>

ליג בקעי

לאומש רפסב לאומשו ילע רופיס


הירוטסיהכ לאומש רפס
םימוד ויה רפסה יכרוע ;םיקייודמו םינימא םה ,לאומש רפסב םירפוסמה ,לארשי ימי ירבדש ונילע לבוקמ
תאו םתויקוח תא ,םיירוטסיהה םיכילהתה לש םיעינמה תא רוסמל ועדי םה ,ונימיב םינוירוטסיהל
תובישח לאומש רפסל שי ןכ-לע .תילאנויצאר הטיש יפלו תינויגה ךרדב לכהו ,ןתילכתו תודבועה תועמשמ
דחוימב ,יביטקייבוא אוה רופיסה .הכולמה לא םיטפושה ימימ רבעמה תפוקתל דיחי ירוטסיה רוקמכ הבר
םיכרועהש יפ לע ףא .םהילע הלחה תויקוחהו תוערואמה ,ןתיווהכ תודבועה תא ראתמה ,ב"אומש רפס -
,תונולשכה וא ,תוחלצהה לש תוביסה תא םעפל םעפמ וריבסהו ,םייתד םישנא ויה םירפסמהו
םהב התיה תאז לכב ,ערל וא בוטל םהישעמ יפל םדאו םע תולרוג עבוקה ,לארשי יהלא לש ותוברעתהכ
.[1]בבוסמו הביס לש ךרדבו ילנויצר ןפואב תוערואמה תא וריבסה םהו תחתופמ תירוטסיה העדות
?לאומש רפס קסוע המב
לש היפארגויבה םע םעה לש היפארגויבה תא והיז קיתעה ןמזבו ,םימע לש היפארגויב איה הירוטסיה
,הירוטסיהה ילגלג תא םיעינמה םה ,הלוגס ידיחי ,םילודג םישיאש ,םירובס םיבר םינוירוטסיה .וירוביג
ותעד םג וז .םלועב תויתדהו תויתוברתה ,תויתרבחה ,תוילכלכה ,תוינידמה תוכפהמה תא םירצויה םה
:רמולכ ,"םהינש וקבאיי ,ןידמב לדגתנ םעלבו ,ןידמב לדגתנ השמ :רמא קלב" :[2]הבר שרדמ לעב לש
לש היפארגויבה תא תתל ידכ ןכל .ךכ רבס לאומש רפס ךרוע םג .םיגיהנמב םייולת םיירוטסיהה םיכילהה
םירוביגה תעברא לש תויפארגויבה תא רסמ אוה ,הכולמה תליחת דע םיטפושה תפוקת ףוסמ לארשי םע
דחא לכ לש ולדוג רופיס .םהיניבש תומיעהו קבאמה תאו ,דודו לואש ,לאומש ,ילע :אוהה ןמזב םיישארה
רפסב תורפוסמ ,הנשמ ירוביג לש םהיתודלות םג ,ןבומכ .שידח חתמ רופיס ומכ רתויב קתרמ אוה םהמ
ץראו לארשי םע תודלות לש תיתשתה לע םידמול ונא םיישארה םירוביגה לש תויפארגויבה בגא .הז
ץראמ םיתשלפה שוריג ,דחא םעל םיטבשה דוכילו טבשה רטשמ רמג ,לשמל ךכ ;ןושאר תיב ימיב לארשי
לואש ,ךלמל איבנ ןיב תושגנתהה ,הכולמה רטשמל םיטפושה ןוטלשמ רבעמה ,םהירע שמח לא לארשי
.(דועו והיקדצו והימרי ,זחאו והיעשי ,באחאו והילא ,טבנ ןב םעבריו ינולישה היחא - ךכ-רחא) ,לאומשו
