מבחנים

הנחיות לעונת הבחינות הקרובה

 

מועדי הבחינות מופיעים בפורטל המרצה. אם בקורס שלך לא מתקיימת בחינה ומופיע מועד לבחינה או להיפך, נא לעדכן את מדור הבחינות מיידית. אנו משריינים כיתות ומשגיחים עבור כל בחינה ועלינו להיערך בהתאם.

את שני שאלוני הבחינות (מועד א' ומועד ב') יש להעלות למערכת תומקס לפי ההנחיות שלהלן, כל שאלון במועד המיועד לו, עד לשלושה שבועות לפני מועד המבחן.

כמו כן, יש לוודא כי משקלי הבחינות והמטלות בקורס מוגדרים באופן תקין ע"פ ההנחיות באתר המכללה, עמוד הסגל, בפרק מטלות וציונים.

 

הנחיות לכתיבת שאלון בחינה:

1.  ניתן להרכיב שאלון משאלות סגורות (אמריקאיות) ומשאלות פתוחות. השאלות הסגורות יענו על עמוד נפרד ויבדקו ע"י המערכת, והשאלות הפתוחות יענו במחברת הבחינה שתסרק ותועבר לבדיקת המרצה במערכת תומקס.

2. יש לרשום את כל השאלות בקובץ WORD. ראשית השאלות הסגורות (אם יש) ואח"כ כל השאלות הפתוחות. שאלות סגורות יש למספר 1,2,3 ואת המסיחים ב-א,ב,ג. שאלות פתוחות יש למספר 1,2,3, ואם יש סעיפים לשאלות יש למספר 1.1, 1.2, 1.3.

4.  במידה ויש מקום לענות ע"ג שאלון הבחינה, השאלון ייסרק ויהיה זמין לצפייה לסטודנטים. אם אתם לא מעוניינים שהשאלון יסרק לסטודנטים, ודאו שביקשתם מהסטודנטים שלא לסמן על השאלון (לא להשאיר שורות למילוי או תרשימים שיש לסמן עליהם).
מחברות הבחינה נסרקות ונשלחות לסטודנטים במידע האישי שלהם.

5.  בתואר הראשון, למעט הבחינות בחוגים למתמטיקה ומדעים, יש להקציב לכל מבחן עד 90 דקות, נא לכתוב שאלות בהתאם לכך. לבחינות בחוגים למתמטיקה ומדעים יוקצבו עד שעתיים.

6. בתואר השני, למעט הבחינות בתכניות יהדות יש להקציב לכל מבחן שעתיים. בתכניות יהדות יוקצבו 90 דקות. נא לתכנן את המבחן בהתאם לזמן המוקצב.

7. חומר עזר אינו יכול לכלול מחשב נייד, טלפון נייד או כל אמצעי תקשורת אחר, גם אם הוא מנותק מהאינטרנט. על הסטודנט להדפיס את כל חומר העזר ולהגיע איתו למבחן.

8.  לאחר שכתבת את טופס המבחן, יש לעבור עליו, לקרוא אותו היטב, להגיה היכן שצריך ולהעלות אותו למערכת תומקס ע"פ ההנחיות הבאות:

א. כניסה למערכת בקישור זה. שם המשתמש הוא ת"ז. בכניסה הראשונה יש לאפס סיסמה.

ב. בצד ימין של המסך יש ללחוץ על הסטטוס "שאלונים הממתינים להפקדה".

ג. יש לסמן את המבחן הרצוי (לשים לב לתאריך ולמועד!) ע"י לחיצה על המנעול שמימין.

ד. כשהמנעול אדום והשורה אפורה יש ללחוץ על "פעולות" בראש הטבלה, ואז על "הפקד שאלון בחינה".

ה. בעמוד הבא יש לבחור את סוג השאלון: אם יש רק שאלות סגורות (אמריקאיות) – יש לבחור "מבחן סגור", אם רק שאלות פתוחות – יש לבחור "מבחן פתוח", אם שני הסוגים – "מבחן משולב".

ו. בעמוד הבא יש להעלות את קובץ השאלות שהכנת. המערכת תעבד את השאלות ותפתח את הבחינה לעריכה.

ז. בעריכת המבחן ניתן לקבץ שאלות לקבוצת בחירה (סימון השאלות הרצויה + לחיצה על "קבץ כבחירה") או לקבוצה רגילה ללא בחירה ("קבץ כקבוצה"). יש לתת ניקוד לכל שאלה. אם הניקוד על כל השאלות זהה, אפשר לסמן את כל השאלות במשבצת העליונה וולחוץ על "חשב ניקוד". בשאלות פתוחות המכילות סעיפים – יש לתת ניקוד לכל סעיף בשאלה.

