תקנון – תואר שני

תקנון לימודי התואר שני

מינהל לומדים

פרטים אישיים: חובתו של כל סטודנט לדאוג לעדכון הפרטים האישיים בתיק האישי (שינוי מצב משפחתי, כתובת וכד').

תלמיד מן המניין: סטודנט נחשב לתלמיד מן המניין אך ורק לאחר שעמד בתנאי הקבלה, הסדיר את תשלומי שכר הלימוד, נקלט במחשב וקיבל מערכת ממוחשבת מהמזכירות האקדמית. סטודנט שלא עומד בתנאי קבלה ייחשב כתלמיד שלא מן המניין עד השלמת חובותיו.

משך הלימודים: משך הלימודים המרבי הוא שש שנים, בכפוף לתקנון הגשת עבודה סמינריונית ועבודת הגמר. סטודנט שלא השלים את לימודיו בתקופה זו לא יוכל להשלימם. סטודנט שנכשל בקורס אחד או שלא הוכרו בו לימודיו יוכל להשלים את הנדרש בתוך שנה אחת מסיום הקורס.

הפסקת לימודים: ניתן לבקש הפסקה זמנית בלימודים למשך פרק זמן של עד שני סמסטרים (מצטברים או נפרדים). בקשה להפסקת לימודים תימסר בכתב לראש החוג. חישוב חיוב שכר הלימוד ייעשה על פי הוראות משרד החינוך בהתאם לתאריך מסירת ההודעה בכתב. אי-מסירת הודעה על הפסקת הלימודים, תגרום להמשך חיוב בשכר לימוד. ועדת ההוראה של המכללה רשאית להמליץ על השעיה זמנית, או על הפסקת לימודיו של סטודנט על סמך שיקולים לימודיים או משמעתיים כגון: אי-מילוי חובות אקדמיים; התנהגות שאינה הולמת עובדי חינוך והוראה; חוב של שכר לימוד; עברת משמעת. ההחלטה הסופית על הפסקת לימודיו של סטודנט במכללה היא בסמכותו ובאחריותו של נשיא המכללה. החלטתו של נשיא המכללה תימסר בכתב לידי מי שהופסקו לימודיו. זכותו של הסטודנט שהופסקו לימודיו, להביא את הסתייגויותיו בפני ועדת ערעורים מוסדית. הערעור ייעשה בכתב, בתוך פרק זמן של עד 14 יום ממועד קבלת ההודעה. בבקשת הערעור יש להודיע אם ברצונך להופיע אישית בפני ועדת הערעורים.

חידוש לימודים: חזרה ללימודים לאחר הפסקה של שנה ומעלה, מחייבת הליכי הרשמה רגילים. ההכרה בלימודים קודמים של המבקש/ת לחדש לימודים, תיעשה על פי נוהלי המכללה.

מבחנים ועבודות

מבחנים ועבודות: לכל קורס תהיה מטלת סיום בדמות מבחן או עבודה לפי החלטת מורה הקורס. בחלק מהקורסים יהיו גם תרגילים, סיכומי קריאה, רפרטים או עבודות אחרות. ניתן להיבחן רק במועדים הקבועים של המבחנים: במועד א' – המיועד לכולם, למעט אלה שיש להם סיבות מוצדקות להיעדרות ובמועד ב' – המיועד לתלמידים שלא נבחנו עדיין או המעוניינים בשיפור ציון. המבחן במועד ב' מחייב הרשמה מוקדמת, (במזכירות האקדמית). הציון הקובע הוא הציון המאוחר יותר, ולא הגבוה יותר. מקרים חריגים יורשו להיבחן במועד ג', על פי אישור ראש התכנית.

עבודה לסיום קורס: מטרתה ללמד על הידיעות, על הכלים ועל המיומנויות שרכש התלמיד במהלך הקורס. רצוי להגיש את העבודה במהלך הקורס ולכל המאוחר חודש לאחר סיומו. יש להגיש את העבודה תוך חודש מסיום הקורס. הגשת עבודה באיחור, לאחר תחילת מחצית ב' של שנת הלימודים הבאה לאחר סיום הקורס, תחייב בתשלום קנס של 100 ש"ח. לאחר שנתיים ממועד סיום הקורס לא ניתן להגיש את העבודה והקורס הנלמד לא יקנה ללומד נקודות זכות.

עבודה סמינריוניות ועבודת גמר: ניתן להגיש את העבודה במהלך שנה אחת מסיום הלימודים לתואר. לאחר שנה ועד שש שנים מסיום הלימודים, ניתן להגיש את העבודה, אבל בתוספת תשלום של 300 ש"ח. לאחר שש שנים מסיום הלימודים לא ניתן למסור עבודות אלו.

ציונים: ציון עובר בכל הקורסים הוא 60, ובקורסי השלמה: 80. ציון עובר בעבודה סמינריונית ובעבודת הגמר הוא 70. ניתן לשפר ציוני קורסים עד שנתיים ממועד סיום הקורס. הציון האחרון הוא הקובע (גם אם הוא נמוך מהציון הקודם). ערעור על ציון יופנה תחילה למרצה הקורס לבדיקה חוזרת. במידה והערעור יידחה, ניתן להגיש בקשה מנומקת לראש התכנית.

גמולי השתלמות: המעוניינים בקבלת גמול השתלמות על קורס, חייבים בקבלת ציון על סמך עבודה או מבחן תוך חודש ממועד סיום הלימודים. לאחר מועד זה משרד החינוך אינו מקבל דיווחי גמולים. איחור בהשלמת המטלות יגרום לביטול האפשרות לקבלת גמול השתלמות על הקורס.