שאוי ,עשילא ידי לע אוהיו לאזח - ךכ רחא) לאומש ידי לע דודו לואש :איבנ ידי לע רחבנ ךלמ לש העפותה
דוד לש ותלודג ,תונתמ םילבקמה םיאיבנה תפוקת םויס ,"האור"ה תפוקת םויס .(דועו עדיוהי ידי לע
,הריבה ריעכ םילשורי דסיימ ,רפושמ יתוכלמ ןונגנמל דוסי חינמ ,ץראה תולובג ביחרמכ ,םיטבשה דחאמכ
ךרדב תורבסומה תודבוע םה הלאה םירופיסה לכ .דועו דועו רידס אבצ םיקמ ,תיבה רה תא הנוק
.תילאנויצר תירוטסיה
טפושו ןהכ - ילע
יפ לע דלונש ,לאומש לש ויתודלות רופיס ךותב ילע לש ויתודלות רופיס תא עילבה ,ךרועה וא ,רפסמה
לעו וינב לעו ילע לע הבסנ הנושארה ותאובנו ,ילע תחגשהב הליש לש שדקמה תיבב ךנחתה ,ילע תכרב
.רמה םלרוג
ירופיס"מ אוה םהמ לודג קלחו ,('ד-'א) םיקרפ העברא קר א"ומש רפסב ושדקוה וינבו ילע תודלותל
ונל ןתונה ,הבורמה תא קיזחמה טעומ והז .איבנל ותשדקה לעו לאומש תדיל לע םירפסמה ,"םיאיבנה
שדקמב םישוע םיתחשומה ילע ינבו ,"לארשיב ךלמ ןיא" רשאכ ,אוהה ןמזב לארשי ימי ירבד תא תונמאנב
ןוראה :רמה ףוסהו ,עישוהל תירבה ןורא לש וחוכ רס ;םיצחול םיתשלפה ;םחור לע הלועה לככ הליש
הפוקת תודלותל דיחיה ירוטסיהה רוקמה והז .רמתיא תיבל ץקהו ,ותשודקמ ןקורתמ הליש שדקמ ;יבשב
.וז
הלא םידיקפת ינש ףוריצ .טפוש םגו ןהכ םג היה .הריפסה ינפל א"יה האמה עצמאב יח - ןוילעמ רוציק - ילע
שדקמב תריש אוה .דחוימה ורשוכ לע חיכומ רבדהו ,םיטפושה תפוקתב ליגר היה אל דחא שיא ידיב
.הנומשו םיעשת ויה וייח תונש .הנש םיעברא לארשי תא טפש אוה .עשוהי ימיב רבכ עודי היהש ,הליש
.וייחל ץק המש םיתשלפה יבשב ןוראה תליפנ לעו וינב ינשו לארשי תלפמ לע העידיה
:לארשי ייחב תוכפהמ שלש ןכותב תולפקמ וינבו ילע תודלות
;הליש שדקמ ןברוח .א
;רזעלא תיבל רמתיא תיבמ הנוהכה תרבעה .ב
.םיתשלפה יבשב ןוראה תליפנ .ג
הליש שדקמ ןברוח
בצמה תא ררושמה ראתמ ח"ע םילהתב .םיתשלפה יבשב לפנ ןוראהו הלפמ לארשי ולחנ קפאב לודגה ברקב
:רתויב םירדוק םיעבצב
,םדאב ןכש להא ,ולש ןכשמ שוטיו"
,רצ דיב ותראפתו ,וזע יבשל ןתיו
,רבעתה ותלחנבו ,ומע ברחל רגסיו
,וללוה אל ויתלותבו ,שא הלכא וירוחב
...הניכבת אל ויתנמלאו גלפנ ברחב וינהכ
."רחב אל םירפא טבשבו ,ףסוי להאב סאמיו
ותוא ודימעה אלא ,הלישל ותוא וריזחה אל ,תירבה ןורא רזחוהשכ ןכל ,תינש םקוה אל הליש שדקמ
