חזון המכללה

 

המכללה האקדמית הרצוג

תורה, חכמה וחינוך

 

המכללה האקדמית הרצוג היא מכללה תורנית-ציונית לחינוך מיסודן של המכללה למורים ע"ש הרא"מ ליפשיץ ומכללת הרצוג שעל יד ישיבת הר עציון.

המכללה שואפת להכשיר מורות ומורים מעולים ולהצעיד את מערכת החינוך לקראת אתגרי הדור הבא, תוך שילוב של נאמנות לעם ישראל, לתורתו ולארצו,
עם איכות אקדמית גבוהה ופדגוגיה עדכנית.

יסודות

 1. המכללה האקדמית הרצוג רואה בחינוך את הדרך העיקרית לבניין חוסנו הרוחני, המוסרי והחומרי של עם ישראל. כל מורה בכל כיתה ובכל תחום לימודים הוא אישיות מחנכת, ועליו לכוון את עשייתו לאור הכרה זו.
 2. המכללה הציבה לה למטרה להכשיר את המורים בישראל ובתפוצות לחנך וללמד את תלמידיהם במערכות החינוך, פורמליות ושאינן פורמליות, על פי ערכי היסוד של המכללה:
  • המכללה מחויבת לתורה ולמצוות, לערכי הציונות ולשותפות מלאה עִם עַם ישראל בארץ ישראל ובגולה.
  • המכללה פועלת על פי דרכם ומשנתם של מייסדיה, הרא"מ ליפשיץ וראשי ישיבת הר עציון, ולאור תורתם של גדולי ישראל וחכמיו.
  • המכללה משתיתה את יחסי האנוש בה על ערכי כבוד האדם, על אחווה, על רעות ועל כבוד הדדי. התנהלות המכללה מתאפיינת בהקשבה והיא נעשית בשיתוף קהילת המורים כמו גם התלמידים הבאים בשעריה. 
  • השקפת עולמה של המכללה מבוססת על רוחב דעת ופתיחות, והיא מבקשת להשתלב בשיח החינוכי והציבורי בחברה הישראלית וגם בקהילות היהודיות בתפוצות ולהשפיע עליו.
  • המכללה משלבת בין שמירה על מסורת תורנית, לימודית ופדגוגית, לבין פתיחות לעולם המשתנה והמתחדש. זאת, מתוך התמודדות מקורית וחדשנית עם אתגרי התקופה – טכנולוגיים, חברתיים ותרבותיים.
  • המכללה חותרת למצוינות לימודית: תורנית, אקדמית ופדגוגית הן של צוות המורים והן בקרב קהל התלמידים.
  • אווירת הלימודים במכללה מאזנת במידה הראויה בין חתירה למצוינות ולהישגים אישיים לבין אחריות הדדית, שיתוף ועבודת צוות.
  • ניהול המכללה, הן בתחומי הדעת והלימוד והן בתחומי המנהל והכלכלה, מתקיים תוך שמירה על ערכי המוסר והמידות הטובות: יָשרה, הגינות, שקיפות, שמירת החוק ואחריות לממון הפרט והציבור.

 

 

 

