ועדת אתיקה

מורים המעוניינים לבצע מחקר בקרב הסטודנטים של המכללה מתבקשים לפנות לרשות המחקר באמצעות טופס בקשה, על מנת לקבל אישור של ועדת האתיקה המכללתית.

חוזר מנכ"לית משרד החינוך (מיום 13/1/2022) לביצוע פעילות מחקרית במערכת החינוך.

 הוראות קבע חדשות המאגדות את כלל השינויים מהשנים האחרונות:

https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=378&UTM_SOURCE=NEWSLETTER&UTM_MEDIUM=EMAIL_2022%2F51&UTM_CAMPAIGN=MNK

 

אישור המחקר מותנה גם בהחתמת הסטודנטים על טופס הסכמה מדעת.

מורים המעורבים בעריכת מחקרים במוסדות של מערכת החינוך מחויבים בקבלת אישור עבור עריכת המחקר.

להלן תקנון המדען הראשי במשרד החינוך משנת 2015.

תקנון זה עודכן לאחרונה, באופן לפיו יש תחילה להגיש בקשה מקוונת לפי ההוראות שבקישורית הבאה.

http://edu.gov.il/sites/ChiefScientist/regulation/instructions/Pages/instructions.aspx

לצפייה בפרמטרים לבחינת בקשות לביצוע מחקר בקרב תלמידים בחינוך המיוחד לחץ כאן

 מחקרי פעולה 

לאחרונה פרסמה לשכת המדען הראשי נוהל חדש בנושא ביצוע מחקר של מורה בכיתתו ושימוש בנתוני המחקר. לקישור למסמך לחצו כאן.

הנחיות עדכניות: 

3.2   שימוש אקדמי בנתונים שאסף עובד הוראה במוסד החינוכי בו הוא מועסק

3.2.1          במקרה שבו ערך עובד הוראה, שהוא גם סטודנט במוסד להשכלה גבוהה, פעולת חקר פנימית, רשאי העובד להגיש ללשכת המדען הראשי בקשה לעשות שימוש בנתונים שאסף במסגרת אותה פעולה לצרכיו האקדמיים.

3.2.2          הנתונים בהם ייעשה שימוש לצורכי העבודה האקדמית לא יאפשרו את זיהויו של הורה, תלמיד או אדם אחר כלשהו, למעט עובד ההוראה עצמו.

3.2.3          השימוש האקדמי בנתונים שאסף עובד הוראה על אודות תלמידים או הורים במסגרת פעולת החקר הפנימית כפוף לאי התנגדותם לשימוש האקדמי המבוקש של כלל ההורים בקבוצת התלמידים/ההורים אליה מתייחסים הנתונים, במהלך שבוע ימים מיום הפנייה להורים בנושא.

3.2.4          ככל שתובע התנגדות לשימוש האקדמי המבוקש בנתונים, עובד ההוראה לא ייחשף לזהותו/ם של ההורה המתנגד. לצורך זאת,   ההורה המתנגד יונחה להעביר את כתב ההתנגדות למנהל בית הספר (אם איסוף המידע נערך בבית ספר) או למפקחת על גן הילדים (אם איסוף המידע נערך בגן ילדים). המנהל/המפקחת על הגן תודיע לעובד ההוראה העורך את המחקר על התקבלותה של התנגדות לשימוש האקדמי בנתונים שאסף, מבלי לציין את זהותו של ההורה המתנגד או של ילדו (דוגמה לנוסח פנייה להורים לצורך בקשת שימוש אקדמי בנתונים שנאספו במסגרת פעולת חקר פנימית מוצגת בנספח 9).     

3.2.5          הנתונים שאסף עובד ההוראה, במתכונתם הגולמית, לא יועברו לאף גורם וייעשה שימוש אקדמי אך ורק בעיבוד בלתי מזוהה של נתונים אלה.