םעברי ךלמשכ .הכולמה תא גלפל טבנ ןב םעברי תא דדועש ,ינולישה היחא איבנה בשי הלישב .םירעי תירקב
,תותנעל המלש ידי לע הלגוהש ,רמתיא יאצאצמ ,איבנה והימרי .הלישב אל לבא לא תיבב שדקמ םיקה אוה
רשא ,ולישב רשא ימוקמ לא אנ וכל" :םילשורי שדקמ לש ולרוגל הארתהכ הליש שדקמ ןברוח תא שיגדה
.(בי ,'ז) "ול יתישע רשא תא וארו ,הנושארב םש ימש יתננש
,הליש אבי יכ דע ,וילגר ןיבמ קקחמו ,הדוהימ טבש רוסי אל" :(י ,ט"מ תישארב) בקעי תכרבב תרכזנ הליש
ינשה יצחל םינוש םינוקיתו םישוריפ ועיצה תורודה לכב םינשרפהו ל"זח ,םימגרתמה ."םימע תהקי ולו
"הליש" :שריפ [3]ינוקזח היקזח ברה .ונל עודי יתלב ירוטסיה ערואמל זמר ןאכ שי ילוא .הז קוספ לש
תפיסא היחאלו = "םימע תהקי ולו" ,םיטבשה תרשע תא דוד ןוטלשמ ריסהש ,ינולישה היחא אוה
דע הדוהימ טבש רוסי אלו .ןדריה רבעו ןופצהו זכרמה יטבש לכו םירפא וילא ופסאנש ,[4]םיטבש
,[5]ול = הל יש = "הליש" ,ללש = "דע" :ךכ שרפל ןתינ הז בותכ .הכלממה תא ערקו ינולישה היחא עיפוהש
יטבש לכ תא ונוטלש תחת ףסאש ,םימע תפיסא ולו ,(הדוהיל = ) ול יש אובי ללש :היהי קוספה שוריפו
.םיבר םימע ויתחת דבעיש םגו ,לארשי
רבדב לואשל זא וגהנש יפכ ,השדקמ תיבב היהש תירבה ןוראב הליאש ,[6]הליאש :השוריפ הליש ,םויסל
.םיהלאה
רזעלא תיבל רמתיא תיבמ הנוהכה תרבעה
בונל ועיגה םתיברמ ,רבע לכל ילע תיב ינהכ לש רוזיפ התיה הלישב שדקמה ןברוחמ הינשה האצותה
וינבו ילע .רזעלא תיב לא ,ילע תיב ךייתשה וילאש ;רמתיא תיבמ הנוהכה הרבע המלש ימיב .תותנעלו
ינב ןמ ךלמיחאו ,רזעלא ינב ןמ קודצ" :בותככ ,רמתיא תיבל וכייתשה ,ךלמיחאו רתיבא :ויאצאצו
;רזעלא הלודגה הנוהכה תא שרי ןרהא תומ ירחא .רזעלאו רמתיא :םינב ינש ורתונ ןרהאל .[7]"רמתיא
.םייחרזאה םינינעהו תדה לוהינב םיטפושהו ןונ ןב עשוהי לש םדצל ודמע הלא ינשו ,סחנפ ונב וירחא
.[8]םיעדוי ונא ןיא רמתיא תיבמ ילעל רזעלא תיבמ הנוהכה הרבע דציכ
תא 'ה לטנ העבגב שגליפ השעמב" :רמתיא תיבל רזעלא תיבמ הנוהכה תרבעהל יתד רבסה ונתנ [9]ל"זח
ערואמב ךבתסה רזעלא תיבמ םיבושחה םינהכה דחא :רמולכ ,"רמתיא תיבל הנתנו ,רזעלא תיבמ הנוהכה
,רתיבא ןב ךלמיחא ןהכה .הביריה החפשמל הרבעש ,הנוהכה תא הדיספה ,ותחפשמ השנענ ןכל ,אוהה