דרכי פעולה

א-ב: מחויבות

 • המכללה מחויבת לאמונת היהדות ולמורשתה ולקיום תורה ומצוות, הן באורח החיים של המלמדים והלומדים בה והן בתכני הלימודים וההוראה.
 • המכללה מבקשת לטפח מורים הקשורים למורשת העם היהודי, הדבקים בזהות היהודית והמעורים בהוויה הישראלית והיהודית בת זמננו, בארץ ובתפוצות.
 • המכללה תשמור על קשר חיוני ורציף עם מורים בארץ ובעולם, הן באמצעות מפגש בלתי אמצעי והן באמצעות טכנולוגיות הוראה חדישות.
 • תחיית עם ישראל בארצו ותקומת מדינת ישראל הן אבני יסוד בדרך החינוך של המכללה.
 • המהפכה ההיסטורית של קיבוץ הגלויות והפלא של תקומת המדינה מחייבים את מערכות החינוך, והמכללה בכללן, לעצב תכניות לימודים וגישה חינוכית הולמת, המקדמות את תחיית האומה בארצה בכל המישורים של הקיום האישי והלאומי.
 • לאור מיקומן של קריות המכללה באלון שבות ובמגדל עוז, המכללה רואה ערך מיוחד בהעמקת ההיכרות של התלמידים והציבור הרחב עם גוש עציון ומורשתו.
 • הימצאות קרית המכללה בירושלים מעניקה משמעות מיוחדת למרכזיותה של ירושלים בתכניות החינוכיות של המכללה, ומדגישה את היותה הלב הפועם של העם היהודי ומוקד לחינוך וזהות יהודית.

 

 

ג-ד: יחסי אנוש

 • כבוד האדם, הנברא בצלם א-לוהים, הוא ערך יסודי ביחסי האנוש במכללה. המכללה תפעל להטמיע ערך זה בקרב סגל המכללה ובקרב עובדיה ולוודא שיישמר ביחסים בינם לבין הלומדים, ובכך תתרום להנחלתו במערכת החינוך כולה.
 • המכללה מטפחת תודעה של שירות ואחריות בקרב סגל המרצים והעובדים, וכן בקרב המתכשרים להוראה וסגלי עובדי החינוך – כלפי תלמידים, הורים ועמיתים במערכת החינוך.
 • המכללה מבקשת לשמש בית לעובדיה: מקום המקנה ביטחון תעסוקתי, סביבת עבודה נעימה ויחסי אנוש טובים.
 • המכללה מבקשת לשמש בית לקהילת התלמידים: מקום שיתאפיין באווירה נעימה, בעשייה חברתית בעלת ערך, בהקשבה ובדאגה לרווחת התלמידים. כל זאת תוך קיום חובתה לשמור על הנהלים שקבעה ועל דרישות לימודיות גבוהות.
 • המכללה מחויבת לתמוך בבוגריה בהמשך דרכם במערכת החינוך ובחברה.
 • יוגדרו נהלים ברורים להתנהלות עובדי המכללה ותלמידיה, ותתקיים בקרה מתמדת להבטיח העמידה בהם.

 

ה: רוחב דעת, פתיחות והשתלבות

 • המכללה מחויבת לחינוך למעורבות חברתית ומתוך כך להכשרת מורים שישכילו להקנות לתלמידיהם ראייה חברתית רחבה, אחריות ושותפות.
 • קהל היעד הראשוני של המכללה הוא בוגרי החינוך הציוני-דתי בישראל. במעגלים רחבים יותר, המכללה מחויבת לכל מערכת החינוך במדינת ישראל ולחינוך היהודי בעולם כולו.
 • המכללה רואה לנכון לשתף פעולה עם כל גורם הרואה לנגד עיניו את טובת החינוך היהודי, מתוך כבוד הדדי, שילוב כוחות להשגת היעדים המשותפים והתמקדות במשותף ולא במפריד ובמבדיל.
 • המכללה מבקשת להיות מעורבת בעיצוב מערכות החינוך הכלליות בישראל מתוך שיתוף פעולה עם הגורמים העוסקים בכך.
 • המכללה עוסקת גם בהכשרת מורים לחינוך הכללי והחרדי, בישראל ובתפוצות.
 • המכללה מעודדת את חשיפת התלמידים להשקפות עולם שונות ולגוונים השונים המצויים בחברה ובתרבות הישראלית והיהודית בת זמננו. חשיפת הקונפליקטים החינוכיים והרוחניים המתעוררים במפגש בין המסורתי למתחדש, בין התורני לאקדמי וההתמודדות אתם, הן חלק בלתי נפרד מתהליך הכשרת המורים במכללה, ועל כן אנו מקדישים לכך תשומת לב וזמן.
 • המכללה תקיים מסגרות חוץ אקדמיות מגוונות של לימוד ופיתוח חומרי למידה, פרסום ספרים, כתבי עת, כנסים ואירועים שונים על מנת לקדם הפצת חכמה ודעת, בדרכה של המכללה, לקהל הרחב.  
 • המכללה מאפשרת לבאים בשעריה לבטא את השקפת עולמם מתוך כבוד הדדי וסובלנות.
 • כמתחייב מערכי היסוד שלה, המכללה תגדיר את גבולות החופש הלגיטימיים במסגרותיה הן בהתנהגות והן בהבעת דעות.
 • ייקבע קוד התנהגות ולבוש במכללה שיחייב את כל הבאים בשעריה: סגל העובדים, המורים והתלמידים. במרכזי הלימוד של המכללה תישמר אווירה ההולמת את השקפתה וצרכיה של אוכלוסייתה הדתית.

