ןייטשנטכיל ןרהא ברה

תוינוכיתה תובישיב ארמגו הנשמ

הנעמו הבוגת

תפוסאב ,יתמסרפ םינש שמח ינפל ."לכיהבש הרות רפס וליפאו" ,חוורה םגתפה עבוק ,"לזמב יולת לכה"
תארוה" תרתוכה תחת רמאמ ("םענ" תיישרדמל הנש םישימח תאלמ לגרל רוא הארש ךרכ) "לבויה ךושמב"
רובעכ .הצייצ אל רופיצ .ויתויעבו הז ידומיל םוחת יבגל יבל ירוהרה יתאטיב וב ,"תוינוכיתה תובישיב ארמגה
םסרפתה רמאמה ,םשמ .הקד הממד לוק עמשנ ישוקבו ,(ס"שת)"הנשב הנש"ב שדחמ ספדנ אוה ,הטימש יצח
ולאל ,תונווגמו תובר ,הפ-לעבו בתכב תובוגתל הדיצבו ,המישרמ הצופתל הכז ךכ ךותמו ,"הפוצה"ב הנורחאל
,הז ףאו - סדנרב הדוהי ברה לש םיבחרנה וירמאמב ןוידב קפתסא יכ ףאו ;הזב תשגומה ,תוסחייתה תשקבתמ
.ומצעלשכ אשונב ןוידל םורתל ףאו ,ןודינב יתדמע ריהבהל חילצא יכ הווקא - יקלח יד

עוקשו תואיצמה ןמ שולת ,ותעדל ,הארנכ יתויהב ,אשונב ןודל (יתוכזב ףא ילואו) יתלוכיב קפקפמ סדנרב ברה
ךתרמשמ לע דומעו 'תולהאו םיעגנ לצא ךיתורבדמ ךלכ' ?םינוכית ידימלת 'לצא ךל המ' " .ינרות ןש לכיהב
לש םהיצמאמלו םדמעמל תחתמ הריתחב ,ףסונב ,יתוא םישאמ אוה ."הבישיב םימכח ידימלת תרשכהב
ךתרות ורפה תע ,ארמגל וחינה :םהל םירמואו םהידי תא םיפרמה" םע הנמנ יתויהב ,םירוסמ הרות יציברמ
,"ןויצע-רהו ןוטסוב דע זלטו קסירבמ" תערתשמה ,תיאטיל הטילא גציימ יננהש ידגנכ סירתמ ףא אוהו ;"העיגה
רקיע תא ,קדצבו ,שידקמ אוה ,ףוסבל ."הבישיה לש תימשרה ךרדה ןניאש דומיל יכרדב לוזלז"ב העוגנה
יכרדו ימואל-יתדה רוביצב ןוכיתה ליגב ארמג דומיל ףקיה אשונ םצע יבגל תיכוניחה ותנשמ תגצהל ורמאמ
.התארוה

ןיא ,סמלפתהל ינוצרב ןיא ,הרקמ לכב ,ךא ;לפטל וא ןחבאלמ עונמ ינא םאה יל רורב אל ,ןושארה ןועיטל רשא
תקהבומ תויחמומל רמייתמ ינניא .םינינצל ןהל רשא הברה תואורו ואר יניעו - תואור ויניעש המ אלא ןיידל
יכ םאו ;בשוי יכנא ימע ךותב ךא .רוביצכ םינוכית ידימלת םע ףטוש עגמ יל ןיאש שובא אלו הדואו ,ןודינב
םינופה ןמ םה ירהש ,םיפקשמ םניא יתנייארו יתנחב םינשה תצורמב רשא םידימלתה יפלא אקווד יכ ןכתיי
יצחב ןיחבהל ידכ .תקפסמ יד ,הידמלמו הידמול לע ,יתוא תפפואה הביבסל הקיזה יכ ינמוד ,רדסה תבישיל
ידומילהו ינחורה בצמה אלא ,ןוידל תדמוע יתונמוימ אל ,ןפוא לכב .הייולימ לע הבישחל ןברדלו הקירה סוכה
;םוגע ,תוצופתבכ ץראב ,הז בצמ - קלחב קר ,שיגדמ ינאו - קלחב יכ קפס ןיאו ,םיקסוע ונא הב הייסולכואה לש
.ורפשל םיכרדב ןנובתהל ןיסירת ילעב לעו

