מבחנים

הנחיות לעונת הבחינות הקרובה

ע"פ החלטת הועדה האקדמית, המבחנים יתקיימו בקמפוסים.

מועדי הבחינות מופיעים בפורטל המרצה. אם בקורס שלך לא מתקיימת בחינה ומופיע מועד לבחינה או להיפך, נא לעדכן את מדור הבחינות מיידית. אנו משריינים כיתות ומשגיחים עבור כל בחינה ועלינו להיערך בהתאם. 

את שני שאלוני הבחינות (מועד א' ומועד ב') יש להעלות למערכת תומקס לפי ההנחיות המופיעות באתר הסגל של המכללה [קובץ ההנחיות], כל שאלון במועד המיועד לו, עד לשלושה שבועות לפני מועד המבחן. 

כמו כן, יש לוודא כי משקלי הבחינות והמטלות בקורס מוגדרים באופן תקין ע"פ ההנחיות באתר המכללה, עמוד הסגל, בפרק מטלות וציונים.

 

 

הנחיות לכתיבת שאלון בחינה:

1.  ניתן להרכיב שאלון משאלות סגורות (אמריקאיות) ומשאלות פתוחות. השאלות הסגורות יענו על עמוד נפרד ויבדקו ע"י המערכת, והשאלות הפתוחות יענו במחברת הבחינה שתסרק ותועבר לבדיקת המרצה במערכת תומקס.

2. יש לרשום את כל השאלות בקובץ WORD. ראשית השאלות הסגורות (אם יש) ואח"כ כל השאלות הפתוחות. ניתן להגדיר בחירה בתוך קבוצת שאלות.

3.  חשוב להקפיד ולכתוב הנחיות בהירות וחד משמעיות.

4.  במידה ויש מקום לענות ע"ג שאלון הבחינה, השאלון ייסרק ויהיה זמין לצפיה לסטודנטים. אם אתם לא מעוניינים שהשאלון יסרק לסטודנטים, ודאו שביקשתם מהסטודנטים שלא לסמן על השאלון (לא להשאיר שורות למילוי או תרשימים שיש לסמן עליהם).
מחברות הבחינה נסרקות ונשלחות לסטודנטים במידע האישי שלהם.

5.  בתואר הראשון, למעט הבחינות בחוגים למתמטיקה ומדעים, יש להקציב לכל מבחן עד 90 דקות, נא לכתוב שאלות בהתאם לכך. לבחינות בחוגים למתמטיקה ומדעים יוקצבו עד שעתיים.

6. בתואר השני, למעט הבחינות בתכניות יהדות יש להקציב לכל מבחן שעתיים. בתכניות יהדות יוקצבו 90 דקות. נא לתכנן את המבחן בהתאם לזמן המוקצב.

7. חומר עזר אינו יכול לכלול מחשב נייד, טלפון נייד או כל אמצעי תקשורת אחר, גם אם הוא מנותק מהאינטרנט. על הסטודנט להדפיס את כל חומר העזר ולהגיע איתו למבחן.

8.  לאחר שכתבת את טופס המבחן, יש לעבור עליו, לקרוא אותו היטב, להגיה היכן שצריך ולהעלות אותו למערכת תומקס ע"פ ההנחיות.

 

נוכחות בבחינות:

כל הבחינות הינן באחריות מדור מבחנים וישובצו אליהן משגיחים שישגיחו במהלך הבחינה.

על המרצים להיות נוכחים בכיתת המבחן ולתת מענה לשאלות במשך עשרים דקות במהלך השעה הראשונה של הבחינה. בהמשך הבחינה על המרצים להיות זמינים בטלפון.

במועדי ב' וג' אין חובת נוכחות למרצים, אך יש חובה להיות זמינים למתן מענה טלפוני.

