הסבר מבנה הקבצים

הסבר מבנה הקבצים:

הקבצים כתובים בתכנת 'אקסל'. בכל קובץ עשרות רבות של גיליונות. הלשונית השייכת לכל גיליון מציגה את מספרו של הקטע ואת הפרק והפסוק שהוא שייך אליו. בכל גיליון הובא קטע תוספת אחד לפחות, בתוספת קטעים של הפירוש לפני קטע התוספת ולאחריו, ובהם ההקשר הנצרך להבנת קטע התוספות ומשמעותו. לעתים הובאו בגיליון אחד כמה קטעי תוספת, שכולם שייכים לדיבור אחד של רמב"ן ונדונו יחד גם בספרנו. הנה לדוגמה קטע המציג כמה קטעי תוספת לספר שמות:

כל טור בטבלה מציג נוסח אחד של פירוש רמב"ן. הטור הימני הוא נוסח מהדורת 'הכתר' (על פי תקליטור 'מקראות גדולות הכתר' בעריכת פרופ' מנחם כהן, הוצאת אוניברסיטת בר-אילן; גרסה שנייה, 2005). נוסח זה שימש כנוסח הבסיס של מהדורתנו.

נעיר עוד, כי בספרי שמות עד דברים הנוסח הסופי שנקבע במהדורת 'הכתר' שונה מן הנוסח הזמני שהופיע בתקליטור שבו השתמשנו.

הטורים הנוספים מציגים את נוסח הפירוש בכתבי-היד, והם נחלקים לשלוש קבוצות: בקבוצת הטורים הראשונה מוצג הנוסח של שלושה עד חמישה כתבי-יד השייכים ל'מהדורה קמא'. בקבוצת הטורים השנייה מוצג הנוסח של שלושה עד חמישה כתבי-יד השייכים ל'מהדורה בתרא'. בקבוצה השלישית מובא נוסח קטעי התוספת כפי שנמסר ברשימות התוספות השונות. כמובן, קבוצה זו של טורים באה רק בתוספות המתועדות, והיא כוללת רק את קטע התוספת והמילים הסמוכות לו, ולא את הקשר הדיון המלא.

במספר קטן של קטעי תוספת מספר העדויות לנוסח מהדורה קמא או לנוסח מהדורה בתרא היה פחו?ת משלוש. במקרים האלה הבאנו את נוסחם של כתבי-יד נוספים בטורים נפרדים.

בראש כל טור נרשם שמו המקוצר של כתב-היד (באות או במספר) וכן מספר התצלום שלו במתכ"י בירושלים. רשימה מלאה של כתבי היד וסימניהם באה בקובץ לעצמו.

בכל מקום שנוסח כתב-היד שנבדק שונה מנוסח הבסיס (שבטור הימני) הובאה המילה השונה בגופן צבעוני, להדגשת השינוי. קטעי התוספת סומנו בראשם ובסופם בסימני סוגריים מזווים, כך: <תחילת התוספת. סוף התוספת>. במקום שנרשמו בכתב היד מילים בגיליון או בין השורות, הן סומנו בתחילתן ובסופן כך:  %תוספת תוספת&.

בטורים השמאליים בגיליון הובא נוסח היסוד של מהדורתנו, שנקבע לאור השוואת נוסח הבסיס עם נוסח כתבי-היד. גם פה נרשמו בגופן צבעוני כל המילים שהוחלט לשנות בהן מנוסח הבסיס. לימין הנוסח הזה נרשמו בקצרה שינויי הנוסח העיקריים, שהוחלט לכלול אותם במדור חילופי הנוסח במהדורה המודפסת. במקום שנוסח 'מהדורה בתרא' שונה מנוסח 'מהדורה קמא' (כלומר, שלא רק תוספת לפנינו אלא גם החלפת מילים במילים אחרות) הובא כל אחד מן הנוסחים בטור לעצמו, וגם בנוסח המודפס באה טבלה בת שתי עמודות המציגה את הנוסחים זה לעומת זה.  

לעתים ראו הבודקים צורך להעיר הערות מילוליות מיוחדות לתיאור מצב כתב היד (כגון שיש ספק בקריאה או שחלה תופעה מיוחדת בכתב היד) ההערות האלה הובאו כהערות אקסל, המסומנות במשולש קטן בזווית התא.

לקבצי השוואת נוסח לחץ כאן