*ההגדרה של 'פעולת חקר פנימית' : פעולה המתבצעת על ידי בעל תפקיד במוסד החינוך בו הוא מועסק לצורך הערכה עצמית של  עבודתו השוטפת באותו מוסד ולצרכיה בלבד.

נספח 9 : טופס פנייה להורים 

הנחיות להגשת בקשה להיתר מלשכת המדען הראשי : 

המערכת המקוונת לקליטה של בקשות להיתר נבנתה במטרה לייעל את הליכי הטיפול בבקשות, ועל ידי כך, בין היתר, לקצר את הזמן הנדרש לביצוע המחקרים.
כמו כן, מיועדת המערכת לאפשר למגיש/ת הבקשה להתעדכן באופן עצמאי על התקדמות הטיפול בבקשה, להקל עליו בהגשת בקשות נוספות בעתיד ואף לאפשר צפייה בבקשות קודמות, אם הוגשו כאלה בעבר באמצעות המערכת המקוונת.לצורך זאת, יש להגיש בקשות להיתר לביצוע מחקר רק באמצעות המערכת המקוונת.
לפני הגשת הבקשה חשוב לוודא שהפעולה המבוקשת לביצוע אכן מחויבת בהיתר ושהיא גם עומדת בכל יתר כללי משרד החינוך הרלוונטיים למקרה. לעיון בכללים למטרות אלה ובהנחיות לגבי מסמכים שיש לצרף לבקשה.
ניתן גם להפנות שאלה בנושאים הנ"ל לכתובת הדוא"ל: madan@education.gov.il.

במידה שהמערכת תודיע שהמחקר המבוקש אינו מצריך אישור של לשכת המדען הראשי יינתן טופס 'פטור מחובת היתר', והחוקרים יופנו למסלול ישיר, לפיו יש לקבל את אישור ההורים, אישור בית הספר וייתכן שגם אישור המוסד מטעמו נערך המחקר (המכללה).

במידה שהמערכת המקוונת כן תחייב אישור של המדען הראשי, יש לפעול על פי ההנחיות שבאתר המדען הראשי, בקישורית זו:

http://edu.gov.il/sites/ChiefScientist/regulation/exempt/Pages/exempt.aspx

חדשות ועדכונים:  https://edu.gov.il/sites/ChiefScientist/regulation/parental-approve/Pages/hp.aspx

לנוחותכם מצורף כאן מכתב בעניין חובת קבלת אישור הורים וגם מקרים אופייניים בהם לא יינתן פטור מקבלת היתר מהמדען הראשי.

השימוש בפנייה להורים באמצעים דיגיטליים לצורך בקשת הסכמתם להשתתפות ילדם במחקר (בהתאם להנחיות המופיעות באתר) הופך להיות לאחרונה שכיח יותר, בפרט בתקופה בה התלמידים אינם מגיעים לבית הספר.    

ההליך כולל – (א) מכתב להורים מהמחנך/ת בו מודיע/ה על כוונת החוקר/ת לפנות להורים בנושא מחקר/ה באמצעות פרטי ההתקשרות שיימסרו לחוקר/ת על ידי המחנך/ת. הורים המתנגדים למסירת פרטי ההתקשרות לתכלית הנ"ל יונחו להביע את התנגדותם תוך שבוע ימים.

(ב) מכתב להורים מהחוקר/ת (שיישלח על ידו/ה למי שלא הביעו התנגדות למסירת פרטי ההתקשרות)  ובו פרוט בקשתו/ה בצרוף כתב הסכמה.    

בהקשר לסעיף (ב) בהליך זה, יש אפשרות "לשתול" את כתב ההסכמה במכתב הפנייה עצמו כקישור לטופס מקוון אותו יתבקשו למלא ההורים המסכימים להכללת ילדם במחקר.

בנוסף, נדרש להעביר למנהל/ת בית הספר לפני תחילת ביצוע המחקר עותק של ההסכמות שהתקבלו (צילומי מסך) או  של ההתנגדויות (במקרה שהותרה הסכמה פסיבית).

