למידה בזמן מלחמה

המכללה האקדמית הרצוג פתחה את שנת הלימודים תשפ"ד בעיצומה של המערכה על נפשה, צביונה וערכיה של החברה הישראלית, מתוך הכרה בחשיבות המשך הכשרת מורים חדשים למערכת החינוך בישראל.
בקבלת החלטה קשה זו מקבלת המכללה על עצמה לא להשאיר אף סטודנט וסטודנטית מאחור – אנשי מילואים, נשות מגויסים ומשפחות שנעקרו מבתיהן, ותעשה כמיטב יכולתה כדי שכל סטודנט וסטודנטית יסיימו את כל משימותיהם הלימודיות לשנה הזאת.

תפקידה של מכללת הרצוג לעת הזאת הוא להתגייס בכל יכולתה כדי לקיים את שנת הלימודים הזאת במלואה בדרך הטובה ביותר.

בתחילת סמסטר ב' אושרו על ידי המל"ג הקלות נוספות לחיילי מילואים. שימו לב להערות החדשות

במכללה יש לכל סטודנט יועץ לימודים אישי. יועץ הלימודים מטפל בכל סטודנט משרת (במילואים, בסדיר ובקבע) ובכל בת זוג שבן זוגה מגויס על פי ההנחיות שבדף זה כולל התאמת מערכת השעות האישית למצב הסטודנט במהלך כל השנה.*

רכז המילואים של המכללה הלל ברזילי, ינחה את יועצי הלימודים ויבקר את עבודתם על מנת לוודא את יישום הכללים הבאים:

 • תקופת השירות תוגדר כמשך השירות הצבאי, ויתווסף לה שבוע נוסף לאחר השחרור לצורך התארגנות אישית.
 • משרתים יקבלו פטור מלא מנוכחות בתקופת שירותם.
 • מרצי הקורסים אחראים להקלטת שיעוריהם או להעלאת סיכומים לשיעוריהם.
 •  פטור מנוכחות עבור קורסים שנתיים שהוזן בסמסטר א' לא יבוטל גם אם הסטודנט לא משרת בסמסטר ב'.
 • סטודנט שקיבל הודעה על 30 ימי מילואים ומעלה במהלך סמסטר ב' יקבל פטור מנוכחות על קורסי סמסטר ב'. יש לעדכן את יועץ הלימודים.
 • אשת משרת ללא ילדים שלא קיבלה פטור מנוכחות על קורסים שנתיים, יכולה לקבל פטור זה אם בן הזוג יקבל הודעה על 30 ימי מילואים ומעלה בסמסטר ב'.
 • ציון בינארי – ציון 'עובר' בקורס ללא מבחן: על פי ההקלות החדשות – תלמידים ששרתו עד 100 יום זכאים ל 3 ש"ש או 2 קורסים. תלמידים ששרתו מעל 100 יום זכאים ל 4 ש"ש או 3 קורסים. הציון ייקבע על בסיס הערכת מטלות הקורס. אפשרות זו תוצע למשרתים באישור ראש חוג. (הנחייה זו תחול על תלמידי תואר ראשון במסלול 4 שנתי בלבד)
 • מטלה במקום מבחן: משרתי המילואים זכאים לבקש, לפי כמות ימי המילואים ולפי הצורך, להגיש מטלה במקום מבחן. יש לעמוד בקשר בעניין זה מול יועצי הלימודים.
 •  

המרצים יירתמו לסייע לסטודנטים שנמנע מהם ליטול חלק בשיעורים ולבצע מטלות אקדמיות במגוון הדרכים הבאות:

