שכר לימוד – תואר שני

חישוב שכר לימוד

שכר הלימוד ללימודי תואר M.Ed. נקבע לפי ערך שנת לימודים אוניברסיטאית. משך תכנית הלימודים הוא שנתיים לפיכך גובה שכר הלימוד בתכנית מלאה הוא 200%. גובה שכר הלימוד לפרטיו יחושב על ידי יחידת שכר לימוד בהתאם לתכנית הלימודים של הסטודנט שנקבעה לו על יד ראש התכנית.

הכרה בלימודים קודמים

  • סטודנט שקיבל הכרה בלימודים קודמים עד 4 ש"ש ישלם שכר לימוד מלא לתואר.
  • סטודנט שקיבל הכרה בלימודים קודמים בהיקף של 5-10 ש"ש זכאי להנחה בשכר הלימוד לתואר לפי מספר הש"ש שהוכרו לו. בתכניות ביהדות ערך שעת-לימוד שבועית מחושבת על פי גובה שכר הלימוד המעודכן המחולק ל-22 (1/22). בתכנית ניהול וארגון מערכות חינוך ערך שעת-לימוד שבועית מחושבת על פי גובה שכר הלימוד המעודכן המחולק ל-24 (1/24).

לימודים הנדרשים כהשלמות לקראת התואר

סטודנט החייב בלימודי השלמה עד 4 ש"ש לא ישלם שכר לימוד נוסף. סטודנט החייב בלימודי השלמה מעל 4 ש"ש ישלם 570 ₪ עבור כל שעת השלמה.

פיצול לימודים

 סטודנט רשאי לפצל שנת לימודים אחת לשנתיים רצופות ללא תוספת תשלום (סך הכל שלוש שנות לימוד).

כל פיצול אחר יחויב בתשלום נוסף עבור כל קורס שנדחה לשנה רביעית (570 ₪ עבור כל ש"ש – נכון לתשע"ט).

אגרות לימוד

על פי הנחיות משרד החינוך יש לשלם את האגרות הבאות, בנוסף לשכר לימוד:

  • דמי הרשמה בסך 400 ₪ (סטודנטים חדשים בלבד)
  • שימוש בספריה: 100 ₪ לכל שנת לימודים
  • ביטוח אישי: 35 ₪
  • כרטיס סטודנט: 40 ₪ (יש לצרף שתי תמונות)

רישום לשנה ב

סטודנטים הממשיכים את לימודיהם בשנת הלימודים תשע"ט ירשמו לקורסים בהתאם לתכנית הלימודים שלהם. מומלץ לקבל יעוץ אקדמי עם ראש התכנית לגבי חובות לימודיים לתואר, על מנת להירשם לקורסים הרלוונטיים.

סטודנטים הממשיכים את לימודיהם יסדירו שכר לימוד ביחידת שכר לימוד לפני תחילת שנת הלימודים. סטודנטים ששילמו שכר לימוד בתשע"ח באמצעות הוראת-קבע: הוראת הקבע תמשיך כפי שהיתה, אלא אם תתקבל הודעה על בקשה לשינוי.