,םתעקשהו םלעפ לע דודיעו הכרעה לכל םייוארה ,םיכנחמ ויהי םשו הפ יכ רעשמ םנמא ינא ,ינשה ןועיטל רשא
,תגסל עיצמ ובל חול לע הטורח ארמגה תבהא רשא הבישי שאר יכ העידיה ידי לע םהידי הניפרתת רשא
יתנחבא םא ךא ,עמדבו םדב םיבותכ םירבדהש יתאטבתהו ;ןויערהמ אכודמ ימצעלשכ ינא .התארוהמ ,תיקלח
יפלכ ונתוירחא םאה ?ןויערה תא שוטנל תקדצומ הליע תויהל הלוכי וז םאה ,םינוכנ עצומה ןוויכהו
ונל הריתמ - ןידה תא תתל םירומא ונא הלא לכ לעו - הנתונ יפלכו הרותה יפלכ ,לארשי תסנכ יפלכ ,םידימלתה
יוגש ותויה תאפמ וזנגל .ךירצ ,ןוכנ ונניא ןוויכה םאו ?ונכיחל ברע וניאש ינפמ וניכינחל אפרמו רוזממ םלעתהל
;םירורב תונורתי שי ,הרמ ותרושבשכ חילשה תא קיתשהל ,ינוויה גהונל ,םיכנחמ לע ותעפשה ןיגב אלו ,קיזמו
.וצפנל רשאמ יארב לכתסהל ףידע ,םהיניב הניא תמאב תוקבדה ךא

;זלט תבישי לוהינב ףתתשה יבס ;קסירב תלשושמ יתובר :ןכ םנמא .תצקמב הדומ ינירה ,ישילשה ןועיטל רשא
ןיבהל יל השק ךא .ןויצע שוגב הציברהל םינש הז לדתשמ ינאו ,ןוטסובב קהבומה יבר יפמ יתגפס הרות הברה
הניה רמאמה תמגמ לכ .ירבד יסיר ןיבמ תוארל ףאוש סדנרב ברהש םזיטילאל םירבחתמ הלאה םירשקה דציכ
ביצמ וניא אוה .םבצמל םיעדומ םניה דימת אלש ,הקיעמה הדבועה םע ,ללוכ - םישלח תקוצמ םע דדומתהל
תלאשמ תא יח ילוכ לכ ינא .תאשנתמ תרחבנ ירחאמ רעש לעונ וניאו םשה תא לוטיל הצור לכ ינפב םוסחמ
ידומל ךינב לכו" ןוזח תמשגה ברקל לדתשמו ,"םהילע וחור תא 'ה ןתי יכ םיאיבנ 'ה םע לכ ןתי ימו" וניבר השמ
תלוגכ ארמג דומילו ,הרותה תא דדובל ,יגולואידיא אלו ישעמ אל ,ןיינע םוש יל ןיא ."ךינב םולש ברו 'ה
.רמאמה ךותמ ךכב ןיחבהל היה לוכי ,תוארמ וחט אלו ושארב ויניעש ימ לכו ;"הלוגס ידיחי" תזוחאכ ,התרתוכ
,רהצומהו קהבומה ,ירטוסכאה לעפמה ,"הרות הנשמ" לש הז וניה ,חפטל יתעצה ודומיל תא רשא ,ם"במרה
תומייוסמ תוכלהב ףא םיקרפל םיעמשנ םנמא וידה רשא) "הרומה" לש הז אלו - ל"זח תומי ינמ רתויב לודגה
תואיצמה ינפ תא ריכהלמ ונתוא ורוונסי הליפתו הווקתש רוסא ,ןוזחו הפונת תובישח לכ םע ,םרב .("די"ב
.ירבד ונווכ הלא תורטמלו ;היישק םע דדומתהלמו

הליספו תופידע ןיב

תעגונ איהש ינפמ ,תרחא המרב ןודיל הכירצ "הבישיה לש תימשרה ךרדה ןניאש דומיל יכרדב לוזלז"ה תמשאה
;תינורקע ,דגנתמ םנמא - ינא קר אלו - ינא תומייוסמ תושיגל .תלצופמ יתבוגת .ונשפנ רופיצב םניהש םיאשונב
רוגסל ףידע םיתעל ,תוחלצה תורצוק ,סדנרב ברה תנעטכ ,ןה םא ףא יכ ריהצהל ןכומ םג ינא ,ןהמ קלח יבגלו
תא תומעמעמה ןנשי .םתוכמסו םהיעינמ לע ,ל"זח לעפמ לע תורערעמה תושיג ןנשי ,הפלסל רשאמ ארמגה תא
,הכלה וז - 'ה רבדבש תונטקל זוב תומלגמה ןנשיו .ונייפאלו הרותה דומיל תא תוולל הרומאה שדוקה תדרח
קומע" ,"רתוי הובג"כ ספתנ םוקמ לש תורופטמבש המ ירחא רוזיחב הנתומ הרות דומלת ךרע יכ רסמ תורדשמו
.גייתסמ תמאב ינא ,ןהילא הוולתמה יתייווחה ןפה ביטמ דחוימבו - הלאכ תוסיפתמ ,"רתוי ימינפ" וא ,"רתוי