ףריצ אוה דוד ךלמוהשכ ;ותקוצמ ימיב דוד תא תרישו ,הינהכ תא גרה לואששכ בונמ חרב ,ילע יאצאצמ
דורי היה ילע תיב ילוא .ונל העודי הניא הכולמ-ינהכ ינשל הביסה .קודצ תא ,רזעלא תיבמ ןהכ ךלמיחאל
ןיב השוריה ביר שטינשכ ,דוד לש ותנקז תעל .קודצ תא הנימ ןכל ,דבוכמ - רזעלא תיבו ,םעה יניעב
רזעו המלשב ךמת קודצ והרחתמ וליאו ,והינודאב ,ךלמיחא לש ונב ,ןהכה רתיבא ךמת ,המלשל והינודא
,רמתיא תיב לע ללוגה םתסנ הזב .תותנעל ושריגו ,ותנוהכמ רתיבא תא המלש ריסה ןכל ,וכילמהל
:לאומש ידי לע הינש םעפו ,םיהלאה שיא ידי לע תחא םעפ :[10]ילע ללוקש הלופכה הללקה וב המייקתנו
,דוד תא תרישש קודצל הנווכהו ,"םימיה לכ יחישמ ינפל ךלהתהו ...יבבלב רשאכ ןמאנ ןהכ יל יתמיקהו"
:רמאו ,םחל רככו ףסכ תרוגאל ול תוחתשהל אובי ךתיבב רתונה לכ היהו" .הדוהי יכלמ לכ תאו המלש תא
תיבמ םינהכה ואלימש םיטושפה םיתורישל איה הנווכה ."םחל תפ לוכאל תונהכה תחא לא אנ ינחפס
ימימ .לואש תדוקפב וחצרנש ,ילע תיבמ בונ ינהכל ותנווכ ,"םישנא ותומי ךתיב תיברמ לכו" .רמתיא
שדקמה תיבב הלודגה הנוהכב רזעלא תחפשממ קודצ תיב שמיש ינש תיבו ןושאר תיב ימי לכ ,ךליאו המלש
.םילשוריב רשא
םיתשלפה יבשב תירבה ןורא
,םיבורכהו תרופכה ,ןוראה .םיתשלפה ידיב הבשנ תירבה ןורא :ילע ימיב לארשי תיב לע אב ףסונ ןוסא
תא ןוראה ךותב םש השמ .לאה תאמ לביקש וצ יפל השמ תדוקפב - הרותב הרסמנש תרוסמה יפל - ושענ
תא עקב ,רבדמב ךרד הרומ לארשי ינבל שמיש ,וילעמו וכותב אצמנה לכ לע ,ןוראה .תירבה תוחול ינש
.וחירי תומוח תא ליפהו ,ןענכ ץראל םכרדב ןדריה
וצופיו ,'ה המוק :השמ רמאיו ,ןוראה עוסנב יהיו" :לארשי יביואב םחליהל ידכ לאה עסנ ןוראה םע
'ה הבוש :רמאי החנבו" :הניכשה ומע הנכש ,לארשי הנחמב ןוראה ןכששכ ;"ךינפמ ךיאנשמ וסוניו ,ךיביוא
יפלא תובבר (ךותב) 'ה הבש" ודקינ םה ,רמולכ .הבישי ןושלמ "הבש" :ל"זח ושריפו ,"לארשי יפלא תובבר
ןרא לא רשא םיברכה ינש ןיבמ תרפכה לעמ ךתא יתרביח ,םש ךל יתדעונו" :ןוראה לע עיפוה םיהלא ."לארשי
םיהלאה ןורא לא אזע חלשיו" ;"'ה ןוראב ואר יכ ,שמש תיב ישנאב ךיו" ;"תרפכה לע הארא ןנעב" ;"תדעה
אב ורמא" :"םיהלא" ןוראה תא וניכ םיתשלפה .םיבר תומוקמ דועבו ,"םיהלאה םש והכיו ...וב זחאיו
