוארקמ הברהב
.בנב אקווד התיה בנ ינהוכ תגירה וליאו ץראה לכב בצייתהלמ ודמשוה יכ םיחוודמ םינועבגה .בנ ינהוכ
וכל" יניקל רמוא לואש םש ,םיקלמעב לואש תמחלמל המוד הז הרקמש ,תונרג הדוהי יפמ יתעמש [14]
.ןיא ול הצוחמו העיגפ ששח שי םיוסמ רוזא ךותב - [י ו"ט א"מש) "ומע ךפסא-ןפ יקלמע ךותמ ודר ורס
.ןיא - ול הצוחמו ,העיגפ םויא שי לארשי לובג ךותב ,ןדיד הרקמב
ךירצ היה ירבסה יפ לע ,הרואכלו ,ןב קוספ) "הדוהיו לארשי-ינבל ותאנקב" ונקרפב בותכ םנמא [15]
ויהל-אל אנק רשא תחת" :סחנפ לצא בותכה ךרד לע הז ןיינע שרפל רשפא ךא ,'הל ותואנקב' בותכ תויהל
הזש ריבסהל ןתינ הז יפל .לארשי ינב לע רפיכ - 'הל ותואנק ידי לע - (גי ה"כ רבדמב) "לארשי ינב-לע רפכיו
םינועבגה ןאכש ךכב תויתמגמ םישרפמ ונא םא [16] .הרפכ ידי לע לארשי םויקל ,לארשיל תואנק םג
רשפא תינכט הניחבמ .יוחל אקווד םתוא וסחיי עשוהי רפסב עודמ ריבסהל םיכירצ ונא ,ירומאל םיסחוימ
תימואל תוימצע התיה דוע םע לכלש ןדיעב רקיעב רמאנ הז קוספשו תיביטקייבואה תמאה וזש רמול
לכ ,יתעדל .רחא שוריפ עיצהל םג רשפא .סימעה ראשמ םינועבגה תא דירפהל אב ראותהו תדרפנ הדיחיכ
ושעיו" רשפ המ איה םינשרפה תא הקיסעהש הלאש .הדימ דעכ הדימ רופיסכ עיפומ םינועבגה רופיס
בקעי ינב תא תוברל אב הזש שרפמ י"שר ?"םג" הלימה תוברל האב המ תא .[ד 'ט עשוהי) "המרעב המה-םג
.[גי ד"ל תישארב) "המרמב ויבא רומח-תאו םכש -תא בקעי-ינב ונעיו" :הנידו םכש רופיסב
דואמ םירופיסה .ב םש - "ץראה אישנ יוחה רומח-ןב םכש התא אריו" םיוחכ םש םירכזומ םכש ישנא
םידדצה דחא לש תוזחתהב תירב תתירכ* :םיליבקמ
:ישילשה םויב תימרתה יוליג *
"םיבאכ םתויהב ישילשה םויב יהיו"
הכ ד"ל תישארב
"תירב םהל ותרכ-רשא ירחא םימי תשלש הצקמ יהיו"
זט 'ט עשוהי
:תימרתה תובקעב ביבסמש םימעהמ דחפה*
"יזרפבו ינענכב ץראב בשיב ינשיאבהל יתא םתרכע"
"לארשי-תא ןועבג יבשי ומילשה יכו ...עמשכ יהיו"ל ד"ל רבדמב
םכש רופיסב םימרמה רשאכ ,הדימ דעכ הדימ לש הרוצב יונב םינועבגה רופיסש הארנ ...דועוא 'י עשוהי
תוכלהב 1 קרפב םיאצומ ונאש ומכ [17] .יוחה יבשוי םה םינועבגה רופיסב םימרמהו ,בקעי ינב םה
.ש"ע ,ם"במרה לש םיכלמ
ארמג אלמלאו םישק םנמא יתבתכש םירבדה .א [19] .חנ ינב תווצמ עבש ןיינמל ,ב"ע ונ ןירדהנס האר [18]
אלא" : אטחב ויה ןישודיקה לכש העדה תא האיבמ (ב"ע טי) ןירדהנסב ארמגה .םרמואל רשפא יא תשרופמ
לאירדעל ברמ ישודק ףא הריבעב יטלפל לכימ ישודק המ .יטלפל לכימ ישודיקל לאירדעל ברימ ישודק שיקמ
,יאנגל ןיינעה תא תשרודה ארמגה יפ לע םגש ריהבהל יואר ,דודל היעבה תא ביחרנו העטנ אמשו ."הריכעב
.ש"ע ,"ברימב ול ויה תועט ישודיק רמוא החרק ןב עשוהי 'ר" :תועט ישודיק ויהש םינדל רורב דוד לצא
ןוויכמ ,ךכ שרפל יחרכה יל הארנ ,הכ דע וניארש םינשרפה תוטיש לכ תא רתוס הז שוריפש תורמל .ב
טי ןירדהנסב ארמגה .הז רבדב הרורב המגמ הארנכ שי ,ויבא וניאש םדאל םינב סחייל רחוב ך"נתה רשאכש
