הכרה בלימודים קודמים

מיועד לנתיבי תואר ראשון בהוראה (.B.Ed), הסבת אקדמאים להוראה, השלמה לתואר ראשון בהוראה והרחבת הסמכה לבעלי תואר (.B.Ed)

סטודנטים בעלי תארים אקדמיים וסטודנטים בעלי רקע תורני של לימוד בישיבות גבוהות או מדרשות ותלמידים אשר למדו קורסים אקדמיים שונים יוכלו לקבל הכרה על לימודים בתנאי שיעמדו בתנאי האקרדיטציה המפורטים להלן.

תנאי אקרדיטציה

1. ניתן להכיר בלימודים אקדמיים קודמים בתנאים הבאים:

  • הקורס אינו נכלל ברשימת הקורסים בתעודת ההוראה של המורה.
  • הקורס נלמד בהיקף של 1 ש"ש לפחות, ובציון שמעל 60.
  • נושא הקורס רלוונטי לתכנית הלימודים שהתלמיד מבקש ללמוד.
  • תוכנית הלימודים של הקורס היא ברמה המקבילה לתכנית המכללה, ומרצה הקורס הוא בעל תואר שני לפחות. קורסי ישיבה או מדרשה יוכרו רק אם יימסר טופס חתום ע"י המרצה המאשר את לימוד הקורס, פרוט המטלה ובצרוף המטלה עצמה.
  • לא יוכרו קורסים שנלמדו בתקופה העולה על 6 שנים לפני תחילת הלימודים. על בסיס ניסיונו המקצועי של המועמד, ניתן יהיה לאשר מתן קרדיט גם על לימודים שנלמדו לפני 6 שנים.

2. היקף ההכרה בלימודים קודמים לא אקדמאים הוא עד רבע מהיקף הנ"ז לתואר. (בהתאם להחלטת מל"ג מיום 20.3.18)

3. ניתן להכיר בקורסים ייחודיים או בסיורים לימודיים העומדים בתנאים שנזכרו לעיל בסעיף 1. ההכרה תלויה בתכנית המפורטת ובמטלות שיוצגו לאישור ראש החוג ומִנהל התלמידים.

בלימודי הסבת אקדמאים והרחבת הסמכה ניתן להכיר רק בקורסים ממוסדות אקדמיים.