 • המרצים יקבעו ימי לימוד מרוכזים להשלמת חומר הלמידה, בתיאום עם הסטודנטים עם שחרורם, על פי צורכי הלמידה.
 • במידת הצורך ייפתחו קורסים נוספים בסמסטר ב' ובקיץ לטובת משרתים שיפסידו קורסים.
 • מרצים יאשרו המרת מבחנים בעבודות למשרתים על פי צורך בתיאום עם יועצי הלימודים ובאישור ראשי החוגים.
 • לכל המשרתים תאושר הגשה מאוחרת של מטלות הקורסים בהתאם למועד שחרורו של הסטודנט משירות המילואים. כל ההגשות יסתיימו עד ל-15 באוגוסט 2024. אם תידרש התאמה נוספת היא תיעשה על ידי צמצום היקף תוכני הלימוד וויתור על מטלות בתיאום עם ראשי החוגים ויועצי הלימודים.
 • מועד ג' יאושר אוטומטית לכל משרת על ידי יועץ הלימודים שלו. בשנה זו יתקיים גם מועד ד' שיאושר לסטודנטים הזקוקים לו על ידי ועדת חריגים.
 • משרתי המילואים זכאים ללמוד על-תנאי בקורסים מתקדמים במקביל להשלמת הבחינה או המטלה בקורס המהווה דרישה מוקדמת.
 • משרתי המילואים יהיו זכאים לדחות קורסים ולחזור עליהם בשנה אקדמית עוקבת בלא תשלום נוסף.
 • למשרתי המילואים תהיה עדיפות בשאילת ספרים בספרייה ותתאפשר להם שאילת ספרים בכמות העולה על הכמות הרגילה.
 • על ימי התנדבות – בנוסף ל-1 ש"ש הניתן עבור ימי התנדבות בשנים כתיקונן – ניתן לקבל בתואר 1 ש"ש נוסף, ומקסימום עד 2 ש"ש.
 • על שירות מילואים – בנוסף ל-1 ש"ש הניתן עבור ימי מילואים בשנים כתיקונן, ניתן לקבל הכרות נוספות לטובת התואר על פי הקריטריונים הבאים: עד 100 ימי מילואים בשנת תשפ"ד – 3 ש"ש נוספים. מעל 100 ימי מילואים בשנת תשפ"ד – 4 ש"ש נוספים.
 • הכרות אלו יינתנו על קורסי בחירה, במידה ויש לסטודנט. סך זה כולל את כל הפטורים שניתנו לסטודנט במהלך התואר גם לפני המלחמה כולל נ"ז על מילואים/התנדבות שניתנו בעבר.
 • יש צורך באישור חתום של צה"ל על ימי מילואים או של ארגון התנדבותי על שעות ההתנדבות; החישוב הוא 14 ימי מילואים / 30 שעות התנדבות = 1 ש"ש.
 • תקופת ההכרה בעשייה החברתית הייחודית תהיה החל מתאריך 7.10.23 ועד סוף שנת הלימודים תשפ"ד 30.8.24.
 • מעבדות: למשרתי מילואים שנמנע מהם להשתתף בשיעורי מעבדה יתואמו ימי השלמה.
 • קורסים סמינריונים: תאושר למשרתי המילואים הנחיה אישית על מנת שיספיקו להגיש את עבודותיהם עד סוף השנה.
 • התנסות קלינית: ייבנה לכל משרת מתווה התנסות אישית בהתאם למועד השחרור משירות המילואים. המטלות יתוכננו כך שיסתיימו לא יאוחר מסיום שנת הלימודים תשפ"ד.
 • מרצי הקורסים יעניקו בהכוונה של מרכז התמיכה הנחיה ותמיכה לימודית נוספת לכל משרת שיזדקק לכך.
 • מרכז התמיכה מרחיב את פעילותו ומתגבר את צוותי התמיכה, כך שיצליח לתת תמיכה וסיוע, אקדמיים ורגשיים, לכל סטודנט שיזדקק לכך.
 • ועדת ההנחות נכונה לסייע לכל משרת הנקלע לקושי בתשלום שכר הלימוד בשנה זו.

*  בכל מקום שנכתב 'משרתים' הכוונה היא גם לבנות זוגם, אלא אם צוין במפורש אחרת.

רכז מילואים:
הלל ברזלי | 02-9937359 | hallelb@herzog.ac.il