בקשות לביצוע פעולה מחקרית לצורך עבודה סמינריונית

בקשה לביצוע פעולה מחקרית הכרוכה באיסוף מידע חדש במוסדות חינוך לצורך עבודה סמינריונית (לתואר שני או לתואר ראשון) תיבדק רק אם הבקשה עונה על הקריטריונים המאפשרים את ניתובה למסלול טיפול "ירוק". עם זאת, סטודנטים רשאים לפנות ללשכת המדען הראשי בבקשה להתיר להם (לצורך עבודתם הסמינריונית) לעשות שימוש בנתונים שכבר נאספו במוסד חינוכי במסגרת מחקר אחר שהתבצע (למשל, על ידי המנחה של הקורס). זאת, כל עוד הנתונים שיימסרו לסטודנט/ית המבקש/ת לא יכללו כל פרט המזהה את הנבדקים או כל אדם אחר. בקשה מעין זו תסווג למסלול טיפול "ירוק".

חברי וועדת האתיקה

פרופ' יהודה ברנדס- ראש המכללה

פרופ' שלמה רומי – ראש בית הספר ללימודים מתקדמים

ד"ר עמוס גאולה- ראש רשות המחקר (יו"ר הוועדה)

עו"ד יהושע הרלינג – מנכ"ל המכללה (משותף)

ד"ר אביחי קלרמן- סגן הרקטור וראש החוג לחינוך

ד"ר שירה רוזנברג –ראש מערך הוראה ולמידה

ד"ר ברכי אליצור – מרצה בכירה, ראש תוכנית רג"ב בנות

ד"ר איתמר ברנר – מרכז התואר השני

פרופ' עוזיאל פוקס – ראש החוג לתושב"ע וממונה על קידום מרצים

ד"ר מוטי ספראי – ראש יחידת מדידה והערכה

ד"ר יהודית חסידה – רכזת אקדמית לתוכניות המגזר החרדי

רחל לוי – מרכזת הוועדה   research@herzog.ac.il

להלן הנחיות המדען הראשי של משרד החינוך:

1) הנחיות להגשת בקשה להיתר

המערכת המקוונת לקליטה של בקשות להיתר נבנתה במטרה לייעל את הליכי הטיפול בבקשות, ועל ידי כך, בין היתר, לקצר את הזמן הנדרש לביצוע המחקרים.
כמו כן, מיועדת המערכת לאפשר למגיש/ת הבקשה להתעדכן באופן עצמאי על התקדמות הטיפול בבקשה, להקל עליו בהגשת בקשות נוספות בעתיד ואף לאפשר צפייה בבקשות קודמות, אם הוגשו כאלה בעבר באמצעות המערכת המקוונת.
לצורך זאת, יש להגיש בקשות להיתר לביצוע מחקר רק באמצעות המערכת המקוונת.
לפני הגשת הבקשה חשוב לוודא שהפעולה המבוקשת לביצוע אכן מחויבת בהיתר ושהיא גם עומדת בכל יתר כללי משרד החינוך הרלוונטיים למקרה. לעיון בכללים למטרות אלה ובהנחיות לגבי מסמכים שיש לצרף לבקשה .
ניתן גם להפנות שאלה בנושאים הנ"ל לכתובת הדוא"ל: madan@education.gov.il

אם נתקלת בבעיה בהגשת בקשה במערכת, אנא דווח/י לנו על כך באמצעות כתובת הדוא"ל שלעיל, כדי שנוכל לתקנה.