ח. יש לבצע את כל שלבי השמירה והאישור, כולל הזנת משך הבחינה וחומרי העזר, עד לקבלת ההודעה "מזל טובQ מבחן חדש נולד!".

הדרכה של תומקס בנושא מבחנים – כולל סרטונים

סרטוני הדרכה של מדור המבחנים

נוכחות בבחינות:

על המרצה להיות נוכח במוניטור של מערכת תומקס בזמן המבחן. להנחיות לחצו כאן.

במועדי ב' וג' אין חובת נוכחות למרצים, אך יש חובה להיות זמינים למתן מענה טלפוני.

התאמות והקלות:

מרכז התמיכה לסטודנט הוא הסמכות הבלעדית בקביעת התאמות לתלמיד. יש להפנות לשם תלמידים המבקשים התאמות (הארכת זמן, שימוש במחשב, תרגום וכד'). מרצה אינו מוסמך להעניק התאמות (כגון תוספת זמן, הקראה או כל התאמה אחרת).

יש להגיש כל מבחן בקורס באנגלית בצירוף הקלטה קולית של המבחן, עבור הסטודנטים הזכאים להקראה.

בדיקת הבחינות

הבחינות תבדקנה ע"י המרצים באמצעות מערכת הבדיקה של חברת Tomax. כיום או יומיים לאחר הבחינה תשלח אליך הודעה ובה קישור לבדיקת הבחינה. אם לא קיבלת הודעה, עליך להיכנס למערכת (לקטגוריית "מבחנים ממתינים לבדיקה") ולבדוק האם הבחינה הגיעה. במידה והבחינה לא עלתה תוך שלושה ימי עבודה – יש ליידע את מדור בחינות.

הדרכה לבדיקת הבחינות ניתן למצוא באתר המכללה, עמוד הסגל, בפרק המבחנים.

לאחר בדיקת הבחינות יש ללחוץ על "סיים בדיקה". הציונים ומחברות הבחינה מסונכרנים אוטומטית לסטודנטים. מרצה שלא ילחץ על סיים בדיקה, הציונים בקורס שלו לא יעודכנו בראשים.

פתיחת מבחנים
ע"פ חוק זכויות הסטודנט – הסטודנט זכאי לראות במה שגה במבחן. אשר על כן, יש לאפשר לסטודנטים לראות את הבחינה לאחר הבדיקה. אם המרצה לא מעוניין לשלוח את שאלון הבחינה לסטודנטים, יש לבצע "פתיחת מבחן" – מפגש עם הסטודנטים בקמפוס (או בזום) בו יוצגו שאלות הבחינה ותשובותיה. אפשר להיפגש עם הסטודנטים באופן אישי או קבוצתי. את המפגש חובה לקיים לא יאוחר מעשרה ימים לפני מועד ב'.

ערעורים

ערעור על ציונים ישלח ע"י הסטודנט מתוך מערכת 'ראשים', הודעה על ערעור תשלח אליך בדוא"ל. יש להכנס לפורטל המרצה ולהגיב עליו כפי שמתואר בקובץ ההנחיות. ניתן לענות על ערעור במשך שלושה שבועות לאחר הגשתו. ניתן גם להפחית ציון בעקבות ערעור.

מועדי ב' וג'

משנה זו יתקיים רישום למועדי ב' לכל הסטודנטים, גם למי שנכשל או לא ניגש למועד א'. סטודנט שלא נרשם למועד ב' לא יוכל להיבחן.

הרישום למועד ב' יחל לאחר קליטת הציונים, ולכן ישנה דחיפות בהזנת הציונים.

סטודנט שזקוק למועד ג' יפנה לגורמים הבאים. מרצה אינו מוסמך לקבוע מועד מבחן:

אלון שבות – אהוד רוסט      ehud@herzog.ac.il

מגדל עוז – טלי זנדברג       taliz@herzog.ac.il

היכל שלמה – איתמר ברנר itamarb@herzog.ac.il

סיום התהליך

הציון הסופי של הסטודנט בקורס מופיע בעמוד קליטת הציונים בעמודה "ציון משוקלל". כל זמן שחסרים פריטי ציון לא יופיע ציון משוקלל.

עובדי המדור:

שושי ריפקיןאלון שבותshoshyr@herzog.ac.il02-9937308שלוחה 481
רעות כהןאלון שבותexams@herzog.ac.il02-9937308שלוחה 247
טלי זנדברגמגדל עוזtaliz@herzog.ac.il02-9937311שלוחה 4
שושי מעטוףהיכל שלמהshoshi@herzog.ac.il 02-5320916שלוחה 873

המדור מרכז את כל נושאי הבחינות והציונים במכללה.