תקנון – תואר שני

מינהל לומדים

 • פרטים אישיים: חובתו של כל סטודנט לדאוג לעדכון הפרטים האישיים בתיק האישי (שינוי מצב משפחתי, כתובת וכד').
 • תלמיד מן המניין: סטודנט נחשב לתלמיד מן המניין אך ורק לאחר שעמד בתנאי הקבלה, הסדיר את תשלומי שכר הלימוד, נקלט במחשב וקיבל מערכת ממוחשבת מהמזכירות האקדמית. סטודנט שלא עומד בתנאי קבלה ייחשב כתלמיד שלא מן המניין עד השלמת התנאים הנ"ל. תלמיד יוכל להישאר במעמד 'שלא מן המניין' למשך שנה אחת בלבד, ולאחר מכן יופסקו הלימודים. מקרים חריגים יטופלו באישור ראש התוכנית.
 • משך הלימודים: משך הלימודים המרבי הוא שש שנים, בכפוף לתקנון הגשת עבודה סמינריונית ועבודת הגמר. סטודנט שלא השלים את לימודיו בתקופה זו לא יוכל להשלימם. סטודנט שנכשל בקורס אחד או שלא הוכרו בו לימודיו יוכל להשלים את הנדרש בתוך שנה אחת מסיום הקורס.
 • עליה בשנה: סטודנט המסיים שנה עולה באופן אוטומטי לשנה הבאה, אלא אם כן ראש התוכנית או הנהלת המכללה החליטו אחרת. ראש התוכנית יכול להחליט כי תלמיד לא יוכל לעלות שנה אם הסטודנט לא הצליח לעמוד בצורה מספקת בחובותיו בשנת הלימודים (העדר ציונים או ציונים נמוכים בקורסים שנלמדו). במקרה כזה, רשאי ראש התוכנית להתנות את המשך הלימודים בפגישה של הסטודנט עם מרכז התמיכה של המכללה, ובכפוף להמלצת מרכז התמיכה.
 • הפסקת לימודים: ניתן לבקש הפסקה זמנית בלימודים למשך פרק זמן של עד שני סמסטרים (מצטברים או נפרדים). בקשה להפסקת לימודים תימסר בכתב לראש החוג. חישוב חיוב שכר הלימוד ייעשה על פי הוראות משרד החינוך בהתאם לתאריך מסירת ההודעה בכתב. אי-מסירת הודעה על הפסקת הלימודים, תגרום להמשך חיוב בשכר לימוד. ועדת ההוראה של המכללה רשאית להמליץ על השעיה זמנית, או על הפסקת לימודיו של סטודנט על סמך שיקולים לימודיים או משמעתיים כגון: אי-מילוי חובות אקדמיים; התנהגות שאינה הולמת עובדי חינוך והוראה; חוב של שכר לימוד; עברת משמעת. ההחלטה הסופית על הפסקת לימודיו של סטודנט במכללה היא בסמכותו ובאחריותו של נשיא המכללה. החלטתו של נשיא המכללה תימסר בכתב לידי מי שהופסקו לימודיו. זכותו של הסטודנט שהופסקו לימודיו, להביא את הסתייגויותיו בפני ועדת ערעורים מוסדית. הערעור ייעשה בכתב, בתוך פרק זמן של עד 14 יום ממועד קבלת ההודעה. בבקשת הערעור יש להודיע אם ברצונך להופיע אישית בפני ועדת הערעורים.
 • חידוש לימודים: חזרה ללימודים לאחר הפסקה של שנה ומעלה, מחייבת הליכי הרשמה רגילים. ההכרה בלימודים קודמים של המבקש/ת לחדש לימודים, תיעשה על פי נהלי המכללה.