2) בקשות להיתר לביצוע מחקר במוסדות חינוך או באמצעותם

הנהלים להליך הטיפול בקשר לחלק מהבקשות להיתר עודכנו, כלהלן:
באותם המקרים בהם ייקבע על ידי לשכת המדען הראשי, כי הבקשה איננה בעלת אפיון/ים המחייב/ים בדיקה מקיפה על ידה (ראה רשימת אפיונים אלה בהמשך), תתנהל המשך ההתייחסות לבקשה כלהלן:
א. הפונה יונחה, באמצעות המערכת המקוונת, למלא כתב התחייבות בנוגע למחקר המבוקש לביצוע;
ב. לפונה יומצא על ידי לשכת המדען הראשי מסמך המודיע על פטור מחובת היתר של לשכת המדען הראשי לביצוע המחקר במוסדות חינוך או באמצעותם.
על הפונה להמציא את מסמך הפטור הנ"ל לידי המנהל/ת של מוסדות החינוך שבו/בהם מבקש/ת הפונה לבצע את המחקר. למסמך הפטור יצרף הפונה את תקציר הצעת המחקר, כלי המחקר ומכתב הפנייה להורי התלמידים המועמדים להיבדק.
המנהל יבחן, עפ"י שיקוליו ובהתאמה לכלל נהלי משרד החינוך הנוגעים בדבר את התאמת המחקר לביצוע במוסד בכלל, וביצועו בקרב הנבדקים המיועדים במוסד, בפרט (ראה הנהלים בקישור זה).
המנהל ימסור את החלטתו לפונה.
אם הבקשה כוללת השתתפות פעילה של תלמידים, והחלטת המנהל בדבר הבקשה חיובית, תותנה השתתפות התלמידים בקבלת הסכמתם החופשית ומדעת לכך של הוריהם, בהתאם לנוהל לגבי כלל המחקרים במערכת החינוך.
עדכון זה של הנהלים נכנס לתוקף עם פרסומו כאן. ניתן לפנות ללשכת המדען הראשי להיוועצות בנוגע לנהלים החלים על המקרים שלעיל, כמו גם על הנהלים בכלל, בטלפון שמספרו 073-3931642 או באמצעות דוא"ל, שכתובתו Madan@education.gov.il

אפיונים של מחקר המחייב היתר של לשכת המדען הראשי
נושאי מחקר – בדיקה בעיקר, או בין היתר, של אחד או יותר מהנושאים הבאים:
1. התנהגויות לא חוקיות, ובכלל זה הצקות, בריונות או אלימות
2. התנהגויות סיכון (סיכון עצמי או סיכון לזולת), גם אם אינן מהוות עבירה על החוק
3. התנהגות אובדנית ו/או אובדן חיים
4. מין ומיניות (זהות מגדרית, התנהגות/פעילות מינית, חשיפה לתכנים מיניים וכו')
5. טראומה (פגיעה בנפש או בגוף, כתוצאה מאירוע)
6. הפרעה נפשית
7. עמדות סטריאוטיפיות (אמונות לגבי מאפיינים של קבוצה)
8. אמונה דתית או אורח חיים דתי
9. מחקר בגן ילדים
שיטת המחקר – ביצוע של אחת או יותר מפעולות אלה או שלמערך שלה ו/או לכליה נגיעה לו/לה/להם:
1. איסוף מידע באמצעות צילומי וידאו או הקלטות שמע
2. טפלול (הטעייה) של הנבדקים
3. איסוף מידע שתוצאותיו ברמת התלמיד מיועדות למסירה למוסד החינוך ו/או להורים
4. הפעלת מכשיר או אביזר שאינו חלק מהציוד השגרתי/מפעולה שגרתית במסגרת מוסד החינוך
5. בדיקה סוציומטרית בקרב תלמידים
6. בדיקת בעיה רפואית או סוגיה רפואית, באמצעות בדיקות גופניות (חודרניות או לא חודרניות) או באמצעות איסוף מידע או מסמכים רפואיים (מתלמיד, מההורים, מהצוות החינוכי או ממאגרי מידע של ביה"ס)
זהות/תפקיד מבצע המחקר ויחסיו עם הנבדקים:
1. מחקר בביצוע של בעל תפקיד במטה/במחוז של משרד החינוך, שלא לצורך מילוי תפקידו
2. מחקר בשיתוף נבדקים או על אודות נבדקים, הכפופים לאחראי/לעורך הפעולה, או התלויים בו/בהם בדרך אחרת ושאינה נערכת במסגרת מילוי תפקידו/ם – כולל מחקרים מהסוג שלעיל המיועדים לביצוע על ידי מורה עורך המחקר בנוגע לתלמידיו או בנוגע להוריהם, או על ידי מנהל מוסד חינוך בנוגע לצוות המוסד, לתלמידים הלומדים במוסד או להוריהם
3. הערכה של בעל תפקיד במוסד חינוך על ידי עמיתיו, כפיפיו, הממונה, הורים או תלמידים.