הדלי ברמש ,הטישה תא חיכוהל הסנמ וז ארמג) וז הדוקנ חיכוהל תוסנל ידכ תואמגוד המכ האיבמ ב"ע
תורו ימענ רופיס * :(תאבומה תרחאה הטישה תא תטקונ ינא תאז תורמלו , םתלדיג לכימו םידליה תא
* .(םוביי תווצמ םויק) תמה םש לע םק דלונה קוניתה ךיא תוארהל רופיסה תמגמש רורב - (זי 'ד תור)
ךמע עורזב תלאג" :זט ז"ע םיליהת * .הרייגתנש היתב לש החבש איבהל - (חי 'ד א"הד) הערפ תב היתב
השמ ידי לע היוארה הלצהה ןיבל ףסוי ידי לע הלצה לש גוס ןיב רשק תוארהל - "הלס ףסויו בקעי-ינב
.ולא םינב לש םנולק תוארהל תמיוסמ המגמ הנשי הפ ףאש הארנ ךכיפל .(רומזמה ףוסב העיפומה) ןרהאו
הפ שיש הארנ הכו הכ ןיבו ,(הלדיג לכימו הדלי ברמש) היינשה העדכו םינשרפה ראשכ ןועטל סג רשפא .ג
הז רבסה יפ לע [20] .שי תויתייעב ,תיתכלה היעב הפ ןיא סא סגש ךכ ,'ב ףיעסב ליעל יתארהש ומכ תויתייעב
יעמש .(ז ו"ט ב"מש) "לעילבה שיאו םימדה שיא אצ אצ" יעמש לש ןועיטה תא ןיבהל סג רשפא םימד לש
תועומש וצופנ תוחפל וא םסרופמ היה עבש תבו דוד רופיסש דואמ ןכתיי .םימד שיאכ דוד תא האור
ןיבו אטח םא ןיב ,עבש תבו דוד השעמ תא ריבסנש ךיא) תוירע יוליגל רושקה ,רבד לש ץמש הפ שיו ויבגל
תיב תא תונבל הכז אל דודש ג ח"כ א"הדמ ונל עודיו (ףואינל הרושק דואמש ךרדב שרפתמ הז ,אל םא
ןכל .(םימד תוכיפש הנה ןומע ינב ברחב הירוא תגירה ףאו) "תנפש םימדו התא תומחלמ שיא יכ" שדקמה
."םימדה" הלימה ןכותל דואמ הרושק יעמש תללק
לכ ןיעל תיארנ לואש לש ותקדצ דוע לכ ,םרעש םשה לוליח אוה השינע יבגל עבוקה ןיינעהש ןוויכמ [21]
שיו תואנק ךותמ. השענ אל רבדהש רמול הפ ןוחתפ םינועבגל שיש עגרב ךא ,השינע ןיאו םשה לוליח ןוא
םלועב
ןועריפש אלא ,ןהילע דקופו םדאה תונווכ תא עדוי ה"בקהש לכל רורב .אובי ןועריפה ,םשה לוליח
.םדאה יניעל םילגנ דימת אלש ,דועו 'ןיע תיארמ' ןוגכ ,םירחא םימרוגב יולת הוה
."טלמי אל השע הלא-לכו ודי ןתנ הנתו תירב רפתל הלא הזבו" :חי קוספ טרפבו ז"י לאקזחי האר [22]
תוכלהב ,ם"במרה ."המת לארשי ינבמ אל םינעבגהו" רותייל ףסונ רבסה עיצהל ןתינ הז רבסה יפ לע [23]
רשפ הישו ,וחלס אלש םינועבגכ היהנ אלש ,א"ע טע תומביב ארמגה ךמס לע בתוכ ,י"ה ב קרפ הבושת
סחי ()הל שיו לארשי ינגמ אל םינועבגה .ןיינעבש םשה לוליח תא שיגדהל אוה רותייה ןיינע ,יתעדל .רותייה
.םימש םש שדקלו רוזחל רתוי בושח ןכלו ,'ה ריחב ,לואשו לארשי יפלכ ער
ונייהו םיטרפל הביס ןיאש ןכתיי .ועצוהש ולא דבלמ ,תופסונ תוביס הברהמ עובנל לוכי עבש רפסמה [24]
הרומב תווצמ יטרפל רשקב ם"במרה בתוכש ומכ) שש וא הנומש רפסמה יבגל הלאש התוא תא םילאוש
ידמ לודג וניא אוהש הז םצע וא תודהיב תדחוימה ותועמשמ יפל טלחוה רפסמהש וא (ו"כפ ג"ח םיכובנה
,ידמ לודג היהי רפסמהש רוסא ,םשקובמ תא ומייקי לארשי ינב ןכאש יוכיס היהיש ידכ) ידמ ןטק וניאו
.(ידמ ןטק היהי רפסמהש רוסא ,שגרות המקנהש ידכו
האר וינבו לואש תומצע תרובקל רשקב ןאכ בותכה ןיבל בי א"ל א"משב בותכה ןיב הריתסה תנבהל [25]
."ארקמ תעד"ב ליק הדוהי לש ושוריפ


doc. no =0058902 "