קר יכ תסרוגה הסיפת" יכ עבוקה ,סדנרב ברה לפטנ וילא טוטיצב תצמותמה דוסיב תופיקתב קבד םנמא ינא
,אדירג תידותימו תיכוניח הלאשב רבודמ אל ,"ןיטולחל הלוספ - דמליהל םייואר םיימויקו םיישעמ םימוחת
תמגוד ,"ידיימה קופיסה" תא םינקמ םניאש םישבי םימוחתב ףא קוסעל דימלת ליגרהל הפיאשב הצוענה
,וילע דוהא וניאש דחא עוצקמ תוחפל וירועיש ךרעמב לולכי דימלת לכש יוארה ןמ יכ טוילא .ס.ט לש ותעיבק
ינפמ דמליהל םייואר םניא תולהאו םיעגנ יכ העיבק רשפ המ .תועיטנב ץוציקב רבודמ .תועדו תונומאב ,רבודמ
תודוא וז העיבקב רמאנ המ ?דמולה לש ויתונוצרל ,תיפוסוליפו תישעמ ,םייטנוולר םניאו ,'ה רבד "קר" םהש
ךנוצר לטבל ,תיסיסבה תיתדה השירדה תא ,ןיבמ וליפא וא ,םישגמ אוה המכ דע ?הדמולה תודוא המו ,הרות
יתב ןכוש לש ריינ תסיפ לכ ס'יטסירקב וא ס'יבתוסב ?ירטנצואית וא ירטנצוגא ומלוע הדימ וזיאב ?ונוצר ינפמ
ינפמ הילכ רזגית םיכלמה יכלמ ךלמ תוגה לש םימלש םימוחת לעו ;ןיליקתו ןיבטב תרכמנ םסרופמ רמוח
העיריה הרצק .תויופידע רדס ,ןבומכ ,עבוק דסומ לכו דיחי לכ ,לעופב ?המודמ "םייח תרות"כ םיספתנ םניאש
הלוכי טלחהב תויטנוולר רשא ,המידקל הדימ תומא ביצהל םיחרכומו ,לכה תא ףיקהלמ תידסומהו תישיאה
ומלועמ םהמע רבחתמ דימלתה ןיאש הרות יפוג לש תטלחומ הקיחממ תילטוט הנוש הז ךא ,ןהב ללכיהל
לכ ?'ןוה דבאי תונוז העורו' ביתכד יאמ :אנינח רב אחא 'ר רמא" :(.יס ןיבוריע) תוצרחנ ועבק ל"זחשכ .ינרותה
הריחב לש תורשפא לכ לולשל ונווכתה אל םה ,"הרות לש הנוה דבאמ ,האנ הניא וזו האנ וז העומש רמואה
ןיאש ,תונוממ ינידב קוסעי םיכחיש הצורה" :(:העק ארתב אבב) העבק המצע הנשמה ירה ,יזח קופו ,תופידעו
ידכ ,ימעטל ,יתבתכש יפכ .דוחל הליספו דוחל תופידע ,םרב ."עבונה ןייעמכ ןהו ,ןהמ לודג הרותב עוצקמ ךל
םייכוניח םילוקישימש ימ םג ךא .יטנוולר וניאש רמוח םג ללכיי ידומיל ךרעמבש יוארה ןמ ,ןורקעה תא רמשל
"םלועל םוקי וניקלא רבדו"ל תימויקה הקיזה ןנקל ךישמת וכותבש ךכל גואדל ךירצ תרחא בשוח םיישעמו
,יכ עדיי אוה םא ףא ,דימלתה לש ותוישיאב עבטות ףא תאזה תועדומהש ,וזמ הריתיו ;וירבד לכל סחיב
."ץראה תא הארת דגנמ יכ" תמשגהב קפתסהל ץלאיי ,תישיא