3) שפת ההגשה של מסמכי בקשה לקבלת היתר/פטור מחובת היתר

ככלל, את מסמכי הבקשה יש להגיש בשפה העברית, גם אם המחקר מתוכנן להתבצע במוסדות חינוך בהם שפת ההוראה/שפת ההתקשרות עם ההורים איננה עברית.

עם זאת, את הצעת המחקר ניתן להגיש באנגלית ובתנאי שילווה אליה נספח, הכולל תקציר בעברית של ההצעה.

יתר מסמכי הבקשה הסטנדרטיים יוגשו בעברית בלבד.

מסמכים ייחודיים (כגון אישור בטיחות לשימוש במכשיר שאינו בשגרה במסגרת המחקר, חוות דעת מתודולוגית על הצעת המחקר, עדות על ניסיון של אוספי המידע בעבודה חינוכית, מבדקי שפה זרה) ניתן להגיש בעברית או באנגלית.

יובהר, כי אם איסוף המידע בפועל ייערך בשפה שאיננה עברית, האחריות לתקינות ותוקף התרגום של כלי איסוף המידע, מכתבי הפנייה להורים וכתבי ההסכמה (בהתייחס לנוסח בעברית שהוגש לבדיקה ללשכת המדען הראשי) חלה על מגיש/ת הבקשה ובהתאם למקרה, גם על המנחה של עבודתו/ה.

4) תקופת התוקף של מסמך ההיתר ומסמך הפטור מחובת היתר

החל מיום 1/12/19, תוקף מסמכי ההיתר ומסמכי הפטור מחובת היתר, שיופקו על ידי לשכת המדען הראשי, יוגבל לשלוש שנות לימוד מתאריך הרישום של המסמך (במקום לשתי שנות לימוד).
עם זאת, יובהר כי במקרים מסוימים תקופת התוקף עשויה להיות קצרה יותר אם אפיוני הבקשה יחייבו זאת (למשל: בקשה לפעולה מחקרית, שלגביה ועדת הלסינקי של משרד הבריאות הגבילה את תוקפה לשנה אחת בלבד או בקשה לביצוע פעולה מקדמית למחקר- 'פיילוט' )