ןורא השיגה :היחאל לואש רמאיו" :ןתנוי לש ועשפ לע תמאה תא ףשחו הליג ןוראה ."הנחמה לא םיהלא
דבכה לבאה תא ונמצעל ראתל רשפא ךכיפל ."'ה ונדכלי רשא טבשה" :עשוהי ימיב םג היה ךכ. "םיהלאה
.םיתשלפה ידיב הבשנ ,תמאה תא ףשוחה ,ךרד הרומה ,חצנמה 'ה ןוראש לארשי לע ודריש קומעה עוזעזהו
,לארשיל וריזחהל םיחרכומ ויהש דע םיתשלפב םיטפש השעו חוכו הזועת ןוראה הארה ויבשב םג םנמא
.ברקה הדשל דוע אצי אלו ,להואב ראשנ ןוראהו ,ןכתסהל לארשי וצר אל ךליאו זאמ לבא

המצע לומ השלוח
אלא ,בר רפסמב וב תואבומה תוקתרמה תודבועל קר אל איה הנווכהו ,קתרמ אוה לאומש רפסש ונרמא
לואש ,לאומש ,ילע :םיישארה םירוביגה תעברא ןיב הבר המכחב וב םיטלבומה םיישיאה םידוגינל םג
,םיקזחה םיקדוצ דימת אלו ,םימאות םניא קדצו חוכש ,עודיה ללכה תא חיכוהל הצר רבחמה .דודו
ילע תא :הז תמועל הז דימעה רפוסה .שנועה ןטק ןכ המצועה לדוגכו ,שנועה לדוג ןכ השלוחה לדוגכו
לאומש ויה םתמועל .תיעבט יתלב התימל ונודינ םה ןכל ,םישלח ויה לואשו ילע .דודו לאומש לומ לואשו
.תושקונ לומ תוכר ,רתויב ריעז היה םשנעו ,םתטמ לע ותמ םה ןכל ,םישקונו םיקזח דודו
דודו לאומש תמועל ושנעו דמחנה ילע
ללפתהל וילא םיאבה לרוגב ןיינעתהו ,הלישב שדקמה לע רמש .רוזעל ןכומו בוט בל לעב ,ביבח היה ילע
שפנה תא תדדועמו תממחמו תיהבא המכו ."היפ תא רמוש ילעו" רויצה בלל עגונ .םלרוג רמ תא תונתלו
ותכרב םנמאו ."ומעמ תלאש רשא ךתלש תא ןתי לארשי יהלאו ,םולשל יכל" :ותכרב הללמואה הרקעה לש
אוה ,ןב הדלי הנחש ,ילעל עדונשכ ."דוע הל ויה אל הינפו" :הנח לש תרעוסה החור תא ועיגרה וינפ רואמו
ילע ,ילע אוה אשונהש ,ג"בלרו יחמק ףסוי יבר ושריפו ," 'הל םש וחתשיו" :'הל הדוהש ,חמש ךכ לכ
םהל ודלויש ,הנחו הנקלא לע הכרב ףיערה אלא ,לאומשב קפתסה אל ילע .הנחל ןב ןתנש לע 'הל הותתשה
רענל סחיתה ילע ."תאזה השאה ןמ ערז ךל 'ה םשי :רמאו ,ותשא תאו הנקלא תא ילע ךרבו" :םיאצאצ דוע
:'ה-מ הנושארה האובנה תא לבקל דציכ וכירדה אוה ."ינב" הביחה תלמב ותוא ארקו ,ונב לאכ לאומש
לאומש למגש לומגה והמו ."ךדבע עמש יכ ,'ה רבד :תרמאו ךילא ארקי םא היהו ...לאומשל ילע רמאיו"
לחה :ותיב לא יתרבד רשא לכ תא ילע לא םיקא אוהה םויב" :תוללק - וכירדמו וכנחמל ,וירוה תא ךרבמל