מבחנים ועבודות

 • כללי: לכל קורס תהיה מטלת סיום בדמות מבחן או עבודה לפי החלטת מורה הקורס. בחלק מהקורסים יהיו גם תרגילים, סיכומי קריאה, רפרטים או עבודות אחרות.
 • מבחנים: ניתן להיבחן רק במועדים הקבועים של המבחנים, אשר יפורסמו בידי מדור בחינות. כל תלמיד רשאי להיבחן במועד א' ו/או במועד ב'. במועד ב' ניתן להבחן רק לאחר רישום. הרישום עד לשבוע לפני המבחן. סטודנט שנבחן במועד א' ומבקש לשפר את הציון נדרש להרשם מראש למועד ב'. סטודנט שלא נרשם בזמן לא יוכל לגשת למועד ב'. הציון הקובע הוא הציון המאוחר יותר, ולא הגבוה יותר. במקרים חריגים יורשו סטודנטים להיבחן במועד ג', על פי אישור ראש התוכנית והמרכז האקדמי. סטודנט שנרשם למבחן מועד ב' ולא ניגש לבחינה ייקנס ב-100 ₪. סטודנט שלא הופיע למבחן במועד ג' ייקנס ב-200 ₪.
 • עבודה לסיום קורס: מטרתה ללמד על הידיעות, על הכלים ועל המיומנויות שרכש התלמיד במהלך הקורס. יש להגיש את העבודה תוך חודש מסיום הקורס. הגשת עבודה באיחור, לאחר תחילת מחצית ב' של שנת הלימודים הבאה לאחר סיום הקורס, תחייב בתשלום קנס של 150 ש"ח. לאחר שנתיים ממועד סיום הקורס לא ניתן להגיש את העבודה והקורס הנלמד לא יקנה ללומד נקודות זכות. במקרים חריגים ניתן להגיש בקשה מיוחדת להגשת מטלה בקורס לאחר שעברו יותר משנתיים.
 • עבודה סמינריוניות: מועד ההגשה של העבודה הוא במהלך השנה השנייה של הלימודים ועד שנה אחת מסיום הלימודים הסדירים לתואר. לאחר שנה ועד שנתיים שנים מסיום הלימודים, ניתן להגיש את העבודה, אבל בתוספת תשלום של 500 ש"ח. לאחר שנתיים מסיום הלימודים לא ניתן למסור עבודות אלו. במקרים חריגים ניתן להגיש בקשה מיוחדת להגשת מטלה בקורס לאחר שעברו יותר משנתיים.
 • עבודת גמר: מועד ההגשה של העבודה הוא במהלך השנה השנייה של הלימודים ועד שנה אחת מסיום הלימודים הסדירים לתואר. לאחר שנה ועד שש שנים מסיום הלימודים, ניתן להגיש את העבודה, אבל בתוספת תשלום של 500 ש"ח. לאחר שש שנים מסיום הלימודים לא ניתן למסור עבודות אלו. במקרים חריגים ניתן להגיש בקשה מיוחדת להגשת מטלה בקורס לאחר שעברו יותר משש שנים.
 • ציונים: ציון עובר בכל הקורסים הוא 60, ובקורסי השלמה: 80. ציון עובר בעבודה סמינריונית ובעבודת הגמר הוא 70. ניתן לשפר ציוני קורסים עד שנתיים ממועד סיום הקורס. הציון האחרון הוא הקובע (גם אם הוא נמוך מהציון הקודם).
 • ערעורים: ערעור על ציון יופנה תחילה למרצה הקורס לבדיקה חוזרת. בעת ערעור על ציון רשאי המרצה להיפגש עם הסטודנט או לא להיפגש איתו לפי שיקול דעתו. המרצה רשאי לדחות את הערעור (ובמקרה כזה ציון יישאר כפי שהיה), לקבל את הערעור ולהעלות ציון, וכן להוריד ציון לאור הבדיקה החוזרת. במידה והערעור יידחה, ניתן להגיש בקשה מנומקת לראש התוכנית. לאחר ערעור בפני המרצה ובפני ראש התוכנית, הסטודנט רשאי להגיש ערעור סופי ואחרון (בכתב) לדיקן הסטודנטים.
 • גמולי השתלמות: המעוניינים בקבלת גמול השתלמות על קורס, חייבים בקבלת ציון על סמך עבודה או מבחן תוך חודש ממועד סיום הלימודים. לאחר מועד זה משרד החינוך אינו מקבל דיווחי גמולים. איחור בהשלמת המטלות עשוי לגרום לביטול האפשרות לקבלת גמול השתלמות על הקורס.

אחריות לימודית

הנהלת בית-הספר ללימודים מתקדמים מצפה כי הסטודנטים יקפידו על הכללים הבאים:

 • נוכחות: מדיניות המוסד מחייבת חובות נוכחות בשיעורים, בסדנאות ובסיורים. במקרים מיוחדים (שמחות, מחלה וכד') תותר היעדרות של עד 20% מכלל שיעורי הקורס. סטודנט אשר ייעדר מעל ל-20% מהשיעורים בקורס מסוים לא יורשה להיבחן, לא יוכרו לימודיו בקורס זה ויהיה עליו לחזור על הקורס ולשלם שכר לימוד בהתאם. סטודנט שנעדר מעבר למכסה הנ"ל עקב נסיבות רפואיות, שמירת הריון, חופשת לידה או שירות במילואים, ייעשה מאמץ משותף של המרצה/ים והסטודנט כדי להשלים את החסר במועד מוקדם ככל האפשר לסיום הרשמי של הלימודים בקורס. סטודנטית לאחר לידה תורשה להיעדר עד 6 שבועות, בנוסף להיעדרות הרגילה. מקרים חריגים בעקבות בעיות אישיות יטופלו בתאום עם המרכז האקדמי וראש התוכנית. סטודנט שיודע כי הוא עשוי להיעדר מקורסים מרוכזים או קורסי קיץ נדרש לפנות בהקדם האפשרי למזכירות האקדמית על מנת למצוא פתרון מתאים.
 • איחורים: כל השיעורים יתחילו בזמן. מרצה הקורס יחליט ויודיע לסטודנטים האם ירשה למאחרים להיכנס לכיתה.
 • יושרה: בכל עבודה יש לדווח על המקורות שמהם נשאבו הידיעות, ועליהם התבססה הכתיבה. גם אתרים מקוונים (אינטרנט, מאגרים וכו') כלולים בדרישה זו ויש לציין אותם כמקור למידע או לציטוט שהובא מהם. אין להגיש עבודה שהוגשה כבר בעבר למכללת הרצוג או לכל מסגרת אקדמית או תורנית אחרת.
 • אתיקה: סטודנטים יתנהגו ביושר ובהגינות בינם לבין עצמם ובינם לבין עובדי המכללה. חובה על כל סטודנט למלא בדייקנות אחר הוראות ההנהלה בדבר מועדי הצגת אישורים, תעודות מקוריות ואישורים נוטריוניים. פגיעה ברכוש המכללה, העתקה, זיוף ומעשי תרמית ואף שיחה בזמן בחינה, ייחשבו כעברות משמעת ויועברו לטיפול ועדת משמעת של המכללה שתדון בעניין ותחליט על התגובה למעשה. העונשים הצפויים בגין עברות אלו כוללים, מעבר לפסילת העבודה או הקורס שבהן נעשתה העברה, גם פסילת עבודות נוספות של התלמיד/ה ולעתים גם השעיה מן הלימודים במכללה לפרק זמן קצוב או אף לצמיתות, בהתאם לחומרת המקרה.
 • שונות: חל איסור מוחלט על עישון במתחם המכללה. חל איסור על השימוש בטלפונים הניידים בעת השיעורים ויש להקפיד על כיבויים לפני תחילת השיעור. חל איסור על הכנסה של תינוקות לכיתה בזמן הלימודים, אלא אם כן המרצה מאשר זאת במפורש.

הכרה בלימודים קודמים

 • ניתן לקבל הכרה בלימודים קודמים על בסיס אישי ובתנאי שהקורסים נלמדו במוסד אקדמי מוכר לאחר לימודי תואר ראשון, ובתנאי שתכני הקורס שלגביו מבוקשת ההכרה חופפים את הקורסים הנלמדים בתוכנית ושהסטודנט קיבל ציון לפחות 70.
 • ההכרה מותנית בהצגת גיליון ציונים ותיאור הקורס (סילבוס).
 • לא תינתן הכרה עבור לימודים מעל 10 שנים מיום סיום הלימודים.
 • לא תינתן הכרה מעל ל- 45% מהתוכנית.

בטחון ובטיחות

 • הסטודנטים יקפידו על ההוראות בתחום זה בכלל, ואלה המתפרסמות בחוזר מנכ"ל משרד החינוך ומחייבות גם את המוסדות להכשרת עובדי-ההוראה בפרט.
 • המוסדות להכשרת עובדי הוראה הם חלק אינטגראלי של מערכת החינוך, והסטודנטים יהיו מגויסים לשירותיה בשעת חירום (ויזכו בתגמולים – שכר, כיסוי הוצאות נסיעה וכיו"ב). הפעלת המוסד בשעת חירום וקיום הלימודים בו תהיה בהתאם להוראות שבנהלים ובנספחים השונים ובהתאם להחלטות מטה החירום.
 • מטה החירום במוסד יפעל בכפיפות לרשות החינוך המקומית, ליתר מוסדות החינוך שבמרחב המוניציפאלי ובזיקה ללשכת המחוז של משרד החינוך ורשות מחוזית לחינוך ולפי הנחיות של גורמי הג"א ומל"ח.

 

 

מן הראוי לציין

 • ניתן לראות את הנוסח המלא של חוק זכויות הסטודנט באתר המכללה במסגרת ההפניות 'מידע לסטודנט'. בנוסף, מידע מפורט בנושאים שונים מופיע במידעון המכללה המתפרסם באתר האינטרנט.
 • הגב' תהילה הר-זהב מונתה כנציבת קבילות למקרה של הטרדה מינית. ניתן לפנות אליה במקרה הצורך. בנוסף, בקמפוס היכל שלמה ממונה על תחום ההטרדות המיניות ד"ר איתמר ברנר, ובקמפוס אלון שבות ממונה על תחום ההטרדות המיניות מר יהושע הרלינג, וניתן לפנות גם אליהם בנדון. החוק למניעת הטרדות מיניות מפורסם באתר המכללה במסגרת ההפניות ב'מידע לסטודנט'.
 • הנהלת המכללה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בתוכנית הקורסים וברשימת המרצים כפי שיידרש. כל שינוי יובא לידיעת הסטודנטים.