5) תשאול בנושאים רגשיים

א. כל בקשה הנוגעת לתשאול תלמידים בנושאים רגשיים תחויב בהפצת דף מידע לנבדקים המתייחס למוקדי סיוע אליהם יוכלו המעוניינים לפנות (נוסח הדף יותאם לגיל הנבדקים. בדרגות כיתה א'-ו' אין להפנות למוקדי סיוע חיצוניים)
ב. דף המידע יחולק לתלמידים הנבדקים על ידי עורך/ת המחקר מיד בתום איסוף המידע.
ג. דף המידע יכלול מתן אפשרות לתלמידים להזמין פגישה עם חבר/ת צוות בית הספר (יועץ/ת, מחנך/ת הכיתה, רכז/ת השכבה או אחר) תוך ציון שמם. את הדף יונחו למסור במעטפה שתימסר להם למזכירות בית הספר.
ד. אם עורך/ת המחקר הוא בעל מומחיות מתאימה והוא/היא מוכן/ה להציע מצדו/ה תמיכה בנבדקים המעוניינים בכך – ניתן להציע זאת בדף המידע.
ה. במקרים בהם ממצאי התשאול עלולים להעלות אפשרות של מצוקה רגשית משמעותית מצד הנבדק (כגון דיכאון, חרדה, כוונה אובדנית) על עורך/ת המחקר להציע ללשכת המדען הראשי מפתח לאיתור המקרים המעוררים את החשש הנ"ל. המפתח המוצע ייבחן על ידי שפ"י לפי הצורך.
ו. האיתור על פי המפתח שנקבע יתבצע תוך שלושה ימים ממועד איסוף המידע.
ז. כדי לא להפר את חיסיון המידע, יתבצע דיווח למנהל על ממצאי האיתור הנ"ל ברמת הכיתה הנבדקת בלבד. הדיווח יכלול ציון של מספר התלמידים בכיתה הנוגעת בדבר, שלגביהם נמצא חשש למצוקה רגשית משמעותית.
ח. הדיווח למנהל יתבצע תוך שלושה ימים לכל היותר ממועד איסוף המידע בכיתה הנבדקת
ט. במועד איסוף המידע בכיתה הנבדקת יהיה/תהיה נוכח/ת בבית הספר יועץ/ת השכבה הנבדקת

 6) בקשות להיתר מטעמו של גוף שאינו מוסד ישראלי להשכלה גבוהה, שמוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה (להלן ' מוסד אקדמי ישראלי ')

לכל בקשה להיתר שמוגשת שלא על-ידי מוסד אקדמי ישראלי יש לצרף אחד מאלה:

א. חוות דעת בלתי תלויה של חבר סגל בכיר במוסד אקדמי ישראלי, בעל ניסיון מוכח במתודולוגיות ובנושאים הרלוונטיים להצעה, המאשרת את עמידת ההצעה וכלי המחקר בדרישות (בסטנדרטים) המקובלות במוסדות להשכלה גבוהה בארץ לביצוע מחקר מדעי. דרישה זו הינה בנוסף לכל יתר המסמכים הנדרשים להצגה על ידי כל פונה, על פי ההנחיות באתר לשכת המדען הראשי.
על חוות הדעת להיות מוצגת על גבי טופס שניתן להורדה בעזרת קישור זה:
טופס חוות דעת להורדה
יובהר כי בחירת מחווה הדעה , הזמנת חוות הדעת והתקשורת מולו/ה, התשלום עבור שעות עבודתו/ה והמצאת ההצעה וחוות הדעת ללשכת המדען הראשי, ייערכו על ידי הפונה ובאחריותו/ה בלבד, ללא מעורבותה של לשכת המדען הראשי.

ב. הצהרה על ליוויו של המחקר ( מושא הבקשה להיתר ) על ידי יועץ אקדמי, שהוא חבר סגל בדרגת מרצה בכיר לכל הפחות, במוסד אקדמי ישראלי .

ג. הצהרה על קיומה של יחידת מחקר פעילה במשך 5 שנים לכל הפחות במוסד, שבמסגרתו הוגשה בקשה .

ד. הצהרה על הפקת פרסומים מחקרים כגון כתבי עת, במסגרת פעולות של המוסד שבמסגרתו הוגשה בקשה .