,וינב םהל םיללקמ יכ עדי רשא ןועב" ?ארונ הכ שנוע שנענ וללגבש ,ילע לש ארונה "ואטח" היה המ ."הלכו
םכירבד תא עמש יכנא רשא ,הלאה םירבדכ ןושעת המל :םהל רמאיו" :םחיכוה ןכ אוהו .10"םב ההיכ אלו
,שיאל שיא אטחי םא .'ה םע םירבעמ עמש יכנא רשא ,העמשה הבוט אול יכ ,ינב לא .הלא םעה לכ תאמ םיער
ותוישיא יכ ,תוכרבו םעונב לבא ,וינב תא חיכוה ןכ ילע ?"ול ללפתי ימ ,שיא אטחי 'הל םאו ,םיהלא וללפו
ןויסנ ושע ל"זח .הובגה וליג תא ןובשחב תחקל שי םגו ,ףדגלו ףרחל ונונגסב היה אל .הכרו המיענ התיה
,תוכז םהילע ודמילו ,ארקמב םהל םיסחוימה הלבנה ישעמ לש הפרחה תא ילע ינב לעמ לוגל ןינעמ
לכ" :ןתנוי יבר םשב רמא ינמחנ רב לאומש יבר :'א לאומש רפס רפסמ םהילעש ,םיאטחה תא וקיתמהו
לע םירבדמה םיקוספה לכ תא שטשטמ - לופלפה ךרדב - אוהו ,"העוט אלא וניא ואטח ילע ינב רמואה
םילמה תא םמוגרתב וטימשה םיעבשה :ילע ינב תא קידצהל וצמאתה םיקיתעה םימוגרתה םג .םהיאטח
ינפב לארשי ינהכ לש םנולק תא תולגל אל ידכ "דעומ להא חתפ תואבצה םישנה תא ןובכשי רשא תאו"
עמש יכנא רשא העמשה הבוט אול יכ ינב לא" ונלצא בותכה םוקמבו ,םיעבשה וניש דכ קוספ תא םג .םירז
דובעי אל םעה יכ ,עמוש יכנא רשא תועומשה תובוט אל יכ ,הככ ושעת לא" :ומגרית םה ," 'ה םע םירבעמ
ביטיי רשא לכב ןועמ רצ תטבהו" םילמה תא בל קוספמ םיהלאה שיא לש תוללקהמ וטימשה ןכ ."םיהלאל
.בכ קוספב "ןובכשי" םוקמב "ןירעצמ" המגריתו ,םיאטחה תא הככיר אטישפה םג ."לארשי תא
ילע תיב לכ ללקתנ םללגבו ,הנוהכה ילהנ לכ תא ותועו ,םיתחשומ ילע ינב ויה ארקמ לש וטושפ יפל
וינב תא םשיו ,לאומש ןקז רשאכ יהיו" :טפשמ וטיהו דחוש ולביק לאומש ינב םג לבא .תוצרמנ תוללקב
תוריבע ,"טפשמ וטיו ,דחש וחקיו ,עצבה ירחא וטיו ,וכרדב וינב וכלה אלו ,עבש ראבב ...לארשיל םיטפש
;וינבל לאומש תחכות לש תחא הלמ ףא ןיא תאז לכבו ,ילע ינב לש םהיאטחמ ןתרמוחב תולפונ ןניאש
רשאל" :ק"דר םש שריפו ,"םכתא הנה ינבו" :וינב תא םעה ינפב גיצה אוה ולש הדירפה םואנב ,ךפיהל
.ילע ינב תא לליקש ומכ ,םתוא לליק אל לאומשו ;"ינממ ולביקש ןינידהו תורותה ירבדב םהל וכרטצת
יכ ,דאמ הלודג האנש ןונמא האנשיו ,התא בכשיו הנעיו" :רמת ותוחא תא סנא ,דוד ךלמה לש ונב ,ןונמא