תעצה תרזגנ ,ותנבהל ,הנממ רשאו ,יל סחיימ סדנרב ברהש הדמעה ןיבל ליעל תראותמה תוגייתסהה ןיב ,םלוא
ימל עיצהל ןייטשנטכיל ברל ראשנ אל ,תרחא דומל ךרד לכל היצמיטיגל ןיא םאש ,ןבומ אליממ" - ירמאמ
ןיא ,רידא רעפ םייק - "ם"במרו תוינשמ דומיל אלא ותעדל תירשפאה הדיחיה דומילה ךרדל לגוסמ וניאש
אלל ,תדחושמ - יתלב ארקנה תנבהו ;תיאקסירב הניאש דומיל תטיש לכ לש תפרוג הליספ לש ץמש ירמאמב
תוכושמ םניא ,יתנייצש םרשקהב תורוקמהו ,יתינמש ארמגה דומילב םיישקה .תאז חיכות ,תומודק תועד
תויווהב םיקסועה ללכ תלחנ םה ,יתילד םהמ תורוקמה תודעכ .אדירג םייח 'ר תובקעב דעוצה תא תומלובה
.אברו ייבאד

שגדה ,םויה תובישיה בורב גוהנכ ,םנמא .יכותב הניאש ינפמ רמאמב הניא וזכ הליספש שיגדהל ינוצרב ,םרב
תינחור תומדקתה לע השקבה ,הכרבב םימכח ועבטש עבטמב .ןויעב ארמג דומיל לע אוה ןויצע-רה תבישיב
םאה ךא .רתוי רגוב רוביצ יבגל דחוימב ,ונילגרל רנ איהו - ...ליכשהלו ןיבהל ונבלב ןתו" ,תחתופ תידומילו
,ומצע ןויעל רשאו ?וילע תתתשומה הבישי תעקוה וא ,תואיקבב החמתמה דומיל תליספ ותעד לע הלעמ והשימ
תלילש ידכ דע ,"םהלשמ תרחא ךרדב ארמג דומילל הכרעה" ילוטנ ךכ-לכ "םיאטילהו םיאקסירבה" םנמאה
ברה בשוח םאה ךא ,ןושארהמ הברהב לודג ינשה ףקיהו ,םירפס ןוראו תורואמ ץבוק ,ןבומכ ,יל שי ?וכרע
?"הדמח ילכ"הו "רזנ ינבא"ה ךרד לש היצמיטיגלב קפקפאש - דחי םג םינפ זעו שפיט ךכ-לכ ינאש סדנרב
ןפה תלדגה ידי לע היצביטומ ורצי" רשא ,תוהובג וא תוינוכית ,תובישי םויק לע רערעמ םדא ינעמש םולכו
הלא םיכרע וליאכ ,"תרדוסמו תדפקומ הארוה לש ,תידותימה הדובעה םוחתב" תוקסועה וא "ישגר-יתייווחה
?יחורל םירז ויה

יתימא רבשמ ינפמ תיתימא הדרח

יבגל הרירבהש ריהצהלו שיגרהל יתלוכיש יאוולה ,יתילעהש העצהה ירחאמ דמע הזה לילחדה קרו יאוולה
ןיב אלא ,דקתשאדכ ןיריטפמ ךשמה ןיבל ם"במרו הנשמ דומילל יקלח רבעמ ןיב הניא תינודינה היסולכואה
ןיינעל ןפוד איוה הכוס ןיינעל ןפוד איוהד וגימ חונעיפב וא איצוהל וגימ חוציפב היצילגו ןמית ,קסירב יכרד
רוביצ עלקנ וילא םותס יובמ ןיגב רצונש יתוכאלמ רבשמ וניא יתוא ץירממש המ ,ונלרוג ונילע רפש אל .תבש
ינפמ תיתימא הדרח הניה יתוא ץירממש המ .לופונומ לע רומשל םיאטילו םיאקסירב תושקעתה ללגב םייוסמ
תובישיה ידימלתמ לטובמ אל חתנ דקופה יתימא רבשמ

תונבהה-יאל רבעמ ,ינששוח ,ןאכו .יופיצו המיתס קר אלו שרוש לופיט ןועט ,ירעצלו יתעדל ,רשאו ,תוינוכיתה
.םשארב סדנרב ברהו ,ירקבממ המכ ןיבל יניבש תקולחמה דוסי ,תוינורקע תודוקנ רפסמב תועד יקוליח המכו

