קובץ השוואת נוסח

להסבר מבנה הקבצים לחץ כאן

במדור זה באים שמונה קבצים. חמשת הקבצים הראשונים מציגים את השוואות הנוסח של חמשת חומשי התורה. הקובץ השישי מציג את חילופי הנוסח בקטעי התוספת הקדומים (המצויים גם במהדורה קמא). הקובץ השביעי מציג את חילופי הנוסח של 'ההוספות המדומות', שהם קטעים שנכללו ברשימות התוספות אך מחקרנו העלה כי היו שייכים לפירוש כבר בכתיבתו הראשונה. הקובץ השמיני מציג קטעים שנבדקו והוסרו מרשימת התוספות שלנו, כיוון שלאור תוצאות הבדיקה נראה לנו שאין מדובר בקטעי תוספת שרמב"ן הוסיף לפירוש.

הערה (י"ג בשבט תשע"ד – 14 בינואר 2014):

בעת שבדקנו את כתבי-היד לקביעת נוסח רמב"ן במהד"ק ובמהד"ב, עמדה לרשותנו התכנה: מאגר הכתר (תקליטור), מקראות גדולות הכתר, מהדיר ועורך מדעי: מנחם כהן, גרסה שנייה, אוניברסיטת בר אילן, רמת-גן 2005. נוסח רמב"ן לספר בראשית בתכנה הזאת היה נוסח סופי וניתן בגופן שחור, ואילו נוסח רמב"ן לספרי שמות עד דברים היה נוסח זמני שניתן בגופן ירוק. אל הנוסח הזה השווינו את שמונת כתבי היד ועל פיהם קבענו את נוסח רמב"ן, כפי שניתן לראות בקובצי 'אקסל' באתר זה.

נוסח הבסיס המובא בטור הימני בכל גיליון (בספרי שמות עד דברים) הוא אפוא הנוסח הזמני שבו השתמשנו, ואיננו הנוסח הסופי שנקבע במפעל הכתר ופורסם בדפוס ובאתר 'מקראות גדולות הכתר' במרשתת. ראו: מנחם כהן (מהדיר ועורך מדעי), מקראות גדולות הכתר: מהדורת יסוד חדשה, שמות כרך ב, תשס"ז; שמות כרך א, תשע"ב; במדבר, תשע"ב; דברים, תשע"ב; ויקרא, תשע"ג. 

קובץ השוואות הנוסח בספר בראשית

קובץ השוואות הנוסח בספר שמות

קובץ השוואות הנוסח בספר ויקרא

קובץ השוואות הנוסח בספר במדבר

קובץ השוואות הנוסח בספר דברים

קובץ השוואות הנוסח בקטעי התוספת הקדומים

קובץ השוואות הנוסח של 'ההוספות המדומות'

קובצי השוואות הנוסח בקטעים שנבדקו והוסרו

קובץ השוואת הנוסח בקטעי התוספת שנוספו במהדורה השנייה – אב תשפ"ב

למהדורה השנייה – קבצים שנבדקו והוכרע כי אינם קטעי תוספת