מבנה הרשות

עיקרה של רשות המחקר הוא מכון המחקר שנועד לתמוך במחקרים של מורי המכללה וליזום פרוייקטים מחקריים עצמאיים או משותפים עם מוסדות אחרים.

הצעות המחקר נבחנות ומאושרות על ידי ועדת המחקר שהיא וועדה אקדמית מקצועית הכוללת מומחים מן התחומים השונים.

ראש רשות המחקר ביחד עם הנהלת המכללה מהווים ועדת היגוי המגבשת את המדיניות הכללית של רשות המחקר.

הנהלת הרשות מעניקה את המסגרת לפעילות המחקרית במכללה ובכללה סיוע למורים בפעילותם המחקרית, ניהול התקציב וניהול אתר הרשות המוקם ומתוחזק על ידי אנשי המיחשוב של המכללה.

 רשות המחקר של מכללת הרצוג היא אחד מאגפי המכללה והיא נשענת בעיקרה על התשתית האנושית, המנהלית והפיזית של המכללה.