 7) בקשות לאיסוף מידע בגני ילדים הכרוכות באינטראקציה אקטיבית של אוסף/ת המידע עם הילדים הנבדקים:

מסגרת ביצוע המחקר: לא יותרו בקשות מהסוג הנ"ל לצורכי לימודים לתואר ראשון
דרישת עדות על ניסיון מעשי של אוסף/י המידע בעבודה חינוכית עם ילדים צעירים :
ככלל, על מגיש/י הבקשה להציג מסמך/ים המעיד/ים על ניסיון מעשי של המיועד/ים לבצע את איסוף המידע בעבודה חינוכית עם ילדים צעירים.
עם זאת, במקרים המפורטים להלן לא תידרש עדות זו:
א. אוסף/ת המידע הוא חבר/ת סגל או סטודנט/ית לתואר שני או שלישי באחד או יותר מהתחומים הבאים: קלינאות תקשורת, ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה, פסיכולוגיה חינוכית, פסיכולוגיה התפתחותית, חינוך בגיל הרך, יעוץ חינוכי:
ב. המחקר מתבצע במסגרת עבודתו של חבר/ת סגל במוסד אקדמי המעסיק/ה לצורכי מחקר/ה צוות אוספי מידע, שלגביו הצהיר/ה בכתובים כי:
i. סיפק/ה לו הכשרה ייעודית הנוגעת לדרכי תקשורת עם ילדים בגיל הרך;
ii. בבחירת אוספי המידע נתן/ה עדיפות לבעלי תעודת הוראה (כשכל יתר מאפייני הניסיון של אוסף/ת המידע המיועד/ת שווים).
עוד יובהר, כי בקשות לאיסוף מידע בגני ילדים שאינן כרוכות באינטראקציה אקטיבית עם הילדים הנבדקים (כגון תצפית לא מתערבת) אינן מותנות בדרישות הניסיון שלעיל.

8) חובת הסכמה בכתב של הורים להשתתפות ילדים במחקר אקדמי

החל מיום 01.11.2018 נדרשת הסכמה חופשית ומדעת בכתב של האפוטרופוס החוקי (ההורה) לכל פעולה לצורך מחקר אקדמי, שבה מיועד/ת להיות מעורב/ת בנו/בתו בזמן הפעילות החינוכית המתבצעת באחריותו של מוסד החינוך, שבו התלמיד/ה הנ"ל לומד/ת ושאינה מתבצעת רק לצורכי המוסד החינוכי הנ"ל.

9) פרוט המקרים בהם נדרש אישור הלסינקי כתנאי סף לבדיקת בקשה להיתר

להלן פרוט המקרים בהם על מגיש/י בקשה להיתר להמציא אישור הלסינקי (משרד הבריאות) כתנאי סף לבדיקת בקשתו/ם לביצוע המחקר במוסדות חינוך או באמצעותם:

1. בקשה לביצוע בדיקה רפואית (למשל, בדיקת דם, בדיקת מצב בריאות הפה, בדיקת איכות השינה במעבדת שינה, בדיקת שמיעה) , למעט מדידות גובה ומשקל;
2. בקשה לביצוע בדיקה/מדידה, שאיננה רפואית, אך להשתתפות בה עלולה להיות השפעה על מצבו הבריאותי של הנבדק/ת (למשל, כתוצאה מפעילות פיזית לא שגרתית, כתוצאה משימוש במכשיר שאיננו בשגרה, כתוצאה ממצבם הבריאותי של המועמדים להיבדק);
3. בקשה לביצוע בדיקה, שלמידע המופק ממנה עשויה להיות משמעות רפואית ובכלל זאת הסקת מסקנות בתחום הגנטיקה (למשל, ביצוע דגימות שיער או דגימות רוק מהן ניתן ללמוד על התפתחות הורמונלית);

במקרים בהם על פי הקריטריונים הנ"ל עולה ספק לגבי נחיצות אישור הלסינקי כתנאי סף לבדיקת הבקשה (למשל, במקרה בו מבוקש שימוש במכשיר שאינו בשגרה, שההשלכות הרפואיות הפוטנציאליות של השימוש בו אינן חד משמעיות) מומלץ לפנות ללשכת המדען הראשי לפני הגשת הבקשה במערכת, לצורך התייעצות מקדימה.