,"לואשל ודחפ ללכ ךררב התואש הלאשה וז" יכ לבוק אוהש ירחאו ,סדנרב ברה קעוז ,"?ארמג ללכב המל"
הוצמה יהוז" :רורב קומינהש ינפמ הניה הקיתשל הביסה יכ ,תובישי ישאר המכ םשב עמשש המ רואל ,עבוקו
םיכסמ ינא .ארמגה דומיל תא אקווד םינייפאמה םימרוג השימח הבושתכ גיצמ אוה - "םשה תדובעב ונכרד וזו
,ינבשוח .ירקיעה וליפא וא ,ידיחיה וניה עצומה םעטהש חוטב ינניא ךא ,הלאשנ אל ללכ ךרד הלאשהש ןכתייש
בורק יד היה "?ארמג המל" לואשל ,הרות דומלת לש הרדשה טוח הוויה ארמגה דומילש תויה ,ףסונב יכ
דמעמ לע רוערע ךכב וארש ויה .תוביס יתשמ ןנברו ןנרמ ודלס וזה הלאשה ןמו ;"?הרות דומלת המל" תלאשל
קר אלו תימויק ,םימתבו תמאבש ימ ."םיטפשמו םיקוח תווצמו הרות" לש "ונימי ךרואו ונייח םה יכ"
םלש רפס שידקה ימאק רבלא ,םנמא .דומלל וילע המל לואשל זרדזי אל ,תאזה הרדגהה תא הווח ,תיטמגוד
"המל"הש הדימב ,תינש .וזה היצפואה תא םינחוב םניא םיילמרונ םישנא ךא ,דבאתהל אל המל ריבסהל
הרטמל הרות דומלת דבעשת הבושת לכש ששח ןנקמ ,הקדצהל העיבתכ אלא רבסהל הפיאשכ קר אל שרפתי
."המשל הרות"ב תוקבדל תחתמ רותחת ךכבו ,ול רבעמש

ןוידל יתקקזנ הנושארל ,ימצעלשכ ,ינא .שרדנ הנעמו ;תלאשנ הלאשה ,םיבר םיגוחב ,םויכש ,איה הדבוע ךא
ברה דמוע םויכ רשא שרדמה תיב ידימלת ינפב ויתודוא תוצרהל רושעכ ינפל יתשקבתנשכ אשונב רדוסמ
רומא רשא רפסב ,"Gemara Learn Why?" קרפב ,תילגנאב בתכה לע םירבדה תא יתילעה ,ךשמהבו ;ושארב סדנרב
םויקל רבעמ תויכרעו תוידומיל תורטמ ןייצל שיש סדנרב ברה םע םיכסמ ינאש תויה .בורקב רוא תוארל
םימוחתב דקמתהלו ,שדוקל שדוק ןיב .לידבהל שי תדמלנה הרותה תעיבקבש םיכסמ םג ינא ,הווצמה
לע הצילממה - "תונוממ ינידב קוסעי םיכחיש הצורה" ,הנשמה תצע יפ לע ,קוידב .תורטמל םאתהב םימייוסמ
איהש חינהל שי יכ םא ,הרטמה תריחב ,הרואכל ,החותפ הריאשמהו) תרדגומ הרטמל םיאתמה דומילה רמוח
,םיאקסירבה אלו ןי'זולוו אל יכ םא ,תויאטילה תובישיה וגהנש יפכ קוידבו ;(ןודינב ןיטולחל תילרטיינ הניא
.ןיקיזנו םישנ ירדס ךותמ תותכסמ בבס ,הכורא הפוקת ,ועבק ךכ ךותמו ,ןהידימלת תא םיכחהל ופאש רשא
ארמגו הנשמ ןונימ תודוא הטלחהב ,המכו המכ תחא לע ,ךכו ;תכסמ יקלח וליפאו תכסמ וא רדס תריחבב ,ךכ
דימלתה תושרל דמועה ןמזה רשאכ ,הנותנה תיתוברתהו תיתרבחה תואיצמב דחוימב - דימלתה טירפתב
.רתוי םיבורמ םיינחורה םיכרצהו ,לבגומ רתוי תיסחי דמולהו