הערה תדוא לא :ול רמאתו ,יכל ימוק :ןונמא הל רמאיו ,הבהא רשא הבהאמ האנש רשא האנשה הלודג
וחלש :רמאיו ,ותרשמ ורענ תא ארקיו ,הל עמשל הבא אלו ,ינחלשל ימע תישע רשא תרחאמ תאזה הלודגה
רמת חקתו ,הירחא תלדה לענו ,ץוחה ותרשמ התוא אציו ...הירחא תלדה לענו ,הצוחה ילעמ תאז תא אנ
רמת בשתו ...הקעזו ךולה ךלתו ,השאר לע הדי םשתו ,הערק הילע רשא םיספה תנתכו ,השאר לע רפא
דגנ ויפמ האצי אל תחא הלמ ףא ?תאזה הדירחמה הלבנה לע דוד ביגה ךיא ."היחא םולשבא תיב הממושו
.שנענ וניא קזחה יכ ,ךכ לע דוד תיב תא םיהלאה שיא לליק אל תאז לכבו ,"דאמ ול רחיו" קר ,ןונמא ונב
דוד לכתו" םינש שולש ירחאו ,רושג ךלמ ,ירכונה ובסל חרבו ,ןונמא ויחא תא גרה ,דוד לש ונב ,םולשבא
שיאו ,"םולשבאל ךלמה קשיו ...ךלמה לא אביו ...םלשורי םולשבא תא אביו ...םולשבא לא תאצל ךלמה
.ךכ לע דוד תא לליק אל םיהולא
ןיבל וידהוא ןיב המויא המחלמל םרג אוה ,ואסכ תא תשרלו דוד ויבא תא חוצרל דרמ ןנכית םולשבא
;"רענל יל טאל" :באויל דוד רמא הנהו ,תומל הז םדא ןב לש ונידו ,בר םד ךפשנ אוהה ברקבו ,דוד ידיסח
קזחלו ,שנענ שלחה ,ןכא !םד וכפש אלו וחצר אל םה ירה ?םיאטוחה וינב לע םחרל ילעל רוסא עודמו
ילע לש ותעינכ בלל תעגונ ,תורודה לכב העודי םהינב לש תוזולנה םהיכרד יבגל תובאה תשלוח !םירתוומ
תוחכותה תא עמששכ תיאליע הרובגב ןידה תא וילע קידצה אלא ,םימחר שקיב אל ,ןנולתה אל ,'ה טפשמל
וליאו ;ול חלסנ אל תאז לכבו ,"השעי ויניעב בוטה ,אוה 'ה" :רמאו ,וכינח לאומש לשו םיהלאה שיא לש
ול הנע ," 'הל יתאטח" :םילמ יתש רמא קרו ,ןומע תבר תומוח לומ הלעב תא חלשו ,שיא תשא םע ףאנ דוד
ךל דוליה ןבה םג הזה רבדב 'ה יביוא תא תצאנ ץאנ יכ ספא ,תומת אל ,ךתאטח ריבעה 'ה םג" :איבנה ןתנ
לש דליה תומ .ןושאר תיב ימי לכ תוכלמל וינב וכז דועו !חצרו ףואינ תריבע לע ושנע לכ הז ."תומי תומ
,םילשורי יבשות ינפבו וינב ינפב וינפ תא אשונ דוד היה ךיא ירהש ,חוור אלא ,שנוע וניא דודו עבש תב
.יח ורזממ היה וליא
ודיקפתל ותונמאנ לע דובכ תליה ילע לש ושאר לע תונתונ תירבה ןוראל ותבהאו ותגאדו ותדרח - ףוסבו
היה יכ ,הפצמ רעשה די" אסכ לע בשי אוה םיתשלפה םע ברקה ימיבו ,98 ןב היה אוה .םישדקה רמוש ןהככ