10) אישור מנחה

במקרים בהם נדרש לצרף לבקשה לביצוע מחקר טופס אישור מנחה (כגון, בקשה לביצוע עבודת מאסטר) אין חובה להגיש את האישור על גבי נייר רשמי של המוסד שבמסגרתו מתבצעת ההנחיה.
עם זאת, החותם/ת על האישור נדרש לציין את שם המוסד האקדמי, הפקולטה והחוג/מחלקה, שבמסגרתם נערכת העבודה המחקרית.

11) נוהל פנייה להורים באמצעים דיגיטליים לצורך בקשת הסכמתם להשתתפות ילדם במחקר

בכל אותם המקרים בהם נדרשת הסכמה של ההורים לצורך הכללת ילדם במחקר, ניתן לבצע את הליך הפנייה להורים באמצעים דיגיטליים בהתאם לנוהל הבא:
1. החוקר יפנה להנהלת המוסד החינוכי הנוגע בדבר ויבקש ממנה שמחנך/י הכיתה/הכיתות בה/ן מיועד להתבצע המחקר ישלח/ו להורים מייל או הודעת ווטסאפ בלשון זו:

הורה יקר שלום,
החוקר _________ [שם החוקר], מ___________(שם המוסד האקדמי) עתיד לפנות אלי בימים הקרובים בבקשה לשלוח להורי תלמידי הכיתה בדוא"ל/בווטסאפ דברי הסבר על מחקר שיערוך בנושא ___________ולבקש את הסכמתם להכללת ילדם במחקר זה. אם אתה מסכים למסירת פרטי ההתקשרות שלך לצורך משלוח המכתב על ידי החוקר, השבבבקשה להודעה זו 'מסכים'
יובהר, כי פרטי ההתקשרות ישמשו את החוקר אך ורק לצורך משלוח מכתב הסבר על המחקר להורים שיסכימו למסירתם ויושמד ועל ידו מיד לאחר מכן.

בברכה,

__________________, מחנך הכיתה

2. החוקר יפנה בנפרד לכל הורה שהסכים למסירת פרטי ההתקשרות עמו וישלח לו את מכתב הפנייה להורים וכתב ההסכמה (באמצעות צרופה למייל או כתמונה בווטסאפ). כותרת הקובץ תהיה שם המחקר.
הפנייה להורה תנוסח כלהלן:

להודעה זו נלווה הסבר על המחקר בנושא _________ [שם המחקר] וכן כתב הסכמה . אם אתה מסכים להשתתפות ילדך במחקר ומאשר את תוכן כתב ההסכמה אנא השב "מאשר" וציין בתשובתך את שמך המלא, את השם המלא של ילדך, דרגת הכיתה והמקבילה בה הוא לומד (למשל, ד/2) ושם בית הספר.

בברכה,
[שם החוקר]

3. הסכמת ההורה תתועד על ידי החוקר באמצעות צילום מסך של מענה ההורה יחד עם פניית החוקר אליו, ועותק של התיעוד הנ"ל יועבר למוסד החינוכי לצורך שמירתו.

12) הנחיות לביצוע מחקר של מורה בכיתתו ולשימוש בנתוני המחקר 

החוקר/ת יוזמן/תוזמן להתייעצות מקוונת, שתתקיים תוך שבוע מיום קבלת המייל ותכלול גם חוקרים נוספים, שיעבירו את פנייתם (ככל שיפנו חוקרים נוספים באותו שבוע).

מקווה ששרות זה, בין היתר,  יסייע (א) לכל אחד מהמשתתפים בהיבטים הספציפיים של פנייתו/ה שהועלתה לדיון (ב) בחשיבה לגבי ההנחיות הקיימות ו-(ג) ביצירת 'חיבור מפרה' בין חוקרים ממוסדות שונים, שייחשפו זה לזה במהלך השיח המקוון.

שאלות ותשובות מלשכת המדען הראשי של משרד החינוך – ראו כאן