אל הפיפח תמייקו ;ארמגה דומיל חבשב םילעומה םיקומינה תמישרל ףתוש ,הבר הדימב ,םג ינא ,וזמ הריתי
,תיקלח םנמא תופתושה ,סדנרב ברה ידי לע וגצוהש ולא ןיבל ל"נה ירמאמב יתנייצש תודוקנה ןיב תלטובמ
ןפה תמנפה לע אל ףאו ,םתרותו ל"זח םע תורשקתהל ארמגה דומיל תמורת תודוא קיפסמ ןאכ רמאנ אל ,ימעטל
התיעצמאו ,תיפיצפס הכלה תורמ תלבק הפוס ,עמשנו השענ התליחתש תססותו תקקוש תואיצמב יביטמרונה
לש ילרבילה ןפה תודוא רמאנה ,ךדיאמ ,דחאכ רבד לעבו דע אוה דימלתה התצורמב ,הרות לש התמחלמ
ןתמו אשמב תופתתשהה לש יטרקומדה היפוא יבגל העיבקה .דחאכ רתיבו רסחב הקול הדומילו ארמגה
העירכמה תוכמסה ןפמ תמלעתמ איהש ינפמ תועטהל הלולע איה ךא - הנוכנ ךשמתמה שרדמה תיבב יתכלהה
אמוי-דחד-בר-יב-רב לש ותוכז ךא ,"ןוידב קלח לוטיל יאשר שרדמה תיבב רבח לכ" ,םנמא ,הנותחתה הרושב
.תויתוכמס תונקסמ לבקל הבוחה ידי לע ,לעופב ,תנזאתמ ,ףתתשהל

תוגייתסה ידכ ךות תוהדזה

וא ורמאל רשפא יאש רבד דומלתב ןיא" ,חיתפה .העטומ טושפ "הבשחמ שפוח" תרתוכה תחת לולכה ,הדיצל
ןה רתוס םג אוה ;קלח קרפ תליחתב הנשמה תא דגונ קר אל ,"םשה תואיצמ ,ילוא ,דבלמ ,קפס וב ליטהל
ויתוישוק לע ,חוורה ןתמו-אשמה חור תא ןהו ,תומייוסמ תותימא תלבק םיבייחמה םייפיצפס תורוקמ
הנשמ רבדב תועטכ םתרדגה יווילב ךא ,םירבד הברה תרימא רשפאמ ילואש ,ב"ויכו םיאנת ירבד ,םיקוספמ
,םילוכי ונייה ,ונלישבת תא ונל חידקהש ,ם"במרה אלמלא יכ םיעמוש ונא ,הדיקפל הדיקפמ םנמא .תיחדנה
לש ורפס ךכ לע דיעי ,הנחמב הלאכ םידה םיעמשנ ןורחאה ןמזבו ;העוצר לכ ריתהל ,תועדו תונומא םוחתב
רגרב דוד לש ותרוקיב ךא ,ותרתוכ ךותב תילילשה הבושתה תא םלגמה Anything Believe Jew a Must? רנלק םחנמ
בשוחש ימ םג .תוילשאל םוקמ ןאכ ןיאו ;יגולואיתהו ירוטסיהה םקויד לע םירבדה תא הדימעה (Traditionב)
,קפסב לטומ ל"זחב לכה יכ הנקסמל עיגי אל ,המגפוד יקודקדב רתי טוטיחב םויכ יובש יסקודותרואה םלועהש
,ונייה רבכ ,ןוסלדנמ יבתכב ,הזה טרסב .הלאש ןמיסב וז הנומא תבוח םג !!!ילוא ,"םשה תואיצמ ,ילוא ,דבלמ"
.שדחמ וב תופצל ,יכוניח וא יתוהמ ,ןיינע ונל ןיאו

- ידמל הפירח ,הקלחב - תוגייתסה ידכ ךות ,ךכ םא ,ההדזמ ,לודגב ,ינא ארמג דומיל ךרע תורוא רמאנה םע
ןווגמ יב חיטהל רשפא ,ןודנב ענכשל ךירצ אל יתוא ,ונחתפל תחנומה הלאשה תאז אל ךא ,תומייוסמ תודוקנמ
זמרש יפכ .תפקתשמ ףא הילא יתבהאש אלא ,דוע אלו .ןהב הלולכ הניא התצפהו ארמגל תושידא ךא ,תומשאה
דדועמ יניאו ,יתרמשמ תא שטונ יניא - ורמאמ ךשמהב תשטשטימ וז הדוקנ יכ םא - ותחיתפב סדנרב ברה
הלילח ,ןאכ רבודמ אל" :תודחב ירמאמב הרהבוה וז הדוקנש ינמוד ,השטנל ,הילא ףרטצהל םילגוסמה ,םירחא
םיאלפה םלוע לע ךסמה דירוהל ונל סח ,תוינוכיתה תובישיב יביסנטניא ארמג דומיל לע ללוגה תמיתסב
גאדנ .שרדמה יתב לע רמשמ לכמ רומשנ ,'ה רבדל אמצה רעונ ינפב דחא הניב רעש ולו לוענל ונל לאו ,ינרותה
,תונדמלל ךנחנ .התמצעו הפקיה אולמב הרות לש הרדהו הכרעל תועדומ רידחהל ץמאתנו ,החוורל םתחיתפל
."טלקיי רסמהש הווקנו - תונדמלל הפיאשלו

