ועדת אתיקה

מורים המעוניינים לבצע מחקר בקרב הסטודנטים של המכללה מתבקשים לפנות לרשות המחקר על מנת לקבל אישור של ועדת האתיקה המכללתית.

אישור המחקר מותנה גם בהחתמת הסטודנטים על טופס הסכמה מדעת.

 

מורים המעורבים בעריכת מחקרים במוסדות של מערכת החינוך מחויבים בקבלת אישור עבור עריכת המחקר.

להלן תקנון המדען הראשי במשרד החינוך משנת 2015.

תקנון זה עודכן לאחרונה, באופן לפיו יש תחילה להגיש בקשה מקוונת לפי ההוראות שבקישורית הבאה.

http://edu.gov.il/sites/ChiefScientist/regulation/instructions/Pages/instructions.aspx

במידה שהמערכת תודיע שהמחקר המבוקש אינו מצריך אישור של לשכת המדען הראשי יינתן טופס 'פטור מחובת היתר', והחוקרים יופנו למסלול ישיר, לפיו יש לקבל את אישור ההורים, אישור בית הספר וייתכן שגם אישור המוסד מטעמו נערך המחקר (המכללה).

במידה שהמערכת המקוונת כן תחייב אישור של המדען הראשי, יש לפעול על פי ההנחיות שבאתר המדען הראשי, בקישורית זו:

http://edu.gov.il/sites/ChiefScientist/regulation/exempt/Pages/exempt.aspx

 

לנוחותכם מצורף כאן מכתב בעניין חובת קבלת אישור הורים וגם מקרים אופייניים בהם לא יינתן פטור מקבלת היתר מהמדען הראשי:

 

אפיונים של מחקר המחייב היתר של לשכת המדען הראשי

נושאי מחקר – בדיקה בעיקר, או בין היתר, של אחד או יותר מהנושאים הבאים:

 1. התנהגויות לא חוקיות, ובכלל זה אלימות, בריונות או הצקות (בין אם הנבדק הוא תוקפן, עד לפעולה או קורבן)
 2. התנהגויות סיכון (סיכון עצמי או סיכון לזולת), גם אם אינן מהוות עבירה על החוק.
 3. התנהגות אובדנית ו/או אובדן חיים
 4. זהות מגדרית ו/או מיניות (התנהגות/פעילות מינית, חשיפה לתכנים מיניים וכו')
 5. טראומה (פגיעה בנפש או בגוף, כתוצאה מאירוע)
 6. הפרעה נפשית
 7. עמדות סטריאוטיפיות (אמונות לגבי מאפיינים של קבוצה)
 8. אמונה דתית או אורח חיים דתי
 9. מחקר בגן ילדיםשיטת המחקר – ביצוע של אחת או יותר מפעולות אלה או שלמערך שלה ו/או לכליה נגיעה לו/לה/להם:
 10. איסוף מידע באמצעות צילומי וידאו או הקלטות שמע
 11. טפלול (הטעייה) של הנבדקים
 12. בדיקה פרטנית של תלמידים, שתוצאותיה מיועדות למסירה למוסד החינוך ו/או להורים
 13. הפעלת אביזר שאינו חלק מהציוד השגרתי/מפעולה שגרתית במסגרת מוסד החינוך
 14. בדיקה סוציומטרית (הערכת עמיתים) בקרב תלמידים
 15. בדיקת בעיה רפואית או סוגיה רפואית, באמצעות בדיקות גופניות (חודרניות או לא חודרניות) או באמצעות איסוף מידע או מסמכים רפואיים (מתלמיד, מההורים, מהצוות החינוכי או ממאגרי מידע של ביה"ס)זהות/תפקיד מבצע המחקר ויחסיו עם הנבדקים:
 16. מחקר בביצוע של בעל תפקיד במטה/במחוז של משרד החינוך, שלא לצורך מילוי תפקידו
 17. מחקר בשיתוף נבדקים או על אודות נבדקים, הכפופים לאחראי/לעורך הפעולה, או התלויים בו/בהם בדרך אחרת ושאינה נערכת במסגרת מילוי תפקידו/ם – כולל מחקרים מהסוג שלעיל המיועדים לביצוע על ידי מורה עורך המחקר בנוגע לתלמידיו או בנוגע להוריהם, או על ידי מנהל מוסד חינוך בנוגע לצוות המוסד, לתלמידים הלומדים במוסד או להוריהם
 18. הערכה של בעל תפקיד במוסד חינוך על ידי עמיתיו, כפיפיו, הממונה, הורים או תלמידים

 

עדכון בנושא בקשת מסמך פטור ממנהל מוסד:

 1. ביטול חובת המענה בכתב של מנהל/ת המוסד לבקשת החוקר/ת לאסוף מידע במוסד שבניהולו/ה (ולפיכך, נספח 2, שנלווה למסמך הפטור,  הוסר).
 2. בפנייה למנהל/ת יש להציג (פרט למסמך הפטור עצמו) את תקציר הצעת המחקר בלבד (במקום את ההצעה במלואה), בנוסף לכלי איסוף המידע ומכתב הפנייה להורי התלמידים (ככל שמיועדים להיכלל תלמידים במחקר)

 

עדכון נהלי איסוף מידע לצורכי מחקר במוסדות חינוך: פורסם באתר האינטרנט של לשכת המדען הראשי:

א. בקשות לאיסוף מידע בגני ילדים הכרוכות באינטראקציה אקטיבית של אוסף/ת המידע עם הילדים הנבדקים

https://edu.gov.il/sites/ChiefScientist/regulation/Pages/InformationInKindergartens.aspx

מסגרת ביצוע המחקר: לא יותרו בקשות מהסוג הנ"ל לצורכי לימודים לתואר ראשון

דרישת עדות על ניסיון מעשי של אוסף/י המידע בעבודה חינוכית עם ילדים צעירים :

ככלל, על מגיש/י הבקשה להציג מסמך/ים המעיד/ים על ניסיון מעשי של המיועד/ים לבצע את איסוף המידע בעבודה חינוכית עם ילדים צעירים.
עם זאת, במקרים המפורטים להלן לא תידרש עדות זו:
א. אוסף/ת המידע הוא חבר/ת סגל או סטודנט/ית לתואר שני או שלישי באחד או יותר מהתחומים הבאים: קלינאות תקשורת, ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה, פסיכולוגיה חינוכית, פסיכולוגיה התפתחותית, חינוך בגיך הרך, יעוץ חינוכי:
ב. המחקר מתבצע במסגרת עבודתו של חבר/ת סגל במוסד אקדמי המעסיק/ה לצורכי מחקר/ה צוות אוספי מידע, שלגביהם הצהיר/ה בכתובים כי:
i. סיפק/ה להם הכשרה ייעודית הנוגעת לדרכי תקשורת עם ילדים בגיל הרך;
ii. בבחירת אוספי המידע נתן/ה עדיפות לבעלי תעודת הוראה (כשכל יתר מאפייני הניסיון של אוסף/ת המידע המיועד/ת שווים).

עוד יובהר, כי בקשות לאיסוף מידע בגני ילדים שאינן כרוכות באינטראקציה אקטיבית עם הילדים הנבדקים (כגון תצפית לא מתערבת) אינן מותנות בדרישות הניסיון שלעיל ​

ב. תקופת התוקף של מסמך ההיתר ומסמך הפטור מחובת היתר

https://edu.gov.il/sites/ChiefScientist/regulation/Pages/PermitDocument.aspx

החל מיום 1/12/19, תוקף מסמכי ההיתר ומסמכי הפטור מחובת היתר, שיופקו על ידי לשכת המדען הראשי, יוגבל לשלוש שנות לימוד מתאריך הרישום של המסמך (במקום לשתי שנות לימוד).
עם זאת, יובהר כי במקרים מסוימים תקופת התוקף עשויה להיות קצרה יותר אם אפיוני הבקשה יחייבו זאת (למשל: בקשה לפעולה מחקרית, שלגביה ועדת הלסינקי של משרד הבריאות הגבילה את תוקפה לשנה אחת בלבד או בקשה לביצוע פעולה מקדמית למחקר- 'פיילוט' ) ​

ג. תשאול בנושאים רגשיים

https://edu.gov.il/sites/ChiefScientist/regulation/Pages/Emotionalissues.aspx

א. כל בקשה הנוגעת לתשאול תלמידים בנושאים רגשיים תחויב בהפצת דף מידע לנבדקים המתייחס למוקדי סיוע אליהם יוכלו המעוניינים לפנות (נוסח הדף יותאם לגיל הנבדקים. בדרגות כיתה א'-ו' אין להפנות למוקדי סיוע חיצוניים)
ב. דף המידע יחולק לתלמידים הנבדקים על ידי עורך/ת המחקר מיד בתום איסוף המידע.
ג. דף המידע יכלול מתן אפשרות לתלמידים להזמין פגישה עם חבר/ת צוות בית הספר (יועץ/ת, מחנך/ת הכיתה, רכז/ת השכבה או אחר) תוך ציון שמם. את הדף יונחו למסור במעטפה שתימסר להם למזכירות בית הספר.
ד. אם עורך/ת המחקר הוא בעל מומחיות מתאימה והוא/היא מוכן/ה להציע מצדו/ה תמיכה בנבדקים המעוניינים בכך – ניתן להציע זאת בדף המידע.
ה. במקרים בהם ממצאי התשאול עלולים להעלות אפשרות של מצוקה רגשית משמעותית מצד הנבדק (כגון דיכאון, חרדה, כוונה אובדנית) על עורך/ת המחקר להציע ללשכת המדען הראשי מפתח לאיתור המקרים המעוררים את החשש הנ"ל. המפתח המוצע ייבחן על ידי שפ"י לפי הצורך.
ו. האיתור על פי המפתח שנקבע יתבצע תוך שלושה ימים ממועד איסוף המידע.
ז. כדי לא להפר את חיסיון המידע, יתבצע דיווח למנהל על ממצאי האיתור הנ"ל ברמת הכיתה הנבדקת בלבד. הדיווח יכלול ציון של מספר התלמידים בכיתה הנוגעת בדבר, שלגביהם נמצא חשש למצוקה רגשית משמעותית.
ח. הדיווח למנהל יתבצע תוך שלושה ימים לכל היותר ממועד איסוף המידע בכיתה הנבדקת
ט. במועד איסוף המידע בכיתה הנבדקת יהיה/תהיה נוכח/ת בבית הספר יועץ/ת השכבה הנבדקת ​