 

התאמות והקלות:

מרכז התמיכה לסטודנט הוא הסמכות הבלעדית בקביעת התאמות לתלמיד. יש להפנות לשם תלמידים המבקשים התאמות (הארכת זמן, שימוש במחשב, תרגום וכד'). מרצה אינו מוסמך להעניק התאמות (כגון תוספת זמן, הקראה או כל התאמה אחרת).

יש להגיש כל מבחן בקורס באנגלית בצירוף הקלטה קולית של המבחן, עבור הסטודנטים הזכאים להקראה.

 

בדיקת הבחינות

הבחינות תבדקנה ע"י המרצים באמצעות מערכת הבדיקה של חברת Tomax. כיום או יומיים לאחר הבחינה תשלח אליך הודעה ובה קישור לבדיקת הבחינה. אם לא קיבלת הודעה, עליך להיכנס למערכת (לקטגוריית "מבחנים ממתינים לבדיקה") ולבדוק האם הבחינה הגיעה. במידה והבחינה לא עלתה תוך שלושה ימי עבודה – יש ליידע את מדור בחינות.

הדרכה לבדיקת הבחינות ניתן למצוא באתר המכללה, עמוד הסגל, בפרק המבחנים.

לאחר בדיקת הבחינות יש ללחוץ על "סיים בדיקה". הציונים ומחברות הבחינה מסונכרנים אוטומטית לסטודנטים. מרצה שלא ילחץ על סיים בדיקה, הציונים בקורס שלו לא יעודכנו בראשים.

פתיחת מבחנים
ע"פ חוק זכויות הסטודנט – הסטודנט זכאי לראות במה שגה במבחן. אשר על כן, יש לאפשר לסטודנטים לראות את הבחינה לאחר הבדיקה. אם המרצה לא מעוניין לשלוח את שאלון הבחינה לסטודנטים, יש לבצע "פתיחת מבחן" – מפגש עם הסטודנטים בקמפוס (או בזום) בו יוצגו שאלות הבחינה ותשובותיה. אפשר להיפגש עם הסטודנטים באופן אישי או קבוצתי. את המפגש חובה לקיים לא יאוחר מעשרה ימים לפני מועד ב'.

ערעורים

ערעור על ציונים ישלח ע"י הסטודנט מתוך מערכת 'ראשים', הודעה על ערעור תשלח אליך בדוא"ל. יש להכנס לפורטל המרצה ולהגיב עליו כפי שמתואר בקובץ ההנחיות. ניתן לענות על ערעור במשך שלושה שבועות לאחר הגשתו. ניתן גם להפחית ציון בעקבות ערעור.

 

מועדי ב' וג'

משנה זו יתקיים רישום למועדי ב' לכל הסטודנטים, גם למי שנכשל או לא ניגש למועד א'. סטודנט שלא נרשם למועד ב' לא יוכל להיבחן.

הרישום למועד ב' יחל לאחר קליטת הציונים, ולכן ישנה דחיפות בהזנת הציונים.

סטודנט שזקוק למועד ג' יפנה לגורמים הבאים. מרצה אינו מוסמך לקבוע מועד מבחן:

אלון שבות – אהוד רוסט      ehud@herzog.ac.il

מגדל עוז – טלי זנדברג       taliz@herzog.ac.il

היכל שלמה – איתמר ברנר itamarb@herzog.ac.il

 

סיום התהליך

הציון הסופי של הסטודנט בקורס מופיע בעמוד קליטת הציונים בעמודה "ציון משוקלל". כל זמן שחסרים פריטי ציון לא יופיע ציון משוקלל.

 

עובדי המדור:

שושי ריפקיןאלון שבות shoshyr@herzog.ac.il 02-9937308שלוחה 481
רעות כהן אלון שבותexams@herzog.ac.il02-9937308שלוחה 247
טלי זנדברגמגדל עוזtaliz@herzog.ac.il 02-9937311שלוחה 4
שושי תםהיכל שלמהshoshi@herzog.ac.il 02-5320916שלוחה 873

המדור מרכז את כל נושאי הבחינות והציונים במכללה.