ןמ לטובמ אל קלח לצא ,תוחפל - טלקיי אל אוה םיצמאמה ףרח ,םא המו" :ויבא תא לאוש ןבה ןאכש אלא
ומצעל רפת רבכ ונוימדב ."יבר"כ רתכוהש םלחש ותביבסב רפיסש תודיסח חרפ ותואב רכזנ ינא ."?םידימלתה
רמאמ תרתוכ רצל ,יזא .ומלחי םידיסחהש םג ךירצ ,םלוח אוהש ךכב יד אל יכ ול רעוהש דע ;תויברד אלטצא
ינא ,"?םהילע אהי המ - םידימלתה" :הליבקמ הרתוכ ביצהל ץלאינ "?הילע אהת המ - הרות" ,סדנרב ברה
ץורע ,תמייוסמ הייסולכוא רובע ,םוזיל ונילע באוד בלבו הרירב תילדב יכ עיצמ ינא .וניכרד ודרפנ הזבש ,ןיבמ
םאו טסקטה םא ,בוש - הנשמה ביכרמ תבוטל םצמוצי ,הדותימהו טסקטה ,ארמגה ביכרמ וב ,ידומיל
,וז המזוי החוד ,ודיצמ ,סדנרב ברה ,םימש תארילו הרותל תובייוחמל וז הייסולכוא ברקל תנמ לע ,הדותימה
אוה ןיא ,ןוכנ תואיצמה יבגל ינוחבא םא וליפא ,ךלמה קזנב הווש רצה ןיא ,ותניחבמש ינפמ ,םשרתמ ינא קלחב
רובס אוה יכ רעשמ ינא ,רקיעב ,ךא .תושפנה רוביצ לש חלפ ליצהל ידכ יתכרעמה ריחמה תא םלשל ןכומ
.הרותה חבזמ לע םידימלת רפסמ תברקה אלל םהינש םייקל רשפאו ,הרירב ,ודידל ,ןאכ שי ,יוגש ןוחבאהש
לש יראה קלח רתפיי ,ןמשיילו ןצמאל וליכשי קר הארוהה יתווצ םא רשא תוקינכטו תוצע רורצ ותחתמאב
.הרות לש הדמעמב העיגפ אלל ,תויעבה

"עמשנו השענ" תנומא רואל

,ןלוכ תא חתנלמ העיריה רצקת ,ינשה ורמאמ תא סדנרב ברה שידקמ ורואיתלו תוקינכטהו תוצעה רורצ תגצהל
ולו ,םבור רשא םייטקדיד תועצהו םינוויכ ףסואב רבודמש דגיהב קפתסא ,ןהיבגל הדמע עיבהלמ וליפא וא
ינאש תויואטבתה ןנשי םשו הפ םאו ;הרשעהכ םאו ,תיסיסבה תיתוהמה המרב םא - ילע םילבוקמ ,היצפואכ
- םירבדה חורמ להבנ ינאש הדוא ךא .וננוידל יתועמשמ הז ןיא ,יתוא תוממוקמ וליפאש וא קפס ןהב ליטמ
אלל ,הליפאב םיששגמכ ויכינחו תובישיה םלוע םיראותמ אב הנומת תגצהמ :ףרוגה ימצעה ןוחטיבה ןמ רקיעב
יליבש ןיריהבו ןיריהנ בתוכל קרו ,םהידימלת שפנ תנבה אלל ,ןוויגו ןוחבא רשוכ אלל ,םילכ אלל ,תוינכת
חוכבש רמהל תונוכנהמ ;ןיטישה ןיבו הרוש לכב תעפעפמה תואדווהמ ;רוא ןכשי ךרדה הזיאו ועדיב ,דומלתה
הווקמו רעשמ ינא :רמואו ףיסוא .קדציש יאוולה :שיגדמו רזוח ינא .הקוצמ לכ רותפל םיעצומה םינוקיתה
לש הלודג הנמב ךרוצ שי ךא .תוריפ ביני ,ךפיהלו ,תובבלה לא דומילה בוריקו הארוהה יכרד רופיש םנמאש
,ורשפאי ,ןהימודכו הדגאב קוסיעה תקמעה וליפאו ,טג תשחמה וא היגולוליפ תפסות יכ קיסהל ידכ תומימת
.ףטוש ארמג דומילב תויטננמיאה תוכושמה תחילצ ,םויכ השקתמה רוביצה רובע