ו-ח: לימודים

דמות המורה

 • המלמדים במכללה והלומדים בה יראו בהוראה ייעוד ודרך חיים.
 • בדרכי ההוראה שינקטו, יהוו מורי המכללה דוגמה אישית לתלמידיה.
 • המורה יהיה אדם לומד כל ימיו, רחב אופקים, סקרן ומתעניין. המורה יפתח אצל תלמידיו סקרנות, אהבת למידה, רוחב דעת וביקורתיות. כלי ההוראה ומטלות ההערכה שבהם ישתמש המורה יכוונו למטרות אלו.
 • המורה יסגל לעצמו דרכי הוראה שתשלבנה ממדים של דעת, רגש, חוויה והפנמה וינחיל אותם לתלמידיו, המורים לעתיד.
 • על המורה להיות יוזם ומנהיג, נכון להתחדשות ולרעננות בין בתחום הדעת ובין בדרכי החינוך וההוראה.

תורה וחכמה

 • השילוב בין תורה לאקדמיה נובע מתפיסת עולם חינוכית ורוחנית ומחייב את המכללה לשלב בין הפן התורני לפן האקדמי בכל מערכות ההוראה והלימוד.
 • המכללה תפעל לחזק את הקשר עם ישיבת הר-עציון, עם מדרשת הנשים במגדל עוז ועם הישיבות והמדרשות שתלמידיהן ובוגריהן לומדים בה, מתוך מגמה להעמיק את הבסיס התורני של המורים והתלמידים.
 • המכללה תעודד את המורים המלמדים במכללה ואת הלומדים בה, בכל תחומי הדעת ומקצועות הלימוד, להקדיש מזמנם ללימוד תורת ישראל ומורשתה ולגיבוש הזהות היהודית שלהם ושל תלמידיהם.
 • על המורים המלמדים במכללה ועל הלומדים בה להיות בעלי יכולת הבעה משובחת, בכתב ובעל-פה, ולפיכך יוקדש מאמץ להקניית כלים לשיפור ההבעה לסוגיה.
 • המכללה תעודד את המורים להתפתח בתחומי המחקר, לפרסם ספרים ומאמרים ולהתקדם בדירוג האקדמי. המכללה תעודד את המורים והתלמידים להשתתף בכינוסים תורניים ואקדמיים ובתכניות מחקר.
 • המכללה תקיים מסגרות מחקר ויצירה שיאפשרו התפתחות אקדמית ומחקרית לסגל המרצים, ולתלמידים מתקדמים.
 • המכללה תעודד שיתוף פעולה בין מרצי המכללה לבין מרצים בעלי שם מעולם התורה ומן האקדמיה.
 • המכללה תפעל לקידום קשרים בין-לאומיים בתחום המחקר האקדמי, לימוד התורה והפצתה, פיתוח ההוראה והכשרת המורים. זאת, בין היתר על ידי חילופי מורים ותלמידים מהארץ ומן העולם. כנסים ושיתופי פעולה עם מוסדות בארץ ובעולם.