,םעב התיה הלודג הפגמ םגו ,םיתשלפ ינפל לארשי סנ " :ול רפיס רשבמהשכ ;"םיהלאה ןורא לע דרח ובל
:ילעל רפיס ןימינב שיאשכ לבא ,ואסכ לע בשוי ראשנו ,דמעמ ילע קיזחה ,"סחנפו ינפח ,ותמ ךינב ינש םגו
שיאה ןקז יכ ,תומיו ותקרפמ רבשיתו ,רעשה די תינרוחא אסכה לעמ לופיו" ;"חקלנ םיהלאה ןוראו"
."דבכו
(אובי ךשמה)


,ךילרא ,הדוב ,קאבונ ,תימס ,ןמרטסולק ,ןזואהלו ןוגכ ,םישדחה םינשרפה לש םתעד םג יהוז [1]
.םירחאו ןמסרג ,תונ ,רזיו ,טדלפסייא ,וטוסאק ד"מ ,לגס צ"מ ,ירפסק ,רוויירד
יפל - סנרפ" :'ב דומע ,ז"י ףד ,ןיכרע תכסמב ילבבה דומלתה בתכ ול דוגינב ,רבדמב רפסב "קלב" תשרפל [2]
.ךפיהל אלו ,סנרפה תא םכותמ םיחימצמ יתוברתהו ינידמה םכרעו תודמעמה ,םינומהה :רמולכ ,"רודה
אוה ושוריפ ."ינוקזח" םשב עדונ ,י"שר שוריפלו הרותל שוריפ רביח .ג"יה האמה עצמאב תפרצב יח [3]
ףסוי 'ר לש ,ם"בשרה - י"שר לש ודכנ לשו י"שר לש םיבר םישוריפ איבה אוה ;ושרדמ תיבו י"שר תטיש יפל
תא ובישחה ךכ לכ .ודבאש הלאכ םהיניבו ,םיבר הדגאו הכלה ישרדמ ,"םירפס" ז"י דוע לשו רוש רוכב
"וארקי רה םימע" ומכ ,טבש םג ושוריפ "םע" [4] .שמוחה ילושב 1524 תנשב היצנוב והוסיפדהש ,ושוריפ
החלצה ירחא "קדצ יחבז" חובזל למרכה רהל הלובז ץק לע ונמזוה םיטבשה :ושוריפש (טי ,ג"ל םירבד)
םימוגרת ,ל"זח תאזה הלמה תא וקליח ךכ [5] ."לוח ינומט ינופישו וקני םימי עפש" :תימיו תירחסמ
.םינשרפהמ םידחאו םיקיתע
ןירוק ;(בי ,'א יגח) לאיתלש ;(י ,א"ל םש) ןש תיב ;(ח ,ה"כ םש) ונב ;(זי ,'א א"ומש) ךתלש ומכ ,הלפנ 'אה [6]
.דועו (א ,'א תוכרב הנשמ)
.ג ,ד"כ א"יהבד [7]
רהב דגב אוה ,םכשב ןהכ היה ילע :ילע לע דחוימ רופיס שי ,רזעלא תיבל םיסחיתמה ,םינורמושל [8]
אל םינורמושה .רמו ער וינב ףוסו ופוס היה ןכל ,שדקמ תיב הב םיקהו ,הלישל רבעו שודקה םיזירג
'ס םג ."המימי םימימ ולישב 'ה גח הנה" :קוספה םהל עירפה אל. ןכל ,םתרותמ קלחכ םיטפוש 'ס תא ולביק
,ילע יפלכ הבילעמה םתרוסמ תא םהיניעב עגפ אל ,ןימא ירוטסיה רפסכ םינורמושה ידי לע לבקתנש ,עשוהי
."דעומ להא תא םש וניכשיו ,הלש לארשי ינב תדע לכ ולהקיו" :בותכ א ,ח"י עשוהי רפסב ירהש
.א"י קרפ "אבר והילא רדס" [9]
.ול ,הל ,'ב א"ומש [10]


doc. no =0072119