ספתנ וניא ,םיישקה ןיגב ,רשא רוביצ ,ונבל תניגמל ,ראשיי ,תוגצומה תוצלמהה םושיי ירחא םג יכ ,ינששוח
ןמ דואמ קוחר הז ,רתוי הבר תינחור תלעות קיפת ם"במרבו הנשמב תוזכרתה ורובע רשאו ,ףקיהב ארמגל
הכלה ימייקמ םישקבמ ונא םאה" .ויפלכ תוירחאמ ררחתשהל ןירוח ינב ונא ןיאו ;יוצמה לש ןפ הז לבא ,יוצרה
השענ" תנומא רואל םידעוצ ונא יכ איה יתבושת .הרורב ותבושתו ,סדנרב ברה לאוש ,"?םיעמשוממו םיינתייצ
ונתלוכי בטימכ םיפאוש ,ךדיאמ ךא- ,םיניבמ ונניאשכ םג ארובה ןוצר םויקל ,דחא דצמ ,םיכנחמ - "עמשנו
רוביצ ונשי םאו ;ןדמל לוע קרופ ינפ לע רוב ןתייצ ףידעש םיכסי סדנרב ברה יכ הווקמ ינא ,ליכשהלו ןיבהל
.ןיינבה תמאב ותוחדל ןיא ,ולש "עמשנ"ב העיגפ ידי לע הנקנ ולש "השענ"ה רשא

דימ רזוחו השירפה לע רכש לטונ ינירהו ,ויבגל ליעות אל יתעצה ףאש וא ,םייק וניא הזכ רוביצש ינוענכשת םא
ינא ,ןניקסע תושפנ ינידבש תויה ,םרב .םתבהאהו םתארוה ,םדומיל - תולהאו םיעגנב קוסיע לש יתבצחמ רוכל
םתא אמש ורהרה ,םכמ אתוטמב" :לוומורק רבילוא לש ותרמא תא ,ימצעל ןנשמ ינאש יפכ ,ירקבמל עיצמ
,המושייב תוכורכה תולאש המכ יתרתוה ,רהצומבו עדומב .ידמל תירסוב ,קפס אלל ,הניה יתעצה ."םיגוש
לע תינרותו תיכוניח הבשחמ עיקשהל ונתבוחמו ,המע םיצוק המכו הלודג הילא ונינפל ,בוטה הרקמב ,תוחותפ
השידא ראשיתרשא הייסולכוא רתווית ,םשוית םא םג יכ קפס ןיאו ,תלבגומ התוליעי ,םצקוע תא תוהקהל תנמ
תיתוברתהו תיתרבחה הביבסב 'ה רבד ןובילל סחיב ךפהמל קוקז רתוי ףיקמ ןוקית .הפ-לעבש הרות דומילל
,קפואב הארנ אל הזכ ךפהמו ;תרושקתבו תורפסב ,תובוחרבו םיקוושב ,םיתבב - םיכינחה תא תפפואה
.באוכ ריחמהו

,תואיקבב ארמג דומיל ,ילבבב תויגוס המכב קמועל םיחודיק לולכל לכוי עצומה טירפתהש ררבתי םא םג
עקרה םוכיס וכותב לפקמה "הרות הנשמ" ןונישו ,יתהק סחנפ 'ר לש האלפומה הירלקפסאב הנשמ תארוה
,יכ רובסל ךישממ ינא ,תאז םע ,םימכח ידימלת חותיפל םשרמ ןאכ ןיא ,תוינדמל תורבס חותינ םע ל"זחב
הרות לידגהל ,ןיפנא ריעזב ולו ,הפיאש ךותמ אקווד - תיניצר הקידבל היואר העצהה ,םיתעה תקוצמב
.וניקלא 'ה תיב תבוטלו יערו יחא םולשל הלופכ תובייוחמ ךותמו ,הרידאהלו

doc. no =0066004 "