אחריות לימודית

הנהלת בית-הספר ללימודים מתקדמים מצפה כי הסטודנטים יקפידו על הכללים הבאים:

נוכחות: מדיניות המוסד מחייבת חובות נוכחות בשיעורים, בסדנאות ובסיורים. במקרים מיוחדים (שמחות, מחלה וכד') תותר היעדרות של עד 20% מכלל שיעורי הקורס. סטודנט אשר ייעדר מעל ל-20% מהשיעורים בקורס מסוים לא יורשה להיבחן, לא יוכרו לימודיו במקצוע זה ויהיה עליו לחזור על הקורס ולשלם שכר לימוד בהתאם. סטודנט שנעדר מעבר למכסה הנ"ל עקב נסיבות רפואיות, שמירת הריון, חופשת לידה או שירות במילואים, ייעשה מאמץ משותף של המרצה/ים והסטודנט כדי להשלים את החסר במועד מוקדם ככל האפשר לסיום הרשמי של הלימודים בקורס. סטודנטית בחופשה שלאחר לידה תורשה להיעדר עד 30% מהקורס. מקרים חריגים בעקבות בעיות אישיות יטופלו בתאום עם המרכז האקדמי וראש החוג.

איחורים: כל השיעורים יתחילו בזמן. מרצה הקורס יחליט ויודיע לסטודנטים האם ירשה למאחרים להיכנס לכיתה.

יושרה: בכל עבודה יש לדווח על המקורות שמהם נשאבו הידיעות, ועליהם התבססה הכתיבה. גם אתרים מקוונים (אינטרנט, מאגרים וכו') כלולים בדרישה זו ויש לציין אותם כמקור למידע או לציטוט שהובא מהם. אין להגיש עבודה שהוגשה כבר בעבר למכללת הרצוג או לכל מסגרת אקדמית או תורנית אחרת.

אתיקה: סטודנטים יתנהגו ביושר ובהגינות בינם לבין עצמם ובינם לבין עובדי המכללה. חובה על כל סטודנט למלא בדייקנות אחר הוראות ההנהלה בדבר מועדי הצגת אישורים, תעודות מקוריות ואישורים נוטריוניים. פגיעה ברכוש המכללה, העתקה, זיוף ומעשי תרמית ואף שיחה בזמן בחינה, ייחשבו כעברות משמעת ויועברו לטיפול ועדת משמעת של המכללה שתדון בעניין ותחליט על התגובה למעשה.  העונשים הצפויים בגין עברות אלו כוללים, מעבר לפסילת העבודה או הקורס שבהן נעשתה העברה, גם פסילת עבודות נוספות של התלמיד/ה ולעתים גם השעיה מן הלימודים במכללה לפרק זמן קצוב (שנה) או אף לצמיתות.

שונות: חל איסור מוחלט על עישון במתחם המכללה. חל איסור על השימוש בטלפונים הניידים בעת השיעורים ויש להקפיד על כיבויים לפני תחילת השיעור.

הכרה בלימודים קודמים

ניתן לקבל הכרה בלימודים קודמים על בסיס אישי ובתנאי שהקורסים נלמדו במוסד אקדמי מוכר לאחר לימודי תואר ראשון, ובתנאי שתכני הקורס שלגביו מבוקשת ההכרה חופפים את הקורסים הנלמדים בתכנית ושהסטודנט קיבל ציון לפחות 70.

ההכרה מותנית בהצגת גיליון ציונים ותיאור הקורס (סילבוס).

לא תינתן הכרה עבור לימודים מעל 6 שנים מיום סיום הלימודים.

לא תינתן הכרה מעל ל- 45% מהתכנית.

בטחון ובטיחות

הסטודנטים יקפידו על ההוראות בתחום זה בכלל, ואלה המתפרסמות בחוזר מנכ"ל משרד החינוך ומחייבות גם את המוסדות להכשרת עובדי-ההוראה בפרט.

המוסדות להכשרת עובדי הוראה הם חלק אינטגרלי של מערכת החינוך, והסטודנטים יהיו מגויסים לשירותיה בשעת חירום (ויזכו בתגמולים – שכר, כיסוי הוצאות נסיעה וכיו"ב). הפעלת המוסד בשעת חירום וקיום הלימודים בו תהיה בהתאם להוראות שבנהלים ובנספחים השונים ובהתאם להחלטות מטה החירום.

מטה החירום במוסד יפעל בכפיפות לרשות החינוך המקומית, ליתר מוסדות החינוך שבמרחב המוניציפלי ובזיקה ללשכת המחוז של משרד החינוך ורשות מחוזית לחינוך ולפי הנחיות של גורמי הג"א ומל"ח.

מן הראוי לציין

ניתן לראות את הנוסח המלא של חוק זכויות הסטודנט באתר המכללה במסגרת ההפניות 'מידע לסטודנט'.

ד"ר ברכי אליצור מונתה כנציבת קבילות למקרה של הטרדה מינית. ניתן לפנות אליה במקרה הצורך. החוק למניעת הטרדות מיניות מפורסם באתר המכללה במסגרת ההפניות 'מידע לסטודנט'.

הנהלת המכללה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בתכנית הקורסים וברשימת המרצים כפי שיידרש. כל שינוי יובא לידיעת הסטודנטים.