 

ידע וחינוך

 • השילוב בין לימוד תחומי הדעת השונים ברמה גבוהה לבין רכישת כלים פדגוגיים להוראה ולחינוך הוא יסוד מהותי באופייה של המכללה, והוא מחייב את כל מערכות ההוראה והלימוד להקפיד על איזון עדין ומדויק בין הפן העיוני לבין הפן הפדגוגי.
 • המלמדים במכללה והלומדים בה יהיו מורים מקצועיים הבקיאים בתחומם ומומחים בדרכי החינוך וההוראה.
 • המכללה תפעל לאיזון מפרה בין מרצים מומחים בתחומי הדעת לבין מרצים בעלי יכולת פדגוגית מוכחת. סגל המורים יורכב ממומחים בתחומי הדעת וממורים בעלי ניסיון בשדה החינוך. תינתן עדיפות ברורה למרצים בעלי יכולת פדגוגית מוכחת וניסיון בתחום ההוראה.
 • עיצוב החוגים ותכניות הלימודים במכללה ייעשה בהתאמה לדרישות האקדמיות של המל"ג, לדרישות החינוכיות של מנהל החמ"ד ומתוך תשומת לב לתכניות הלימודים בבתי הספר.
 • המכללה תטפח סגל לומד ומתפתח המתעדכן תדיר בתחומי הידע המקצועי והעולם הטכנולוגי המתחדש.
 • על המורים במכללה להשתלם בדרכי החינוך ובאמצעי ההוראה המתחדשים ולעודד את תלמידי המכללה לסגל לעצמם דרכים וכלים אלו.
 • על המורים להיות מעודכנים בשאלות המתחדשות בתחומי החברה והחינוך בישראל ובעולם.
 • המכללה תפתח כלים מקצועיים לשיפור איכות ההוראה והלמידה. המכללה תקיים השתלמויות קבועות למורים ולחברי הסגל כדי להטמיע את החידושים בתחומי הדעת, בנושאים פדגוגיים ובכלים הטכנולוגיים המתחדשים.
 • המכללה תעודד יוזמות חדשות בתחום החינוך וההוראה. תפתח את מערכות הספריה והמידענות, מאגרי מידע ומשאבי למידה, כלים דיגיטליים וטכנולוגיים, לתמיכה בהתחדשות דרכי ההוראה, הלמידה והחינוך, ותהווה גורם מוביל בהטמעת חדשנות במערכות החינוך בארץ ובעולם.
 • המכללה תפעל לבניית קשרים יציבים ועמוקים עם מוסדות החינוך שבהם מתנסים התלמידים בהוראה. שיתוף פעולה פורה בין מוסדות החינוך לבין המכללה יתרום הן לסגל מוסדות החינוך והן לתלמידי המכללה.

איכות הלימודים

 • לאור שאיפתה להקפיד על רמת לימודים גבוהה ועל איכות אנושית וחינוכית, המכללה תדאג לאיזון הולם בין המגמה להרבות בתלמידים לבין הדרישה לעמוד ברמה הראויה.
 • המכללה תפעל להסמיך להוראה רק תלמידים המתאימים לעסוק במקצוע זה על פי הישגיהם הלימודיים, כישוריהם החינוכיים ואישיותם.
 • המכללה תפעל לאפשר לכל תלמידיה, ובכלל זה תלמידים בעלי צרכים מיוחדים, למצות את יכולותיהם וכישוריהם, וכל זאת מבלי לפגום באיכות ההוראה ובמצוינות הנדרשת.
 • המכללה תציע לבוגריה המשתלבים במערכת החינוך מערכת של תמיכה ועידוד בכדי לסייע להם להשתלב, להתמיד, להתקדם ולהתפתח בעשייתם החינוכית. החל משלבי ההתמחות והכניסה להוראה, דרך מסלול הפיתוח המקצועי והתואר השני, ועד למסגרות של שיתוף פעולה עם בתי הספר ומערכות החינוך.