נהלי רשות המחקר

א. הרכב הוועדה

 •  חברי הוועדה: ראש המכללה, סגן ראש המכללה, ראש הרשות, וכשמונה חברים נוספים מסגל המורים בתחומים שונים הנלמדים במכללה.

ב. סמכויות הוועדה

 •  ועדת המחקר תקבע את הקריטריונים ואת המועדים להגשת הצעות מחקר.
 •  ועדת המחקר תקבל הצעות מחקר, תאשר אותן ותחליט על מתן מענקי מחקר להצעות שיתקבלו.
 •  הוועדה תעקוב אחר התקדמות המחקרים בהתאם להצעות שיאושרו.
 •  ועדת המחקר תעלה יוזמות מחקריות ותאשר פרוייקטים מחקריים עצמאיים ומשותפים עם מוסדות אחרים.

ג. הצעות מחקר אישיות

 • חבר סגל העובד במכללה בהיקף של ¾ משרה ובעל ותק של שלוש שנים רשאי להגיש הצעת מחקר.
 • חבר סגל העובד בהיקף שבין ½ – ¾ משרה יוכל להגיש הצעת מחקר ובקשתו תידון בוועדת חריגים. ועדת החריגים תורכב מתוך חברי הוועדה ויהיה בה לפחות אדם אחד מהתחום הנידון.
 • חבר סגל שיש לו תקן ממוסד אקדמי אחר לא יוכל להגיש בקשה למימון מחקר מטעם המכללה, אך יוכל להיות שותף במחקר קבוצתי. במקרים חריגים תופנה הבקשה לוועדת חריגים.
 •  חבר סגל שקיבל מלגת מחקר ממוסד אחר (כגון מופת) לא יוכל לקבל מלגת מחקר מהמכללה באותה השנה.
 •  חבר סגל העובד בהיקף של 1/3 משרה ומעלה יוכל להיעזר ברשות המחקר על מנת להגיש בקשה למלגה למוסד חיצוני.
 •  חבר סגל העובד בהיקף של 1/3 משרה ומעלה יוכל להיות שותף במחקר קבוצתי הנערך במסגרת מכון המחקר.
 •  הצעת מחקר של אחד מחברי הוועדה תוגש לקורא נוסף מחוץ לוועדה ותידון שלא בנוכחות המגיש.
 • הצעת מחקר שאינה בתחום המומחיות של אחד מחברי הוועדה – או גם לפי שיקול דעתה של הוועדה – תוגש לקריאה לקורא חיצוני.

ד. מועדי הגשה

 •  קול קורא להגשת הצעות מחקר ? יפורסם עם פתיחת הסימסטר הראשון (20 באוקטובר בכל שנה)
 •  תאריך אחרון להגשת הצעות מחקר – 31 בדצמבר בכל שנה.
 •  דיון הוועדה בהצעות המחקר – במהלך חודש ינואר.
 •  תשובות הוועדה – עד סוף חודש פברואר.
 •  יצוין כי מועדי הגשה למכון מופת : עד 27/11 בכל שנה למחקר גישוש ; ועד 1/1 בכל שנה למחקר שנתי.

ה. תחומי המחקר

 •  כל תחום הנלמד במכללה.
 • תחומי מחקר אחרים במידה שיאושרו על ידי ועדת המחקר.

ו. אופן הגשת הצעת המחקר

 •  הצעת המחקר תוגש על פי ההנחיות והטפסים שבאתר הרשות.
 •  הצעת המחקר תציג את שאלת המחקר והשערותיו, סקירת ספרות מחקרית, כלי המחקר, תוכנית מחקר עם הערכת זמן, והפירות הצפויים ממחקר זה.
 •  ניתן להיעזר בחוברת הנהלים של מכון מופת המופיעה באתר.
 •  ההצעה תוגש למזכירת הרשות בדפוס, ובצירוף עותק בדוא”ל.
 •  לעריכת מחקר בחינוך יש לנהוג על פי הנהלים בקישורית הבאה: אישור למחקר מלשכת המדען הראשי של משרד החינוך

ז. תקצוב המחקר

 •  מענק מחקר מטעם המכללה יינתן על פי החלטת הוועדה בשעות הוראה.
 •  המענק יינתן בשלושה שלבים: 1/3 עם תחילת המחקר, לאחר אישור הוועדה; 1/3 לאחר הגשת דו”ח ביניים; 1/3 עם סיום המחקר ולאחר הגשת סיכום המחקר בכתב או הגשת טיוטה לפרסום.
 •  מחקר הדורש הוצאות מיוחדות (בארץ) תוגש בקשה למימון הוצאות אלה והחזר יינתן על פי החלטת הוועדה כנגד קבלות.
 •  המענק המאושר למגיש ההצעה הוא לשנה אחת.

ח. התקדמות המחקר ופרסומו

 •  יש להגיש דו”ח ביניים למזכירות הרשות עד סוף חודש פברואר.
 •  לקראת סיום המחקר יש לערוך ולהגיש סיכום תוצאות המחקר או טיוטת פרסום.
 •  שאיפת המכללה היא לפרסום המחקר בבמה אקדמית.
 •  מקבל המענק יציין את תמיכת רשות המחקר של המכללה בפרסום הנובע מן המחקר שערך.

ט. הצעות מחקר קבוצתיות

 •  שני אנשי סגל או יותר יכולים להגיש הצעת מחקר משותפת למחקר קבוצתי.
 •  לפחות אחד מחברי הקבוצה צריך להיות חבר סגל העובד במכללה בהיקף של ¾ משרה ומעלה.
 • שאר חברי הקבוצה יכולים להיות חברי סגל העובדים בהיקף של 1/3 משרה ומעלה.
 •  הצעת מחקר קבוצתית צריכה להביא לידי ביטוי את כישוריהם של כלל חברי הקבוצה.
 •  הצעות מחקר קבוצתיות יופנו לקבלת מלגה גם דרך גופים חיצוניים כגון מכון מופת או הקרן הלאומית למדע.
 •  הצעת המחקר הקבוצתי תוגש לשנה אחת, ותיתכן אפשרות הארכה לשנה נוספת.
 •  התיקצוב והדרישות כנ”ל במחקר אישי.

י. מחקר בין מוסדי

 •  רשות המחקר שואפת לביצוע מחקרים בשיתוף עם מוסדות אקדמיים אחרים.
 •  לפחות אחד מחברי הקבוצה צריך להיות חבר סגל העובד במכללה בהיקף של ¾ משרה ומעלה.
 •  יחסי התקצוב בין המכללה ובין המוסד/ות האחר/ים ותנאי השותפות יידונו על ידי ועדת ההיגוי של רשות המחקר בנפרד ביחס לכל הצעת מחקר בין מוסדית.
 •  הצעות מחקר קבוצתיות יופנו לקבלת מלגה גם דרך גופים חיצוניים כגון מכון מופת או הקרן הלאומית למדע.
 •  הצעת המחקר הבין מוסדית תוגש לרשות המחקר על פי ההנחיות והטפסים שבאתר הרשות באותם המועדים כנזכר לעיל במחקר אישי.
 •  במקרה חריג תדון ועדת ההיגוי בהצעה לשיתוף פעולה בין מוסדי שלא במועדים הנ”ל.